Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Скачати 469.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Сторінка1/7
Дата18.02.2014
Розмір469.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теорія організацій»

для студентів напряму 6.030601 - менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теорія організацій»

для студентів напряму 6.030601 - менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.2010Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 331.1(075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни «Теорія організацій» для студентів напряму 6.030601 - менеджмент / Укл.: Д.Є. Козенков, І.Ю. Тісагдіо.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011.- 25с.

Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.030601 - менеджмент заочної форми навчання.


Укладачі: Д.Є. Козенков, канд.екон. наук, доц.

І.Ю. Тісагдіо, асист.


Відповідальний за випуск Д.Є.Козенков, канд. екон. наук., доц.


Рецензент І.Г. Романовський, канд. техн. наук, доц.(НМетАУ)


Підписано до друку 25.11.2011. Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,47. Умов. друк. арк. 1,45. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ - 5, пр. Гагаріна, 4

__________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ» 6

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 8

МАТЕРІАЛУ 8ВСТУП


Суспільство складається з безлічі організацій, з якими пов'язані усі аспекти і прояви людської життєдіяльності. Оволодіння знаннями "теорії організації" дозволяє обґрунтовано і професійно підходити до формування процесів, що протікають в організаціях, до визначення курсу дій і керівництва його реалізацією в інтересах досягнення поставлених цілей.

Перехід до ефективних форм організації і управління, побудованих на наукових принципах, став головною умовою успіху економічних реформ. Конкуренція продуктів і послуг стала, по суті, конкуренцією організацій, форм, що використовуються, методів і майстерності управління.

Становлення і розвиток теорії організації є актуальним питанням, яке дозволяє не лише формулювати основи побудови і розвитку організаційних процесів і систем, але і забезпечити їх практичне застосування.

Дисципліна «Теорія організацій» призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються з напрямом - менеджмент.

Мета вивчення дисципліни – формування сучасного системного управлінського мислення, розуміння концептуальних основ створення і функціонування організації в умовах ринку; набуття практичних навичок в управлінні організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • придбати основні теоретичні положення з питань структури організації;

  • ознайомитися з основами функціонування організації;

  • придбати сучасні форми інтеграції підприємств;

  • ознайомитися з основами організаційного проектування;

  • застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання;

  • аналізувати і формувати організаційні структури;

  • приймати адекватні управлінські рішення.

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних та практичних занять, а також виконання індивідуального завдання.
^

1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ»Розподіл навчальних годин

Всього

Семестр

VIII

ІX

X

Усього годин за навчальним планом

144

144у тому числі:

аудиторні заняття

з них:

- лекції

- практичні заняття

самостійна робота


20


12

8

124


20


12

8

124Кількість контрольних робіт

1

1Підсумковий контроль

Іспит

Іспит
^ Зміст дисципліни


Лекційний курс


№№ теми

Назва теми та ї зміст

Кількість годин

1

^ Методологічні засади теорії організації

Поняття і сутність організації, еволюція поглядів на сутність і структуру організації. Формальні та неформальні організації, поділ праці, охоплювання контролем. Централізація і децентралізація. Формування горизонтальних зв’язків.

Література [1, 2, 3, 4, 11]

2

2

^ Організація як система

Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. Життєвий цикл організації. Соціальна організація. Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації. Зовнішнє середовище організаційної системи. Класифікація організацій.

Література [4, 5, 6, 13, 15]


2

3

^ Організаційний процес

Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система управління – кібернетичний підхід. Методи управління; детермінований метод управління; програмно-цільовий метод управління; відносно-орієнтований метод управління.

Література [7, 9, 11, 13, 14]

2

4

^ Управління підприємствами різних організаційно-правових форм

Порядок заснування організацій. Засновницькі документи та її підготовка. Статутний капітал і його формування. Державна реєстрація. Припинення діяльності організацій. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

Література [6, 9, 14]

2

5

^ Структура організації як чинник забезпечення її ефективності

Поняття структури організації та принципи її побудови. Формальна та неформальна організаційна структура. Елементи структури та зв'язки в організації.

Література [10, 12, 13]

1

6

^ Організаційне проектування

Значення і завдання організаційного проектування. Основні методологічні принципи організаційного проектування. Процес формування організаційної структури. Методи проектування структур. Корегування організаційних структур. Оцінка ефективності організаційних рішень.

Література [2, 6, 10]

2

7

Інформаційно-аналітичні технології в організації

Види діяльності та продуктивність апарату управління. Еволюція апарату управління і методів його роботи. Основні тенденції сучасних змін інформаційних технологій.

Література [5, 6, 8]

1


^ Практичні заняття


№№ занять

Тема заняття

Тривалість, годин

1

Побудова ОСУ організації за лінійно-функціональною ознакою

2

2

Побудова ОСУ організації за продуктовою ознакою

2

3

Побудова ОСУ організації за регіональною ознакою

2

4

Вивчення статутних документів підприємств різних форм власності та різних організаційних форм

2
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
move to 0-902278
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи