Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Скачати 249.69 Kb.
НазваМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Дата18.02.2014
Розмір249.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни Основи технології

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів

для студентів напряму

6.051301– хімічна технологіяЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 28.01.2013р.Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 666.762.16


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи технології тугоплавких неметалевих та силікатних

матеріалів для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія

/ Укл. Л.В. Іващенко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 13 с.Наведені загальні методичні вказівки, рекомендації до вивчення дисципліни, рекомендована література, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія заочної форми навчання.Укладач Л.В. Іващенко, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.С.Наумов канд. техн. наук, доц.


Рецензент Г.І.Шевченко канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид.арк. 0,77. Умов. друк. арк. 0,76. Тираж 50 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Метою дисципліни є засвоєння знань щодо теоретичних основ спеціальних технологій кераміки і вогнетривів, з метою вивчення основних положень технологічного регламенту виробництва, та встановлення взаємозв’язку основних властивостей тугоплавких матеріалів з параметрами технології.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен знати характеристику сировини і методи її збагачення для виготовлення керамічних та вогнетривких виробів; загальні технологічні схеми виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і окремі її етапи; фізико-механічні основи пресування виробів та деякі основні методи формування; фізико-хімічні основи спікання силікатних матеріалів при високотемпературному синтезі; основні властивості вогнетривких матеріалів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти використовувати сучасні методи аналізу і дослідження фізико-керамічних властивостей алюмосилікатної сировини, фізико-керамічних показників зернистих матеріалів, оптимізації технологічних параметрів пресування; скласти технологічну схему та устаткування відповідного виробництва для складання технологічного регламенту; контролювати та визначати основні термомеханічні, теплофізичні показники готових виробів та їх хімічну стійкість.

Дисципліна Основи технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін Фізична хімія силікатів, Кристалографія і мінералогія, Будова речовини, Загальна технологія силікатів.


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ "Основи технології тугоплавких НЕМЕТАЛЕВИХ та силікатних матеріалів"


Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять з дисципліни "Основи технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять

Види занять

Усього

Семестр

VII

VIII

IX

Усього годин за навчальним планом

у тому числі:

432

108

108

216

  • Аудиторні заняття

із них:

68

16

20

32
  • лекції

40

8

12

20
  • лабораторні заняття

28

8

8

12

  • Самостійна робота

364

92

88

184

Контрольна робота

3

1

1

1

Підсумковий контроль

-

залік

екзамен

екзамен


^ Рекомендована література


1.

Стрелов К.К., Мамыкин П.С., Кащеев И.Д. Технология огнеупоров.  М.:

Металлургия, 1988.  528 с.

2.

Стрелов К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов.  М.: Металлургия, 1985.  480 с.

3

Попильский Р.Я., Пивинский Ю.Е. Прессование порошковых керамических масс.  М.: Металлургия, 1983.  171 с.

4

Іващенко Л.В. Взаємозв’язок основних властивостей вогнетривів з парамет-рами технології: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2002.  61 с.

5.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.”

І частина “Теоретичні основи технології тугоплавких неметалевих і силі-катних матеріалів” для студентів напряму 6.051301 / Укл.: Л.В. Іващенко,

В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.

6.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.”

ІІ частина “Взаємоз’вязок основних властивостей вогнетривів з параметрами технології” для студентів напряму 6.051301/ Укл.: Л.В. Іващенко,

В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 40 с.


Приблизний перелік лабораторних робіт


Лабораторна робота № 1. Визначення води замішування та пластичності глин і каолінів.

Лабораторна робота № 2. Визначення температури спікання, інтервалу спікання та інтервалу спікливого стану глинистих матеріалів.

Лабораторна робота № 3. Визначення водовбирання, уявної щільності, відкритої пористості вогнетривких виробів.

Лабораторна робота № 4. Визначення границі міцності при стиску і вигині вогнетривких виробів при кімнатній температурі.


^ Зміст теоретичних знань

VII семестр


тема 1.

Класифікація тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Розвиток науки про силікати. Виробництво і перспективи розвитку тугоплавких матеріалів. Класифікація за вогнетривкістю, хіміко-мінералогічним складом, пористістю, способом зміцнення і формування, типом зв’язки.

Література: 1, С. 10 - 17; 2, С. 6 - 16].

тема 2.

Загальні технологічні схеми виробництва тугоплавких матеріалів

Загальні етапи технологічного регламенту виробництва випалених і безвипальних вогнетривів, плавлених матеріалів, виготовлених "на блок" і "на випуск"; бетонних сумішей, мас, блоків.

Література: [1, С. 20 - 22.

тема 3.

Основні групи сировинних матеріалів та їх властивості. Фізико-механічні процеси підготовки зернистих матеріалів до виробництва і властивості порошків

Поширення хімічних елементів у природі. Вибір речовин для виробництва силікатних матеріалів та вимоги до них. Видобуток, збагачення, обробка мінеральної сировини, транспортування і збереження. Штучна та синтетична сировина; використання відходів виробництва.

Гранулометричний склад, фракція, насипна щільність, питома поверхня, кут природного укосу, аутогезія порошків. Основні процеси подрібнення (дроблення, помел). Активізація сировинних матеріалів при помелі (аморфізований шар Бейльбі). Ефект Ребіндера. Механічно-хімічні реакції при помелі. Класифікація порошків. Зберігання порошків.

Література: 1, С. 25 - 62; С. 146 - 147.тема 4.

Фізико-хімічні процеси при підготовці маси і формуванні виробів

Дозування сипучих матеріалів. Дозування рідких компонентів. Фізико-хімічні процеси змішування та їх критерії. Класична циклограма змішування. Основні способи формування. Параметри пресування, що визначають щільність упаковки порошків, і фактори, які визначають щільність пресовки. Основні принципи підбору укладок (безперервні і перервні). Фізичні процеси, які протікають при одержанні напівфабрикату з преспорошку (переміщення і деформація структурних елементів, поведінка рідкої і газової фаз). "Критичний тиск", "критична щільність". Перепресовка. Основні стадії об’ємно-напруженого стану при пресуванні. Методи усунення дефектів напівфабрикату (внутрішні і зовнішні технологічні заходи). Розподіл тиску і щільності по висоті і ширині пресовки. Математичний вираз залежності щільності пресовки від тиску пресування: рівняння пресування. Залежність тиску пресування від висоти пресовки за Баландіним П.П. Вплив тиску пресування на щільність пресовки за Бережним А.С. Степенне рівняння Казакевича. Особливі методи формування. Ізостатичне пресування. Віброформування, вібропресування. Метод вибуху. Гаряче пресування.

Література: 1, С. 62 - 92; С. 106 - 110; 2, С. 25 - 41; С. 46 - 49;

С. 118 - 123; 3, С. 30 - 40; С. 51 - 60; С. 65 - 75; С. 88 - 89;

С. 97 - 107; С. 108 - 117; С. 118 - 120; С. 147 - 151;

С. 152 - 154.


^ Зміст теоретичних знань

VIIІ семестр


тема 1.

Спікання кристалічних і аморфних тіл. Механізми твердофазного спікання. Фізико-хімічні процеси високотемпературного синтезу. Коалесценція пор. Збиральна рекристалізація

Ознаки спікання. Стадії спікання. Температура спікання. Інтервал спікання, інтервал спікливого стану. Дифузійно-вакансійний механізм спікання кристалічних тіл за Пінесом. Спікання, як дифузійна повзучість аморфних тіл за Френкелем. Механізм дифузійно-в’язкої течії. Механізми об’ємної і поверхневої дифузій. Механізм «випаровування-конденсації»; дислокаційне припікання. Припікання взаємонерозчинних і взаєморозчинних тіл. Ефекти Кіркендалла і Френкеля. Спікання за участю рідкої фази. Значення рідкої фази та її здатність реагувати з твердими частинками. Процеси перекристалізації через рідку фазу. Усадка при спіканні. Зміна розміру пор і зерен при спіканні. Зовнішнє спікання. Внутрішнє спікання – коалесценція пор. Збиральна рекристалізація. Суть, ознаки і рушійна сили процесу рекристалізації. Механізм і кінетика процесу рекристалізації. Первинна кристалізація з розчину і вторинна рекристалізація. Схема росту зерен при вторинній рекристалізації за Бурке. Фактори, які впливають на процес рекристалізації. Полігонізація.

Література: 1, С. 121 - 150; С. 154 - 159; 2, С. 71 -111.


Зміст теоретичних знань

ІX семестр


тема 1.

Основна характеристика вогнетривкого матеріалу

Визначення вогнетривкості. Вогнетривкість, як технічна константа. Умови визначення вогнетривкості. Суть поняття терміну «вогнетривкість» і терміну «температура плавлення» (точка плавлення). Вогнетривкість деяких вогнетривких моно- і полімінеральних матеріалів.

Література: 1, С. 184 - 186; 2, С. 279 - 280; 4, С. 5-8.

тема 2.

Макроструктура (текстура) вогнетривів

Макроструктура і мікроструктура вогнетривів. Первинна і вторинна структура. Пористість, характеристика і розподіл пор. Газопроникність. Анізотропія текстури.

Література: 1, С. 186 - 193; 2, С. 266 - 277; 4, С. 8 - 13.


тема 3.

Термомеханічні (міцнісні властивості вогнетривів)

Границя міцності при стиску, вигині, розтягу. Теорія Гриффітса. Температура деформації під навантаженням. Повзучість (крип). Термічна стійкість. Напруги Ι і ΙΙ роду. Теорія максимальних напруг. Теорія "двох стадій". Структурна або фрагментальна теорія термостійкості. Теорія "слабкої ланки".

Література: 1, С. 194 - 196; С. 199 - 206; С. 209 - 218; 2, С. 280 - 284;

С. 291 - 296; С. 301 - 303; С. 311 - 327; 4, С. 13 - 30.

тема 4.

Теплофізичні властивості і додаткова усадка

Теплоємність. Теплопровідність. Температуропровідність. Температурний коефіцієнт лінійного розширення. (Т.К.Л.Р.). Випаровування вогнетривів.

Література: 1, С. 221 - 227; 2, С. 327 - 347; 4, С. 32 - 40.

тема 5.

Хімічна стійкість

Теоретичні критерії і термодинаміка взаємодії вогнетривів з кородієнтами. Схеми взаємодії кородієнтів з вогнетривами. Термодинамічний

енергетичний, електрохімічний критерії хімічної взаємодії. Зміна енергії Гіббса як міра шлакостійкості вогнетриву. Взаємодія вогнетривів з оксидними розплавами: характеристика металургійних шлаків; змочування і розтікання; капілярне просочування; розчинення і хімічна взаємодія. Взаємодія вогнетривів з іншими кородієнтами: взаємодія вогнетривів з розплавами металів, газами, вуглецем; стійкість вогнетривів у вакуумі.

Література: 1, С. 229 - 249; 2, С. 352 - 399; 4, С. 40 - 61.


^ 2 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального завдання (контрольної роботи). Завдання повинно бути представлено в академію до початку поточної сесії, перевірено викладачем і проведена робота над помилками. Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується після співбесіди студента з викладачем, що є підставою для отримання заліку за дисципліною.

З метою закріплення матеріалу, розглянутого на лекційних, лабораторних заняттях, та самостійно вивчених розділів, студент при підготовці індивідуального завдання повинен використати як допоміжний матеріал: підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторного практикуму, дані методичні вказівки. Робота повинна бути виконана самостійно і у повному обсязі, грамотно та акуратно, із наведенням необхідних рисунків і посилань на літературні джерела.

Загальний обсяг виконаного завдання має бути не більше 10 - 12 аркушів формату А4 друкованого тексту (шрифт 12, міжрядковий інтервал – 1,3; відступ – 20 - 25 мм) або рукописного тексту такого ж обсягу.

Номера запитань за визначеним варіантом для виконання індивідуального завдання в VII, VIII і IX семестрах обираються відповідно до таблиць 2.1, 2.2, 2.3. Номер завдання визначається порядковим номером студента в його академічній групі.


Таблиця 2.1 - Варіанти індивідуальних завдань у VII семестрі.

Номер

варіанта

Номер питання

Номер

варіанта

Номер питання

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

1

15

29

5

8.

8

22

36

12

2.

2

16

30

6

9.

9

23

37

13

3.

3

17

31

7

10.

10

24

38

14

4.

4

18

32

8

11.

11

25

1

15

5.

5

19

33

9

12.

12

26

2

16

6.

6

20

34

10

13.

13

27

3

17

7.

7

21

35

11

14.

14

28

4

18


Таблиця 2.2 - Варіанти індивідуальних завдань у VIIІ семестрі.

Номер

варіанта

Номер питання

Номер

варіанта

Номер питання

1

2

3

1

2

3

1.

39

53

41

8.

46

60

48

2.

40

54

42

9.

47

61

49

3.

41

55

43

10.

48

62

50

4.

42

56

44

11.

49

63

51

5.

43

57

45

12.

50

64

52

6.

44

58

46

13.

51

39

53

7.

45

59

47

14.

52

40

54


Таблиця 2.3 - Варіанти індивідуальних завдань у IX семестрі.

Номер

варіанта

Номер питання

Номер

варіанта

Номер питання

1

2

3

1

2

3

1.

65

79

93

8.

72

86

65

2.

66

80

86

9.

73

87

66

3.

67

81

87

10.

74

88

67

4.

68

82

88

11.

75

89

68

5.

69

83

89

12.

76

90

69

6.

70

84

90

13.

77

91

70

7.

71

85

91

14.

78

92

71Запитання до індивідуальних завдань


1.

Класифікація тугоплавких матеріалів за вогнетривкістю, пористістю, способом зміцнення і формування, способом додаткової обробки.

2.

Класифікація вогнетривів за хіміко-мінералогічним складом.

3.

Загальна технологічна схема виробництва плавлених матеріалів "на блок".

4.

Загальна технологічна схема виробництва плавлених матеріалів "на випуск".

5.

Загальна технологічна схема виробництва випалених вогнетривів.

6.

Загальна технологічна схема виробництва безвипальних вогнетривів.

7.

Загальна технологічна схема виробництва вогнетривких бетонних виробів, мас, сумішей.

8.

Видобуток, збагачення природної сировини магнезиту для виробництва вогнетривів.

9.

Особливості збагачення хромітових руд, кварцитів.

10.

Збагачення вогнетривких глин і каолінів.

11.

Характеристики показників і фізико-хімічні властивості зернистих матеріалів.

12.

Основні процеси подрібнення вогнетривкої сировини (дроблення і помел).

13.

Утворення при помелі аморфізованого шару Бейльбі. ПАР.

14.

Класифікація порошків і їх зберігання.

15.

Дозування сипучих матеріалів і рідких компонентів при підготовці маси.

16.

Процеси, які відбуваються при одержанні маси.

17.

Методи пресування і формування. Вплив зернового складу мас на щільність пресовки напівсухого пресування.

18.

Основні принципи підбору безперервних укладок.

19.

Основні принципи підбору перервних укладок.

20.

Переміщення і деформація структурних елементів при стиску порошку.

21.

Поведінка рідкої фази в порах стискуючого порошку.

22.

Поведінка повітря в порах стискуючого порошку.

23.

Щільність пресовок. Залежність щільності від тиску пресування (рівняння пресування).

24.

Рівняння пресування за Баландіним.

25.

Вплив тиску пресування на щільність пресовки (рівняння А.С.Бережного).

26.

Степенне рівняння Казакевича.

27.

Вплив тривалості пресування на щільність пресовки.

28.

Вплив тимчасової зв’язки (вологості) на щільність пресовки і введення ПАР.

29.

Розподіл тиску і щільності по висоті пресовки.

30.

Розподіл тиску і щільності по горизонтальному перерізі пресовки.

31.

Взаємозв’язок нерівнощільності і коефіцієнта стиску у нерівновисотному виробі при пресуванні.

32.

Явища, які відбуваються при зніманні пресуючого зусилля. Перепресовка.

33.

Основні стадії об’ємно-напруженого стану при пресуванні.

34.

Методи усунення дефектів напівфабрикату.

35.

Особливості ізостатичного (гідростатичного) пресування.

36.

Вібраційна формовка і вібропресування.

37.

Метод гарячого пресування.

38.

Формування методом вибуху.

39.

Основні ознаки спікання. Спікання з технологічної і фізико-хімічної точок зору.

40.

Процеси, які ідуть при спіканні.

41.

Дифузійний механізм переносу маси при спіканні (за Пінесом).

42.

Спікання, як дифузійна повзучість під дією сил поверхневого натягу (за Френкелем).

43.

Стадії спікання.

44.

Механізм припікання твердих одноіменних частинок.

45.

Спікання у твердій фазі. Механізм дифузійно-в’язкої течії.

46.

Механізм об’ємної дифузії спікання у твердій фазі.

47.

Механізм поверхневої дифузії спікання у твердій фазі.

48.

Механізм "випаровування-конденсації" спікання у твердій фазі.

49.

Дислокаційне припікання.

50.

Твердофазне припікання різнорідних тіл (припікання взаємонерозчинних тіл).

51.

Твердофазне припікання різнорідних тіл (припікання взаєморозчинних тіл).

52.

Ефекти Кіркендала і Френкеля.

53.

Припікання і спікання за участю рідкої фази.

54.

Спікання за участю рідкої фази, коли розплав не реагує з твердими

частинками.

55.

Спікання за участю рідкої фази, коли розплав реагує з твердими частинками.

56.

Усадка при спіканні (зовнішнє спікання).

57.

Коалесценція пор (внутрішнє спікання).

58.

Збиральна рекристалізація. Полігонізація.

59.

Технологічні фактори, які прискорюють спікання.

60.

Розподіл конденсованих фаз.

61.

Технологія випалу вогнетривів. Основні температурні інтервали спікання.

62.

Температура спікання за Тресвятським.

63.

Температура спікання за Тамманом.

64.

Температура спікання, інтервал спікання, інтервал спікливого стану.

65.

Вогнетривкість, як узагальнююча технічна константа вогнетривких

матеріалів.

66.

Методика визначення вогнетривкості за допомогою піроскопів.

67.

Макро- і мікроструктура вогнетривів.

68.

Пористість, як основна характеристика структури. Класифікація пор.

69.

Газопроникність і анізотропія текстури.

70.

Міцність при нормальних умовах. Вплив технологічних параметрів

виробництва на міцнісні характеристики вогнетривів.

71.

Теорія Гриффітса.

72.

Міцність при високих температурах. Температура деформації вогнетривів під навантаженням.

73.

Міцність при високих температурах. Повзучість (крип). Фактори, що впливають на криптостість.

74.

Сталість об’єму при високих температурах служби.

75.

Термостійкість. Напруги І і ІІ роду.

76.

Термостійкість. Теорія максимальних напруг.

77.

Термостійкість. Теорія двох стадій.

78.

Термостійкість. Структурна або фрагментальна теорія термостійкості. Теорія слабкої ланки.

79.

Втомленість вогнетривів та їх термічне старіння.

80.

Теплофізичні властивості. Теплоємність.

81.

Теплофізичні властивості. Температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР).

82.

Теплофізичні властивості. Теплопровідність, температуропровідність.

83.

Випаровування оксидів ( MgO, CaO, Al2O3та ін.) і вогнетривів при високих температурах (на повітрі і в вакуумі).

84.

Хімічна стійкість вогнетривів. Феноменалогічний опис хімічної взаємодії.

85.

Хімічна стійкість вогнетривів. Теоретичні критерії хімічної взаємодії.

86.

Термодинаміка взаємодії вогнетривів з кородієнтами.

87.

Взаємодія вогнетривів зі шлаками. Характеристика металургійних шлаків.

88.

Змочування вогнетривів металургійними шлаками. Розтікання розплавів.

89.

Капілярне просочування вогнетривів оксидними розплавами.

90.

Розчинення вогнетривів і хімічна взаємодія зі шлаками.

91.

Взаємодія вогнетривів з розплавами металів.

92.

Взаємодія вогнетривів з газами.

93.

Взаємодія вогнетривів з вуглецем.Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Загальна технологія силікатів для студентів...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Застосування вогнетривів в чорній І кольоровій...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначені для студентів напряму 051301
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завданні до вивчення дисципліни ˝Механічне обладнання заводів вогнетривкої І...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Біокераміка" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Біокераміка” для студентів напряму 051301 –...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси і апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси І апарати хімічної промисловості" для...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика" для студентів напряму 051301 хімічна технологія / Укл. Н. В. Шебанова. Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. 10 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень в галузі та наукова...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" для студентів напряму 051301 хімічна технологія / Укл І. В. Голуб. Дніпропетровськ: нметАУ, 2011. 8 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізика і хімія горючих копалин» для студентів напряму 051301
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізика І хімія горючих копалин» для студентів...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підготовка твердих горючих копалин до переробки» для студентів напряму 051301
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підготовка твердих горючих копалин до переробки»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи