Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури icon

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
Скачати 196.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
Дата18.02.2014
Розмір196.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності - 7(8).03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності - 7(8).03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від…………….

^
Дніпропетровськ НМетАУ 2013УДК 658:339


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності - 7(8).03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. / Укл.: Т.А. Фонарьова. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 15 с.


Викладено: робочу програму, методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності заочної форми навчання.


Укладачі: Т.А. Фонарьова, ст.викладач


Відповідальний за випуск О.Г.Шатохін, канд. екон. наук, доц.


Рецензент І.Г. Романовський, канд. техн. наук,

доц. (НМетАУ)


Підписано до друку ……... Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,65. Умов. друк. арк. 0,64. Тираж 50 пр. Замовлення №

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Навчальна дисципліна "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки (шифр - ЗПП).

Мета вивчення дисципліни — формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних навичок прийняття та виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи зовнішньоекономічної діяльності;

 • стратегії та форми виходу підприємств на зовнішній ринок;

 • правове забезпечення ЗЕД;

 • принципи формування зовнішньоекономічних відносин;

 • принципи та методи управління ЗЕД підприємства.

вміти:

 • застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання щодо організації і функціонування системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • використовувати базові інструменти управління організацією, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

 • розробляти типові організаційні структури підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

 • здійснювати дослідження зовнішнього ринку;

 • контролювати та оцінювати економічну ефективність ЗЕД підприємства.


^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Розподіл годин

Всього

Всього годин за навчальним планом

108

у тому числі
Аудиторні заняття
з них:
- лекції

8

- лабораторні заняття

-

- практичні заняття

4

- семінари

-

Самостійна робота

96

Кількість контрольних робіт

1

Підсумковий контроль

екзамен^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс – 8 годин


№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1.

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) на рівні держави. Функції менеджменту ЗЕД. Розробка концепції зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Можливості виходу підприємства на зовнішні ринки. Стратегії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Формування стратегічних рішень в зовнішньоекономічній діяльності. Види стратегій на зовнішніх ринках. Особливості вивчення зарубіжних ринків і оцінка їх привабливості.


^ Література [1, 2, 3, 5, 7]

4

2.

Планування та організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Планування зовнішньоекономічної діяльності. Особливості бізнес - планування зовнішньоекономічних проектів. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Основи організаційного проектування. Відділ зовнішньоекономічної діяльності підприємства його структура і функції. Зовнішньоторговельна фірма її структура і функції. Служба зовнішньоекономічної діяльності як форма дивізійного типу управління.


^ Література [1, 2, 4, 6, 8]

4


Практичні заняття - 4 години


№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1.

Побудова графічної моделі «дерева цілей» і визначення пріоритетності цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


Література [1, 3, 7]

2

2.

Побудова ОСУ відділу ЗЕД підприємства.


Література [1, 2, 7, 8]

2^ 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Історичні етапи менеджменту ЗЕД. Література [1, 3, 4].

Тема 2.Організація експортних та імпортних операцій. Література [1, 3, 4, 5, 7, 8].

Тема 3. Форми міжнародних розрахунків. Література [3, 4, 7, 8].

Тема 4. Зовнішньоторговельні контракти.Структура та зміст. Література [1, 3, 7, 8].

Тема 5. Організаційні форми торгово-посередницьких операцій. Література [1, 2, 4, 5, 8].

Тема 6. Ризик-менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Література [1, 3,5, 8].


Тема 7. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Базисні умови поставки товару. Література [1, 3, 6, 8].

Тема 8. Мотивація в менеджменті ЗЕД. Література [1, 3, 7, 8].

Тема 9.Контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Література [1, 2, 3, 7, 8].


^ 4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1 Виконання індивідуального завдання

Для закріплення теоретичних знань і практичних навичок по дисципліні студентам пропонується виконати індивідуальне завдання.

Завдання виконується на аркушах формату А4 на комп'ютері з дотриманням вимог нормоконтролю до оформлення матеріалу.

Вимоги нормоконтролю до оформлення матеріалу:

- робота повинна бути виконана технічно і літературно грамотно: надрукована на одній стороні листа формату А4, друкувати з інтервалом 1,5 пт., розмір шрифту – 14;

- поля: верхнє і нижнє – 20 мм., ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

- всі лінії, букви, цифри і знаки повинні бути одного кольору ;

- сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють в правому верхньому кутку;

- ілюстрації і таблиці слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;

- назва таблиці або рисунка повинна бути короткою, відображати його зміст. В кінці назви таблиці або рисунка крапка не ставиться.

Титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок записки, але номер сторінки не проставляється.

При виконанні завдань варто дотримуватися наступних вимог:

- перед рішенням завдання необхідно привести його умови;

- рішення завдання варто супроводжувати необхідними формулами, розрахунками, короткими поясненнями;

- наприкінці роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться підпис студента та дата.

Студенти заочної форми навчання виконують домашнє завдання, яке містить теоретичну та практичну частини.


^ 4.1.1 Виконання теоретичної частини завдання

При виконанні теоретичної частини завдання використовується література, що рекомендована до вивчення дисципліни, а також конспект лекцій. Необхідно використовувати різні літературні джерела та зробити порівняльний аналіз. До усіх статистичних даних і цитат треба наводити посилання на цитоване джерело. Об’єм не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Варіанти теоретичного питання наведено в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 – Варіанти теоретичного питання


Остання цифра залікової книжки

Тема питання

0

Система менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1

Управління експортно-імпортною діяльністю підприємства

2

Розвиток інформаційних систем у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.

3

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

4

Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

5

Застосування економіко-математичних моделей у плануванні зовнішньоекономічної діяльності.

6

Планування в умовах невизначеності зовнішнього середовища у міжнародному бізнесі.

7

Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

8

Побудова організаційної структури управління зовнішньоекономічної фірми.

9

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу.^ 4.1.2 Виконання практичної частини завдання


Практична частина містить два завдання, варіанти яких наведені нижче.

Завдання №1 практичної частини: побудова «Дерева цілей».

Сутність завдання полягає в побудові графічної моделі «дерева цілей» і визначенні пріоритетності цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Генеральна ціль для кожного варіанта завдання формулюється згідно наведеного нижче переліку. Варіант обирається за останньою цифрою залікової книжки.

^ Варіанти першого завдання практичної частини:

 1. Забезпечити зростання прибутку підприємства за рахунок виробництва та реалізації експортної продукції на 15 % протягом двох років.

 2. Забезпечити зростання виручки від реалізації посередницької фірми по продажу комп’ютерів на 5% протягом року.

 3. Забезпечити зниження собівартості експортної продукції на 10% протягом року.

 4. Забезпечити зниження собівартості імпортної продукції на 5% протягом року.

 5. Забезпечити підвищення рівня конкурентоспроможності експортної продукції та як наслідок збільшення об’ємів реалізації на 10% протягом трьох років.

 6. Забезпечити зростання прибутку за рахунок розробки нових товарів для експорту на 10% протягом 5-ти років.

 7. Підвищити продуктивність праці спеціалістів з експорту на 5% за рахунок розробки системи стимулювання протягом року.

 8. Забезпечити зростання виручки від реалізації послуг посередницької фірми на 10% протягом двох років.

 9. Забезпечити зростання виручки від реалізації експортної продукції на 10% за рахунок розробки нової упаковки протягом двох років.

 1. Розширити долю ринку для експортної продукції підприємства на 3% протягом двох років.


^ Методичні вказівки для побудови «дерева цілей».

При побудові «дерева цілей» здійснюється декомпозиція генеральної цілі на підцілі першого рівня, підцілей першого рівня – на підцілі другого рівня і т.д.

Кожна ціль в системі повинна бути визначеною, тобто мати кількісну (˂,˃,=) або якісну (краще, гірше, так само) оцінку.

Цілі одного рівня повинні бути порівнюваними за масштабом і значущістю. Цілі нижчого рівня повинні підпорядковуватися цілям більш високого рівня.

Для визначення пріоритетності цілей:

а) здійснюється кодування цілей (цілі першого рівня нумеруються 1.1, 1.2 і т.д.; цілі другого рівня нумеруються 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 і т.д.);

б) визначається коефіцієнт відносної важливості (КВВ) для цілей кожного рівня за допомогою експертних оцінок, для чого умовно формується група з трьох експертів і кожний експерт дає оцінку цілей всіх рівнів (при цьому сума оцінок на кожному рівні повинна дорівнювати 100% або1);

в) розраховуються середньоарифметичні КВВ: (див. таблицю 4.2)


Таблиця 4.2 – Експертні оцінки цілей першого рівня, %

Ціль

Експерт

1.1

1.2

1.3

1

30

50

20

2

50

40

10

3

40

40

20

Середня оцінка (КВВ)

40

43,3

16,7


Аналогічно в таблицях ведуться розрахунки КВВ для цілей наступних рівнів;

г) визначається комплексна оцінка значущості кожної з цілей останнього рівня (КОЗ), яка розраховується як добуток оцінок цілей (КВВ) однієї гілки по всіх рівнях. Результати розрахунків зводяться в таблицю (див. таблицю 4.3):

Таблиця 4.3 – Комплексна оцінка значущості цілей останнього рівня

Номер цілі

1.1.1.1

1.1.1.2

……….

КОЗд) на підставі величини КОЗ визначається пріоритетність цілей останнього рівня і складається перелік цілей останнього рівня в порядку зменьшення КОЗ.


^ Завдання №2 практичної частини

Побудова організаційної структури відділу ЗЕД

Сутність другої частини практичного завдання полягає в засвоєнні теоретичних знань та придбанні практичних навичок щодо проектування організаційних структур управління зовнішньоекономічної діяльності.

Постановка завдання: студенти розраховують чисельність персоналу, чисельність лінійних керівників, кількість бюро, спеціалістів І категорії, та проектують структуру управління відділу ЗЕД відповідно до переліку функцій та їх середньорічної трудомісткісті. Варіант обирається за останньою цифрою залікової книжки.

Таблиця 4.4 – Варіанти другого завдання практичної частини

Остання цифра залік. книжки

Задача

0

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 28112 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 8000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 6000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 4000 люд. годин.

1

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 32128 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 10000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 8000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 4000 люд. годин.

2

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 36363 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 10000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 8000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 8000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 6000 люд. годин.

3

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 30120 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 8000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 6000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 6000 люд. годин.

4

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішньої кооперації.

Середньорічний обсяг робіт складає 28112 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 8000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 6000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 4000 люд. годин.

5

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 32128 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 10000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 8000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 4000 люд. годин.

6

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 36363 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 10000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 8000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 8000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 6000 люд. годин.

7

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 30120 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 8000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 6000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 6000 люд. годин.

8

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 28112 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 8000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 6000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 6000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 4000 люд. годин.

9

Розробити фрагмент схеми управління відділу зовнішніх зв’язків.

Середньорічний обсяг робіт складає 32128 люд. годин. Задачі та їх середньорічна трудомісткість виконання наведені нижче:

 1. Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами і організаціями – 10000 люд. годин.

 2. Організація зовнішніх зв’язків – 4000 люд. годин.

 3. Організація протокольних заходів, пов’язаних з прийомами та обслуговуванням іноземних делегацій – 8000 люд. годин.

 4. Організація роботи по технічним перекладам – 6000 люд. годин.^ 4.2 Питання до підсумкового контролю знань

 1. Які інститути відносяться до державних органів управління ЗЕД України?

 2. Які функції виконує верховна рада України щодо ЗЕД?

 3. Хто здійснює управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні фірми?

 4. Чи необхідне державне управління ЗЕД? Чому?

 5. Який орган здійснює нетарифне регулювання ЗЕД?

 6. У чому виявляється сутність менеджменту ЗЕД?

 7. Сформулюйте цілі управління ЗЕД на підприємстві.

 8. Що включає менеджмент ЗЕД на підприємстві?

 9. Вкажіть основні функції менеджменту ВЭД?

 10. У чому полягає відмінність основних функцій від конкретних?

 11. Які елементи включає концепція зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

 12. Які чинники впливають на формування концепції ВЕД підприємства?

 13. Що мається на увазі під рівнем розробки концепції?

 14. З якими труднощами стикаються менеджери вищої ланки, якщо вирішують питання виходу на зовнішні ринки?

 15. У чому полягає відмінність між «стратегією» і «стратегічним рішенням»?

 16. Які напрями мають стратегічні рішення в зовнішньоекономічній діяльності?

 17. За яких умов фірма повинна обмежувати число зовнішніх ринків?

 18. Який найпростіший спосіб проникнення на ринок? Чому?

 19. Що спільного-між «франчайзингом» і «ліцензуванням»?

 20. Які методи використовуються при вивченні зовнішніх ринків?

 21. У чому полягає особливість аналізу зовнішнього ринку щодо аналізу внутрішнього ринку?

 22. Етапи проведення дослідження ринку?

 23. Дайте визначення поняттю «привабливість ринку».

 24. Сформулюйте та розкрийте сутність конкретних функці з функції «планування» у сфері ЗЕД.

 25. Які показники характеризують зовнішньоекономічну діяльність підприємства?

 26. Що включає бізнес-планування?

 27. Приведіть приклад стратегічних і тактичних рішень в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 28. У чому виявляється важливість бізнес-планування при рішенні інвестиційних питань?

 29. У чому полягає сутність функції «організація»?

 30. Які організаційні структури найбільш мобільні?

 31. Які організаційні структури якнайменше мобільні, чому?

 32. У чому полягає особливість дивізійних структур?

 33. У чому полягає особливість зовнішньоторговельних фірм?^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А.І. Кредісова - К.: ВІРА-Р, 2002 - 552 с.

 2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с.

 3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч. посібник. — К., Знання, 2005. - 168 с.

 4. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. - К: ЦУЛ, 2006.

 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-ІХ. Документ 959-12, остання редакція від 16.11.2006 // База даних «Законодавство України». - Сайт: http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 06.02.1992 № 2097- XII. Документ 2097-12, остання редакція від 17.01.2006 // База даних «Законодавство України». - Сайт: http://zakon.rada.gov.ua

 7. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

 8. .Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………..

3

^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


4

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………..

4

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСИПЛІНИ……………………………………………………………

5

4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………….

6

4.1 Виконання домашнього завдання………………………………

6

4.2 Питання до підсумкового контролю знань……………………

13

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………

14Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconПерелік тем з основ сучасної гомеопатії, які винесено на самостійне вивчення
На самостійне вивчення для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "Фармація"
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconПерелік тем з основ сучасної гомеопатії, які виділені на самостійне вивчення
На самостійне вивчення для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "Клінічна фармація"
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури icon«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта»
Програмою відводиться 1/3 – 2/3 годин на самостійне опрацювання матеріалу дисципліни. Самостійне опрацювання спрямоване на вивчення...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи