Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
Сторінка1/4
Дата18.02.2014
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Дніпропетровськ НМетАУ 2013
ЗМІСТ


 1. Робоча програма дисципліни “Бюджетна система”

3

 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Бюджетна система”

10

 1. Тематика індивідуальних робіт з дисципліни “Бюджетна система”

14

 1. Питання до підсумкового контролю знань з дисципліни “Бюджетна система”

18

 1. Плани семінарських занять з дисципліни “Бюджетна система”

20

 1. Типові тестові завдання з дисципліни “Бюджетна система”

Додатки

26


46
 1. Робоча програма дисципліни Бюджетна система


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрями 6.030508 Фінанси і кредит

^ Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

 

Усього

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

144

Аудиторні заняття, з них:

16

Лекції

12

Лабораторні роботи

0

Практичні заняття

0

Семінарські заняття

4

Самостійна робота, у тому числі при:

128

Підготовці до аудиторних занять

0

Підготовці до контрольних заходів

0

Виконанні курсових проектів (робіт)

0

Виконанні індивідуальних завдань (робіт)

18

Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

100

Підсумковий контроль

 екзамен^ Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною   і входить до циклу професійно-орієнтованих  дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – формування знань з організації та функціонування бюджетної системи, її ролі у соціально-економічному розвитку країни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 -   роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах  суспільства;

-  загальні засади бюджетного устрою і принципи побудови бюджетної системи;

- сутність,  функціональне призначення та особливості структури основних елементів бюджетної системи (консолідованого бюджету, державного бюджету, місцевих бюджетів);

- завдання, принципи й методи бюджетного планування;

- основні  методи і джерела формування доходів бюджету, напрямки і форми фінансування видатків;

-  загальні методики визначення обсягів бюджетних видатків, що забезпечують реалізацію відповідних функцій держави;

- основні  принципи та форми державного кредиту, стратегії і технології   управління державним боргом.

вміти:

 - аналізувати доходно-видаткову структуру консолідованого і державного бюджетів, її відповідність поточній макроекономічній ситуації;

- визначати і обґрунтовувати  напрямки вдосконалення структури доходів та видатків бюджету відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку країни;

- обчислювати за типовими методиками розмір прямих  податків з доходів юридичних і фізичних осіб,  непрямих податків та інших  обов’язкових  бюджетних платежів;

-  розраховувати та аналізувати показники внутрішньої і зовнішньої  державної заборгованості.

 Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні підсумкової (екзаменаційної) роботи.

^ Засоби діагностики успішності навчання –комплект екзаменаційних білетів.

Зв’язок з іншими дисциплінами – передумовою  успішного опанування дисципліни  є  засвоєння  знань з таких дисциплін як  "Політична економія", "Макроекономіка", "Національна економіка" і  "Соціальна економіка".  Отримані теоретичні знання і практичні навички є необхідними для сприйняття дисциплін, що будуть викладатися  на наступних курсах.

Набуті знання і вміння використовуються для моніторингу, аналізу  та прогнозування основних тенденцій бюджетного процесу, визначення цільових пріоритетів та макромеханізмів  бюджетної політики.


^ Зміст дисципліни “Бюджетна система”

Лекційний курс


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Сутність, призначення і роль бюджету держави

Функції держави - визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як суспільного явища. Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподілених відносинах у суспільстві. Взаємозалежність ВВП, національного доходу та бюджету. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об‘єктивна тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов‘язані із формуванням бюджету, та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності пропорції розподілу й перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її формування в Україні. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Бюджет у системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджетні асигнування як “мультиплікатори” економічного росту. Бюджет у системі фінансового регулювання, його визначальна роль у сукупності економічних методів управління економікою. Інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.

2

2

^ Бюджет як основний фінансовий план держави

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура доходної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом і бюджетом як економічною категорією. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку.Бюджетний процес і його складові. Завдання, принципи й методи бюджетного планування. Чинники, що визначають якість розробки бюджету. Виконання бюджету.

1

3

^ Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний кредит.

1

4

^ Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення.
Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної системи; виділення видів бюджетів; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру взаємодії між бюджетами.
Принципи побудови бюджетної системи. Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення взаємозв‘язку централізованих і децентралізованих бюджетів: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету. Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду фінансових ресурсів. Перевага й недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціональної та ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління.
Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані регіональні бюджети та бюджети в поселеннях.
Засади розмежування видатків між окремими бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Фактори, що визначають порядок і пропозиції розподілу доходів між бюджетами. Закріплені та регулюючі доходи. Чинники й порядок закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання. Закон України “Про бюджетну систему України”. Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад та структура доходів і видатків. Роль державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі. Республіканський бюджет Криму. Місцеві бюджети, їх види, склад та структура доходів і видатків. Роль республіканського бюджету Криму та місцевих бюджетів у регіональному розвитку.

1

5

^ Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Нерівномірність економічного розвитку регіонів як передумова бюджетного вирівнювання. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидіювання.
Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджеті позички ,їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

1

6

^ Система доходів бюджету

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики.
Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний доход як основа доходної бази бюджету. Причини й умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.
Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн.
Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх вади , роль у доходах бюджету.
Неподаткові доходи бюджету. Надходження від використання і реалізації майна, що належить державі. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.
Надходження у бюджет від державних позик.
Організація мобілізації доходів бюджету.

2

7

^ Система видатків бюджету

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Галузева і цільова структура бюджетних видатків. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.
Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

1

8

^ Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Склад видатків бюджету на народне господарство, їх роль і місце у розвитку економіки. Бюджет і структурна перебудова економіки України. Напрямки і форми бюджетного фінансування народного господарства.
Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Конкурсний відбір об‘єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.
Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення.
Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості.
Операційні затрати в народному господарстві, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних затрат.
Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування наукових установ Академії наук України. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах та вищих закладах освіти.

0

9

^ Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на житло і комунальні послуги. Види разової фінансової допомоги громадянам.
Форми й методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація. Основа кошторисного фінансування.
Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Оперативно сітьові показники діяльності шкіл, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і порядок планування фонду заробітної плати. Складання і перевірка кошторису загальноосвітніх шкіл. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. Фінансування дитячих дошкільних закладів.
Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти. Система заробітної плати працівників вищої школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти.
Видатки бюджету на охорону здоров‘я, їх склад і структура. Бюджетні заклади охорони здоров‘я, організація їх кошторисного фінансування. Фінансування медичних установ за нормативом бюджетних видатків на одного жителя. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров‘я в умовах страхової медицини. Система заробітної плати медичних працівників і порядок планування фонду заробітної плати. Складання й перевірка кошторису лікарні. Фінансовий план територіального медичного об‘єднання.
Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, радіо, телебачення.
Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

1

10

^ Видатки бюджету на оборону і управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.
Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

0

11

^ Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин. Державна політика позикових фінансів, її передумови. Форми державного кредиту, їх призначення. Суб‘єкти державного кредиту, їх класифікація. Чинники державного кредиту. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Джерела покриття дефіциту бюджету, роль і місце державного кредиту. Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, у яких є вільні кошти, довіра з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик; спроможність держави погасити борги і виплатити дохід.
Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов‘язання (векселі).
Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання.

2


^ Семінарські заняття


№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Сутність, призначення і роль бюджету держави

1

2

Бюджет як основний фінансовий план держави

0

3

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

0

4

Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

0

5

Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання

0

6

Система доходів бюджету

1

7

Система видатків бюджету

0

8

Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

0

9

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

1

10

Видатки бюджету на оборону і управління.

0

11

Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

1


Рекомендована література

Основна

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Базилевича. - К. : Атіка, 2004. - 368 с.

 2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Бюджетна система: Конспект лекцій. Частини І, ІІ. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.

 3. Бюджетний кодекс України.- К.:АТІКА, 2002.- 41 с.

 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. -К.:ЦНЛ, 2004.- 608 с.

 5. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.

 6. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник для вузів - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 639 с.

 7. Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. - 292 с.

 8. Юрій С., Бескід Й. Бюджетна система. - К.: Вища школа, 2000.- 365 с.

 Додаткова

 1. Боринець С.Я.  Міжнародні фінанси. - К.: Знання, 2006. - 494 с.

 2. Бюджетна система: Навчальний посібник/ Алексєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак-Голобородько А. М. - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 363 с.

 3. Іванов Ю.Б., Петросянц К.В. Альтернативні системи оподаткування. Навчальний посібник для ВНЗ. – Х.: ИНЖЭК, 2007. – 272 с.

 4. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посібник / За ред А.В. Бєляєва. - К.: КНЕУ, 2000. - 212 с.

 5. Стігліц Дж. Е.   Економіка державного сектору. - К.: Основи, 1998. - 560 с.

 6. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток.- Ірпінь, Академія ДПС України, 2003.- 286 с.

 7. Періодичні видання «Економіка України», «Фінанси України», «Бюлетень Національного банку України».

 8. Офіційний Інтернет-сайт Державного комітету статистики України ukrstat@gov.ua

 9. Офіційний Інтернет-сайт НБУ bank@gov.ua

 10. Офіційний урядовий портал Кабінету Міністрів України kmu@gov.ua
^
Програму склала к.е.н., доц. О. О. Завгородня

 1. Методичні вказівки по виконанню індивідуальної роботи з дисципліни"Бюджетна система"  1. ^ Мета і завдання індивідуальної роботи

Виконання індивідуальних робіт по дисципліні “Бюджетна система” є обов'язковою частиною учбового процесу.

Індивідуальні роботи виконуються студентом протягом годин, відведених за навчальним планом на самостійну роботу і переслідує головну мету – освоєння теоретичних положень даної дисципліни, придбання навичок дослідницької роботи і аналізу літературних джерел, даних бюджетної статистики та показників функціонування як бюджетної системи в цілому, так і її основних ланок.

Навчальний план вивчення дисципліни “Бюджетна система” студентами заочної форми навчання передбачає виконання однієї індивідуальної роботи.

До індивідуальної роботи пред'являються наступні вимоги: робота повинна відповідати змісту робочої програми дисципліни; вона повинна бути написана грамотною мовою і розбірливим почерком чи надрукована за допомогою відповідних технічних та програмних засобів; мати чіткі визначення категорій, понять, термінів з обов'язковими посиланнями на першоджерела; вона повинна мати продуману структуру і необхідний обсяг з обов'язковою вказівкою літературних джерел. У випадку друкування роботи мають бути дотримані наступні вимоги: обсяг роботи 12-15 сторінок, шрифт Times New Roman 14, в 1,5 інтервали, відступи праворуч, ліворуч, згори та знизу – 2 см.

Порядок виконання індивідуальної роботи включає:

 • вибір теми і складання плану;

 • підбір, вивчення, конспектування наукової літератури, даних бюджетної статистики;

 • написання індивідуальної роботи, її оформлення, підготовка до співбесіди з викладачем-консультантом по індивідуальній роботі.

  1. ^ Вибір теми індивідуальної роботи та складання плану

Студенту пропонується тематика індивідуальних робіт по всьому курсу “Бюджетна система”. Проте особистий вибір студентом теми індивідуальної роботи обмежений однією темою по дисципліні, номер якої співпадає із двома останніми цифрами його залікової книжки. Разом з тим, студент може самостійно запропонувати своєму консультанту будь-яку тему, що не включена до тематики кафедри, але яка відповідає робочій програмі даної дисципліни.

Після вибору теми індивідуальної роботи студент повинен погодити і тему, і план індивідуальної роботи з консультантом кафедри, а потім приступити до підбору літератури. У зв'язку з тим, що кафедра має в своєму розпорядженні забезпечені посиланнями на літературні джерела робочі програми і методичні вказівки за всіма дисциплінами, що викладає кафедра, то вибір літератури слід починати, використовуючи ці програми та вказівки.

  1. ^ Написання індивідуальної роботи

Вдало складений план індивідуальної роботи, добре продумана структура і найменування розділів, створюють хороші передумови для успішної роботи. Перш за все, необхідно систематизувати літературні джерела, логічно розташувати їх відповідно до плану.

Індивідуальна робота повинна включати: вступ, два-три, пов'язаних між собою розділи, висновок, літературні джерела.

Вступ, як правило, розміщується на 1-2 сторінках учнівського зошита (листах формату A4). На вступ покладається завдання обґрунтувати актуальність теми і ввести до змісту роботи, показати мету роботи, шляхи її досягнення і результативність самого дослідження.

Перший розділ індивідуальної роботи, як правило, присвячується суті самої проблеми (теоретичної, економічної, соціальної). Тут слід висловити сучасний стан процесів, що вивчаються, явищ, економічних систем, виявити позитивний і негативні сторони руху, суперечливі тенденції, тупикові ситуації.

Другий розділ індивідуальної роботи повинен дати рекомендації по вдосконаленню форм розвитку і їх зміні, переорієнтації процесів в сприятливішому напрямі, тобто якщо перший розділ надає відповідь на питання: “що відбувається в даній системі?”, то другий розділ повинен дати відповіді на питання “що повинне відбуватися в даній системі?” і “як, за допомогою яких заходів цього можна досягти?”

Третій розділ індивідуальної роботи повинен дати відповідь на питання: якщо в даній системі повинний відбуватися певний процес, то якими будуть наслідки (теоретичні, економічні, соціальні, політичні) можливої зміни процесів руху в даній системі.

На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму об’єму висновок не повинен перевищувати 2 сторінки.

У список літературних джерел, що розташований наприкінці індивідуальної роботи, включається література, яка безпосередньо використана при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих скорочень величин і термінів, не дозволяються.

При посиланні на літературне джерело в тексті у квадратних дужках слід навести порядковий номер, який відповідна праця має в списку літератури.

Список літератури складається за абетковим принципом і друкується на окремому аркуші. Праці одного й того ж автора (чи разом зі співавторами) розміщуються в хронологічній послідовності.

При посиланні на статті із журналів слід обов'язково навести прізвища та ініціали всіх авторів, назви статті і журналу (вісника), рік, том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою.

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі.

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

^ Порушення вимог до оформлення індивідуальної роботи призводить до необхідності її переробки.

Зразки оформлення титульного листу індивідуальної роботи, плану роботи, оформлення списку літературних джерел і посилань на літературу по тексту, а також оформлення таблиць і рисунків наведені в додатках: А, Б, В, Д, Є.

Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.

Готову індивідуальну роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту. Викладач перевіряє роботу в 14 денний строк з дня здачі роботи до кабінету.

  1. Захист індивідуальної роботи

Керівник роботи перевіряє індивідуальну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист індивідуальної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена індивідуальна робота.

Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. ^ Тільки захищена індивідуальна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Бюджетна система».

 1. Тематика індивідуальних робіт з дисципліни

Бюджетна система”


1. Бюджет як основний фінансовий план держави.

2. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах суспільства.

3. Бюджетна централізація ВВП та її межі.

4. Бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних програм.

5. Особливості бюджетних відносин в країнах перехідної економіки.

6. Бюджетний дефіцит: причини і наслідки.

7. Макроекономічні чинники бюджетного дефіциту в Україні.

8. Методи фінансування бюджетного дефіциту.

9. Бюджетний дефіцит як інструмент державного регулювання економіки.

10. Концепції збалансування Державного бюджету та їх практичне значення.

11. Проблеми фінансового оздоровлення економіки та ліквідації бюджетного дефіциту.

12. Інструменти бюджетного впливу на динаміку соціально-економічних процесів.

13. Бюджетний процес і його складові.

14. Бюджетне планування: завдання, принципи і методи.

15. Виконання бюджету: зміст, принципи, суб'єкти.

16. Вплив бюджетної політики на інфляційні процеси.

17. Національна бюджетна статистика та напрямки її вдосконалення.

18. Бюджетний устрій і бюджетна система. Їх співвідношення.

19. Принципи побудови бюджетної системи.

20. Поєднання централізованих та децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою.

21. Бюджетні права органів державної влади і місцевого самоврядування.

22. Види бюджетів. Їх призначення та функції.

23. Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону.

24. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидії місцевим органам влади.

25. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

26. Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення.

27. Бюджетна системи України.

28. Державний бюджет України, його призначення, склад та структура.

29. Бюджетні системи США та України (порівняльна характеристика).

30. Бюджетні системи Німеччини та України (порівняльна характеристика).

 1. Бюджетні системи Росії та України(порівняльна характеристика).

 2. Методи формування доходів бюджету.

 3. Склад і структура доходів Державного бюджету України.

 4. Склад і структура доходів місцевих бюджетів.

 5. Податкова система України: склад, структура, принципи побудови.

 6. Податкові системи США та України (порівняльна характеристика).

 7. Податкові системи Німеччини та України (порівняльна характеристика).

 8. Податкові системи Росії та України(порівняльна характеристика).

 9. Роль місцевих бюджетів у регіональному розвитку.

 10. Непрямі податки та їх роль у доходах бюджету.

 11. Податок на додану вартість: зміст та порядок вилучення.

 12. Податок на прибуток підприємств: зміст, порядок вилучення та макроекономічне значення.

 13. Оподаткування доходів фізичних осіб.

 14. Стимулюючий потенціал прибуткового податку з юридичних осіб.

 15. Пряме оподаткування та його значення у формуванні доходів бюджету.

 16. Неподаткові доходи місцевих бюджетів.

 17. Неподаткові доходи Державного бюджету.

 18. Державний кредит та його роль у формуванні бюджетних ресурсів держави.

 19. Бюджетна політика у галузі державних доходів.

 20. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

 21. Функції держави та їх вплив на склад і структуру видатків бюджету.

 22. Склад і структура видатків Державного бюджету України.

 23. Міжрівневий розподіл бюджетних видатків.

 24. Оптимізація структури видатків бюджету та її критерії.

 25. Бюджетна політика у галузі державних видатків.

 26. Форми і методи бюджетного фінансування.

 27. Операційні видатки бюджету, їх склад і призначення.

 28. Бюджетні інвестиції і їх види. Роль бюджетних інвестицій у розвитку економіки.

 29. Бюджетні асигнування як "мультиплікатори" економічного росту.

 30. Бюджет і структурна перебудова економіки України.

 31. Конкурсний відбір об'єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії.

 32. Бюджетні кредити підприємствам.

 33. Напрямки і форми бюджетного фінансування народного господарства.

 34. Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектору в перехідній економіці України.

 35. Видатки бюджету на науку.

 36. Форми і види соціального захисту населення.

 37. Системи соціального захисту населення України і США (порівняльна характеристика).

 38. Системи соціального захисту населення України і Німеччини (порівняльна характеристика).

 39. Роль соціальних видатків в умовах переходу до ринкових відносин в Україні.

 40. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Кошторисне фінансування.

 41. Фінансування загальноосвітньої школи.

 42. Планування і фінансування видатків на утримання шкіл - інтернатів.

 43. Видатки бюджету на охорону здоров'я.

 44. Медичне страхування як метод фінансування медицини.

 45. Фінансування фізичної культури і спорту.

 46. Проблеми фінансового забезпечення вищої школи.

 47. Фінансування культурно-просвітницьких закладів.

 48. Бюджетні цільові фонди соціального страхування.

 49. Видатки бюджету на оборону: склад та аспекти формування.

 50. Вплив внутрішньоекономічних факторів і зовнішньоекономічного оточення країни на рівень її оборонних видатків (на прикладі України).

 51. Структура видатків бюджету на управління та принципи їх формування.

 52. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки.

 53. Фінансування органів митної служби.

 54. Видатки бюджету на утримання органів внутрішніх справ та внутрішніх військ.

 55. Фінансування органів прокуратури і суду.

 56. Структура видатків бюджету на управління та принципи їх формування.

 57. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

 58. Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин.

 59. Державний борг і його структура.

 60. Проблеми зовнішнього державного боргу країн з перехідною економікою.

 61. Обслуговування державного боргу.

 62. Державні позики як основна форма державного кредиту.

 63. Ринок державних цінних паперів в Україні: стан і перспективи розвитку.

 64. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території (на прикладі Дніпропетровської області).

 1. Питання до підсумкового контролю знань з дисципліни БЮджетна система
 1. Державні фінанси. Сутність та призначення бюджету.

 2. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 3. Бюджетна централізація ВВП та її межі.

 4. Механізми бюджетного впливу на динаміку соціально-економічних процесів.

 5. Бюджетний дефіцит: зміст, форми, причини.

 6. Бюджетний процес і його складові. Завдання та методи бюджетного планування.

 7. Бюджетний устрій і бюджетна система. Їх співвідношення.

 8. Бюджетна система України.

 9. Види бюджетів. Їх призначення та функції.

 10. Принципи побудови бюджетної системи. Переваги та недоліки децентралізації бюджетної системи.

 11. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.

 12. Принципи розподілу доходів та видатків між рівнями бюджетної системи України.

 13. Джерела та методи формування бюджетних доходів.

 14. Розрахунок та порядок перерахування дотацій вирівнювання.

 15. Податкова система та принципи її формування.

 16. Функції держави та їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Бюджетна класифікація державних видатків.

 17. Бюджетне фінансування. Розпорядники бюджетних коштів.

 18. Кошторисне фінансування.

 19. Бюджетні інвестиції і їх види. Роль бюджетних інвестицій у розвитку економіки.

 20. Бюджетні кредити та дотації. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектору в перехідній економіці України.

 21. Видатки бюджету на науку.

 22. Форми і види соціального захисту населення.

 23. Фінансування загальноосвітньої школи. Особливості фінансування шкіл – інтернатів.

 24. Видатки бюджету на охорону здоров'я.

 25. Бюджетні цільові фонди соціального страхування.

 26. Фінансування фізичної культури і спорту.

 27. Видатки бюджету на оборону: склад та аспекти формування.

 28. Структура видатків бюджету на управління та принципи їх формування.

 29. Державний борг та його структура.

 30. Обслуговування державного боргу.

 31. Методи фінансування бюджетного дефіциту та їх макроекономічні наслідки.

 32. Сутність, чинники та форми державного кредиту. Бюджетні позики.

 1. Плани семінарських занять


Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави

План семінарського заняття:

1. Функції держави як визначальний чинник формування державного бюджету.

2. Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах суспільства.

3. Взаємозалежність ВВП, НД та бюджету. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Фінансово-бюджетна модель суспільства.

4. Склад і структура доходної і видаткової частин бюджету. Чинники, що впливають на їх формування.

5. Бюджет у системі фінансового регулювання. Інструменти бюджетного впливу на динаміку соціально-економічних процесів.

Література

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Базилевича. - К. : Атіка, 2004. – С. 112-156.

 2. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 36 -59.

 3. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, І. А. Золотько та ін.; За заг. ред. проф. В. М. Федосова - К.: КНЕУ, 2002. -С.18-54.

 4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. – К.: Знання, 2006. – С. 9-42.

 5. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору. - К.: Основи, 1998. - С. 92-122.

 6. Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - С. 12 – 45.

 7. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2000. - С. 26-32.


Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

План семінарського заняття :

 1. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 2. Чинники формування бюджету як фінансового плану. Взаємозв‘язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та з іншими фінансовими планами.

 3. Методи бюджетного планування.

 4. Бюджетний процес і його етапи.

 5. Оперативні органи управління бюджетним процесом, їх повноваження та функції.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «методи структурного аналізу матеріалів» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» / укладачі В. М. Раб,...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй». Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо
Навчально-методичний комплекс (нмк)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни \"Бюджетна система\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи