Методичні вказівки та індивідуальні завдання icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання
Скачати 200.06 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Дата18.02.2014
Розмір200.06 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електронне i електрообладнання колiсних i гусеничних транспортних засобiв» для

студентів напряму 6.050503 –

машинобудуванняЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013
Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електронне i електрообладнання колiсних i гусеничних транспортних засобiв» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування /Укл.: В.К. Сидоренко, О.М. Лосіков. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 14 с.Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Електронне i електрообладнання колiсних i гусеничних транспортних засобiв», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, а також рекомендована література.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.
Укладачі: В.К. Сидоренко, ст. викл.

О. М. Лосіков, асистент


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 15.04.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,82. Умов. друк. арк. 0,80. Тираж 100 пр. Замовлення №45.


Національна металургійна академія України

49600, м.Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………

4

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «Електронне

і електрообладнання колісних і гусеничних транспортних засобів»……..

5


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………….

5

2.1. Лекційний курс…………………………………………………………...

5

2.2. Лабораторні заняття……………………………………………………

6

2.3. Практичні заняття………………………………………………………...

6

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ……………….

7

^ 4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ…………………………………………………………

10

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………

14ВСТУП

Навчальна дисципліна "Електронне і електрообладнання колісних і гусеничних транспортних засобів" є нормативною і входить до циклу професійно - орієнтованих дисциплін.

^ Мета вивчення дисципліни вивчення студентами номенклатури компонентів систем та агрегатів електрообладнання сучасних КГТС, їх принцип дії, а також діагностування при технічному обслуговуванні та ремонті.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- принцип дії та характеристики напівпровідникових приладів;

- різновиди систем енергопостачання, пуску силової установки; запалювання робочої суміші ДВЗ, освітлення та сигналізації;

- різновиди контрольно-вимірювальних приладів;

- електронні системи автоматичного керування двигуном і трансмісією;

- основи діагностування електричних систем;

- різновиди допоміжного обладнання.

вміти:

- розбиратися у схемах електронного і електричного обладнання КГТЗ;

- оцінювати перспективи застосування нових типів електронних систем автоматичного керування у складі КГТЗ;

- мати уяву про методи діагностування елементів електронного і електричного обладнання КГТЗ.

^ Суть дисципліни: підготовка інженерних кадрів, які здатні діагностувати, обслуговувати електронне і електрообладнання колісних і гусеничних транспортних засобів.

^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи у письмовій формі (здачі екзамена).

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для виконання письмової контрольної роботи (здачі екзамена).

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму 6.050503 – Машинобудування. Їй передує вивчення дисциплін :

1. Фізика

2. Вища математика.

3. Теоретична механіка.

4. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка.

5. Інформатика.

6. Технологія конструкційних матеріалів.

7. Опір матеріалів.


Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін:

1. Технічна експлуатація КГТЗ.

2. Діагностика колісних і гусеничних транспортних засобів.

3. Технічне обслуговування і ремонт колісних і гусеничних транспортних засобів.

4. Спеціальний рухомий склад.


^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Електронне i електрообладнання колiсних i гусеничних транспортних засобiв»


Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять


Розподіл навчальних годин

Всього

Семестр

9

Всього годин за навчальним планом

144

144

у тому числіАудиторні заняття

20

20

з них:- лекції

12

12

- лабораторні заняття

4

4

- практичні заняття

4

4

- семінари

0

0

Самостійна робота

124

124

Підсумковий контроль (екзамен)

Екзамен

Екзамен 


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1Лекційний курс№№
з/п

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Система енергопостачання

Загальна класифікація бортових електричних мереж. Призначення та принципові схеми генераторних установок.

2

2


^ Реле-регулятори та регулятори напруги

Призначення, класифікація та вимоги до реле-регуляторів та регуляторів напруги.

2

№№
з/п

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість
(годин)

4

^ Система пуску

Загальна будова, призначення та класифікація систем пуску.

2

5

Cистема освітлення та сигналізації

Призначення та класифікація систем освітлення та сигналізації. Основні вимоги до світлотехнічного забезпечення.

2

6

^ Електронні блоки керування (ЕБК) та їх виконавчі пристрої

Загальна будова та класифікація електронних блоків керування та їх виконавчих пристроїв.

2^ 2.2 Лабораторні заняття№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Перевірка технічного стану акумуляторної батареї.

2

2

Перевірка та регулювання контактно-транзисторної системи запалювання.

2^ 2.3 Практичні заняття№№
з/п

Тема заняття та її зміст

Тривалість
(годин)

1

Елементи електронних схем.

2

2

Система іскрового запалювання ДВЗ.

2^ 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Система енергопостачання

Загальні відомості про бортову електричну мережу, її склад та групи апаратів. Класифікація мереж. Принципова схема генераторної установки.

Генератор — основне джерело електроенергії на КГТЗ, що забезпечує жи­влення споживачів та заряджання акумуляторної батареї під час роботи двигуна. До генераторів висуваються такі вимоги: довговічність та надійність в експлуата­ції; малі габаритні розміри, маса та вартість; велика питома потужність, можливість забезпечення заряджання акумуляторних батарей за малої частоти обертання колін­частого вала двигуна в режимі холостого ходу.

Типи генераторів струму:

- індукторні генератори тракторів;

- генератори змінного струму;

- генератори з обертальною та підвішеною катушками збудження ;

- генератори з магніто-електромагнітним збудженням;

- багатофазні генераторні установки змінного струму;

- генератори постійного струму.


Тема 2. Реле-регулятори та регулятори напруги

Автомобільний генератор працює в специфічних умовах. Частота обертання дви­гуна безперервно змінюється. Навантаження дуже коливається залежно від кількості увімкнених споживачів. Ступінь зарядженості акумуляторної батареї змінюється в широких межах, але напруга на затискачах генератора має бути практично постій­ною (відхилятися від розрахункової не більш як на 3%), а акумуляторна батарея по­винна заряджатися струмом, який відповідає її станові. Виконати попередньо пере­лічені умови й забезпечити нормальну роботу генератора можна, застосувавши реле-регулятор. У сучасних автомобілях застосовують регулятори напруги, які поділяють на контактно-вібраційні (одно- або двоступеневі), контактно-транзисторні, безконтактні транзисторні та інтегральні.


Тема 3. Акумуляторні батареї

У системі електрообладнання автомобіля джерелом електричної енергії, яке за­безпечує живлення споживачів, коли не працює двигун або коли недостатня потуж­ність, що її розвиває генератор, є акумуляторна батарея.

Основний споживач, який визначає тип і конструкцію акумуляторної батареї, — це стартер. Струм, що він споживає під час пуску двигуна, особливо за низьких тем­ператур, досягає кількох сотень амперів. Акумуляторні батареї на КГТЗ вста­новлюють у двигуновому відсіку, кабіні або ззовні. Як правило, на КГТЗ застосовують кислотні акумуляторні батареї.

Кислотні акумулятори, їх електрохімічні процеси. Маркування, будова, щільність електроліту, основні відомості по експлуатації, зарядний струм.

У будь-якому джерелі енергії відбувається перетворення енергії з одного виду на інший. Свинцевий акумулятор належить до хімічних джерел струму, які перетворю­ють енергію, що виділяється під час хімічних реакцій, на електричну.

У свинцевому акумуляторі процеси протікають зворотно. Активні речовини, ви­трачені в процесі реакції, можуть відновлюватися під час пропускання через акуму­лятор постійного струму від іншого джерела електричної енергії. Процес, під час якого хімічна енергія перетворюється на електричну, називається розряджанням, зворотний процес — заряджанням.


Тема 4. Система пуску

Система пуску двигуна складається із стартерної акумуляторної батареї, стартера, комутаційної апаратури і засобів полегшення пуску.

Стартер призначений для обертання колінчастого вала з певною (пусковою) ча­стотою, за якої забезпечуються умови для запалювання й згоряння пального в цилін­драх. У бензинових двигунах ця частота становить 40-50 хв-1, а в дизельних -100-250 хв-1, бо під час повільного обертання стиснуте повітря на нагрівається до необхідної температури і пальне, впорскнуте в камеру згоряння, не запалюється. Коли вал двигуна прокручується, стартер долає момент опору, що його створюють сили тертя та компресія, а також момент інерції обертових частин двигуна.

Типи систем запалювання двигунів КГТЗ :

-класична система запалювання.

-контактно-транзисторна система запалювання.

-статичні систем запалювання.

-запалювання від магнето та пускових систем запалювання.


Тема 5. Cистема освітлення та сигналізації

Міжнародні автомобільні перевезення та експорт автомобілів потребують міжнародної регламентації. Згідно з правилами Європейської економічної комісії ООН прийнято перелік освітлювальних та світосигнальних приладів, які обов’язково потрібно встановлювати на автомобілі, а також норми на їх розташування. Згідно з цими правилами автомобілі обладнують такими світловими та світлосигнальними приладами: фарами далекого і близького світла, протитуманними фарами, передніми ліхтарями (габаритними вогнями, покажчиками повороту, зупиночними вогнями, задніми ліхтарями); ліхтарями освітлення номерного знака, світлоповертачами; додатковими фарами (прожекторами, фарошукачами).

Джерела електричної енергії та її споживачі, що встановлені, з’єнуються між собою і створюють бортову електричну мережу. Основними елементами цієї мережи є з’єднувальні проводи, засоби захисту від перевантажень, засіб комутації (вимикачі, перемикачі) та різні з’єднувальні та розподільні пристрої.

Автомобільні електричні мережі — це мережі постійного струму з номінальною напругою 12 чи 24В. З метою економії витрат приводів і спрощення монтажу електрообладнання на автомобілях використовується однопровідна система передачі електроенергії. Другим з’єднувальним проводом є корпус автомобіля. Двопровідна система передачі електричної енергії застосовується на КГТЗ дуже рідко, наприклад, для ліхтарів стоянки, які мають працювати незалежно від положення вимикача «маси» звукових сигналів та ін. Недоліком однопровідної схеми є підвищена імовірність виникнення короткого замикання між проводами та корпусом.


Тема 6. Електронні блоки керування (ЕБК) та їх виконавчі пристрої

Широкий розвиток електроніки та мікропроцесорної техніки спричинив впровадження її на КГТЗ, зокрема, створення електронних систем автоматичного керування двигуном і трансмісією. Електронні системи керування бензиновим двигуном складаються з систем керування паливоподачею, запалювання, клапанами циліндрів, рециркуляцією відпрацьованих газів. Найпоширеніші перші дві, які використовують для керування двигуном як самостійно, так і сумісно.

Є три типи електронних систем автоматичного керування паливоподачею бензинових ДВЗ: система автоматичного керування економайзером примусового холостого ходу (САКЕПХХ); система, яка забезпечує склад паливно-повітряної суміші за допомогою керування карбюратором (система центрального впорскування); система автоматичного керування впорскуванням пального, яке находить до впускного колектора або до зони впускних клапанів через електромагнітні форсунки.

Системи автоматичного керування економайзером примусового холостого ходу, що нині застосовується, значно підвищують економічність двигунів.

^ 4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


1. З яких основних частин складається автомобільний генератор змінного струму? Як він працює?

2. Як перевірити роботоздатність інтегрального регулятора напруги?

3. З яких основних частин складається стартерна акумуляторна батарея? З яких речовин складається активна маса позитивних та негативних пластин?

4. З яких основних елементів складається стартер? Як він працює?

5. Які приводи стартерів ви знаєте? Поясніть як вони працюють.

6. Охарактеризуйте електричні схеми керування стартером?

7. Які є системи полегшення пуску холодного двигуна?

8. Поясніть, як працює передпусковий підігрівник?

9. Яке технічне обслуговування апаратів системи пуску?

10. Як випробовують стартери за допомогою контрольно-випробувальних стендів?

11. Перелічіть основні несправності автомобільних стартерів та методи їх усунення.

12. Опишіть будову та дію генератора змінного струму з нерухомою обмоткою збудження.

13. Накресліть схему вібраційного регулятора напруги. Поясніть як він працює.

14. Опишіть контактно-транзисторний і безконтактний принципи регулювання напруги генератора.

15. Чому в конструкції реле регулятора генератора змінного струму не передбачено обмежувача струму? Яке призначення реле захисту в реле-регуляторі РР362?

16. Поясніть принципи дії датчика Холла. Назвіть основні вузли та деталі

датчика-розподільника 40.3706.

17. Як працює генераторний датчик?

18. Чому робоча суміш має займатися раніше, ніж поршень дійде до ВМТ?

19. Які основні деталі свічки запалювання. Як добирають і маркують свічки?

20. Опишіть будову котушки запалювання. Які особливості двовивідних котушок?

21. Як регулюють кут випередження запалювання зі збільшенням частоти обертання в різних системах запалювання?

22. Як маркують світлові прилади, що одержали знак міжнародного затвердження?

23. Що таке конструктивні елементи фар головного освітлення?

24. Поясніть принцип європейського та американського світлорозподілів близького світла.

25. Що таке автомобільні лампи розжарювання і як їх маркують?

26. Поясніть принцип дії покажчиків повороту за допомогою переривача РС57.

27. Покажіть на схемі шляхи струму збудження в контактно-транзисторному регуляторі РР362 за розімкнених і замкнених контактів регулятора напруги.

28. Покажіть на схемі шляхи струму в реле-регулятора Я112 до та після пробивання стабілітрона.

29. За схемою інтегрального регулятора напруги 17.3702 поясніть, як він працює.

30. Перелічіть основні операції ТО генераторної установки змінного струму з інтегрального регулятора напруги.

31.Поясніть методику перевірки і регулювання генераторної установки змінного струму на спеціалізованих стендах 532-2М, Э-214 та ін.

32. Які хімічні процеси відбуваються під час розрядження та зарядження акумулятора?

33. Як має змінюватися запалювання зі зміною навантаження двигуна?

34. Які основні принципи побудови цифрових систем запалювання?

35. Як працює система запалювання з комутатором 13.3734.01?

36. Як працює транзисторний комутатор 36.3734?

37. Поясніть будову і принцип дії двоканального комутатора 42.3734.

38. Назвіть основні операції технічного обслуговування системи запалювання.

39. Поясніть діагностування системи запалювання за допомогою мотор-тестерів.

40 .Назвіть основні операції перевірки та регулювання апаратів системи запалювання.

41. Яка методика встановлення запалювання на двигуні?

42. Як комутують лампи покажчиків повороту за допомогою переривача РС951А?

43. Перелічіть основні операції ТО-1 і ТО-2 системи освітлення та сигналізації.

44. Як розмістити екран для регулювання чотирипарної системи освітлення?

45. Яка методика перевірки променів світла фар за допомогою реглоскопів?

46. Як маркують світлові прилади, що одержали знак міжнародного затвердження?

47. Що таке конструктивні елементи фар головного освітлення?

48. Поясніть принцип європейського та американського світлорозподілів близького світла.

49. Що таке автомобільні лампи розжарювання і як їх маркують?

50. Поясніть принцип дії покажчиків повороту за допомогою переривача РС57.

51. Яка методика перевірки контактно-транзисторних перебивачів струму покажчиків повороту?

52. Поясніть принцип дії електротеплового імпульсного приладу для вимірювання температури.

53. З яких основних частин складається магнітоелектричний прилад для вимірювання температури охолоджувальної рідини?

54. Накресліть схему і опишіть будову аварійного сигналізатора температури охолоджувальної рідини.

55. Поясніть призначення та будову манометра.

56. Які є датчики тиску?

57. Яку будову має магнітоелектричний покажчик рівня пального? Поясніть за схемою його роботу.

58. Поясніть конструкцію та принцип дії спідометра.

59. Накресліть схему та поясніть принцип дії спідометра з безконтактним електроприводом.

60. Накресліть схему та поясніть принцип дії тахометра з електроприводом.

61. Як перевіряють технічний стан датчиків рівня пального?

62. За допомогою яких приладів і стендів діагностують контрольно-вимірювальні прилади автомобіля?

63. Поясніть будову та роботу звукових електричних сигналів.

64. Які електродвигуни використовують в опалювачах, склоочисниках і обмивач автомобілів?

65. Поясніть будову та роботу склоочисників із тепловим реле часу РС514.

66. Як працюють склоочисник і склообмивник автомобіля ВАЗ-2108 з електронним реле 52.3747?

67. Яка методика перевірки і регулювання сигналів та реле сигналів?

68. Як перевірити електродвигун (опалювача,склоочисника, обмивника, антени)?

69. Поясніть призначення та роботу блоку керування 25.3761.

70. Яке призначення системи автоматичного керування ЕПХХ автомобілів ЗІЛ і як вона працює?

71. Принцип побудови системи центрального впорскування палива з електронним керуванням.

72. Поясніть роботу системи електронного впорскування з програмованим керуванням.

73. Як відбувається керування паливоподачею дизельних двигунів?

74. Поясніть схему керування коробкою передач та трансмісією автомобіля.

75. Принцип побудови електронного регулятора гальмівного моменту гальм автомобіля.

76. Електронні протикрадіжні пристрої.

77. Методика діагностування електронних систем автоматизованого керування двигуном та трансмісією.

78. Чому при вимірюванні щільності електроліта необхідно враховувати його температуру?

79. Як проводиться розрахунок кількості акумуляторних батарей для заряду від зарядного приладу?

80. Як можна перевірити справність обмоток ротора і статора, не розбираючи генератор?

81. Як впливає знос щіток на роботу генератора?

82. Які несправності можуть бути у обмоток ротора и статора, як вони проявляються?

83. Як перевірити справність регулятора напруги за допомогою лампочки і акумуляторних батарей?

84. Як визначити справність регулятора напруги на автомобілі?

85. Як забезпечити підзаряд акумуляторної батареї на автомобілі при несправному регуляторі напруги?

86. Як перевіряється і регулюється центробіжний регулятор випередження запалювання?

87. Що треба зробити, щоб впевнитися в справності системи запалювання на автомобілі, якщо двигун не запускається?

88. Як в датчиках-розподільниках регулюється кут випередження запалювання?

89. Які несправності комутаторів можуть визивати неможливість запуску двигуна?

90. По яким параметрам судять про справність стартера при перевірці в режимі холостого ходу?

91. За якими параметрам судять про справність стартера при перевірці в режимі повного гальмування?

92. Як на автомобілі перевірити правильність показників:

-манометра;

-термометра;

вимірювача рівня палива.

93. Як перевірити датчик:

-манометра;

-термометра;

-вимірювача рівня палива.

94. Накресліть схему і поясніть принцип дії батарейного запалювання.

95. Накресліть принципову схему та опишіть принцип дії контактно-транзисторної системи запалювання.

96. Яка основна відмінність безконтактної системи запалювання від контактно-транзисторної?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

2. Чижков Ю. П. Электрооборудование автомобилей: Курс лекций.

Часть 1: – М.: Машиностроение, 2003. – 240 с.

Часть 1: – М.: Машиностроение, 2004. – 320 с.

3. Соснин Д. А. АВТОТРОНИКА. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей: Учеб. пособие. – М.: СОЛОН-Р, 2001. – 272 с.

4. Чижков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов специальностей «Электрооборудование автомобилей и тракторов» ВУЗов. – М.: Изд. «За рулём», 1999. – 384 с.

5. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов ВУЗов. – М.: Транспорт, 2000. – 320 с.

6. Банников С.П. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов спец. «Автомобильный транспорт» ВУЗов. – М.: Транспорт, 1977. – 288 с.

7. Приходько А.М., Цапко В.К., Назарець В.С. Электронное управление
дизельным двигателем: Учебное пособие. – Днепропетровск, НМетАУ,
2002. – 48 с.


Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання
Містять навчальну програму, контрольні завдання, методичні вказівки до їх виконання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи