Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Скачати 161.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Дата18.02.2014
Розмір161.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

Управлінське документознавство”

для студентів напряму 7.020105 –

документознавство та інформаційна діяльність


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни „Управлінське документознавство”

для студентів напряму 7.020105 –

документознавство та інформаційна діяльність


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від 15 від 27.12.10


Дніропетровськ НМетАУ 2011

УДК 651.5/9

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Управлінське документознавство” для студентів заочної форми навчання , які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Л.М.Ткач. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – 12 с.


Містить робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни.

Призначена для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 7.020105 – документознавство та інформаційна діяльність.


Укладач Л.М.Ткач, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д.іст.наук, проф.

Рецензент Л.С.Підлісна, канд.іст.наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. Умов. друк. арк. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”

^

Усього за навчальним планом – 108


З них: лекцій – 4

практичних занять – 12

самостійна робота – 92


№ п/п
Назва теми

Кількість аудиторних годин

Лекційний курс, години

Практичні заняття, години


^ Розділ І. Управлінське документознавство як наукова дисципліна. Теоретичні основи управлінського документознавства

Тема 1.

Історія управлінського документознавства як наукової дисципліни.

1

1
Тема 2.

Теоретичні основи управлінського документознавства.

1

1
Тема 3
^

Розвиток знань про документ та історія управлінського документознавства.


4
4

Тема 4
^

Класифікація управлінських документів.


2
2Розділ ІІ. Уніфікована система організаційно-розпорядчих документів


Тема 5.


Уніфікація і стандартизація управлінських документів.

1

1

2


Тема 6.

Формуляр сучасного управлінського документа.

1

1
Тема 7.

Система управлінських документів. Організаційно-розпорядча документація.

2
2

Тема 8.

Нормативно-правовий документ як елемент системи організаційно-розпорядчих документів.

2
2
Разом

16

4

12


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ І. Управлінське документознавство як наукова дисципліна. Теоретичні основи управлінського документознавства


ТЕМА 1. Історія управлінського документознавства як наукової дисципліни

Історичні передумови розвитку управлінського документознавства. Початок формування теоретичних основ документознавства у працях К.Г. Мітяєва. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та навчальної дисципліни в Україні. Крнцепція управлінського документознавства С.Г. Кулешова.


^ ТЕМА 2. Теоретичні основи управлінського документознавства


Основні поняття управлінського документознавства: документ, управління, управлінський або службовий документ, управлінська інформація, установа, документування управлінської інформації, жанр документа, документація. Система документації.

Структура управлінського документознавства: історія, теорія і методика роботи з документами. Об’єкт, предмет і завдання управлінського документознавства. Документ, його роль та місце в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Основні напрями наукових досліджень.

Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань.

^

ТЕМА 3. Розвиток знань про документ та історія управлінського документознавстваПеріодизація розвитку управлінського документознавства як науки від моменту накопичення емпіричних уявлень про документ до його організаційного оформлення, теоретичного наповнення змісту.

Документаційне забезпечення управління (ДЗУ) як реалізація управління документацією в сучасних умовах. Відмінність ДЗУ від традиційного діловодства.


^ ТЕМА 4. Класифікація управлінських документів


Поняття „класифікація документів”. Види, схеми класифікації документів.

Диференціація управлінських документів в установі. Критерії класифікації управлінських документів.

Загальна класифікаційна схема систем документації. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та дисциплінарні.

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): призначення та структура.

^

Розділ ІІ. Уніфікована система організаційно-розпорядчих документівТЕМА 5. Уніфікація і стандартизація управлінських документів


Поняття уніфікації та стандартизації управлінських документів. Зміст уніфікації і стандартизації службових документів. Основні поняття уніфікації документації: „створення службового документа”, „текст службового документа”, „оформлення службового документа”, „правила документування”, „реквізит службового документа”, „формуляр службового документа”, „уніфікована система документації”.

Історичні витоки уніфікації і стандартизації документів. Рівні стандартизації.

Регламентація процесів уніфікації управлінської документації. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в документах.

Державні уніфіковані системи документації.


^ ТЕМА 6. Формуляр сучасного управлінського документа


Формуляр-зразок як єдина модель побудови уніфікованої форми документів. Основні вимоги до побудови формуляра-зразка. Реквізити та їх характеристика відповідно до ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”. Вимоги до бланків документів. Поняття про бланк, робочу площу, береги документа. Види бланків. Реквізити документа.

Уніфікація тексту документа. Форми представлення уніфікованих текстів: зв’язний текст, трафарет, анкета, таблиця.


^ ТЕМА 7. Система управлінських документів.

Організаційно-розпорядча документація


Визначення поняття „організаційно-розпорядчий документ”. Класифікація організаційно-розпорядчої документації. Зміст і призначення організаційно- розпорядчих документів. Постійні і змінні реквізити документів, правила їх оформлення.

Довідково-інформаційні документи в системі управлінської документації, їх різновиди. Характер інформації документів.


^ ТЕМА 8. Нормативно-правовий документ як елемент системи організаційно-розпорядчих документів


Проблема розподілу документів на нормативні і ненормативні.

Нормативно-правовий акт, його функції. Ознаки нормативного акта. Види нормативних актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування: статути, положення, регламенти, інструкції.

Юридична сила нормативних актів.

Структурні складові нормативного акта та оформлення їх реквізитів.


^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


1. Інформація як основа процесу управління.

2. Управлінська інформація та її потоки.

3. Основні періоди розвитку управлінського документознавства як наукової дисципліни.

4. Основні поняття управлінського документознавства.

5. Еволюція документа. Перші галузі знань про документ.

6. Наукові дисципліни про документ у ХІХ – першій половині ХХ ст.

7. Діловодство ХІХ ст., його організаційний розвиток, практичні здобутки.

8. Роль архівів у розвитку знань про службовий документ.

9. Раціоналізація діловодства у ХХ ст.

10. Документ у сфері управління.

11. Становлення загального та спеціального документознавства. Конституювання управлінського документознавства

12. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки в Україні.

13. Класифікація управлінських документів. Види, схеми класифікації документів.

14. Історія класифікації документів.

15. Дослідження Н.М. Кушнаренко про класифікацію документів.

16. Дослідження Г.М. Швецової-Водки про класифікацію документів.

17. Дослідження С.Г. Кулешова про класифікацію документів.

18. Критерії класифікації управлінських документів.

19. Базові види документації.

20. Інфраструктурні види документації.

21. Дисциплінарні види документації.

22. Державний класифікатор управлінської документації.

23. Уніфікація управлінських документів за формальною ознакою.

24. Уніфікація управлінських документів за змістовою ознакою.

25. Стандартизація як засіб уніфікації документів.

26. Історичні витоки уніфікації і стандартизації документів.

27. Основні принципи уніфікації і стандартизації управлінських документів.

28. Основні види робіт при уніфікації документації.

29. Формуляр-зразок документа.

30. Формуляр сучасного управлінського документа.

31. Уніфікація тексту документа.

32. Бланк документа. Види бланків.

33. Система документації.

34. Призначення, визначення та документний склад уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.

35. Поняття „керування” і „управління” документаційними процесами.

36. Управління як сфера створення та функціонування службових документів.

37. „Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3844-99”, зміст, призначення.

38. Реквізити управлінських документів.

39. Мовні аспекти уніфікації текстів, управлінських документів.

40. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Зміст ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.

41. Нормативно-правовий акт, його функції.

42. Особливості нормативного документа як виду офіційного документа.

43. Типологія нормативних документів України.

44. Юридична сила документів.

45. Організаційно-розпорядча документація у сфері управління, її види.

46. Зміст і призначення організаційних документів.

47. Зміст і призначення розпорядчих документів.

48. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської документації. Характер інформації документів.

49. Постійні і змінні реквізити організаційно-розпорядчої документації, правила їх оформлення.

50. Ділове листування в системі управління.


^ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


1. „Управлінське документознавство” як наука і навчальна дисципліна.

2. Основні етапи розвитку управлінського документознавства.

3. Основні поняття управлінського документознавства.

4. Головні наукові напрями управлінського документознавства.

5. Завдання управлінського документознавства.

6. Зв'язок управлінського документознавства з іншими галузями знань.

7. Управлінські документи як результат нормативно-правової форми управлінської діяльності.

8. Документ, його роль у державному управлінні і місцевому самоврядуванні. Поняття „управлінський документ”.

9. Зв’язок між поняттями „управлінський” і „службовий” документ. Ознаки і властивості службового документа.

10. Терміносистема управлінського документознавства.

11. Завдання класифікації управлінських документів.

12. Значення класифікації управлінських документів.

13. Критерії класифікування управлінських документів.

14. Базові види документації.

15. Інфраструктурні види документації.

16. Дисциплінарні види документації.

17. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): мета, завдання.

18. Структура ДКУД.

19. Значення уніфікації і стандартизації документів.

20. Історіяі формування уніфікації документів.

21. Основні напрямки уніфікації управлінської документації.

22. Нормативні документи з уніфікації управлінських документів.

23. Мета і завдання уніфікації та стандартизації документів.

24. Сутність уніфікації документів.

25. Сутність стандартизації документів.

26. Управління як сфера створення та функціонування службових документів.

27. „Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843 – 99”, зміст і значення.

28. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Зміст ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.”

29. Реквізити управлінського документа.

30. Мовні аспекти уніфікації текстів, управлінських документів.

31. Формуляр-зразок документа.

32. Бланки документів.

33. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Зміст ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.

34. Нормативно-правовий акт, його функції.

35. Особливості його як виду офіційного документа.

36. Типологія нормативних документів України.

37. Юридична сила документів.

38. Види організаційно-розпорядчих документів.

39. Зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів.

40. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської документації.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


У міжсесійний період студенти виконують індивідуальне завдання (реферат). Номер варіанта визначається згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки (студентського квитка). Якщо дві останні цифри номера документа більші від п’ятдесяти, тоді потрібно від них відняти п’ятдесят. Наприклад, номер документа – 00065; 65-50=15 (варіант індивідуального завдання № 15)).

Індивідуальне завдання повинно мати план (вступ, основну частину, висновок), який відповідає обраній темі та розкриває її зміст, а також список використаної літератури. Необхідною умовою виконання завдання є опрацювання студентом відповідних джерел, які зазначаються у списку рекомендованої літератури.

Індивідуальне завдання, виконане на „відмінно”, не захищається. Якщо в роботі наявні суттєві хиби щодо розкриття теми, вона повертається студентові на доопрацювання.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

2. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – К.: Держстандарт України, 2003. – 21 с.

4. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение: Учебно-практ. пособие, М.: КНОРУС, 2008. – 256 с.

5. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство: Навч. посіб. – К., 2006. – 208 с.

6. Басаков М.И. Делопроизводство: Документационное обеспечение управления. – К., 2003. – 312 с.

7. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб. – К., 2006. – 260 с.

8. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навч. посібник. – К., 2007. – 260 с.

9. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск, 2001. – 288 с.

10. Колесник Е.Н., Кузнецова Е.В. Документирование управленческой деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления (в 3-х книгах). – УрАГС: Екатеринбург, 2002. – 246 с.

11. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности: Учеб. пособие – СПб., 2005. – 240 с.

12. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 164 с.

13. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч посіб. – К.:ДАКККІМ, 2003. – 57 с.

14. Палеха Ю.І. Управлінське документування: У 2 ч. – К., 2003. – 304 с.

Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Документно-інформаційні комунікації” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconОблік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
Методичні вказівки містять вимоги та завдання до виконання, оформлення контрольних робіт та їх захисту, перелік законодавчо-нормативних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи