Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту icon

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Скачати 301.07 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Дата18.02.2014
Розмір301.07 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Нормування праці» для

студентів напряму 6.030601 - менеджмент.


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­ від 2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 6.030601 - менеджмент / Укл.: О.В. Цимбалюк, Л.О. Аніщенко Л.О., Калініна А.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 13 с.Викладено: робочу програму, методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту.

Призначена для студентів напряму 6.030601 - менеджмент заочної форми навчання.Укладачі: Л.О. Аніщенко, ст. викл.

О.В. Цимбалюк, ст. викл.

А.В. Калініна, ас.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент І.Г. Романовський, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16.Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Нормування праці" є вибірковою і входить до циклу дисциплін  самостійного вибору вищого навчального закладу .

Мета вивчення дисципліни - надання знань, необхідних для нормування праці  всіх категорій персоналу на підприємствах чорної металургії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність нормування праці та його ролі в управлінні трудовими процесами;

- види норм, їх призначення і особливість нормування на підприємствах чорної металургії;

- структуру робочого часу та методи його вивчення;

- методичні основи розрахунку норм затрат праці, порядок упровадження і перегляду норм.

вміти:

-  розраховувати норми затрат праці для масових трудових процесів, а також для керівників, спеціалістів і службовців.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт, іспиту

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна «Нормування праці» вивчається після дисциплін "Менеджмент", «Управління персоналом», «Організація обслуговування», «Операційний менеджмент», «Логiстика».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни"Організація, та нормування праці в промисловості", "Управління витратами"


^ 1 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ
ДИСЦИПЛІНИ «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»


УСЬОГО

СЕМЕСТР

VIII

Усього годин за навчальним планом:

180

180

у тому числіАудиторні заняття

20

20

з них:- лекції

20

20

- практичні заняттяСамостійна робота

160

160

Кількість контрольних робіт, виданих за семестр.

1

1

Підсумковий контроль

іспит

іспит


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс (20 годин)
теми

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Сутність нормування праці. Предмет, завдання і зміст дисципліни.

Суть і роль нормування праці в організації виробництва. Завдання нормування праці. Сфера застосування результатів нормування праці. Предмет і об’єкт нормування праці.

1

2

Виробничий процес і його складові. Огляд виробничих процесів в чорної металургії.


Виробничий цикл. Технологічний процес. Перервний і безперервний технологічний процес. Виробнича операція. Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Поділ операцій на окремі складові елементи у трудовому і технологічному відношеннях. Ручні, машинно-ручні, машинні (механізовані), автоматизовані й апаратурні операції.

1

3

Класифікація витрат робочого часу і часу використання обладнання.


Основні категорії робочого часу. Класифікація витрат робочого часу виконавця. Класифікація часу роботи обладнання.

1

4

Загальна характеристика методів дослідження затрат робочого часу і часу використання обладнання.


Методи вивчення витрат робочого часу і часу використання обладнання. Фотографія. Самофотографія. Метод міттевих спостережень

1

5

Фотографія робочого часу.

Цілі та порядок проведення фотографій робочого часу. Порядок обробки даних фотографій робочого часу. Обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення структури робочого часу. Складання проектного балансу.

2

6

Хронометраж.

Цілі та порядок проведення хронометражу. Порядок обробки даних хронометражу, фотохронометражу.

2

7

Види норм затрат праці.


Норма часу, норма виробітку, норма часу обслуговування, норма обслуговування, норма чисельності. Класифікація норм затрат праці: за призначенням, за сферою розповсюдження, за видом витрат часу, за періодом дії, за ступенем деталізації, за методом обґрунтування, за кількістю людей, праця яких нормується. Складові і структура технічно обґрунтованої норми часу. Вплив нормування праці на техніко-економічні показники підприємства.

2

8

Нормативи для нормування праці. Методи встановлення норм праці.


Поділ нормативів за призначенням: нормативи режимів роботи обладнання, нормативи часу, нормативи обслуговування, нормативи чисельності. Поділ нормативів за сферою застосування: міжгалузеві, галузеві, місцеві. Поділ нормативів за ступенем диференціації: мікроелементні, елементні, укрупнені. Порядок розробки нормативів з праці. Розробка нормативів з праці графоаналітичним методом і методом найменших квадратів

Аналітичний і сумарний методи нормування праці, різновиди цих методів. Суть науково обґрунтованих норм. Визначення нормованого часу за категоріями витрат: оперативного часу, часу обслуговування робочого місця, часу на відпочинок та особисті потреби, підготовчо-заключного часу. Методи розрахунку нормованих завдань для робітників-погодинників.

2

9

Нормування основного часу в механізованих та апаратурних процесах.


Структура норми часу. Нормування основного часу в апаратурних процесах. Нормування основного часу в механізованих процесах.

2

10

Нормування праці в допоміжному виробництві.

Особливості організації і нормування праці в допоміжних процесів Нормування праці робітників-багатоверстатників. Нормування слюсарних і складальних робіт. Нормування в транспортних, енергетичних і ливарних цехах.

2

11

Нормування праці керівників, спеціалістів і службовців.


Норми витрат праці спеціалістів і службовців: норми часу і виробітку (креслярі, копіювальники, друкарки); норми чисельності (економісти, технологи, конструктори); норми підлеглості (кількість робітників, підлеглих одному майстру, менеджеру); норми співвідношень між різними кваліфікаційно-посадовими групами робітників (між майстрами і старшими майстрами, між спеціалістами і молодшими спеціалістами); основні об’єкти нормування праці спеціалістів і службовців (функції управління, конкретні управлінські роботи, управлінські процедури й операції, мікроелементи операцій). Диференційовані та укрупнені методи нормування.

2

12

Організація нормування праці на підприємстві.


Умови і порядок упровадження науково обґрунтованих норм. Облік виконання норм. Виконання норм з урахуванням і без урахування внутрішньозмінних втрат робочого часу. Умови і порядок перегляду норм на підприємстві. Заохочення працівників до зниження трудомісткості та роботи за прогресивними нормами.

2^ 3 ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ


1. Поняття «організація праці» та її завдання.

2. Основні напрямки організації праці.

3. Сутність і значення поділу праці.

4. Форми поділу праці.

5 . Межі поділу праці .

6 . Сутність і значення кооперації праці .

7 . Форми кооперації праці .

8 . Межі кооперації праці .

9 . Колективні форми організації праці .

10. Суміщення професій .

11. Багатоверстатнеобслуговування , його передумови та економічна доцільність .

12 . Поділ праці керівників , фахівців і службовців.

13. Робочі місця , їх види та вимоги до організації .

14. Спеціалізація і оснащення робочого місця.

15 . Планування робочого місця , види планування.

16 . Критерії раціональності планування робочого місця .

17. Організація обслуговування робочих місць. Функції обслуговування.

18. Організація обслуговування робочих місць. Системи обслуговування.

19. Атестація робочих місць. Мета атестації та її підсумки.

20. Раціоналізація робочих місць.

21. Трудовий процес і його зміст. Класифікація трудових процесів.

22. Вимоги до організації виробничого процесу.

23. Основні компоненти трудового процесу: операції, встановили, позиції.

24. Основні компоненти трудового процесу: переходи, про ходи.

25. Методи і прийоми праці.

26. Основні компоненти операції: трудовий рух, трудове дію, трудовий прийом.

27. Фактори, що визначають умови праці.

28. Режими праці та відпочинку. Працездатність протягом робочої зміни, тижня.

29. Сутність і зміст нормування праці.

30. Функції нормування праці .

31. Види норм праці: норма часу, норма обслуговування, норма часу обслуговування .

32. Види норм праці : норма чисельності, норма керованості.

33. Норми результатів праці : норма виробітку, нормоване завдання.

34. Норми результатів праці : дослідно - статичні норми , технічно -обгрунтована норма часу.

35. Класифікація витрат робочого часу. Час роботи: підготовчо -заключний час , оперативний час.

36. Класифікація витрат робочого часу. Час роботи: час обслуговування робочого місця , час , затрачіваемоерабочім на спостереження за роботою обладнання.

37. Класифікація витрат робочого часу. Час роботи: перекривається і неперекриваемое час, час роботи, не передбачене виробничим завданням.

38. Класифікація витрат робочого часу. Час перерв. Методи вивчення витрат робочого часу. Фотографія робочого часу.

39. Методи вивчення витрат робочого часу. Самофотография.

40. Методи вивчення витрат робочого часу. Хронометраж.

41. Аналітичний метод нормування праці .

42. Суть методу мікроелементного нормування праці .

43. Нормативні матеріали для нормування праці .

44 . Нормування праці в умовах бригадної організації праці .

45 . Нормування праці основних робітників.

46. Нормування праці допоміжних робітників.

47. Нормування праці керівників, фахівців.

48 . Нормування праці в умовах автоматизованого виробництва.

49. Нормування праці в період освоєння виробництва нової продукції.

50 . Нормування праці при багатоверстатному обслуговуванні.

51. Нормування робіт на потокових лініях механічної обробки.

52. Нормування робіт на металорізальних верстатах.

53. Нормування слюсарно - складальних робіт.

54. Робота з організації та нормування праці на підприємстві.

Схема розробки , впровадження та зміни норм часу.

55. Аналіз стану організації та нормування праці на підприємстві.

56. Оцінка економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації та нормування прац .


^ 4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1 Виконання контрольної роботи

Для закріплення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни студенти зобов’язані протягом семестру виконати і до початку екзаменаційної сесії здати в деканат заочного факультету індивідуальну контрольну роботу.

Контрольне завдання видається індивідуально кожному студенту з метою перевірити засвоєння теоретичної частини навчальної дисципліни та набуття практичних навиків у вирішенні поставлених задач.

Завдання на контрольну роботу видаються студентам відразу ж після прочитання настановних лекцій з дисципліни.

Виконується завдання на аркушах формату А4 на комп'ютері або рукописно з дотриманням вимог нормоконтролю до оформлення матеріалу.

Вимоги нормоконтролю до оформлення матеріалу:

робота повинна бути виконана технічно і літературно грамотно: надрукована (або написана) на одній стороні аркуша формату А4;

– за рукописним способом пояснювальну записку виконують з розрахунку – 35 рядків на сторінці, машинним способом шрифтом 14 з міжрядковим інтервалом 1,5;

– текст слід писати, дотримуючись наступних розмірів полів: ліве – 30 мм,

верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм;

– всі лінії, букви, цифри і знаки повинні бути одного кольору (чорного, фіолетового або синього);

– абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам;

– сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють в правому верхньому кутку;

– ілюстрації і таблиці слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;

– назва таблиці або рисунка повинна бути короткою і відображати його зміст, і пишеться з великої букви. В кінці назви таблиці або рисунка крапка не ставиться.

Титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок записки,

але номер сторінки не проставляється.

При виконанні практичного завдання варто дотримуватися наступних

вимог:

– перед рішенням завдання необхідно навести його умову;

– рішення завдання варто супроводжувати необхідними формулами, розрахунками, короткими поясненнями;

– всі розрахунки показників виконуються з точністю від 0,01, до 0,1%;

– наприкінці роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться підпис студента та дата;

– обсяг роботи не повинен перевищувати 10 - 15 сторінок.

Контрольне завдання видається індивідуально кожному.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної й практичної. Вибір варіантів контрольної роботи здійснюється студентами згідно з останньою цифрою залікової книжки.

При виконанні теоретичної частини контрольної роботи студенти опрацьовують задану варіантом тему.

При виконанні практичної частини контрольної роботи студенти повинні вирішити практичну задачу відповідно до заданого варіанта. При цьому, на початку необхідно записати умову задачі, а потім, крок за кроком, виконувати потрібні розрахунки, супроводжуючи їх необхідними поясненнями.

Після закінчення розрахунків необхідно проаналізувати отримані результати і зробити висновки.


^ 4.2 Зміст контрольних робіт

При виконанні теоретичної частини контрольної роботи використовується література, що рекомендована до вивчення дисципліни, а також конспекти лекцій.

Варіант 0

Теоретична частина

1. Поняття «організація праці» та її завдання. Основні направління організації праці.

2. Нормування праці основних і допоміжних робочих, керівників і фахівців.

Практична частина

Задача 1. Цикл багатоверстатного обслуговування триває 24 хв і складається з операцій нерівній і некратні тривалості. Протягом циклу виготовляються 9 деталей. Визначте оперативний час виготовлення однієї деталі, якщо один робочий обслуговує три верстати, а коефіцієнт його зайнятості дорівнює 0,5.

Задача 2. Визначте норму часу на машинно-ручних роботах в умовах дрібносерійного виробництва, якщо допоміжний час виконання операції, рівне 2,1 хв, становить 40% від основного, загальний час обслуговування 1,6 хв. На перерви, обумовлені технологією, відводиться 17% оперативного часу. Час на відпочинок робітника і його особисті потреби складає 25% від оперативного часу, підготовчо-заключний час - 15% від норми часу.


Варіант 1

Теоретична частина

1. Сутність і значення поділу праці. Форми і межі поділу праці.

2. Мікроелементними нормування праці.

Практична частина

Задача 1. Графік обслуговування верстатів:

Тип верстата

Оперативний час виконання операції, с

Машинно-вільний час, с

1

32

29

2

28

25

3

30

21


Визначте кількість верстатів, об'єднаних в групу для багатоверстатного обслуговування при серійному типі виробництва з використанням універсального обладнання , і тривалість виробничого циклу. Виберіть раціональний варіант обслуговування і розташування обладнання за умовою витрат часу на підходи робочого до верстатів, якщо середня відстань між ними становить 3,5 м.

Задача 2. Середня тривалість робочої зміни - 8 год. Підготовчо -заключний час за зміну становить 30 хв , час на відпочинок і обслуговування робочого місця - 15 хв; на обслуговування одного верстата протягом зміни планується 50 хв. Визначте норму обслуговування обладнання робочим.


Варіант 2

Теоретична частина

1. Сутність і значення кооперації праці. Форми і межі кооперації праці.

2. Поділ праці керівників, фахівців і службовців.

Практична частина

Задача 1. Визначте норму часу на машинно-ручних роботах в умовах дрібносерійного виробництва, якщо допоміжний час виконання операції, рівне 1,8 хв, становить 39% від основного. Загальний час обслуговування складає 2 хв. На перерви, обумовлені технологією, відводиться 20% оперативного часу. Час на відпочинок робітника і його особисті потреби складає 25% від оперативного часу, підготовчо-заключний час - 20% від норми часу.

Задача 2. Оперативне час на виготовлення одного виробу - 35 хв. Партія складається з 40 виробів. Час обслуговування робочого місця планується в розмірі 6% до оперативного часу, час відпочинку - 3% до оперативного часу. Підготовчо-заключний час на всю партію виробів - 25 хв. Розрахуйте норму часу на виготовлення одного виробу.


Варіант 3

Теоретична частина

1. Спеціалізація і оснащення робочого місця.

2. Планування робочого місця, види планування. Критерії раціональності планування.

Практична частина

Задача 1. Визначте кількість моментів, що фіксуються методом моментних спостережень, за восьмигодинний робочу зміну, якщо довжина маршруту обходу робочих місць дорівнює 120 м, а коефіцієнт неспівпадання часу обходів - 0,65.

Задача 2. Визначте норму виробітку при роботі на трьох верстатах-дублерах, якщо відомо, що час машинної роботи на операцію становить 12 хв, ручної роботи - 6 хв, технічного обслуговування робочого місця - 1,5%, організаційного обслуговування - 2%, на відпочинок і особисті потреби - 5% оперативного часу. Тривалість робочої зміни - 492 хв.


Варіант 4

Теоретична частина

1. Організація обслуговування робочих місць. Функції та системи обслуговування.

2. Атестація і раціоналізація робочих місць.

Практична частина

Задача 1. Визначте норму виробітку на машинно-ручних роботах в умовах одиничного виробництва при восьмигодинний робочої зміні. Основний час виконання операції займає 12 хв, допоміжний час становить 25% від основного. Час на обслуговування робочого місця становить 12% від основного, час на відпочинок і особисті потреби робітника - 8% від оперативного.

Задача 2. Розрахуйте кількість свердлильних верстатів-дублерів, які може обслужити один робітник за умови, що вільне машинний час ТМС = 10,2 хв, а час зайнятості робочого Т3 = 1,7 хв. Визначте тривалість циклу багатоверстатного обслуговування, простий робочого і верстатів у циклі. Розрахуйте, як зміняться ці величини, якщо робітникові передати для обслуговування на один верстат більше, ніж це встановлено розрахунком. Тип виробництва масовий.

Варіант 5

Теоретична частина

1. Трудовий процес і його зміст. Класифікація трудових процесів . Основні компоненти трудового процесу.

2. Сутність і зміст нормування праці. функції нормування праці.

Практична частина

Задача 1. Мається графік обслуговування верстатів:


Тип верстата

Оперативний час виконання операції, с

Машино-вільний час, с

А

12

10

В

18

14

С

15

12


Визначте кількість верстатів, об'єднаних в групу для багатоверстатного обслуговування при серійному типі виробництва з використанням універсального обладнання, і тривалість виробничого циклу. Виберіть раціональний варіант обслуговування і розташування обладнання по критерію витрат часу на підходи робочого до верстатів, якщо середня відстань між ними становить 2,5 м.

Задача 2 . При безперервному хронометражі операції в карті записано таке поточний час (с): 15, 40, 54, 69, 93, 137, 184. Визначте тривалість кожного з семи елементів і всієї операції в цілому.


Варіант 6

Теоретична частина

1. Види норм праці та їх характеристика. Норми результатів праці.

2. Класифікація витрат робочого часу.

Практична частина

Задача 1. Визначте ефективний фонд часу роботи конвеєра при восьмигодинний робочої зміні, якщо коефіцієнт використання конвеєра в часі становить 0,88, а регламентовані перерви в його роботі - 10% від тривалості зміни.

Задача 2. При безперервному хронометражі операції в карті записано таке поточний час: 44 с, 3 хв 20 с, 3 хв 6 с, 7 хв 54 с, 9 хв 39 с, 10 хв 18 с, 11 хв 33 с. Визначте тривалість кожного з семи елементів і всієї операції в цілому.


Варіант 7

Теоретична частина

1. Методи вивчення витрат робочого часу.

2. Аналітичний метод нормування праці.

Практична частина

Задача 1. Визначте норму часу на машинно-ручних роботах в умовах дрібносерійного виробництва, якщо допоміжний час виконання операції, рівне 1,3 хв, становить 30% від основного. Загальний час обслуговування становить 1,9 хв. На перерви, обумовлені технологією, відводиться 15% оперативного часу. Час на відпочинок робітника і його особисті потреби становить 20% від оперативного часу, підготовчо-заключний час - 12% від норми часу.

Задача 2. У дрібносерійному виробництві проведено п'ять спостережень за обробкою деталі. Хронометраж безперервний. Поточний час: 2 хв 15 с, 2 хв 58 с, 3 хв 05 с, 2 хв 49 с, 3 хв 14 с. Визначте хроноряда Топ і Тш якщо К = 128.


Варіант 8

Теоретична частина

1. Нормування робіт основних і допоміжних робітників.

2. Мікроелементне нормування праці.

Практична частина

Задача 1. На налагоджувальні роботи автоматичної лінії протягом однієї зміни пішов 721 хв. Середня тривалість зміни становить 8,2 год, час на відпочинок і особисті потреби робочого протягом зміни - 25 хв. Визначте чисельність наладчиків, обслуговуючих потокову лінію, якщо коефіцієнт, що враховує інші роботи наладчиків, дорівнює 1,2.

Задача 2. Є дані про операції, що складаються з п'яти елементів, яка прохронометрірована по поточному часу:

Элемент операції

Номер спостереження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Час, хв

Взяти заготівлю, встановити в центрах, вивірити

0,5

5,4

10,8

16,7

26,2

31,9

37,2

42,2

47,7

54,0

Включити верстат, підвести різець

0,7

5,7

11,0

17,0

26,5

32,1

37,4

42,5

47,9

54,3

Обточити деталь (один прохід)

4,2

9,8

14,9

25,0

31,0

35,9

41,0

46,8

51,8

58,3

Відвести різець, вимкнути верстат

4,3

9,9

15,1

25,1

31,1

36,1

41,2

46,9

52,0

58,5

Зняти і відкласти деталь

4,7

10,2

16,3

25,6

31,4

36,5

41,6

47,2

52,5

58,8


Варіант 9

Теоретична частина

1. Нормування праці керівників, фахівців.

2. Аналіз стану організації та нормування праці на підприємстві.

Практична частина

Задача 1. Визначте швидкість конвеєра, якщо відстань між центрами робочих зон на його стрічці одно 3,7 м. Ефективний фонд часу роботи конвеєра в місяць становить 586 год, програма випуску виробів за місяць - 5120 штук.

Задача 2. При хронометражі встановлено наступні затрати на операції «свердління отворів»:


Элемент операції

Номер спостереження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Час, хв

Свердління ручним дрилем

6

4

5

3,5

4

5,5

4,3

10

4

3

Свердління електродрилем

0,5

0,4

0,6

0,2

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,6


Розрахуйте норми То, зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості у відсотках при переході від ручного до механізованого свердління


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Бельгольский Б. П., Спасов А. А., Медведев И. А. Организация труда и

техническое нормирование на предприятиях черной металлургии. -

М.: Металлургия, 1986.-247с.

2. Чернов В. І. Оленич Є. І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник для

самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. — К.: КНЕУ, 2000. — 148с.

3. Никитин А. В. Сборник задач по экономике, нормированию и орга-низации

труда в промышленности. — М.: Экономика, 1986.-271с.

4. Нормативные материалы по нормированию труда. — М.: Экономика, 1986.

5. Нормування праці на підприємствах чорної металургії: Навч. Посібн. /

Д. Є. Казенков, Л. М. Богачова, О. В. Цимбалюк, Л. О. Аніщенко. –

Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2011 – 184с.


ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ДИСЦИПЛІНИ

«НОРМУВАННЯ ПРАЦІ» 3

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 4

3 ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ……………………………………………6 4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 7

4.1 Виконання контрольної роботи 7

4.2 Зміст контрольних робіт 9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 14


Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи