Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Сторінка1/6
Дата18.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для студентів напряму

6.030502 – економічна кібернетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для студентів напряму

^ 6.030502 – економічна кібернетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2013Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика / Укл. Т.О. Климкович. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 44 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладачі Т.О. Климкович, ст. викладач


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________


ВСТУП


Головна мета дисципліни лежить у вивченні процедурної та об’єктно–орієнтованої технології проектування програмних систем з використанням мови С++.

Термін «процедурне програмування» уперше з'явився наприкінці 60-х років, що означає, що розробка програмного забезпечення досягла такого рівня, коли можна використовувати інженерні технології проектування. До цього часу програмне забезпечення (ПЗ) проникло в усі сфери людської діяльності.

Інструментальні засоби підтримки розробки ПЗ здійснили значний ривок у своєму розвитку. Мови С и С++ один з найрозвиненіших засобів підтримки технології процедурного програмування. Це самі значні мови програмування у світі.

Об’єктно-орієнтована технологія (ООТ) усе ширше застосовується в промислових і бізнес-системах. ООТ відрізняється від процедурної технології тим, що головним у цьому процесі є об'єкт, а не процедури (дії). Процедури є другорядними і повинні обслуговувати об'єкти. Такий підхід дозволяє доповнювати, розширювати вже створену систему, не руйнуючи її. Об’єктно-орієнтована технологія дозволяє додавати в систему нові об'єкти зі своїми операціями (процедурами). В основу об’єктно-орієнтованого проектування покладена мова моделювання UML (Unified Modeling Language), що є системою позначень, заснованою на діаграмах.


 1. ^

  РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Технологія проектування програмних систем»

  1. Мета вивчення дисципліни


Навчальна дисципліна "Технологія проектування програмних систем" входить до циклу дисциплін професійної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок проектування програмних систем з використанням структурного підходу та об’єктно-орієнтованої технології для розв’язання економічних систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні підходи до проектування програмних систем;

 • основні принципи побудови об'єктної моделі;

 • основні елементи об'єктної моделі;

 • етапи об'єктно-орієнтованого проектування систем;

 • систему позначень мови моделювання UML;

 • основні конструкції та синтаксис мови С++.

вміти:

 • виконати аналіз предметної області;

 • розробити вимоги до системі;

 • виконати проектування системи з використанням об'єктно-орієнтованої технології;

 • читати та створювати основні діаграми за допомогою мови UML.

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна продовжує цикл підготовки бакалаврів з напряму „Економічна кібернетика”. Їй передує вивчення дисципліни «Економічна кібернетика».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» та при виконанні випускної роботи бакалавра.

  1. ^

   Розподіл годин за навчальним планом


Дисципліна вивчається у 9 семестрі. Відповідно до навчального плану на вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для всіх форм навчання заплановано 108 годин, які для студентів заочної форми навчання розподілені по видах занять у такий спосіб:

аудиторні заняття - 12 годин;

з них:

лекції – 8 годин;

лабораторні заняття – 4 години;

самостійна робота – 96 годин.


  1. ^

   Зміст дисципліни


ТЕМА1. Технологія процедурного програмування.

Висхідне проектування. Декомпозиція. Метод спадного проектування. Метод покрокового проектування програм. Набір структур для складання алгоритмів. Графічний (блок-схемний) та описовий (МПП - мова проектування програм) методи зображення алгоритмів.

ТЕМА2. Прості конструкції мови С++ та їх відповідність вимогам процедурного програмування

Структура програми. Змінні і константи. Прості типи даних. Оголошення змінних. Оператори і вираження. Арифметичні операції. Операції відносин. Операції присвоювання. Стандартні потоки вводу/виводу (cin/cout). Математичні функції.

ТЕМА 3.Складові оператори мови С++

Оператори управління. Оператори організації розгалуження: if else, switch. Логічні операції. Цикли з передумовою, з позаумовою, Оператори організації циклів: while, for, do while.

ТЕМА 4. Аналіз предметної області з використанням об’єктно-орієнтованої технології.

Загальне уявлення про об’єктно-орієнтовану технологію проектування. Поняття об'єкта. Розробка вимог до системи, що проектується. Основні функції системи. Атрибути системи. Визначення користувачів системи. Варіанти використання (прецеденти). Прецеденти високого рівня. Розгорнуті прецеденти. Побудова діаграми варіантів використання. Визначення об'єктів предметної області та їх атрибутів. Зв'язки між об'єктами. Концептуальна модель предметної області.

ТЕМА 5. Об’єктно-орієнтоване проектування системи.

Зв'язок рівнів представлення і реалізації. Розробка реальних прецедентів. Діаграма послідовності. Опис системних операцій. Побудова діаграм кооперації. Діаграми класів. Зв'язки між класами. Призначення діаграми діяльності та її формальна структура. Діаграма стану. Елементи діаграми стану. Побудова діаграм діяльності та стану в процесі проектування об’єктно-орієнтованої системи.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconПрограма, методичні вказівки та контрольне завдання
Методичні вказівки та приклади виконання завдань контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд І сд" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи