Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання
Скачати 234.33 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання
Дата18.02.2014
Розмір234.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /6 курс/PR-технолог_х та реклама в _нформац_йн_й сфер_.doc
2. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
3. /6 курс/_нформац_йн_ ресурси.doc
4. /6 курс/_нформац_йна безпека лекц_х.doc
5. /6 курс/Д_лова кореспонденц_я.doc
6. /6 курс/Д_лова корреспонденция.doc
7. /6 курс/Документне забезпечення управл_ння персоналом.doc
8. /6 курс/Електронне документознавство Петречук Л.М. Д_/ЗаочЭлДокументоведение.doc
9. /6 курс/КР _нформац_йн_ ресурси.doc
10. /6 курс/Основи державного управл_ння.doc
11. /6 курс/Основи наукового редагування.doc
12. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
13. /6 курс/Створення г_пертекстових документ_в.doc
14. /6 курс/Теор_я та _стор_я соц_альних комун_кац_й.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна діяльність
С. В. Савченко інформаційна безпека
Методичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Методичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України Кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМетодичні рекомендаціїЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Дніпропетровськ

НМетАУ

2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Методичні рекомендаціїЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Дніпропетровськ

НМетАУ

2013
УДК 331:65.012.32(07)


Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи державного управління» /Укл.: доктор історияних наук, професор В.М. Заруба. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.


Затверджені на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності 1 вересня 2013 р. (протокол № 1).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Державне управління — надзвичайно важлива сфера реалізації державної влади. За своїм змістом воно органічно поєднано з виконавчої гілкою державної влади. Останнім часом рівень організуючого впливу виконавчої влади на суспільні процеси не задовольняв потреби динамічного розвитку громадянського суспільства, енергійного формування цивілізованого соціально-економічного укладу та демократичної, соціальної, правової держави. За останні роки не вдалося досягти такого рівня організації виконавчої влади, який властивий функціонально ефективній і структурно злагодженій системі. Сьогодні вихід нашого суспільства із системної кризи потребує такої організації виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного управління. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної адміністративної реформи. Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень управлінської проблематики, а в межах юридичних наук — особливо її організаційно-правових аспектів. Зокрема, більшої теоретичної уваги потребує аналіз суспільної сутності державного управління і управлінського змісту виконавчої влади, характеру співвідношення і взаємодії виконавчої влади з іншими гілками державної влади, розмежування державного управління і місцевого самоврядування, забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності апарату державного управління.

Предмет дисципліни “Основи державного управління” охоплює особливості та закономірності державного будівництва, організації та здійснення державної влади та управління. Перед теорією і практикою державного управління стоять завдання забезпечення відповідності структури і функцій державної влади, форм і методів управління, цілям і вимогам розвитку різних сфер життя суспільства. Без ґрунтовних, детальних наукових дослі­джень і рекомендацій у цій галузі важко уявити успішне здійснення дер­жавного курсу, послідовне проведення демократичних перетворень, ство­рення ринкової інфраструктури.

Новітній історичний етап переходу України від тоталітарної системи до демократії характеризується кризовими явищами в економі­ці, політичній, соціальній та духовній сферах. Це свідчить про неефектив­ність здійснюваних протягом останніх років спроб трансформувати існую­чу в Україні систему державного управління відповідно до нових суспіль­но-політичних та економічних реалій. У зв'язку з цим особливої ваги набуває наукове осмислення суспільно-політичних реалій, правильний вибір стратегії подальшого розвитку основних інститу­тів державного управління, подолання притаманних їм недоліків з метою створення ефективно функціонуючого механізму виконавчої влади. У да­ному контексті важливим завданням є створення в Україні такої системи органів виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення ефек­тивності державного управління. Основоположне значення має суттєве поглиблення фундаментальних теоретико-методологічних досліджень проблематики державного управління.

У сучасних умо­вах державотворення управлінська діяльність стає основним засо­бом здійснення соціальних змін, а державне управління виокремлю­ється у відносно самостійну, предметне, функціонально і структурно визначену сферу діяльності, що регламентується окремою нормати­вно-правовою базою і потребує відповідного кадрового і наукового потенціалу.

Запропонована тематика контрольних робіт спрямована на поглиблене вивчення окремих питань курсу. За методологічну основу у підготовці таких робіт слід обрати формальну (елементарну) логіку, яка проявляється в дослідженні нормативних та причинно-наслідкових зв'язків між системами економічних, історичних, політичних, правових факторів. При використанні матеріалів в роботі необхідно навести використані джерела. Працюючи над контрольною роботою, слід взяти до уваги, що вивчення та використання нормативних актів є обов'язковим елементом процесу написання контрольної роботи.

Найважливіші положення рекомендованої літератури доцільно конспектувати, бо це є одним з найефективніших засобів одержання міцних знань. Суттєвою допомогою в засвоєнні нового матеріалу стане складання схем, у тому числі структурно-логічних.

За написання контрольної роботи слід братися лише після твердого засвоєння матеріалу. Студенти заочної форми обирають тему згідно номеру у списку журнала групи. Номер 31 за списком (і далі) починає з завдяння №1.

Підготовка роботи має починатись з глибокого засвоєння питань теми на рівні навчальної літератури, нормативного масиву, додаткової літератури, державної практики. За необхідністю рекомендується звертатись за консультацією до спеціалістів кафедри чи інших юристів.

При написанні роботи слід звернути увагу на її оформлення:

 1. дотримання певної структури роботи;

 2. систематичність, чіткість та доказовість при викладенні матеріалу;

 3. правильне оформлення списку використаних джерел;

 4. слід пронумерувати сторінки, вказати дату завершення роботи, свій підпис та адресу.

Обсяг контрольної роботи повинен бути не більше 25 машинописних сторінок, що дорівнює приблизно 35 сторінок рукописного тексту. Робота повинна бути виконана самостійно, повністю розкривати зазначені питання плану. Слід звернути увагу як на загальну грамотність, так і на спеціальні правила зазначення положень джерел: автор, назва роботи, місце її опублікування, конкретна сторінка.

Готова, належним чином оформлена контрольна робота подається на кафедру у встановлений термін. При порушенні терміну здачі роботи кафедра не гарантує її рецензування у строк із всіма наслідками, що витікають з цього.

Зареєстрована та подана на кафедру робота рецензується у семиденний термін з моменту одержання викладачем.

Робота може бути повернута на доопрацювання, якщо вона не відповідає встановленим вимогам:

 • не свідчить про самостійність виконання і творчий підхід – суцільне списування з літературних джерел, абсолютна тотожність з роботою іншого автора;

 • наявність грубих теоретичних помилок;

 • використання застарілих норм права, невикористання норм права взагалі;

 • не розкриття хоча б одного з питань теми;

 • поверховість;

 • не дотримування вимог щодо оформлення.

Допрацьовані чи повністю перероблені роботи повертаються для рецензування разом з попередньою роботою та рецензією на неї.


ТЕМАТИКА І ПЛАНИ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1. Поняття та види соціального управління.

1. Походження та значення понять «управління», «організація».

2. Управління — соціальний інститут.

3. Сутність управлінського впливу.

4. Багатогранність управління.


Тема 2. Державне управління: поняття і зміст.

1. Державне управління — вид державної діяльності.

2. Ознаки державного управління.

3. Мета, види і зміст управлінської діяльності.


Тема 3. Конституційні засади державного управління.

1. Організація виконавчої влади за Конституцією України

2. Законність в державному управлінні.

3. Рівноправність та участь громадян в державному управлінні.

4. Гласність в державному управлінні.


Тема 4. Принципи державного управління.

1. Поняття принципів державного управління.

2. Класифікація принципів державного управління.

3. Застосування принципів державного управління.


Тема 5. Основні функції, методи і форми державного управління.

1. Загальні та спеціалізовані функції державного управління.

2. Поняття і види методів державного управління.

3. Методи переконання і примусу в державному управлінні, їх співвідношення.

4. Поняття, види та характеристика форм державного управління.


Тема 6. Органи виконавчої влади — суб'єкти державного управління.

1 Поняття органів виконавчої влади.

2. Принципи побудови системи органів виконавчої влади.

3. Види та правовий статус органів виконавчої влади.

4. Місцеві органи виконавчої влади.


Тема 7. Перспективи реформування державного управління та адміністративного права в Україні.

1. Державне управління перед майбутнім: основні фактори ефективності та раціоналізації.

2. Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування.

3. Концепція адміністративної реформи в Україні.

4. Концепція реформи адміністративного права України.


Тема 8. Державне управління в регіоні.

1. Поняття регіональної політики та регіонального управління.

2. Співвідношення централізації та децентралізації в регіональному управлінні 8 3 Місцеві державні адміністрації, функції, права, обов'язки, зміст роботи

3. Органи місцевого самоврядування.

4. Правове регулювання взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


Тема 9. Державне управління в соціально-культурній сфері.

1. Поняття та суть соціально-культурної сфери.

2. Державне управління у сфері освіти.

3. Державне управління у сфері молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров'я.

4. Правове забезпечення державного управління соціально-культурною сферою.


Тема 10. Раціоналізація та ефективність державного управління.

1. Ініциатива і відповідальність в державному управлінні.

2. Вдосконалення стилю і методів державного управління.

3 Об'єктивація і законність державного управління.

4. Основні фактори ефективності державного управління.

5. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

6. Організаційно-правові проблеми раціоналізації та підвищення ефективності державного управління.


Тема 11. Державне управління як системне явище.

1. Поняття державного управління.

2. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

3. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління.

4. Суспільні процеси як об'єкти державного управління.

5. Системні та правові характеристики державного управління.


Тема 12. Організація державного управління.

1. Принципи державного управління.

2. "Дерево" цілей і функціональна структура державного управління.

3. Організаційна структура державного управління.

4. Форми державного управління.

5. Структура управлінської діяльності.


Тема 13. Забезпечення державного управління.

1. Правове регулювання державного управління.

2. Законність в державному управлінні.

3. Інформаційне забезпечення державного управління.

4. Людський (кадровий) потенціал державного управління.

5. Демократичні засади державного управління.

6. Подолання бюрократизму у державному управлінні.


Тема 14. Раціоналізація та ефективність державного управління.

1. Свобода і відповідальність в державному управлінні.

2. Вдосконалення стилю державного управління

3. Об'єктивація державного управління

4. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

5. Розвиток і засвоєння можливостей державного управління.


Тема 15. Сучасний стан і напрями реформування державного управління.

1. Організаційно-правові проблеми державного управління.

2. Основні передумови реформування державної влади.

3. Адміністративне право: оновлення поглядів на його роль і зміст в сучасній державі та доктринальні аспекти реформування.

4. Концепція реформи адміністративного права України.

5. Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи.


Тема 16. УПРАВЛІННЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ОСНОВНІ ЕТАПИ

РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ

1. Сутність феномену управління. Особливості державного управління

2. Влада і управління. Державна влада.

3. Об’єкти та суб’єкти управління. Види соціального управління.

4. Становлення науки державного управління.


Тема 17. Конституційні засади державного управління

1.  Поняття державного ладу України.

2. Принципи державного управління в Україні.

3. Механізм української держави.


4.  Конституційно-правовий статус державних службовців.

 

Тема 18. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Поняття принципу державного управління

2. Систематизація принципів державного управління

3. Види принципів державного управління


Тема 19. ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Поняття та сутність функцій державного управління.

 2. Класифікація функцій управління.

 3. Види функцій державного управління.
Тема 20. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Поняття методу державного управління. Класифікація методів управління.

2. Адміністративні методи державного управління.

3. Економічні методи.

4. Правові методи управління.


Тема 21. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА.

 1. Співвідношення та взаємозв’язок виконавчої влади і державного управління

 2. Ознаки та принципи виконавчої влади

 3. Особливості організації та функціонування системи органів виконавчої влади України

 4. Апарат державного управлінняТема 22. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
1. Становлення системи державної влади в країнах Європи та США.

2. Процедури формування та визначення складу урядів.

3. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб`єктів виконавчої влади.Тема 23. Вищі органи виконавчої влади — суб'єкти державного управління.


1. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Центральні органи виконавчої влади України.


Тема 24. Державне управління — системне явище.

1.1. Поняття державного управління.

1.2. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

1.3. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління.

1.4. Суспільні процеси як об'єкти державного управління.

1.5. Системні та правові характеристики державного управління.


Тема 25. Організація державного управління.

1. Принципи державного управління.

2. "Дерево" цілей і функціональна структура державного управління.

3. Організаційна структура державного управління.

4. Форми державного управління.

5. Структура управлінської діяльності.


Тема 26. Забезпечення державного управління.

1. Правове регулювання державного управління.

2. Законність в державному управлінні.

3. Інформаційне забезпечення державного управління.

4. Людський (кадровий) потенціал державного управління.

5. Демократичні засади державного управління.

6. Подолання бюрократизму у державному управлінні.


Тема 27. Раціоналізація та ефективність державного управління.

1. Свобода і відповідальність в державному управлінні.

2. Вдосконалення стилю державного управління

3. Об'єктивація державного управління

4. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

5. Розвиток і засвоєння можливостей державного управління.


Тема 28. Сучасний стан і напрями реформування державного управління.

1. Організаційно-правові проблеми державного управління.

2. Основні передумови реформування державної влади.

3. Адміністративне право: оновлення поглядів на його роль і зміст в сучасній державі та доктринальні аспекти реформування.

4. Концепція реформи адміністративного права України.

5. Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи.


Тема 29. Поняття та види соціального управління.

1. Походження та значення понять «управління», «організація».

2. Управління — соціальний інститут.

3. Сутність управлінського впливу.

4. Багатогранність управління.


Тема 30. Державне управління: поняття і зміст.

1. Державне управління — вид державної діяльності.

2. Ознаки державного управління.

3. Мета, види і зміст управлінської діяльності.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


1. Держава як суб'єкт управління соціальними процесами.

2. Основні характеристики держави.

3. Типологія держав.

4. Соціальні функції держави.

5. Державна політика в соціальному суспільстві.

6. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління.

7. Об'єктивна детермінація державного управління

8 Види суб'єктивних факторів державного управління.

9. Організованість державного управління.

10. Соціальні процеси як об'єкти державного управління.

11. Сутність керованих об'єктів.

12. Властивості і структура керованих об'єктів.

13. Соціальний механізм формування і реалізації державного управління.

14. Системні характеристики державного управління.

15. Система державного управління.

16. Прямі та зворотні зв'язки в системі державного управління.

17. Типове та унікальне в державному управлінні.

18. Багатогранність — умова стійкості та динамічності системи державного управління.

19. Наукові основи державного управління.

20. Державне управління в зарубіжних країнах.

21. Державне управління у Франції.

22. Державне управління в Німеччині.

23. Державне управління в США.

24. Державне управління в Росії.

25. Державне управління в Польщі

26. Поняття та види соціального управління.

27. Походження та значення понять «управління», «організація».

28. Управління як соціальний інститут.

29. Сутність управлінського впливу.

30. Багатогранність управління.

31. Державне управління: поняття і зміст.

32. Державне управління — вид державної діяльності.

33. Ознаки державного управління.

34. Мета, види і зміст управлінської діяльності.

35. Конституційні засади державного управління.

З6. Організація виконавчої влади за Конституцією України

37. Законність в державному управлінні.

38. Рівноправність громадян в державному управлінні.

39. Гласність в державному управлінні.

40. Участь громадян та їх об'єднань в державному управлінні.

41. Принципи державного управління.

42. Поняття принципів державного управління.

43. Класифікація принципів державного управління.

44. Застосування принципів державного управління.

45. Основні функції, методи і форми державного управління.

46. Загальні та спеціалізовані функції державного управління.

47. Поняття і види методів державного управління.

48. Методи переконання і примусу в державному управлінні, їх співвідношення.

49. Поняття, види та характеристика форм державного управління.

50. Органи виконавчої влади — суб'єкти державного управління.

51. Поняття органів виконавчої влади.

52. Принципи побудови системи органів виконавчої влади.

53. Види та правовий статус органів виконавчої влади.

54. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

55. Кабінет Міністрів України.

56. Центральні органи виконавчої влади України.

57. Місцеві органи виконавчої влади.

58. Перспективи реформування державного управління та адміністративного права в Україні.

59. Державне управління перед майбутнім: основні фактори ефективності та раціоналізації.

60. Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування.

61. Концепція адміністративної реформи в Україні.

62. Концепція реформи адміністративного права України.

63. Державне управління в регіоні.

64. Поняття регіональної політики та регіонального управління.

65. Співвідношення централізації та децентралізації в регіональному управлінні.

66. Місцеві державні адміністрації, функції, права, обов'язки, зміст роботи

67. Органи місцевого самоврядування.

68. Правове регулювання взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

69. Державне управління в соціально-культурній сфері.

70. Поняття та суть соціально-культурної сфери.

71. Державне управління у сфері освіти.

72. Державне управління у сфері молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров'я.

73. Правове забезпечення державного управління соціально-культурною сферою.

74. Раціоналізація та ефективність державного управління.

75. Ініциатива і відповідальність в державному управлінні.

76. Вдосконалення стилю і методів державного управління.

77. Об'єктивація і законність державного управління.

78. Основні фактори ефективності державного управління.

79. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

80.Організаційно-правові проблеми раціоналізації та підвищення ефективності державного управління.


Література:


Конституція України. — Київ, 1996.

Закон України »Про Кабінет Міністрів україни».

Закон України »Про місцеві державні адміністрації».

Закон України »Про місцеве самоврядування».

Закон України »Про державну службу».

Указ Президента України № 1089/97 від 2 жовтня 1997 р.

Указ Президента України № 1114/96 від 6 жовтня 1998 р.

Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування // Матеріали першої національної науково - теоретичної конференції.— Яремче, 1998.

Концепція реформи адміністративного права України // Підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів Украни. — К., 1998.

Гегель Т. Философия права. —М., 1990.

Авер 'ячов В.Б. Адміністративне право України і доктринальні аспекти реформування // Право України. — 1998, № 8.

Авер 'янов В. Б. Органи виконавчої влади України. — К., 1997. Авер'яное В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування.—X., 1998.

Андрийко О.Ф. Государственньїй контроль: пути й тенденции развития. — К., 1994.

Атамаччук Г.В. Теория государственного управлення. Курс лекций. М., 1997.

БахрахД.Н. Административное право. Учебник для вузов. — М., 1997.

Битяк Ю.П.. Зуй В.В Адміністративне право. — X., 1996.

Бернар Гурне. Державне управління.—К., 1993.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: навч. посібник. — К., 1997.

Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії та поняття). Посібник, — Ірпінь, 1998.

Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. — К., 1998 р.

Коваль Л. В Адміністративне право.— 1996. Коліушко 1. Адміністративна реформа в Україні // Право України.—1998, № 2. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності.—К., 1996. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні:

політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право України.— 1997,

№1.

Щекин Г В. Теория социального управлення. — К., 1996. 220

Гурне Б. Державне управління.- К., 1993.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. - К., 1997.

Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе.- К., 1995.

Райт Г. Державне управління.- К., 1993.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект).- Харків, 1996.

Шемхалов Ф. Основы теории государственного управления. - М., 2003.


Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)
АВЕРЬЯНОВ В.Б. Организация государственного управлення, структурно-функциональньїй аспект. — К., 1985. — 146 с.

АВЕРЬЯНОВ В.Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятель-ности й организационньїе структурм. — К., 1990. — 145 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997. — 48 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., КРУПЧАН О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — X., 1998. — 40 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., АНДРІЙКО О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. — К, 1999.—48с.

Адміністративне право: сучасний стан і напрями рефрмування. Матеріали Першої науково-практичної конференції. 18—21 червня 1998р. в м. Яремче Івано-Франківської області. - 82 с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль: теорія і практика. Наукова доповідь. -К., 1999.-24с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль в Україні-К.,1999-48 с. Аппарат государственного управлення: интересьі й деятельность. - К.„ 1993. -165с.

БАНДУРКА О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - X., 1996. - 398с.

БІТЯК Ю.П., ЗУЙ В.В. Адміністративне право (Загальна частина). — X., 1997.

—137с.

васильєв А.С. Управленческие решения в производственньїх организациях (правовой аспект).— К.,1986,—198 с.

ГЛАДУН 3. Поняття і зміст державного управління: адміністративно-правовий аналіз. — Львів, 1996. —21с.

ГОЛОСНІЧЕНКО І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). — К, 1998. — 108 с.

Демократизация аппарата управления. — К., 1990. — 304 с.

Державне управління: теорія і практика.—К., 1998.— 432 с.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. — К., 1997. — 448с.

Державне управління та адміністративне право в незалежній Україні: актуальні проблеми реформування. Наукова доповідь. — К., 1999. — 56 с.

ДОДИН Е.В. Административная деликтология. Курс лекций. — Одесса, 1997.

—115с.

ДУБЕНКО С.Д. Державна служба в Україні. Навчальний посібник. — К., 1998.

КАЛЮЖНИЙ Р.А. Научно-технический прогресе в деятельности правоохрани-тельньїх органов. — К., 1990. — 160 с.

КАМПО В.М. Українські реформи: політика і право. — К., 1994. — 29 с.

КАРПЕНКО О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання.—К., 1999.—155с.

КИВАЛОВ С.В. Организационно-правовьіе основи таможенного дела в Украи-не. — Одесса, 1994. — 78 с

КИВАЛОВ С.В Таможенное право /Администраї ивная ответственность за на-рушение таможенньїх правил/. — Одесса, 1996. — 147 с

КИСІЛЬ Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. — К., 1998. — 82 с

КОВАЛЬ Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994 — 154 с

КОЛПАКОВ В.А. Адміністративне право України. Підручник. — К., 1999. — 478с.

КУБКО Е.Б. Программно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика) // АН УССР, Ин-т гос-ва й права. — К., 1988. — 231 с.

МАРЧУК В.М. Основи научной организации государственного управления (Административно-правовой аспект. Обш. часть). — К., 1979. — 87 с.

МИРОНЕНКО Н.М. Правовьіе проблеми государственного управления НТП в промьішленности. — К., 1992. — 227 с.

НАГРЕБЕЛЬНИЙ В.П. Управление материально-техническим обеспечением се-льского хозяйства. — К., 1985. — 114с.

НИЖНИК Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995. — 207 с.

ОМЕЛЬЧЕНКО А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. — К., 1996.—288с.

ОНИЩУК Н.В. Методи государствекного управления внедрением научно-технических достижений. — К., 1990. — 95 с.

ОПРИШКО В.Ф. Государственное управление качеством продукции. — К., 1980. —103 с.

ПАВЛОВИЧ З.А. Государственное управление агропромьішленньїм комплексом.—К., 1984.—^232 с.

ПАВЛОВСКИЙ Р.С. Советское административное право. — К., 1986.

ПАВЛОВСЬКИЙ Р.С. Органи державної влади і управління в СРСР. — К., 1978.—45с.

ПОЛЮХОВИЧ В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність. — К., 1999. — 110 с.

ПЕТРИШИН А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпоси-лки, сравнительно-правовой й логико-понятийньїй анализ. — X., 1998.—158 с.

ПУХТИНСКИИ Н.А. й др. Аппарат исполкома местного Совета й информаци-онное обеспечение его работьі. —К.,1982.— 208 с.

Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К., 1998. — 364 с.

Руководитель в аппарате государственного управления (организационно-правовьіе проблеми). — К., 1988. — 343 с.

САМСОНОВ В.М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991. — 117с.

СЕЛИВОН Н.Ф. Контрольная функция местньїх Советов народних депутатов. —К„ 1980.—145с.

СЕЛІВАНОВ А.О. Будуємо нову державу. — К., 1997. — 255 с.

СЕЛИВАНОВ А.А. Государственное управление зкономикой союзной респуб-лики. Организационно-правовьіе проблеми. — К., 1988. — 168 с.

СЕЛИВАНОВ В.Н. США: монополии й Государственное управление. — К., 1989.—212с.

СИРЕНКО В.Ф. Интересьі—вдасть—управление.—К.,1991- 156 с


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


форма навчання - заочна


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни «Основи державного управління»


Варіант №


Викона____:


студент____ ____курсу


______________ групи


_______________________

(прізвище, ініціали студента)


Перевірив:

________________________________

(науковий ступінь, вчене звання,


________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника


Дніпропетровськ

2013


Схожі:

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи державного управління» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи конституційного права для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи конституційного права для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» /Укл.: доктор історияних наук, професо В. М. Заруба....
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економічна теорія" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Організація митного контролю на транспорті”, та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Інформаційне право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи