Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл
Скачати 309.43 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл
Дата18.02.2014
Розмір309.43 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація


Затверджено

на засіданні вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК  006.91:338; 006.91:658; 006:338; 006:658; 006:338.26; 006.001.18

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл.
О.С. Єрмакова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.– 23 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки, завдання на курсову роботу та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації», наведені матриці виконання практичних робіт, вказівки щодо виконання індивідуального завдання, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація заочної форми навчання.


Укладач О.С. Єрмакова, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Я.В. Фролов, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 18.10.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,35. Умов. друк. арк. 1,32. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

^ Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студента.

Мета вивчення дисципліни засвоєння знань щодо визначення економічної ефективності робіт із забезпечення якості продукції; розрахунку показників економічної доцільності розробки та впровадження нормативних документів (стандартів, технологічних та технічних регламентів, технічних умов тощо); метрологічного забезпечення виробництва та сертифікації продукції.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: нормативні документи України з питань технічного регулювання та державної податкової служби; методики розрахунку різних показників якості товарів та послуг; методики розрахунку відшкодувань збитків;

вміти: оформляти звіт по витратах на роботи з метрології, стандартизації та сертифікації, формувати базу вимірів показників відповідних витрат, розробки та впровадження нормативної документації; оцінювати економічну ефективність впровадження нових засобів та методик виконання вимірів; визначати економічну доцільність проведення сертифікації.

Критерії успішностіотримання позитивної оцінки при складанні контрольних заходів.

Засоби діагностики успішності навчаннякомплекти тестових завдань до контрольної роботи та індивідуальне завдання, по яких студент має отримати позитивні оцінки.

Зв’язок з іншими дисциплінами – Дисципліна є нормативною при підготовці бакалаврів напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Їй передує вивчення таких базових дисциплін як «Метрологія», «Основи метрологічного забезпечення», «Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю», «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції, послуг та персоналу». Її опанування йде паралельно з вивченням дисциплін «Автоматизація вимірювань, контролю та випробувань», «Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки», «Екологічний моніторинг та сертифікація». Набуті знання і вміння використовуються при опануванні програми підготовки бакалавра за фахом.


 1. Загальні методичні вказівки

Структуру вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Семестр

Загалом годин

Види занять

Види контролю

Лекцій, годин

Лабор., годин/

кількість

Практ., годин/

кількість

Самост., годин

9

144

128/3

124

Індивідуальне завдання.

ЕкзаменРобоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • підготовку до практичних занять;

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

 • виконання індивідуального завдання;

 • підготовку до контрольного заходу (екзамен).
 1. Рекомендовані джерела інформації
 1. Бесфамильная Л.В., Резчиков В.И., Соколова Л.Г., Швандар В.А. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 312 с.

 2. Экономика качества. Основные принципы и их применение / Под ред. Дж. Кампанеллы / Пер. с англ. А. Раскина / Науч. ред. Ю.П. Адлер и
  С.Е. Щепетова. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2005. – 232 с.

 3. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: Європейський університет, 2002. – 174с.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.

 5. ДСТУ 4054-2001  Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова. – К.: Держспоживстандарт, 2001. – 16 с.

6. Міжнародний стандарт ISO/TR 10014: 1998 «Керівні настанови з управління економікою якості».


3. Програма і питання для заключного контролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в
таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

№№

тем

Назва розділу / теми та її зміст

Види занять

ауд.

лекц.

практ.

самост.

1

^ Вступ. Конкурентоздатність і якість продукції. Взаємозв’язок якості продукції та якості внутрішньої діяльності підприємства. Економіка відповідності продукції вимогам ринку, процесів її виготовлення та реалізації. Конкуренція. Об'єкти конкурентоздатності. Всесвітня конкурентоздатність. Складові комплексної характеристики та умови виконання конкурентоздатності продукції. Застосування випереджальної бази порівняння при плануванні оновленої продукції.

2

220

2
^

Методи аналізу витрат на забезпечення якості і конкурентоздатності продукції.

Аналіз джерел браку та втрат від нього. Види аналізу: комерційний, технічний, організаційний, соціальний, екологічний та економічний. Функціонально-вартісний аналіз. Частка витрат на забезпечення якості в обороті фінансів підприємства. Визначення величини витрат. Економічна ефективність робіт з якості. Виконання рекомендацій стандарту ISO 10014.


6

2

4

20

3

^ Економічна ефективність стандартизації

Основні принципи побудови нормативно-довідкової бази. Визначення трудомісткості, витрат та термінів проведення робіт зі стандартизації. Загальні методичні принципи та методи визначення економічної ефективності стандартизації. Економічна ефективність міжнародної стандартизації

4

2

2

24

4

^ Економіка метрологічного забезпечення

Місце та кінцеві результати метрологічного забезпечення у виробництві. Основні методичні принципи оцінки економічної ефективності метрологічного забезпечення. Економічна ефективність впровадження нових засобів та методик виконання вимірювань.

4

2

2

20

5

^ Економіка метрологічної експертизи

Класифікатор типових метрологічних похибок. Економічна ефективність метрологічної експертизи та конструкторсько-технологічної документації на продукцію.

2

220

6

^ Економічна ефективність сертифікації

Сертифікація: принципи та доцільність. Методи оцінки ефективності сертифікації. Розрахунок собівартості сертифікації продукції та послуг.

2

220

Загалом

20

12

8

124Питання для заключного контролю

 1. Основні ознаки конкурентоспроможності.

 2. Особливості поняття «конкурентоспроможність» різних об’єктів.

 3. Закон конкуренції (закон неухильного зниження питомої ціни).

 4. Схема використання випереджальної бази зіставлення.

 5. Етапи проведення бенчмаркингу («benchmarking»).

 6. Загальна модель процесу досягнення економічного ефекту згідно з МС ISO 10014.

 7. Орієнтація на споживача при досягненні економічного ефекту.

 8. Взаємовідносини з постачальниками при досягненні економічного ефекту.

 9. Види витрат на забезпечення якості.

 10. Витрати на попереджувальні заходи.

 11. Витрати на контроль.

 12. Внутрішні витрати на ліквідацію невідповідностей.

 13. Зовнішні витрати на ліквідацію невідповідностей.

 14. Поняття «економічної рівноваги».

 15. Етапи формування витрат на забезпечення якості продукції.

 16. Функціонально-вартісний аналіз.

 17. Методи технічного нормування показників якості.

 18. Індексний метод оцінювання якості.

 19. Метод бальної оцінки якості.

 20. Порядок визначення вартості (ціни) робіт з повірки засобів вимірювання.

 21. Порядок визначення вартості (ціни) робіт з ліцензування діяльності юридичних і фізичних осіб з виготовлення і ремонту засобів вимірювань.

 22. Необхідність та ефективність планування робіт по стандартизації.

 23. Основні принципи побудови нормативно-довідкової бази.

 24. Методика оцінки трудомісткості розробки національного стандарту.

 25. Розрахунок вартості розробки національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту.

 26. Вартість експертизи національних стандартів.

 27. Вартість розробки нормативних документів рівня організації.

 28. Нормативи трудомісткості робіт при розробці національного стандарту.

 29. Економічна ефективність від впровадження національних стандартів.

 30. Визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.

 31. Розрахунок вартості контролю за відповідністю сертифікованої продукції (послуг) вимогам нормативних документів.


^ 4. Методичні вказівки до виконання практичних занять та індивідуального завдання.


Методичні вказівки

з виконання практичної роботи № 1 «Базові показники витрат на забезпечення якості і конкурентоздатності продукції»


Мета: набуття студентами умінь та навиків визначення базових показників витрат при забезпеченні якості та конкурентоздатності продукції.

Суть розробки: вивчення студентами базових показників витрат при забезпечення якості та конкурентоздатності продукції.

Термін виконання – 4 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки: виготовлення продукції металургії, харчових продуктів, продукції сільського господарства, надання послуг у побутовій сфері тощо.

Порядок виконання роботи

Студенти під керівництвом викладача за допомогою наявних методичних вказівок аналізують інформацію щодо видів базових показників витрат на забезпечення якості продукції, визначають показники витрат для продукції згідно із завданням у предметній галузі та відображують результати аналізу у пояснювальній записці.

При цьому, враховують наступне.

Забезпечення якості продукції пов'язане з витратами. Якість продукції повинна гарантувати споживачу задоволення його запитів, її надійність і економію витрат. Ці властивості формуються в процесі всієї відтворювальної діяльності підприємства, на всіх її етапах і у всіх ланках. Разом з ними утворюється вартісна величина продукту, що характеризує ці властивості на всіх етапах його життєвого циклу: від планування продукції до її утилізації по закінченні використання. На рис. 4.1 показано ланцюжок формування витрат і вартості товару або послуги.Рис. 4.1. Ланцюжок формування витрат і створення вартості продукції


Він дозволяє конкретизувати принцип гарантії якості і побачити коли, тобто на якому етапі діяльності, і де, в якому підрозділі, він реалізується. Оскільки за кожен етап і підрозділ несе відповідальність керівник, стає ясно, хто відповідає за якість продукції. При цьому, під гарантіями мають на увазі технічні, технологічні, екологічні, ергономічні, економічні й інші показники якості, які і забезпечують задоволення вимог споживача. Ці фактори включають планові, фактичні і критеріальні показники якості продукції.

Управління витратами здійснюється у відповідності з вертикаллю діяльності підприємства (рис. 4.2) і формується як від «низу до верху», так і «зверху до низу», розрізняючись за складом, величиною, способом формування і віднесення втрат на продукт. Отже, витрати на якість пов'язані не тільки безпосередньо з виробництвом продукції, але й з управлінням цим виробництвом.

Витрати, що пов'язані з якістю продукції, можна умовно розділити на науково-технічні, управлінські і виробничі. Науково-технічні і управлінські витрати забезпечують і контролюють умови виробництва якісної продукції, зумовлюючи наявність і величину виробничих витрат.Рис. 4.2. Вертикальний розріз діяльності підприємства


Якщо розробка і конструювання нової продукції здійснюються зовнішніми організаціями, то витрати, що забезпечують якість на даному підприємстві, мають включатимуть тільки статті на впровадження.

У загальному випадку управлінські витрати, пов'язані з гарантією якості виробу, включають такі різновиди:

– транспортні (зовнішні і внутрішні перевезення сировини і готової продукції). Вони підрозділяються на організаційні, тобто такі, що забезпечують безперебійну роботу транспорту; технічні - такі, що включають вартість транспортних засобів, цехів і під'їзних шляхів; оплата праці персоналу транспортних підрозділів;

– постачальницькі (закупівля запланованого за видами, кількості і якості сировини і комплектуючих матеріалів). Їх можна розділити на безпосередньо матеріальні (оцінюють відповідність фактичних матеріальних ресурсів запланованим); технічні (закупівлі необхідного устаткування і інших видів основних фондів виробничого призначення); витрати на персонал постачальницьких підрозділів, від функціонування і компетентності якого залежить виконання виробничої програми;

– витрати на підрозділи, які контролюють процеси виробництва;

– витрати, пов'язані з роботою економічних служб, від діяльності яких залежить якість продукції: плановий відділ (своєчасне складання планів), фінансовий (своєчасне забезпечення проекту фінансовими ресурсами), бухгалтерія тощо;

– витрати на діяльність інших служб апарату управління підприємства, які в різному ступені взаємно пов'язані і впливають на забезпечення якості продукції, особливо - управління кадрами, у функції якого входить набір персоналу, підвищення його кваліфікації і перевірка відповідності необхідному рівню і умовам.

Виробничі витрати, в свою чергу, можна розділити на матеріальні, технічні і трудові. Причому всі вони прямо відносяться на вартість продукції. І якщо величину управлінських витрат у загальних витратах на якість можна визначити лише умовно, опосередковано, то розмір матеріальних виробничих витрат піддається прямому розрахунку. Технічні виробничі витрати розраховують через амортизаційні відрахування, а трудові – через заробітну платню.

З метою управління витратами, пов'язаними із забезпеченням якості продукції, треба розрізняти базові витрати, які утворюються в процесі розробки, освоєння і виробництва нової продукції і є надалі до моменту її зняття з виробництва їх носієм, і додаткові, пов'язані з удосконаленням продукції і відновленням недоотриманого (в порівнянні із запланованим) рівня її якості.

Основна частина базових витрат відображає вартісну величину чинників виробництва, а також загальногосподарські і загальновиробничі витрати, які відносять на виготовлення конкретного виробу через кошторис витрат.

Додаткові витрати включають витрати на оцінку і витрати на запобігання невідповідностей. До останніх відносять витрати на доопрацювання і удосконалення продукції, що не відповідає вимогам, на перевірку, ремонт, удосконалення інструменту, оснащення, техніки і технології, а в окремих випадках - і на зупинку виробництва. Сюди ж слід включати витрати на впровадження системи управління якістю.

Існує ще одна група витрат, які при їх виникненні слід відносити або до базових, або до додаткових у залежності від новизни продукції. Це - витрати на брак і його виправлення. Їх величина може істотно коливатися і формуватися як витратами на виробництво продукції, що визнана надалі невиправним браком або потребує доробки з метою виправлення браку, якщо він є виправним. Ця стаття може також включати оплату морального і (або) фізичного збитку, нанесеного споживачу неякісною продукцією.

Оформлення роботи: згідно з методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка має містити: титульний аркуш; реферат; зміст; виконане завдання (з додаванням електронного варіанту); висновки; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 10...15 стор.; ф.А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал 1,5.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.


^ Методичні вказівки

з виконання практичної роботи № 2 «Розрахунок вартості розробки національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту»

Мета: набуття студентами умінь та навиків розрахунку вартості розробки національної нормативної документації.

Суть розробки: вивчення студентами методики розрахунку та необхідних базових показників.

Термін виконання – 2 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки:

 • нормативна база системи стандартизації України;

 • виготовлення продукції металургії, харчових продуктів, продукції сільського господарства, надання послуг у побутовій сфері тощо.

Порядок виконання роботи

Студенти під керівництвом викладача за допомогою лекційних матеріалів та наявних методичних вказівок аналізують інформацію щодо показників витрат на розробку національної нормативної документації, визначають витрати для розробки нормативного документу згідно із завданням у предметній галузі та відображують результати аналізу у пояснювальній записці.

При цьому, враховують наступне.

До складу робіт з оцінки трудомісткості розробки національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту входять всі етапи розробки національного стандарту: від технічного завдання до його подання для затвердження.

При розробці національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту враховують всі складові базової трудомісткості від автентичного перекладу міжнародного стандарту до затвердження його в якості національного стандарту:

Тб = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 , (4.1)

де характеристика складових Т1 , Т2 , Т3 , Т4 > 0 наведена в таблиці 4.1, а їх конкретні значення згідно з ДСТУ 4054-2001 – у таблиці 4.2.

Таблиця 4.1

Базова трудомісткість в загальному вигляді на розробку однієї сторінки національного стандарту

Познака складових базової трудомісткості

Кваліфікація спеціаліста

Змістовна частина роботи

Т1

Перекладач 1-ї категорії


Автентичний переклад та редагування міжнародного

стандарту

Т2

Фахівець-розробник

(кандидат технічних наук) у конкретній предметній області при розробці стандартів на продукцію (роботи, послуги); визначають згідно класифікації відповідно до діючих нормативних документів в галузі стандартизації

Аналіз відповідності нових термінів і семантичних конструкцій, розробка вимог до об'єктів стандартизації та наукове редагування з урахуванням

гармонізації

стандарту з міжнародними

стандартамиЗакінчення табл. 4.1

Т3

Фахівець в області

стандартизації (кандидат

технічних наук)Відповідність вимог розроблюваного стандарту положенням Національної системи стандартизації та гармонізація з введеними в дію національними та міждержавними стандартами

і стандартами ІСО (МЕК), включаючи забезпечення термінологічної єдності і розробку пропозицій щодо внесення змін до чинних національних (міждержавних) стандартів

Т4

Менеджер 1-ї категорії

Управління проектом


При прийнятих припущеннях, вираз для розрахунку загальної трудомісткості Тст (у чол./день) розробки національного стандарту, що складається з N сторінок, буде мати вигляд:

Тст = Тб · N. (4.1)

Нормативи трудомісткості робіт при розробці національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту наведені в таблиці 4.2.

Вартість розробки національного стандарту Сст (в грн.) визначають методом прямого застосування міжнародного стандарту за формулою:

Сст = Тст × (1 + q0 + qк.р. ) Зс.д , (4.2)

де Тст – загальна трудомісткість розробки національного стандарту , чол./день ;

q0 – норма відрахувань з фонду заробітної плати, встановлений діючими нормативними актами ;

qк.р. – коефіцієнт непрямих витрат організації, що розробляє національний стандарт ;

Зс.д. – заробітна плата в день фахівців , що беруть участь у розробці національного стандарту, в грн.


Таблиця 4.2

Рекомендовані нормативи трудомісткості робіт при розробці національного стандарту методом прямого застосування міжнародного стандарту

Вид стандарту

Нормативи трудомісткості робіт, чол./день*

Т1

Т2

Т3

Т4

Загальнотехнічні та організаційно-методичні

0,5

0,9

1,4

0,3

На продукцію

0,75

1,4

2,0

0,45

На процеси

1,0

1,7

2,2

0,6

На методи (методики) контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)

0,75

1,4

2,2

0,45

Інші види стандартів

0,5

0,9

1,4

0,3

* Допускається коригування на підставі експертних оцінок


Оформлення роботи: згідно з методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка має містити: титульний аркуш; реферат; зміст; виконане завдання (з додаванням електронного варіанту); висновки; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 5...10 стор.; ф.А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал 1,5.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.


^ Методичні вказівки

до виконання практичної роботи № 3 «Методика калькуляції цін на повірку засобів вимірювань»


Мета: набуття студентами знань щодо складових, які формують вартість повірки засобів вимірювань.

Суть розробки: вивчення студентами формування вартості повірки засобів вимірювань.

Термін виконання – 2 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки: виготовлення та перевірка продукції металургії, харчових продуктів, продукції сільського господарства, надання послуг у побутовій сфері тощо, переважно – за місцем роботи студента.

Порядок виконання роботи

Студенти під керівництвом викладача за допомогою даних методичних вказівок, чинних нормативних документів та законодавчих актів України засвоюють знання щодо формування вартості повірки засобів вимірювань, складають калькуляцію робіт з повірки засобів вимірювань та відображають одержані результати в пояснювальній записці.

При цьому, враховують наступне.

Ціни на повірку визначаються на основі, затверджених у встановленому Держстандартом України порядку (за відсутності такого – в порядку, встановленому Регіональним Центром стандартизації, сертифікації та метрології - ЦСМ): кошторису доходів і витрат ЦСМ, штатного розкладу, плану з праці, порядку (наказу) з формування та розподілу за видами діяльності непрямих (накладних) витрат, місцевих норм часу на повірку засобів вимірювань.

Калькуляція ціни (Ц) на повірку, що включається до прейскуранту, проводиться за такою формулою:

Ц = Тп · С + М · (1 + Р), (4.3)

де Тп – трудомісткість виконання робіт з повірки, люд./год;

С – вартість однієї години роботи спеціаліста, грн./год;

М – вартість матеріалів, що безпосередньо використовуються при проведенні повірки (вартість клейм та бланків протоколів не включається у вартість прямих матеріальних витрат і відноситься на накладні витрати);

Р – планова рентабельність робіт (в частках одиниці).

Трудомісткість робіт з повірки визначається за формулою:

Тп = к · Нвр · n, (4.4)

де к – коефіцієнт , що враховує додаткові витрати часу на організаційно-технічні заходи, пов'язані з проведенням перевірочних робіт, (переоснащення робочого місця, вивчення експлуатаційної документації, додаткове вивчення нормативної документації, наднормативні витрати на переїзд, технічне обслуговування еталонних засобів і т.д.), і як правило становить 1,1÷1,3 .

Нвр – норма часу на повірку засобів вимірювань, год;

n – кількість виконавців, чол.

При розробці цін на повірку використовуються місцеві технічні обґрунтовані норми часу, у разі їх відсутності можуть бути використані (як гранично допустимі) норми часу наведені в МІ 2322-99 «Метрологія. Типові норми часу на повірку засобів вимірювань» .

Вартість одного нормативної години роботи верифікатора (повірника) (С) визначається за такою формулою:

С = 0,006 · ЗПВ · (1 + К1 + К2) · (1 + Р) , (4.5)

де ЗПВ – середньомісячна заробітна плата верифікатора, грн.;

при необхідності диференціювати перевірочні роботи за складністю (рівню кваліфікації виконавців ) до величини середньомісячної заробітної плати верифікатора можуть бути застосовані понижуючі (підвищувальні) коефіцієнти 0,75…1,25;

К1 – коефіцієнт, що враховує нарахування на заробітну плату відповідно до чинного законодавства (в частках одиниці);

К2 – коефіцієнт , що враховує непрямі (накладні) витрати (у частках одиниці).

Середньомісячна заробітна плата верифікатора встановлюється згідно з річним кошторисом доходів і витрат ЦСМ і планом по праці.

Накладні витрати розраховуються відповідно з Порядком (наказом) з формування та розподілу за видами діяльності непрямих (накладних) витрат .

У накладні витрати для цілей калькуляції ціни на перевірку включаються витрати на придбання метрологічного обладнання в розмірі норм річного зносу.

Планова рентабельність робіт встановлюється відповідно до річної кошторисом доходів і витрат ЦСМ, але не вище встановлюваного Держстандартом України рівня.

При встановленні доплат за терміновість рекомендується встановлювати їх у розмірі до 50 % при здачі засобів вимірювань в повірку поза графіком і з терміном виконання до 3- х днів і в розмірі до 30% при здачі засобів вимірювань в повірку за графіком з тим же терміном виконання (за умови , що нормативна трудомісткість проведення повірки не перевищує строку у 2 доби).

Оформлення роботи: згідно з вимогами, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка має містити: титульний аркуш; реферат; зміст; короткий опис розробки; висновки та рекомендації; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 5...10 стор.; ф.А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал 1,5.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.


^ Методичні вказівки

до виконання індивідуального завдання при опануванні навчальної дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації»


Індивідуальне завдання виконується у вигляді розгорнутого висвітлення матеріалів стосовно питань, які наведені нижче у двох блоках.

Номер варіанту завдання вибирається згідно номера залікової книжки: завдання першого блоку відповідає передостанній цифрі номеру залікової книжки, завдання другого блоку – останній цифрі номеру залікової книжки.

Перший блок питань

 1. Якість, як економічна категорія.

 2. Категорія «якість» у світових школах управління якістю.

 3. Формування організаційної структури управління витратами на якість (на Вашому підприємстві).

 4. Використання вимог ISO 10014 (згідно специфіки Вашого підприємства).

 5. Методи аналізу витрат в економіці якості.

 6. Стандартизація в економіці якості.

 7. Сутність, принципи та етапи проведення функціонально-вартісного налізу.

 8. Сучасні напрями розвитку економіки у сфері технічного регулювання та забезпечення якості.

 9. Економічні макропоказники застосування в Україні міжнародних та регіональних нормативних документів.

 10. Впровадження технічних регламентів та економічна складова роботи підприємства.


Другий блок питань

0. Визначте, до якої з нижчеперелічених категорій витрат на якість відносяться дані витрати:

Р – витрати на попередження (prevention cost);

A – витрати на оцінку і контроль (appraisal cost);

I – витрати, пов'язані з внутрішніми відмовами (internal reject cost);

E – витрати, пов'язані із зовнішніми відмовами (external reject cost);

N – витрати, не пов'язані з якістю (not a quality cost at all).

Види витрат

Категорія

Адміністративне управління
Кондиціювання повітря
Розгляд скарг
Перевірка і технічне обслуговування виробничого обладнання, що використовується для оцінки якості продукції
Зниження рівня якості
Внутрішньовиробничий контроль
Технічне обслуговування машин
Заробітна плата робітників
Планування якості та управління процесами
Освіта персоналу
Ремонт і гарантійне обслуговування
Брак
Підбір кольорової гами продукції
1. Дано витрати на якість. Визначте частку кожної групи витрат у загальному їх обсязі.

Види витрат

Сума, тис. грн.

Заключний контроль готової продукції

175 000

Переробка та ремонт

26 000

Матеріали для контролю та випробувань

14 500

Перевірка і технічне обслуговування виробничого обладнання, що використовується для оцінки якості продукції

37 500

Виправлення бракованої продукції

40 000

Внутрішньовиробничий контроль

15 000

Повторні випробування та контроль

12 000

Аналіз причин відмов повернутої споживачами продукції

2 000

Планування якості та управління процесами

5 000

Освіта персоналу

7 000

Ремонт і гарантійне обслуговування

17 000

Брак

50 000

Контроль внутрішніх властивостей продукції

3 500

Зниження рівня якості продукції

4 500

Розробка заходів з якості

3 000

Вартість гарантійного ремонту

30 000

Адміністративна робота з повернутою споживачами продукцією

12 000

Забезпечення якості продавцем

3 000

Контроль системи менеджменту якості

3 000

Сертифікація системи менеджменту якості

80 000


2. Використовуючи принцип Ейзенхауера (принцип АВС) та розподіл службових функцій виробу Х, дайте рекомендації щодо вдосконалення


Деталі

Функції

 

1

2

3

4

5

1

А

В

С

С

С

2

В

С

А

С

А

3

В

А

В

С

С

4

С

В

В

А

В

5

А

В

В

А

В


3. Використовуючи принцип ранжування по ступеню|мірі| значущості, визначити шляхи|колії| здешевлення продукції.

Ранг функції

Значущість, %

Питома вага витрат на функцію в загальних витратах, %

1

2

3

4

5

30

30

25

10

5

35

50

10

3

2

Разом

100

100

4. Розрахувати вартість розробки національного стандарту. Кількість сторінок у НД – 28. Кількість та кваліфікація працівників призначається студентом самостійно із обґрунтуванням вибору.

5. Розрахувати вартість повірки вагів електронних лабораторних.

6. Навести методики розрахунку сертифікації товарів, послуг та систем управління якістю.

7. Розрахувати вартість експертизи національного стандарту. Кількість сторінок у НД – 55. Кількість та кваліфікація працівників призначається студентом самостійно із обґрунтуванням вибору.

8. За наведеними у таблиці даними, розрахувати абсолютний розмір браку, абсолютний розмір втрат від браку, відносний розмір браку, відносний розмір втрат від браку.

№№

п/п

Показник, грош. од.


Попередній рік

Звітний рік

1

2

Собівартість остаточного браку|шлюбу|

Витрати по виправленню браку

90 000

20 000

946000

15 000

3

4

5

Вартість браку|шлюбу| за ціною використання

Суми, утримані з осіб|облич|-винуватців браку|шлюбу|

Суми, стягнуті з постачальників

7 000

7 500

2 700

9 000

6

Валова (товарна) продукція за виробничою собівартістю

450 000

520 000


9. Використовуючи закон конкуренції, визначте, яка з фірм найбільш швидко та вдало зреагувала на зміну ринку та необхідність оновлення продукціїПри оцінці якості виконання індивідуального завдання враховуються: відповіді на всі питання; глибина розкриття теми; ясність викладу, стиль.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.

Оформлення роботи: згідно з вимогами, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило, містить:

 • титульний аркуш;

 • реферат;

 • зміст;

 • відповіді на питання та вирішення задач;

 • перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 10…15 стор.; ф.А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал 1,5.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.


Зміст

стор.

Характеристика дисципліни 3

1. Загальні методичні вказівки 4

2. Рекомендовані джерела інформації 4

3. Програма і питання для заключного контролю 5

4. Методичні вказівки до виконання практичних занять, індивідуального завдання та курсової роботи 8

Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 1 8

Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 2 12

Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 3 16

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 18

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 051002
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconРобоча програма
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розділ «Стандартизація. Сертифікація» / укладач...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи