Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика
Скачати 93.45 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика
Дата18.02.2014
Розмір93.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Web-програмування» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

ЗМІСТ


1 ЦІЛІ І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 3

2 Зміст курсової роботи 3

2.1 Завдання на курсову роботу 3

2.2 Реферат 4

2.3 Вступ 4

2.4 Основні принципи створення сайтів 4

2.5 Розробка Web-сайта 5

2.6 Висновки 6

2.7 Література 6

2.8 Додаток 6

3 Оформлення курсової роботи 6

4 Організація роботи над курсовою роботою і порядок її захисту 7

Додаток А 8

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 8

Додаток В 9

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБОТ 9^

1ЦІЛІ І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота - самостійна робота студента, мета якої полягає в систематизації, закріпленні і поглибленні знань, одержаних при вивченні дисципліни «Web-програмування».

Основними завданнями курсової роботи є:

 • освоєння етапів створення сайтів;

 • поглиблене вивчення можливостей HTML, PHP та MySQL;
^

2Зміст курсової роботи


Зміст курсової роботи наведено у таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 - Зміст й обсяги курсової роботи
розділу

Зміст

Обсяг у сторінках
Титульний лист

1
Завдання на курсову роботу

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1-2

1

Основні принципи створення сайтів

5-7

1.1

Основні вимоги до сучасних сайтів

1

1.2

Етапи створення сайта

2-3

1.3

Розміщення сайту в Інтернеті

2-3

2

Розробка Web-сайта

15-23

2.1

Структура сайта

1-2

2.2

Верстка сторінок

5-7

2.3

Структура бази даних

1-2

2.4

PHP-сценарії

3-4

2.5

Тестування

5-8

3

Висновки

1-2

4

Література

1
Додаток. Сайт


^

2.1Завдання на курсову роботу


Завдання на курсову роботу видає керівник. Зразок завдання наведений в додатку А. Студент роздруковує або робить ксерокопію завдання на курсову роботу, в якому указує своє прізвище й групу, а потім надає керівнику. Керівник додає до загальної теми курсової роботи індивідуальне завдання, проставляє номер варіанту та дату видачі завдання. Керівник курсової роботи разом зі студентом (відповідно до номера варіанту або за бажанням студента) формулюють індивідуальне завдання. Варіанти індивідуальних завдань наведено в додатку Б.

2.2Реферат


Реферат повинний містити:

 • відомості про обсяг курсової роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків;

 • текст реферату повинний бути коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього тексту курсової роботи;

 • перелік ключових слів.


Ключові слова, це слова, що визначають розкриття суті роботи, поміщають після тексту реферату. Перелік ключових слів повинен містити від 8 до 15 слів (словосполучень), написаних великими буквами, в називному відмінку, в рядок через кому.

2.3Вступ


У вступі необхідно обґрунтувати актуальність роботи, навести мету роботи, а також надати перелік завдань, що необхідні для досягнення мети.

^

2.4Основні принципи створення сайтів


Розділ «Основні принципи створення сайтів» є теоретичною частиною курсової роботи. Він складається с трьох підрозділів.

Підрозділ «Основні вимоги до сучасних сайтів» повинени містити перелік вимог та короткий їх опис.

Приклад опису вимоги «Підтримка актуальності сайту»: для того щоб сайт продовжували відвідувати, необхідно підтримувати його актуальність, тобто необхідно регулярно обновляти сторінки, додаючи нову інформацію, видаляючи застарілі дані.

Підрозділ «Етапи створення сайта» повинен містити перелік та опис усіх этапів створення сайту, а також короткий опис інструментальних засобів для створення сайту.

Підрозділ «Розміщення сайту в Інтернеті» повинен містити опис дій, а також ресурсів, необхідних для розміщення сайту в Інтернеті (наприклад, пошук Web-сервера, вивантаження Web-сторінок на Web-сервер и т.д.)

^

2.5Розробка Web-сайта


Розділ «Розробка Web-сайта» є практичною частиною курсової роботи і містить 4 підрозділа.

У підрозділі «Структура сайта» необхідно навести структуру сайта (кількість сторинок, зв’зки між сторінками, спроектувати дизайн сторінок: меню, рисунки, текст і т.д).

У підрозділі «Верстка сторінок» описати як створювалися Web-сторінки ( за допомогою текстового редактору чи редактору Web-сторінок) та надати код Web-сторінок.

У підрозділі «Структура бази даних» спроектувати таблиці бази данних та навести їх структуру.

Перелік таблиць бази даних навести у таблиці (таблиця 1), структуру кожної таблиці навести у окремій таблиці (таблиця 2).

Таблиця 1 – Перелік таблиць бази даних


Ім'я таблиці

Призначення
Таблиця 2 – Структура таблиці _______


Ім'я поля

Тип поля

ПризначенняСтворити базу даних у СУБД MySQL та заповнити її даними, що будуть відображатися на Web-сторінці.


«PHP-сценарії» навести PHP-коди та описати для чого вони використовуються.


У підрозділі «Тестування» виконати перевірку (перегляд) усіх сторінок, та перевірити функціональність сайту. Результати тестування надати у вигляді копій екрану.


^

2.6Висновки


У висновках підводяться результати работи над створенням сайту, робляться висновки по всієї роботі.

2.7Література


У цьому розділі указуються використані в процесі роботи над курсовою роботою літературні джерела і оформляються відповідно до стандарту. Приклад оформлення літератури:


 1. Архангельский А.Я. Все о С++ Builder. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ». – 2000. – 1152 с.


При посиланні на літературні джерела в тексті курсової роботи приводиться порядковий номер джерела із списку літератури, узятий у квадратні дужки.

^

2.8ДодатокДодаток оформлюється на CD, який містить усі HTML-, PHP-коди, база даних MySQL.

3Оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна відповідати не тільки вимогам до змісту, але й вимогам до оформлення її.

Набір тексту виконується за допомогою комп'ютера, в середовищі Word з подальшим друком на одній стороні листа білого паперу формату А4. Розмір полів листа: верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1 см.

Текст вирівнюється "по ширині" відступ абзацу 1,5 см, міжрядковий інтервал "полуторний".

Тип шрифту: Times New Roman; розмір: 14; колір чорний.

Допускається виправлення помилок, описок і графічних неточностей закрашенням коректором з подальшим нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки.

Сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючи крізну нумерацію. Номер повинен знаходитися у верхньому правому куті сторінки, без крапки в кінці.

Оформлення розділів та підрозділів у курсовій роботі, рисунків та таблиць виконувати як у даних методичних вказівках. Розділи починати з нової сторінки.
^

4Організація роботи над курсовою роботою і порядок її захисту


Автор курсової роботи для виконання теоретичної частини повинен підібрати необхідну літературу, вивчити її, та надати її у стислому виді.

Одним з критеріїв оцінки роботи є ступінь самостійності виконання роботи. Тому звертатися за порадою до керівника варто лише зі складних питань або для підтвердження обраного рішення.

Після завершення курсової роботи студент надає її в деканат заочного факультету для реєстрації. Після реєстрації в деканаті контрольна робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки її керівником. Якщо, на думку керівника, робота виконана відповідно до вимог, то він допускається до захисту, інакше - повертається студенту на доопрацювання.

При оцінюванні враховується глибина опрацьовування питань, практична цінність матеріалів, самостійність виконання робіт, якість оформлення і результати захисту.

^

Додаток А

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Національна металургійна академія України

Кафедра економічної інформатики


ЗАВДАННЯ

для курсової роботи

з дисципліни

«Web- програмування»


студенту ____________________ групи __________________


Тема роботи: «Створення WEB-сайту»

Індивідуальне завдання_____________________________________

________________________________________________________


Варіант № _____


Керівник роботи: _______________________________


Підпис керівника роботи _____________________


Дата видачі завдання: ________________


Додаток В
ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБОТ


 1. Персональний сайт.

 2. Сайт малого підприємства.

 3. Сайт виробничого підприємства.

 4. Шкільний сайт.

 5. Сайт громадської організації.

 6. Спортивний сайт.

 7. Сайт коледжу.

 8. Сайт вакансій.

 9. Сайт купівлі-продажу нерухомості.

 10. Сайт клубу по інтересах.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика iconРобоча програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030502 для спеціальності економічна кібернетика
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец 030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи