Мета вивчення дисципліни icon

Мета вивчення дисципліни
Скачати 469.58 Kb.
НазваМета вивчення дисципліни
Сторінка1/3
Дата19.02.2014
Розмір469.58 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» є нормативною і входить до циклу дисциплін юридичної, економічної та гуманітарної підготовки спеціалістів.

 

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та надбання умінь в сфері інноваційної діяльності щодо створення і використання об’єктів права інтелектуальної власності ІВ на всіх етапах господарської діяльності підприємства, її документального супроводження та управління.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 

- об’єкти та суб’єкти права ІВ;

- роль і місце ІВ в системі господарської діяльності;

-  сутність та основні поняття змісту сфери інноваційної діяльності;

-  сутність механізму інноваційної діяльності підприємств і організацій;

- механізм державного впливу на ефективність інноваційних процесів;

- поняття про стратегічне управління інноваціями.

 

У результаті освоєння знань студент повинен вміти:

 

- діяти в правовому полі України в сфері інноваційної діяльності та ІВ;

- аналізувати хід виконання досліджень і розробок на всіх етапах інноваційної діяльності, виявляти конкурентоспроможні та охороноздатні рішення, розробляти рекомендації щодо набуття прав на об’єкти права ІВ та їх введення в господарський обіг підприємства;

- розробляти проекти документів в сфері інноваційної діяльності підприємства стосовно охороноздатних результатів досліджень і розробок.

 

^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

 

Засоби діагностики успішності навчання -  комплект завдань (тестів) для заліку.

 

^ Зв`язок з іншими дисциплінами – ця дисципліна є складовою  в циклі навчання спеціалістів з ІВ і тісно пов’язана зі всіма дисциплінами курсу: «Право ІВ», «Маркетинг ІВ», «Економіка ІВ», «Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист» та іншими.

1. Загальні методичні вказівки


Структуру вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
^

Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

Усього

Чверть

II

Усього годин за навчальним планом

72

72

у тому числі:
^

Аудиторні заняття


12

12

з них:

лекції

8

8

лабораторні роботи

-

-

практичні заняття

4

4

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота

60

60
^

Підсумковий контроль


Зал.

Зал.Робоча програма передбачає самостійну роботу, яка контролюється викладачем та включає:

 • підготовку до аудиторних занять;

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях.2. Рекомендована навчально-методична література


Основна

 1. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю.
  Управління інтелектуальною власністю. Монографія /За ред. П.М.
  Цибульова. - К.:"К.І.С.,,,2005. -448с.

 2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2005.- 448 с.

Додаткова

 1. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и до-полнениями по состоянию на 1 марта 2004 года). – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 608 с.

 2. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: (Монографія). – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 448 с.

 3. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство. Уч.пособие. - М., 1997, 240 с. СПб.: Питер, 2005.- 448 с.

 4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 № 40-VI

 5. Цивільний Кодекс України

 6. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 р. № 285.


3. Програма і питання для заключного контролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.


№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Види занять

Ауд.

Лекції

Пр. робота

Сам. робота

1

2

3

4

5

6

1

Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності на рівні держави

Державне регулювання ІД. Державна інноваційна політика – принципи, цілі, методи реалізації інноваційної політики.

2

2

-

10

2

Роль і місце ІВ в системі господарської діяльності підприємства. Види документації в сфері інноваційної діяльності та ІВ.

2

2

2

20

3

Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності на рівні підприємств

Методи державного стимулювання ІД підприємств.

2

2

-

10

4

Інноваційні організаційні структури. Технопарки

2

2

2

20
Загалом

12

8

4

60


Питання для контролю

 1. Сутність пняття інновацій та інноваційної діяльності.

 2. Об’єкти та суб’єкти права ІВ – складові інноваційної діяльності (ІД) підприємства.

 3. Класифікація інновацій.

 4. Етапи і стадії інноваційного процесу.

 5. Цілі правління інноваційним процесом.

 6. Фактори забезпечення ефективності інновацій.

 7. Законодавство України про інноваційну діяльність.

 8. Документування робіт в сфері ІД та ІВ та документообіг у суб’єкта господарської діяльності.

 9. Поняття інноваційного та інвестиційного проекту.

 10. Класифікація науково-технічних (інноваційних) організацій.

 11. Етапи державної інноваційної політики.

 12. Малі інноваційні підприємства: їх типи і переваги.

 13. Характеристика діяльності технопарків.

 14. Структура та функції технополісів.

 15. Характеристика діяльності бізнес-інкубаторів.

 16. Особливості діяльності сучасних інноваційних структур.

 17. Особливості фінансування інноваційної діяльності.

 18. Фактории, які формують інноваційну діяльність підприємств.

 19. Формування державної інноваційної політики та її основні напрямки.

 20. Управління інноваційними проектами.

 21. Поняття та структура національної інноваційної системи.

 22. Методи оцінки ефективності інновацій.


4. ТЕМИ ДЛЯ ^ ОПРАЦЮВАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ

 1. Об’єкти та суб’єкти права ІВ – складові інноваційної діяльності (ІД) підприємства.

 2. Структура управління та взаємодії органів державної влади з підприємствами та організаціями в сфері ІВ.

 3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 № 40-VI {6}

 4. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери, та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України»

 5. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 р. № 285. {8}

 6. Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року №916-XIV Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України.


5. Методичні вказівки до практичних занять


Практична робота №1

Тема: Ознайомлення з видами форм державної статистичної звітності підприємства стосовно ІВ та ІД.

Мета роботи: Ознайомити студентів з основними формами статистичної звітності підприємств на прикладі форми державного статистичного спостереження № 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності"


^ Теоретична частина

Статистика науки і інновацій розроблена на основі єдиних міжнародних підходів і стандартів, введення якої почалось в 1989 році за ініціативою Організації економічного сприяння і розвитку ООН. Важливою міжнародною подією було прийняття на 56 сесій Комітету з науково-технічної політики ОЕСР в 1991 році «Керівництва Осло» по збору і інтерпретації даних в області технологічних інновацій.

Відділ статистики ЮНЕСКО здійснює систематичний збір, аналіз і публікацію статистичних даних про науку і техніку. З метою гармонізації категорій і визначень статистики науки для представлення інформації в ЮНЕСКО в 1978 році були схвалені рекомендації по міжнародній стандартизації статистики науки і техніки, а в 1984 році опубліковано «Керівництво ЮНЕСКО за статистикою науки і техніки», яке після обліку отриманого досвіду було уточнено і 1993 року прийнято як «Керівництво Фраскаті».

«Керівництво Фраскаті» визначає:

- основні поняття, що відносяться до наукових досліджень і розробок, їх склад і кордони;

- систему інституційних і функціональних класифікацій;

- підходи до виміру чисельності персоналу, зайнятого НІОКР, і витрат на ці цілі;

- процедури проведення обстежень;

- рекомендації за оцінкою і аналізу бюджетних асигнувань на наукові дослідження і розробки, методології розрахунку дефляторів і валютних паритетів.

У міру накопичення досвіду «Керівництво Фраскаті» постійно поповнюється стандартами по окремих специфічних проблемах.

Статистична звітність інноваційної діяльності здійснюється по спеціальних формах, які викладені в «Альбомі форм державних статистичних спостережень, збір і розробка яких здійснюється органами державної статистики" – К.: Держкомстат України - Т. 1,2. – 2002.

Порядок виконання

 1. Ознайомитися з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використаних об'єктів права інтелектуальної власності.

2. Заповнити «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об’єктів права інтелектуальної власності» за розділами:

1. Показники творчої діяльності

 1. Розподіл творців ОПІВ за віком, статтю та рівнем освіти

 2. Перелік відокремлених структурних підрозділів та їх основні показники, включені до звіту.


^ Для досліджень і моніторингу науково-технічної діяльності використовуються:

форма № 1 – наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна);

форма № 3 – наука "Показники наукової та науково-технічної діяльності" (річна);

форма 5 – наука "Звіт про виконання завдань науково-технічних програм" (квартальна);

При дослідженні можливо встановити зміни чисельного складу і структури наукових організацій, наприклад в табличній формі:


Сектор науки


Кількість наукових організацій, по роках


1991

1995

2000

2001

2002

Всього, з них:


1344

1453

1490

1479

1477

Академічний


290

270

306

315

387

Галузевий


804

906

939

921

839

Вузівський


146

150

160

163

166

Заводський


104

127

85

80

85
  1   2   3

Схожі:

Мета вивчення дисципліни icon1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Мета вивчення курсу полягає в опануванні знаннями щодо поняття, видів І функцій бюджетів різних рівнів, порядку проведення, складових,...
Мета вивчення дисципліни iconМета вивчення дисципліни: формування знань І навичок щодо сучасних інформаційних систем І технологій, їх раціонального використання
Вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” направлене на удосконалення та розвиток фахових знань та вмінь у галузі...
Мета вивчення дисципліни iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Мета вивчення дисципліни iconКиївський національний економічний університет
Мета вивчення дисципліни формування знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування
Мета вивчення дисципліни iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Мета вивчення дисципліни iconСхідноукраїнський національний університет
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Біржове право”, залучення активних форм опанування навчального матеріалу,...
Мета вивчення дисципліни iconСхідноукраїнський національний університет
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Біржове право”, залучення активних форм опанування навчального матеріалу,...
Мета вивчення дисципліни iconМета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Маркетинг інтелектуальної власності» є нормативною дисципліною та входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої...
Мета вивчення дисципліни iconМета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» є нормативною дисципліною та входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої...
Мета вивчення дисципліни iconПравила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни "організація виробництва" 1 Мета І завдання дисципліни
Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємства. Разом з цим вивчення питань організації машинобудівного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи