Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту icon

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
НазваМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Сторінка3/4
Дата18.02.2014
Розмір0.62 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

^ 4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1 Виконання контрольної роботи

Для закріплення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни студенти зобов’язані протягом семестру виконати і до початку екзаменаційної сесії здати в деканат заочного факультету індивідуальну контрольну роботу.

Контрольне завдання видається індивідуально кожному студенту з

метою перевірити засвоєння теоретичної частини навчальної дисципліни та набуття практичних навиків у вирішенні поставлених задач.

Завдання на контрольну роботу видаються студентам відразу ж після прочитання настановних лекцій з дисципліни.

Виконується завдання на аркушах формату А4 на комп'ютері або рукописно з дотриманням вимог нормоконтролю до оформлення матеріалу.

Вимоги нормоконтролю до оформлення матеріалу:

робота повинна бути виконана технічно і літературно грамотно: надрукована

(або написана) на одній стороні аркуша формату А4;

– за рукописним способом пояснювальну записку виконують з розрахунку

  1. – 35 рядків на сторінці, машинним способом шрифтом 14 з міжрядковим

інтервалом 1,5;

– текст слід писати, дотримуючись наступних розмірів полів: ліве – 30 мм,

верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм;

– всі лінії, букви, цифри і знаки повинні бути одного кольору (чорного,

фіолетового або синього);

– абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту

пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам;

– сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють в правому

верхньому кутку;

– ілюстрації і таблиці слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту,

в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;

– назва таблиці або рисунка повинна бути короткою і відображати його зміст, і пишеться з великої букви. В кінці назви таблиці або рисунка крапка не

ставиться.

Титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок записки,

але номер сторінки не проставляється.

При виконанні практичного завдання варто дотримуватися наступних

вимог:

– перед рішенням завдання необхідно навести його умову;

– рішення завдання варто супроводжувати необхідними формулами, розрахунками, короткими поясненнями;

– всі розрахунки показників виконуються з точністю від 0,01, до 0,1%;

– наприкінці роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться підпис студента та дата;

– обсяг роботи не повинен перевищувати 10 - 15 сторінок.

Контрольне завдання видається індивідуально кожному.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної й практичної. Вибір варіантів контрольної роботи здійснюється студентами згідно з порядковим номером студента у журналі викладача за таблицями завдань. Зміст заданих варіантів контрольних завдань надано в даних методичних вказівках (таблиці 4.1; 4.2).

При виконанні теоретичної частини контрольної роботи студенти опрацьовують задану варіантом тему.

При виконанні практичної частини контрольної роботи студенти повинні вирішити практичну задачу відповідно до заданого варіанта. При цьому, на початку необхідно записати умову задачі, а потім, крок за кроком, виконувати потрібні розрахунки, супроводжуючи їх необхідними поясненнями.

Після закінчення розрахунків необхідно проаналізувати отримані результати і зробити висновки.


^ 4.2 Зміст контрольних робіт

4.2.1. При виконанні теоретичної частини контрольної роботи використовується література, що рекомендована до вивчення дисципліни, а також конспекти лекцій. Обсяг не повинен перевищувати 5-7 сторінок.

Тематика теоретичної частини контрольної роботи наведена в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1 – Питання теоретичної частини


Заномером переліку у журналі групиТема питання

1

2

1.

Порівняльний аналіз технологій кадрового менеджменту: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами.


Продовження таблиці 4.1


1

2

2.

Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом.

3.

Організація і структурування кадрових служб в Україні (з урахуванням передового закордонного досвіду).

4.

Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку.

5.

Організаційний розвиток кадрових служб в умовах України.

6.

Системи кадрового менеджменту, що використовуються у США, Західній і Східній Європі, в Японії, у Китаї, і можливості використання досвіду цих країн, враховуючи національні особливості України.

7.

Конфлікт як інструмент розвитку організації.

8.

Акмеологічні проблеми кадрового менеджменту.

9.

Психофізіологічні технології та їх використання в кадровому менеджменті.

10.


Соціокультурні технології та їх використання в управлінні персоналом.

11.


Тенденції розвитку центрів управління персоналом у країнах Західної Європи, США і Японії.

12.


Соціально-економічні основи кадрового менеджменту в умовах формування ринку.

13.


Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб у сучасних умовах.

14.


Натуралістичні і діяльнісні методологічні підходи в кадровому менеджменті.

15.

Людина в моделі управління Тейлора.

16.


Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн.

17.


Основні моделі кадрового менеджменту, сформовані в процесі історичного розвитку.

18.

Місце і роль кадрового менеджменту в системі сучасних наук.

19.


Методи, техніки і технології, які використовуються у кадровому менеджменті.

20.


Особливості становлення і розвитку кадрового менеджменту в Україні.

4.2.2 Зміст та тематика практичної частини контрольної роботи:

«Розрахунок планової чисельності робітників».

^ Мета завдання: закріплення теоретичних знань з теми «Планування потреби персоналу» та отримання практичних навичок з розрахунку планової чисельності робітників.

^ Вихідні дані і постановка задачі: визначити обліковий штат робочих з використанням різних методів (по обсягу продукції, що випускається і технологічної трудомісткості, за нормами: виробітку, чисельності, обслуговування). Вихідні данні для розрахунків за варіантом см. таблицю 4.2..


Таблиця 4.2. - Вихідні данні для індивідуального завдання для

розрахунку планової чисельності персоналу з

використанням різних методів.^ Вихідні данні

Варіанти


1


2

3

4

5

Графік роботи

3-х

змінний

безперервний

2-х

змінний

перервний

3-х

змінний

перервний

2-х

змінний

безперервний

3-х

змінний

безперервний

Кількість

устаткування, од.

15

20

25

18

22

Норма чисельності,чол./од.


1,0
0,5
0,6

Норма обслуговування,

од./чол.
2
1,5
Тривалість

відпуски

календ.

днів

Основна


24


24


24


24


24


Додаткова

6

4

2

5

3

Втрати робочого часу

із-за хворобу, %

2

4

3

5

4

Втрати часу

по причині виконання

держобов'язків, %


0,1


0,2


0,1


0,2


0,1

Технологічна

трудомісткість,

н.- год.

Продукція А

2


3


4


5


6


Продукція В

12

11

10

9

8

Річний

випуск

продукції,

од.

Продукція А

2000


3000


3500


4000


2500


Продукція В

1000

1500

2000

2500

3000

Середнє виконання норм робітниками, %

105

110

115

108

112

Номінальний річний фонд робочого часу, год.


2000

1990

2010

1995

2005

Річний випуск продукції С,од.


15000

14000

13000

16000

17000

Продуктивність праці

одного робітника продукції С, од./рік


45


40


50


60


65

Продовження таблиці 4.2


^ Вихідні данні

Варіанти


6


7

8

9

10

Графік роботи

3-х

змінний

безперервний

2-х

змінний

перервний

3-х

змінний

перервний

2-х

змінний

безперервний

3-х

змінний

безперервний

Кількість

устаткування, од.


16

21

26

19

23

Норма чисельності,

чол./од.


1,0
0,5
0,6

Норма обслуговування,

од./чол.

2
1,5
Тривалість

відпуски

календ. днів

Основна


24


24


24


24


24


Додаткова

6

4

2

5

3

Втрати робочого часу

із-за хвороби, %


2,1

4,1

3,1

5,1

4,1

Втрати часу по причині

виконання держобов'язків, %0,1


0,2


0,1


0,2


0,1

Технологічна

трудомісткість,

н.- год.

Продукція А


2,1


3,1


4,1


5,1


6,1


Продукція В


12,2

11,2

10,2

9,2

8,2

Річний випуск

продукції, од.

Продукція А


2100


3100


3600


4100


2600


Продукція В


1100

1500

2000

2500

3000

Середнє виконання норм робітниками, %


106

111

116

109

113

Номінальний річний фонд робочого часу, год.


2000

1990

2010

1995

2005

Річний випуск продукції С, од.


15100

14100

13100

16100

17100

Продуктивність праці одного робітника по продукції С, од./рік45,1


40,2


50,1


60,1


65,2

^ Вихідні данні

Варіанти


11


12

13

14

15

Графік роботи

3-х

змінний

безперервний

2-х

змінний

перервний

3-х

змінний

перервний

2-х

змінний

безперервний

3-х

змінний

безперервний

Кількість

устаткування, од.


14

19

24

17

21

Норма чисельності,

чол./од.


1,0
0,5
0,6

Норма обслуговування,

од./чол.

2
1,5
Тривалість

відпуски

календ.

днів

Основна


24


24


24


24


24


Додаткова

6

4

2

5

3

Втрати робочого часу

із-за хвороби, %


2,2

4,2

3,2

4,8

4,2

Втрати часу

з причин виконання держобов'язків, %0,1


0,2


0,1


0,2


0,1

Технологічна

трудомісткіст,

н.- год.


Продукція А

2,2


3,2


4,2


5,2


6,2


Продукція В

12,3

11,3

10,3

9,3

8,3

Річний

випуск

продукції,

од.

Продукція А

2200


3200


3700


4200


2700


Продукція В

1100

1300

2200

2300

3200

Середнє виконання норм робітниками, %


104

109

114

107

111

Номінальний

річний фонд робочого

часу, год.


2001

1992

2011

1996

2006

Річний випуск

продукції С, од.


15200

14200

13200

16200

17200

Продуктивність праці

одного робітника по продукції С, од./рік


45,3

40,4

50,3

60,4

65,3
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи