Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата19.02.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Управління проектами»

для студентів спеціальності 7(8).03050401

економіка підприємства


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 005.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності
7(8).03050401 – економіка підприємств / Укл.: Т.В. Климова, І.О. Гордєєва. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 39 с.


Викладені методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Управління проектами», наведено перелік тем літературного огляду, варіанти для виконання індивідуальних завдань та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).03050401 – економіка підприємства заочної форми навчання.


Укладачі: Т.В. Климова, канд. техн. наук, доц.,

І.О. Гордєєва, канд. техн. наук, доц.


Відповідальна за випуск Т.М. Кадильникова, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Ю.С. Пройдак, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 24.06.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,29. Умов. друк. арк. 2,25. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП


Набігає кінця друге десятиліття, відколи поняття «управління проектами» набуло нового, більш широкого змісту.

^ До кількості макроекономічних передумов слід віднести:

 • зміну структури власності, пов'язану з руйнуванням монополії державної власності у сфері виробництва та послуг, а також подальшим формуванням ефективних підприємців і зацікавленого менеджменту;

 • зміну галузевої структури виробництва в результаті її адаптації до нової структури попиту;

 • зміну геополітичної ситуації, що має метою включення економіки післярадянських республік до світових господарських зв’язків.

У змістовному плані до числа основних передумов слід віднести:

 • потребу в структурах, орієнтованих на досягнення певної мети/результату;

 • наявність завдань з певними параметрами: проектним циклом, витратами, часом і кінцевими результатами;

 • динамічне оточення з елементами невизначеності;

 • складні і функціонально інтегровані завдання з інноваційними елементами і необхідністю повної завершеності робіт;

 • потребу у виконавцях вищої кваліфікації з певних питань маркетингу, проектування, виготовлення, споруди, випробування;

 • необхідність швидкої реакції на зміни ринку з відповідною тривалістю опрацювання та вирішення багатокритеріальних задач;

 • наявність у діючих організаціях низки проектів, що не досягають поставлених цілей;

 • необхідність координації дій двох або більше підрозділів в процесі реалізації проекту.

Таким чином, все це зумовило поширення поняття управління проектами та призвело до виділення проектного менеджменту у нову галузь знань. Управління проектами (УП) – визнана в усьому світі професійна дисципліна. Використання сучасної методології і інструментарію УП дозволяє заощадити близько 50-60 % часу і 50-60 % коштів, що витрачаються на реалізацію проектів і програм. І це в західних країнах, де реалізація проектів і програм відбувається з набагато меншими витратами та втратами, в порівнянні з Україною. Відповідно до оцінок фахівців, більш ніж 20% світового ВВП виробляється на проектній основі.

Засоби проектного менеджменту набули найбільшу ефективність у ринковому господарюванні. Деякі проблеми, що виникають при розробці інновацій, подальшому їх впровадженню в економічне життя, можуть бути розв’язані лише із застосуванням специфічних управлінських заходів. Власне, інноваційний розвиток забезпечується насамперед розумним відношенням управлінця до цієї сторони діяльності підприємства. Звідси випливає необхідність вивчення специфічних методів, підходів до управління інноваційними проектами. Цьому колу питань і присвячена дисципліна «Управління проектами».

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам у вивченні теоретичних аспектів та набутті практичних навичок механізму управління проектами. Методичні вказівки складено відповідно до програми навчальної дисципліни.

Метою викладання дисципліни «Управління проектами» є формування у студентів цілісної системи знань щодо набуття навичок управління проектами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Предметом дисципліни є напрями інноваційної діяльності організації.

Вивчення дисципліни «Управління проектами» повинно забезпечити підготовку студентів для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах на основі опанування наукових підходів до вирішення соціально-економічних проблем з організації проектної діяльності.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до заліку.

^ 1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Управління проектами»

Галузь знань


0305

Економіка та підприємництво

Спеціальність


7(8).03050401

Економіка підприємства


Розподіл годин навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Усього

семестриI

Усього годин за навчальним планом

144

144

у тому числі:

Аудиторні заняття


20


20

з них:

- лекції


12


12

- лабораторні заняття

-

-

- практичні заняття

8

8

- семінари

-

-

Самостійна робота

124

124

Кількість індивідуальних завдань

1

1

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Екзамен

Екзамен


^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Управління проектами» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок з методології ведення проекту, техніки та інструментарію управління проектами

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сучасну методологію та технологію управління проектом та усвідомлювати місце і роль управління проектом у загальній системі організаційно-економічних знань;

 • історію розвитку, накопичений досвід та стан управління проектами в Україні та світі;

 • зміст та структуру проекту, його життєвий цикл;

 • теорію організації управління проектом;

 • основний зміст та структуру процесу управління проектом.

Студент повинен вміти:

 • застосовувати організаційний інструментарій управління проектом та придбані професійні знання і навички на практиці;

 • управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та використовувати сучасні інформаційні технології.

Вивчення курсу передбачає отримання таких навичок:

 • визначення цілей проекту та його обґрунтування;

 • структурування проекту;

 • розрахунку кошторису і складання бюджету проекту;

 • складання календарних графіків виконання проекту, їх контролювання і коригування плану реалізації проекту;

 • управління ризиками проектної діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях.

Для досягнення згаданих цілей важливе значення має індивідуальне творче завдання студента, на організацію якого спрямовані підготовлені методичні вказівки.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті практичних робіт та отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання комплект практичних робіт, комплект тестових завдань.

Зв'язок з іншими дисциплінами набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Організація виробництва», «Менеджмент персоналу», «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».

^ Зміст дисципліни

Лекційний курс
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

^ Загальна характеристика управління проектами. Вступ. Загальні відомості щодо проектного менеджменту.


2

2.

^ Обґрунтування доцільності проекту. Визначення проектних альтернатів. Вибір проекту. Визначення інвестора проекту. Визначення статусу проекту. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища проекту. SWOT-аналіз проекту.2

3.

^ Розробка моделі проекту. Розробка та затвердження, опису проекту. Створення плану управління змістом проекту. Ухвалення рішення по формуванню структури робіт проекту. Розробка декомпозиції робіт проекту (WBS-структури).2

4.

^ Основи формування організаційної структури проектів. Визначення організаційних обмежень. Побудова організаційної структури проекту (ОВS-структури). Визначення ролей і відповідальності.


2

5.

^ Сітьове та календарне планування проекту. Оцінка тривалості робіт проекту. Коригування переліку робіт проекту. Створення плану управління календарним графіком проекту. Побудова діаграми Гантта.


2

6.

^ Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів. Опис переклику ресурсів. Створення основи вартісної оцінки (бюджету) проекту, впорядкованого часом. Управління вартістю у проекті. Розрахунок вартості проекту. Створення плану витрат. Аналіз результатів процесів планування. Розробка попереднього плану проекту.2

^ Практичні заняття
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

Розробка опису змісту проекту. Створення плану управління змістом проекту. SWOT-аналіз проекту.

2

2.

Розробка структур проекту: ОВS та WBS.

2

3.

Створення плану управління вартістю та ресурсами проекту.

2

4.

Сітьове та календарне планування проекту. Побудова діаграми Гантта.

2


Рекомендована література


1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK). – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA / США: пер. с англ. – 3-е изд. – 2004. – 389 с.

2. Руководство по управлению инновационными проектами и программами (Р2М): т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. – К.: «Науковий світ», 2009. – 173 с.

3. Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

5. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції): навч. посіб. / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпильова; за ред. В.В. Морозова. – К.: Таксон, 2009. – 464 с.

6. Грей К.Ф. Управление проектами: практическое руководство / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон; пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

7. Потапов С.В. Как управлять проектом / С.В. Потапов. – М.: Эксмо, 2006. – 160 с.

2 ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Тема 1. Загальна характеристика управління проектами


Розвиток підприємств України неможливий без впровадження інноваційних проектів.

Проект це комплексний, не повторюваний, одномоментний захід, обмежений за часом, бюджетом, ресурсам, а також чіткими вказівками по виконанню, розробленими під потреби замовника.

Подібно більшості організаційних заходів, основна мета проекту – задоволення потреб замовника. Крім цієї фундаментальної подібності, характеристики проекту допомагають відрізнити його від інших дій організації.

До основних характеристик проекту відносяться:

 • спрямованість на досягнення конкретної мети;

 • обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення;

 • зазвичай, у проекті беруть участь декілька відділів і різноманітних фахівців;

 • як правило, виконується щось нове, чого ніколи не здійснювалося раніше;

 • встановлено особливі вимоги до часу, витрат і якості виконання роботи.

По-перше, проекти мають певну мету, будь це будівництво 12-поверхового житлового комплексу до 1 січня або випуск версії 2.0 спеціального пакета програмного забезпечення якомога в більш стислий термін. Така єдина певна мета переважно відсутня в повсякденному житті організації, де працівники день у день виконують ті самі операції.

По-друге, тому що існує чітко певна мета, проекти мають чітко визначений момент завершення, що зовсім не схоже на постійно виконувані обов'язки в традиційних видах робіт. У багатьох випадках працівники переходять від одного проекту до іншого, а не залишаються виконувати ту саму роботу. Після будівництва установок по опрісненню води уздовж узбережжя Мексиканської затоки інженер може одержати завдання побудувати нафтопереробний завод у Малайзії.

По-третє, на відміну від більшості видів організаційної роботи, що ділиться за принципом функціональної спеціалізації, для проектів характерно комбінувати та об'єднувати зусилля найрізноманітніших фахівців. Наприклад, замість того, щоб працювати в окремих кабінетах під керівництвом конкретних менеджерів, учасники проекту, незалежно від того, чи є вони інженерами, фахівцями в області фінансів або маркетингу або фахівцями з контролю за якістю, працюють над виконанням проекту під керівництвом керівника проектом.

По-четверте, проект ніколи не буває однаковим і завжди включає якісь унікальні елементи. І питання не в тому, чи будуть мати місце такі унікальні елементи, а в тому, який буде ступінь унікальності. Очевидно, що здійснення того, що дотепер ніколи не робилося, як, наприклад, запуск людини на Місяць, вимагає рішення нових проблем і появи зовсім нових технологій. З іншого боку, навіть базові будівельні проекти, для виконання яких використовуються добре відомі й відпрацьовані методи та прийоми, вимагають у тім або іншому ступені підгону під замовника, що також робить їх унікальними. І, нарешті, проекти зв'язують обмеження за часом, витратам і особливі вимоги до виконання робіт. Проекти оцінюють по тому, що було виконано, скільки це коштувало і як багато часу було на це витрачено.

Три вищезгадані стримуючі фактори накладають більшу відповідальність, ніж при виконанні багатьох інших робіт. Ці ж три фактори підкреслюють одну з першорядних функцій управління проектами, а саме: балансування часом, витратами і роботою при одночасно максимальному задоволенні запитів клієнта.

Результат проекту, що має певні споживчі якості з точки зору ринку або замовника, називається продуктом проекту.

Розмаїття проектів проявляється в численності форм, обсягів, змістів, різноманітті поставлених цілей, використаних ресурсів, моделей фінансування, рівнів складності – можливості виконання або нездійсненності, складу виконавців і ін. З метою усунення цієї складності і зручності дослідження проектів прийнято класифікувати їх за різними ознаками (табл. 2.1).


Таблиця 2.1 – Класифікація проектів

Класифікацій-ні ознаки

Вид проекту

Характеристика

1

2

3

1. За тривалістю (строками реалізації)

Коротко-строкові

Оперативні проекти підприємства тривалістю до 1-го року.

Середньо-строкові

Стратегічні проекти підприємства і регіональні проекти тривалістю від 1-го до 3-х років.

Довгострокові

Мегапроекти різної спрямованості тривалістю понад 3-х років.

2. За ступенем новизни


Першопрохід-ницькі

Технологія отримання результату є новою для команди проекту.

Повторювані

Команді вже доводилося реалізовувати подібний проект, але проект не є достатньо добре відпрацьованим.

Стандартні

Команда періодично реалізує подібні проекти, найчастіше такі проекти являють собою поточну діяльність підприємства.

Унікальні

Технологія одержання результату є зовсім новою для практики реалізації проектів.

3. За галузевою відповідні-стю

Промислові

Проекти, пов'язані із введенням в експлуатацію промислового об'єкта.

Будівельні

Проекти будівництва будинків і споруд промислового, житлового, соціально-культурного призначення.

Транспортні

Проекти, пов'язані зі створенням, покупкою, обслуговуванням транспортних засобів, розширенням транспортної інфраструктури.

У сфері освіти

Проекти соціальної спрямованості, пов'язані із комплексом надання освітніх послуг, включаючи професійне навчання і перекваліфікацію персоналу.

У сфері торгівлі

Комерційні проекти, пов'язані зі створенням і функціонуванням торгівельної інфраструктури.

Комплексні

Багатофункціональні проекти, що містять комплекс заходів різногалузевих напрямів.

4. За характером залучених сторін

Міжнародні (спільні)

Складні, масштабні проекти із залученням міжнародних організацій або іноземних учасників.

Національні, міжрегіональ-ні

Складні, середні проекти, пов'язані з розвитком національної економіки.

Продовження табл. 2.1 – Класифікація проектів

1

2

3
Регіональні

Середні проекти регіонального рівня.

Галузеві

Різноманітні багатофункціональні проекти, що охоплюють інтереси однієї галузі.

Корпоративні

Різноманітні проекти, спрямовані на досягнення корпоративного ефекту.

Проекти одного підприємства

Малі і середні різноманітні проекти, що реалізуються в рамках одного підприємства.

5. За ступенем складності (класу)Монопроекти

Окремі проекти певного виду, спрямовані на вирішення переважно одного завдання.

Мульти-проекти

Комплексний проект, що складається з ряду взаємозалежних монопроектів, об'єднаних однією метою (наприклад, реформування існуючих і створення нових підприємств). Мультипроект може містити в собі соціальні, організаційні, технічні та інші монопроекти.

МегапроектиЦільові програми розвитку регіонів, галузей,

програм з реформування економіки країни, що включають ряд моно- і мультипроектів. Мегапроектам властива висока вартість, склад-ність управління, велика кількість учасників.

6. За рівнем організації (усередині компанії)


Внутрішні проекти

Замовники і виконавці належать до однієї організації, і вся робота за проектом виконується винятково працівниками цієї організації. Наприклад, проекти поліпшення якості, проекти з логістики або реформування організаційних структур; розробка продукту; заснування високопродуктивної фабрики; виведення на нові ринки продукції; планування виробництва.

Зовнішні проекти

Робота за межами підприємства, що характеризується зовнішнім замовником або виконавцем. Партнери тут розробляють умови роботи на основі юридично надійного догово-ру, виконання умов якого є обов'язковим.


Поняття «життєвий цикл інноваційного проекту» є вихідним для дослідження проблем фінансування робіт проекту і прийняття відповідних рішень. Життєвий цикл – цикл реалізації програми або проекту з моменту зародження ідеї або початку до моменту завершення реалізації (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Життєвий цикл і проекту


Життєвий цикл проекту містить у собі наступні фази:

а) концепція (ідентифікація, ініціація);

б) планування проекту (розробка);

в) реалізація проекту (виконання);

г) завершення проекту.

Проект розвертається повільно, поступово зусилля досягають піку і потім сходять «нанівець» при здачі проекту замовнику (див. рис. 2.1).

Кожна фаза, як правило, закінчується створенням одного або декількох проміжних продуктів. Наприклад, фаза концепції може завершуватися написанням і наступним затвердженням звіту про проведене обстеження, фаза проектування може бути завершена складанням і затвердженням дослідного екземпляру нового виробу (прототипу) та ін. Досить часто можливе паралельне виконання робіт різних фаз, що викликає перекриття фаз і скорочення тривалості проекту в цілому.

До складу фаз входять наступні роботи:

^ 1. Фаза концепції. Посібник з управління проектами визначає концептуальну розробку як «процес вибору/документування найкращого підходу до досягнення цілей проекту». Цей процес містить у собі:

 • збір вихідних даних і аналіз існуючого стану (попереднє обстеження);

 • визначення проекту: цілей, завдань, результатів; обмежень проекту (тимчасових, бюджетних); основних вимог, рівень ризику; оточення проекту, потенційних учасників; необхідний час, ресурси, засоби та ін.;

 • аналіз інвестиційних можливостей, обґрунтування можливості впровадження (техніко-економічне обґрунтування);

 • виявлення потреби у змінах (в проекті);

 • визначення й порівняльна оцінка альтернатив;

 • подання пропозицій, їх апробація та експертиза;

 • ухвалення рішення про початок проекту або відмову від нього;

 • затвердження концепції і одержання схвалення для наступної фази;

 • призначення проект-менеджера;

 • затвердження дати початку проекту.

Початок фази – фіксація проектної ініціативи.

Закінчення фази – затвердження концепції Замовником; видання наказу про формування команди для планування.

^ Вихідний документ – затверджена Замовником Концепція проекту.

2. Фаза планування. Розробляються основні компоненти проекту і здійснюється підготовка до його реалізації:

 • призначення керівника проекту і формування команди проекту;

 • розподіл пакетів робіт на окремі завдання;

 • визначення структури команди та обов'язків ключових фігур;

 • оцінка трудомісткості та строку виконання кожного завдання;

 • графік послідовності та тривалості виконання завдань, розробка розкладу;

 • оцінка та планування ресурсів, необхідних для виконання кожного завдання, управління матеріально-технічним забезпеченням робіт, у т.ч. запасами, закупівлями;

 • організація та проведення торгів, укладання контрактів;

 • деталі бюджету, пов'язані з кожним видом витрат;

 • ситуаційні плани для нейтралізації виявлених ризиків;

 • детальне проектування і технічні специфікації.

Початок фази – складання Робочого плану проекту.

Закінчення фази – затвердження Зведеного плану проекту.

^ Вихідний документ – затверджений Замовником Зведений план проекту.

3. Фаза реалізації. На цій фазі відбувається реалізація розробленого плану проекту, тобто створюється матеріальний продукт (послуга, звіт, обчислювальна програма). Наприклад, для проекту запуску нового швидкісного трамваю, на цій фазі здійснюється укладання рельсових шляхів, проводяться необхідні будівельні роботи, електрифікація, набір і навчання персоналу тощо.

Роботи на фазі реалізації:

 • виконання запланованих робіт проекту, доведення до всіх учасників проекту відповідних планів;

 • вибір постачальників – оцінка пропозицій за критеріями вартості, якості, надійності, безпосередній вибір постачальників і підрядників і укладання контрактів на поставку;

 • контроль контрактів – контроль виконання укладених з постачальниками і підрядниками контрактів;

 • контроль виконання – виявлення можливих відхилень від наміченого плану і оцінка їх впливу на проект;

 • підтвердження якості – регулярна оцінка виконання проекту з метою підтвердження відповідності затвердженим стандартам якості;

 • управління ризиками.

Початок фази – початок фінансування.

Закінчення фази – підписання акту приймання результату Замовником.

^ Вихідний документ – акт приймання результату.

4. Фаза завершення. У групу завершальних процесів входять процеси, які використовуються для формального завершення всіх робіт проекту, передачі завершеного продукту іншим особам або закриття зупиненого проекту. Коли ця група процесів виконана, вона підтверджує, що у всіх групах процесів належним чином зроблені певні процеси для закриття проекту, і формально встановлює, що проект або фаза проекту закінчені.

Роботи на фазі завершення:

 • запровадження в дію об'єктів, початок їх експлуатації і використання результатів виконання проекту;

 • переведення персоналу, що виконував проект, на іншу роботу;

 • припинення фінансування проекту;

 • початок робіт із внесення в проект серйозних змін, не передбачених первісним задумом (модернізація);

 • навчання персоналу замовника;

 • створення і систематизація архіву даних – єдиної бази даних або бази знань, у яких накопичується інформація проекту.

^ Початок фази – аналіз отриманих результатів.

Закінчення фази – застосування мотивуючих стимулів до команди, внесення змін у бібліотеку проекту.

^ Вихідний документ – оновлена бібліотека проектів.


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Економіка проектних рішень в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 6 курсу, заочної форми навчання...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03050401, 03050401 – “Економіка підприємства”)...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи