Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Скачати 200.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Дата18.02.2014
Розмір200.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни "Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля"
для студентів напряму 6.050401 - металургіяДніпропетровськ НМетАУ 2013

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни "Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля"
для студентів напряму 6.050401 - металургіяЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 621.774

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення
дисципліни "Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля" для студентів напряму 6.050401 - металургія / Укл. Н.Д.Ванюкова., М.В.Ягольник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. -10 с.


Наведені рекомендації до вивчення дисципліни "^ Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля", як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни.

Призначена для студентів напряму 6.050401 - металургія заочної форми навчання.


Укладач Н.Д. Ванюкова, д-р техн. наук, проф., М.В.Ягольник, к.т.н., доц.


Відповідальна за випуск Н.Д.Ванюкова, д-р. техн. наук, проф.


Рецензент В.I. Шатоха, д-р техн. наук, проф.


^ Загальні методичні вказівки


Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання - 144 академічні години. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин за семестрами, видами занять і видами

контролю

Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля

Семестр


Усього, годин

Види занять

Види контролю


Аудиторні, годин


Лекції, годин

Практичні заняття,

годин

Самостійна робота, годин

Індивіду-альне завдання

9

144

16

12

4

128

ЕкзаменРобоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі «Зміст дисципліни».

При вивченні дисципліни "^ Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля» планується контрольована викладачем індивідуальна робота, що передбачає:

- самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

- вивчення лекційного матеріалу;

- виконання індивідуальної роботи.

Варіанти завдань, методичні вказівки і література для виконання індивідуальної роботи наведено. Індивідуальна робота складається з одного завдання, яке включає 3 питання. Виконана й оформлена за встановленими правилами індивідуальна робота здається в деканат. Після одержання зарахованої індивідуальної роботи необхідно врахувати всі зазначені рецензентом зауваження і внести необхідні виправлення.

Варіанти завдань вибираються за останньою цифрою шифру залікової книжки.

Матеріал програми побудований за дидактичними принципами і кожний новий розділ базується на попередніх. Тому з метою кращого розуміння при вивченні дисципліни варто вивчати розділи програми в послідовності, викладеній нижче.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування теми

Аудиторні, год.

Самост.

роб, год.

Усього

Лекцій

Практ.
заняття

1

Основи ресурсозбереження при виробництві чавуну.
22

Технології енерго– та ресурсозбереження при виробництві чавуну.
23

Визначення оптимальних умов комплексного застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва чавуну.1
4

Застосування пиловугільного палива і його ефективність. Зміна складу дуття і його вплив на інтенсивність доменної плавки та витрату коксу.
25

Уловлювання та очистка викидів при виробництві агломерату [4; 5, с. 76-109].


32

6

Реальні та потенційні джерела енерго- та ресурсозбереження у доменному виробництві.
27

Технологічні джерела, види та масштаби забруднення навколишнього середовища.
18

Розрахунок гранично допустимої концентрації. Гранично допустимий викид. Теплові та інші виділення.1
9

Уловлювання та очистка викидів при виробництві обкотишів [4; 5, с. 76-109].


32

10

Апарати і обладнання для очищення технологічних та неорганізованих викидів у доменних цехах.
111

Розрахунок мінімально допустимої висоти труби повітронагрівача. Розрахунок скрубера. Розрахунок труби Вентурі. Розрахунок горизонтального відстійника.2
12

Розсіювання викидів у атмосфері [5, с. 114-123]


32

13

Вдосконалення технологічного процесу плавки як засіб зниження викидів у навколишнє середовище.
214

Утилізація відходів виробництва агломерату і обкотишів [4; 5, с. 131-142].


32

Усього: 144

16

12

4

128


Лекційний матеріал (12 годин)


Тема 1. Вступ. Основи ресурсозбереження при виробництві чавуну.(2 години)

Схема ресурсозбереження у доменному виробництві. Основні напрямки використання енергетичних ресурсів при виробництві чавуну. Вплив нових тенденцій регенерації джерел вторинної енергії доменного виробництва.

^ Тема 2. Технології енерго– та ресурсозбереження при виробництві чавуну. (2 години)

Теоретичні основи енергозберігаючих технологій виробництва чавуну. Аналіз діаграми (І-П-К). Застосування високонагрітого зволоженого дуття. Використання рідкого та газоподібного палива. Застосування пиловугільного палива і його ефективність. Зміна складу дуття і його вплив на інтенсивність доменної плавки та витрати коксу. Підвищений тиск газів у робочому просторі доменної печі - як джерело ресурсозбереження. Основи комплексного застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва чавуну.

^ Тема 4. Застосування пиловугільного палива і його ефективність. Зміна складу дуття і його вплив на інтенсивність доменної плавки та витрату коксу.(2 години)

Застосування пиловугільного палива і його ефективність. Зміна складу дуття і його вплив на інтенсивність доменної плавки та витрати коксу. Підвищений тиск газів у робочому просторі доменної печі - як джерело ресурсозбереження. Основи комплексного застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва чавуну.

^ Тема 6. Реальні та потенційні джерела енерго- та ресурсозбереження у доменному виробництві. (2 години)

Доменний газ та його роль у паливно-енергетичному балансі металургійного підприємства. Фізична, теплова та хімічна енергії доменного газу. Використання енергії надлишкового тиску доменного газу. Шляхи використання теплоти відхідних газів повітронагрівачів. Використання теплоти доменних шлаків. Використання теплоти охолодження елементів доменної печі при випалювальній системі. Очистка доменного газу, утилізація шлаків, використання одноноскової розливки чавуну та шлаку - як джерела ресурсозбереження у доменному виробництві.

^ Тема 7. Технологічні джерела, види та масштаби забруднення навколишнього середовища.(1 годинa)

Стан технології виробництва окускованої сировини та її вплив на навколишнє середовище. Викиди та природоохоронні задачі. Шкідливий вплив викидів виробництва чавуну. Розповсюдження та перетворення шкідливих речовин в атмосфері. Гранично допустимі концентрації. Гранично допустимий викид. Теплові та інші виділення.

Тема 10. Апарати і обладнання для очищення технологічних та неорганізованих викидів у доменних цехах.(1 годинa)

Очистка технологічних газів. Апарати сухої і мокрої очистки. Осаджувальні камери, циклони, скрубери, труби Вентурі, електрофільтри. Технологічні розрахунки, конструкції, вибір обладнання. Очистка викидів системи шихтопостачання. Очистка викидів ливарного двору.

Тема 13. Вдосконалення технологічного процесу плавки як засіб зниження викидів у навколишнє середовище.(2 години)

Технології доменної плавки з рециркуляцією продуктів металургійного виробництва. Утилізація відходів при виробництві чавуну. Перспективні розробки нових екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій у доменному виробництві. Питання економіки та права екологічного забезпечення виробництва чавуну.


^ Самостійна робота над матеріалом, не даному на лекціях

(128 годин)

Тема 5 Уловлювання та очистка викидів при виробництві агломерату [4; 5, с. 76-109].(32 години)

Контрольні питання:

 1. Назвіть основні джерела шкідливих викидів на агломераційних фабриках.

 2. Назвіть основні шкідливі речовини, які містяться у викидах аглофабрик

 3. Охарактеризуйте шкідливий вплив речовин, які містяться у викидах аглофабрик.

 4. Приведіть схеми відведення технологічних газів від агломашини.

 5. Назвіть переваги і недоліки разічних варіантів очищення аглогазів (батарейні, одиничні циклони, електрофільтри).

 6. Назвіть основні проектні рішення по модернізації систем аспірації агломераційних фабрик.

 7. Назвіть організаційні і технологічні шляхи зменшення шкідливих викидів при виробництві агломерату.

 8. Чим обумовлена неоднакова запорошена газів в різних вакуум-камерах агломашини? Накресліть найефективнішу схему схему відведення аглогазів. Чому вона є ефективною?

 9. Агломераійні гази містять пил в кількості 5 г/м3.Определите вміст пилу (мг/м3) в газах після послідовного очищення в батарейному циклоні (η=0,8) і в скрубері (η=0,6).

 10. Визначити найбільш екологічно ефективний варіант очищення агломераційних газів – в електрофільтрі (η=0,9), або послідовно – в батарейному циклоні (η=0,8) і скрубері (η=0,6).

 11. Витрата агломераційних газів складає 2 млн. м3/час. Скільки потрібно гидроксида кальцію (т/час) для очищення від діоксиду сірки з ефективністю 80%. Вміст SO2 в аглогазах складає 0,2% (об'емн.)

 12. При використовуванні вапняного молока Ca(OH)2 ефективність очищення аглогазів від діоксиду сірки складає 80%. Яким буде значення віброса діоксиду сірки (м3/час), якщо відомо що за годину утворюється 20т CaSO3.


Тема 9. Уловлювання та очистка викидів при виробництві обкотишів [4; 5, с. 76-109].(32 години)

Контрольні питання:

 1. Назвіть основні шкідливі речовини, які містяться у викидах фабрик окускування залізорудної сировини. Охарактеризуйте шкідливий вплив цих речовин.

 2. Назвіть основні джерела шкідливих викидів на фабриках окускування залізорудної сировини.

 3. Назвіть основні проектні рішення по модернізації систем аспірації фабрик окускування залізорудної сировини.

 4. Назвіть організаційні і технологічні шляхи зменшення шкідливих викидів при виробництві обкотишів.


Тема 12. Розсіювання викидів у атмосфері [5, с. 114-123]

Контрольні питання:

 1. Як нормується вміст пилу у газах, що викидаються до атмосфери через труби?

 2. Наведіть схему розсіювання речовин від одиничного джерела викидів.

 3. Які вихідні дані потрібні для розрахунку мінімально допустимої висоти димової труби?

 4. Які вихідні дані потрібні для розрахунку максимальної приземної концентрації речовини при розсіюванні від аераційного ліхтаря?

 5. Небезпечна швидкість вітру для труби повітронагрівачів становить 3 м/с. Яким має бути діаметр гирла труби, якщо видаток газу через неї становить 30 м3/с.

 6. Гранично допустима концентрація пилу шихтових матеріалів доменної плавки у робітничій зоні складає 5 мг/м3. Видаток пилоповітряної суміші, що викидається через трубу аспіраційної системи підбункерного приміщення, складає 200 тис м3/год, а концентрація пилу у ньому становить 100 мг/м3. Визначити, чи потрібна попередня очистка аспіраційного викиду.Тема 14. Утилізація відходів виробництва агломерату і обкотишів [4; 5, с. 131-142].

Контрольні питання:

 1. Наведить технологічну схему зневоження шламів доменних газоочисток.

 2. Наведить два варіанти конструкції радіальних згущувачів.

 3. Накреслить схему зневоження шламів доменної газоочистки.

 4. За якою формулою розраховують питому площу осадження згущувача?

 5. Яке обладнання використовується у промисловості для зневоження шламів доменної газоочистки?

 6. Які екологічно важливі задачі вирішуються методом сухої грануляції?

 7. Якім способом одержують шлакопортландцемент?

 8. Де застосовують вапняно-шлаковий цемент?


Практичні заняття

 1. Визначення оптимальних умов комплексного застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва чавуну – 1 година.

 2. Розрахунок гранично допустимої концентрації. Гранично допустимий викид. Теплові та інші виділення – 1 година.

 3. Розрахунок мінімально допустимої висоти труби повітронагрівача. Розрахунок скрубера. Розрахунок труби Вентурі. Розрахунок горизонтального відстійника - 2 години.Індивідуальне завдання


Індивідуальні завдання мають 12 варіантів. Студент повинен виконати варіант, номер якого відповідає останній цифрі шифру його залікової книжки.

Варіант складається із трьох питань. При виконанні індивідуального завдання необхідно дати конкретну відповідь на кожне питання.


^ Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання


Виконувати завдання необхідно після засвоєння всієї програми дисципліни, тому що завдання включає питання з різних тем і відповіді на них вимагають знання попереднього матеріалу.

Індивідуальне завдання складається з трьох питань, розгорнуті відповіді на які можна знайти в рекомендованій літературі.


^ Питання для індивідуальних завдань.

 1. Назвіть основні шкідливі речовини, що містяться у викидах доменних цехів та фабрик окускування сировини. Охарактеризуйте шкідливий вплив цих речовин.

 2. У чому полягає шкідливий вплив теплових викидів?

 3. У чому полягають особливості вертикального та горизонтального розпо-всюдження шкідливих речовин в атмосфері?

 4. Поясніть механізм фотохімічної взаємодії діоксида сірки в атмосфері.

 5. Як відбувається суха седиментація шкідливих речовин в атмосфері?

 6. Як відбувається волога седиментація шкідливих речовин в атмосфері?

 7. Що нормується показниками ГДК?

 8. У чому різниця між ГДВ і ТУВ?

 9. Назвіть найголовніші екологічно-спрямовані шляхи розвитку аглодоменного виробництва в Україні.

 10. Фактичні середньодобові концентрації шкідливих речовин у житловій зоні складають (мг/м3): NO2 – 0,038; SO2 – 0,045; CO – 2,0. Гранично допустимі середньодобові концентрації цих речовин, відповідно: 0,04; 0,05; 3,0. Визначити, чи є ситуація в цій зоні екологічно безпечною.

 11. Фактичні середньодобові концентрації шкідливих речовин у житловій зоні складають (мг/м3): H2S – 0,007; SO2 – 0,045; CO – 2,8. Гранично допустимі середньодобові концентрації цих речовин, відповідно: 0,008; 0,05; 3,0. Визначити, чи є ситуація в цій зоні екологічно безпечною?

12. Яким чином під час доменної плавки утворюються ціаніди?

13. Наведіть показники ефективності газоочистки.

14. Назвіть труднощі очистки викидів з міжконусного простору.

15. Якою є схема і принцип уловлювання пилу у скрубері?

16. Якою є схема і принцип уловлювання пилу у трубах Вентурі?

17. Якою є схема і принцип уловлювання пилу у електрофільтрі?

18. Як можна зменшити шкідливі викиди від повітронагрівачів?

19. Назвіть основні технологічні шляхи зменшення шкідливих викидів доменного виробництва.

20. Опишіть механізм утворення шкідливих викидів при розливці чавуну.

21. Назвіть основні шляхи зменшення шкідливих викидів на ливарному дворі.

22. Які шкідливі речовини утворюються при мокрій грануляції шлаку?

23. Вміст пилу у колошниковому газі складає 35 г/м3; ефективність очистки у пиловловнику складає 0,8, а у скрубері – 0,7. Знайти вміст пилу у напівчистому газі, що подається до міжконусного простору.

24. Вміст пилу у колошниковому газі складає 30 г/м3. Якою має бути загальна ефективність очистки у низці апаратів, якщо треба досягти вмісту пилу у чистому газі 10 мг/м3.

25. Концентрація пилу у напівчистому газі складає 2,1 г/м3. Якою є концентрація пилу у колошниковому газі, якщо проектна ефективність очистки у пиловловнику дорівнює 0,8, а у скрубері – 0,65.

26. Якою має бути швидкість газу у поперечному перетині пиловловника, щоб було забезпечене вилучення часток пилу крупніше за 40 мкм. Щільність пилу 3 г/см3, газу – 1,3 кг/м3. Динамічна в`язкість газу 3,1210-6 Пас.

27. Швидкість газу у поперечному перетині пиловловника складає 1 м/с. Визначити мінімальний розмір часток, що осідають у пиловловнику, якщо щільність пилу 3000 кг/м3, газу - 1,3 кг/м3. Динамічна в`язкість газу 3,1210‑6 Пас.

28. Видаток колошникового газу складає 100 тис м3/г. Яким має бути внутрішній діаметр пиловловника, щоб у ньому осідали частки розміром >50 мкм. Щільність пилу 3000 кг/м3, газу - 1,3 кг/м3. Динамічна в`язкість газу 3,1210‑6 Пас.

29. Внутрішній діаметр пиловловника 6 м. При якому видатку колошникового газу (тис м3/г) у ньому буде забезпечене вилучення часток пилу розміром >40 мкм. Щільність пилу 3000 кг/м3, газу - 1,3 кг/м3. Динамічна в`язкість газу 3,1210-6 Пас.

30. Кокс містить 1,8% сірки. Під час доменної плавки з колошниковим газом вилучається 3% від усієї маси сірки, що надходить з коксом. Яким буде добовий викид диоксиду сірки (т) при використанні у теплових агрегатах колошникового газу, що виробляє доменна піч корисним об`ємом 2000 м3. Питома витрата коксу 500 кг/т чавуну, КВКО 0,5 м3/(тдоб).

31. Кокс містить 1,8% сірки. Під час доменної плавки з колошниковим газом вилучається 3% від усієї маси сірки, що надходить з коксом. Як зміниться кількість діоксиду сірки (т), що викидається за добу при горінні колошникового газу у теплових агрегатах, якщо питома витрата коксу збільшиться на 30 кг/т чавуну. Корисним об`ємом печі 5000 м3, КВКО 0,5 м3/(тдоб).

32. Через аераційні ліхтарі ливарного двору вилучається до атмосфери 150 г пилу на 1 т чавуну. У скільки разів зменшиться кількість викидів до атмосфери, якщо під покрівлею ливарного двору встановити аспіраційні зонти, а пилоповітряну суміш очищати у батарейному циклоні з ефективністю =0,9. Вважати, що видаток пилоповітряної суміші не змінюється.

33. Дайте оцінку зменшення викидів пилу до атмосфери внаслідок впровадження системи аспірації коксового конвеєра, якщо добове споживання коксу у цеху складає 4000 т. Вилучення пилу з коксу 10 г/т. Ефективність очистки аспіраційних викидів  = 0,8.


^ Варіанти індивідуальних завдань з дисципліни

"Основи проектування "


№ варіанту

Порядковий номер питання
в списку

1

1, 20, 31

2

2, 11, 21

3

3, 13, 23

4

4, 14, 24

5

5, 15, 25

6

6, 16, 26

7

7, 7, 27

8

8, 18, 28

9

9, 19, 29

10

12, 22,32

11

2, 30, 10

12

3, 23, 33^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Рамм А.Н. Современный доменный процесс. М. Металлургия, 1980. - 304 с.

2. Ключников А.Д. Энергетика теплотехнологии и вопросы энергосбережения. М. Энергоатомиздат, 1986 - 126 с.

3. Ковшов В.М., Іващенко В.П. Енерго- та ресурсозаощаджуючі технології виробництва чавуну. Конспект лекцій. І і ІІ частини. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. - 78 с.

4. Шатоха В.И. Охрана окружающей среды в доменном производстве. - Днепропетровск: Пороги, 1996. – 86 с.

5. Шатоха В.І. Екологічне забезпечення виробництва чавуну: Підручник. - Дніпропетровськ: Пороги, 2001. - 181 с.

ЗМІСТ

Загальні методичні вказівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Зміст дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Лекційний матеріал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Самостійна робота над матеріалом, не даному на лекціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Практичні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Індивідуальне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання . . . . . . . . . . . . . . . 8

Питання для індивідуальних завдань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Варіанти індивідуальних завдань
з дисципліни «Основи проектування» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


Підписано до друку 25.09.13. Формат 60x80 1/16. Папір друк. Друк плоский.
Облік.-вид. арк. . Умов.-друк. арк. . Тираж 50 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Схожі:

Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література для підготовки; варіанти контрольних завдань і методичні вказівки до виконання; приклади рішення і необхідні довідкові зведення
...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи