Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Скачати 225.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Дата19.02.2014
Розмір225.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 8.05130104 - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 8.05130104 - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі » для студентів спеціальності 8.05130104 - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів /Укл. О.П. Лучанінова, І.В. Сталь – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 21 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності

8.05130104 – Хімічні технології тугоплавких неметале

вих і силікатних матеріалів.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І. Палагута, д-р філос. наук, проф.


Рецензент І. О. Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 07.10.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,0. Умов. lрук. арк. 1,97. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Методика викладання в вищій школі" є нормативною і входить до циклу дисциплін природнонаукової, професійної та практичної підготовки магістрів вищого навчального закладу. 

Мета вивчення дисципліни: розуміння студентами методики викладання у вищій школі, її загальних засад, оволодіння основами педагогічної теорії, дидактикою вищої школи, формування у студентів здатності до свідомого вибору засобів педагогічного впливу відповідно до різних ситуацій для успішного вирішення проблем навчання, виховання і освіти студентів.

      У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

   - методологічні основи сучасної методики викладання у вищій школі  та методи педагогічного впливу на особу студента;

   - різноманітні форми, види, методи і засоби організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

   -  особливості діяльності, педагогічну культуру викладача вищої школи;

   -  теоретичні засади навчально-виховного процесу у ВНЗ;

   -  форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі;

   -  принципи управління вищим навчальним закладом;

   - особливості педагогічної комунікації між викладачем і студентом.

вміти:

   визначати індивідуальний підхід до розвитку особистих якостей студентів ВНЗ та впливати на їхню поведінку шляхом створення відповідного освітнього середовища;

    - володіти сучасними  ефективними методиками організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

    - створювати сприятливий морально-психологічний клімат у студентському колективі у ході навчально-виховного процесу.

Критерії успішності:  отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт.

Засоби діагностики:  комплект контрольних робіт.

Зв`язок з іншими дисциплінами:  в структурі дисциплін гуманітарного циклу "Методика викладання в вищій школі" має безпосередній зв`язок з дисципліною "Вища освіта й Болонський процес", "Педагогіка вищої школи". 


^ 1. Робоча програма навчальної дисципліни

« Методика викладання у вищій школі»

для студентів спеціальності 8.05130104 - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Нормативні дані, форма навчання

Курс

Всього годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

5

36

8

-

28

залік


^ 2. Структура навчальної дисципліни


Лекційний курс


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі

Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі. Зміст освіти у вищій школі. Система планування й організація навчального процесу у ВНЗ.

2

2

^ Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі. Лекція у вищій школі

Сутність поняття „форми організації навчання”. Розвиток і становлення організаційних форм навчання. Типологія і характеристика. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.
Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. Технологія і техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

2

3

^ Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів

Дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення. Особливості технології і техніки організації та проведення, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів.

2

4

^ Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів

Особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності. Адаптація студентів до самостійної навчальної роботи. Уміння слухати і конспектувати лекції, книга в системі професійної підготовки. Підготовка до лабораторних, практичних, семінарських занять. Підготовка до контрольних заходів.

2^ 3. Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях – 28 год


№№
з/п

Назва теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Основні педагогічні поняття, що торкаються методики викладання у вищій школі

2

2

^ Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Методика проведення контрольних дій у вищій школі. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів.

2

3

^ Система організації науково-дослідної роботи студентів

Наукова робота студентів: важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Системність в організації науково-дослідної роботи студентів. Форми й види науково-дослідної роботи студентів. Методи організації науково-дослідної роботи студентів.

6

4

^ Дистанційне навчання в системі освіти

Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті. Короткий екскурс в історію дистанційного навчання. Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи організації дистанційного навчання. Умови ефективності дистанційного навчання.

6

5

Майстерність професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна техніка

Концептуальні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів. Дидактичні засоби управління НТД (дидактичні ігри)

Концептуальні основи управління навчально-творчою діяльністю. Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості. Технологія управління навчально-творчою діяльністю студентів. Методика організації та проведення дидактичних ігор в системі управління навчально-творчою діяльністю студентів. Організація навчально-дослідної роботи студентів.

6


^ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18 жовтень. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України – К., 2001. – № 43. – С. 121.

 2. Болонская декларация. Совместная декларация министров образования Европы Болонья, 19 июня 1999 года

 3. Авдєєнко А.П. Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти. – К.-2001.-Вип.24. – С. 108-111

 4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія: Підручник / А.М. Алексюк .– К.:Либідь, 1998. – 560 с.

 5. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. / Ю.К.Бабанский – М., 1982. –256с.

 6. Болонський процес: Документи /Європейський ун-т/ З.І. Тимошенко (уклад.). - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. – 169 с.

 7. Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. – К.: Знання, 2008. – 207 с.

 8. Дидактика современной школы Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. Школа, 1987. – 350 с.

 9. Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2003. – 944 с.

 10. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.

 11. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2009. – 387 с.

 12. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.

 13. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - К.: ЧП, 2007. – 211 с.

 14. Олійник А.Ю. Правознавство. – К.: Знання., 2008. – 388 с.

 15. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В.Л. Ортинський; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 16. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. / З. Слєпкань – К., 2000.

 17. Чужикова В. В. Методика викладання права. – К.: КНЕУ, 2010. – 428 с.

 18. Яворська Г. Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник / Г.Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с.^ 5. Зміст дисципліни

Лекція 1. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі (2 год.)


Загальна характеристика вищої освіти та її складових як системи і процесу. Мета педагогіки вищої школи: дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів. Предмет, мета, завдання курсу методики викладання у вищій школі.

Категоріально-понятійний апарат методики викладання у вищій школі.

Методика викладання у вищій школі у системі наук.

Особливості організації навчального процесу у ВШ. Система організації навчального процесу у ВШ. Стандарти вищої освіти. Організація виховної роботи у ВШ. Загальна характеристика методик викладання у ВШ.

^ Рекомендована література: [3, 4, ,8,10,11, 13, 17].


Лекція 2 Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі. Лекція у вищій школі (2 год.)


Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні методи.

Дидактичні вимоги до проведення лекцій. Дидактична мета лекції. Основні функції лекції: інформаційна, орієнтовна, пояснююча, переконувальна, підсумкова. Основні етапи лекції: вступна частина, викладення, висновки.

Проблема єдності навчальних і виховних завдань у лекційному курсі. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладу навчального матеріалу.

Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. Вимоги до структури лекційного курсу. Види лекції (вступна, тематична, оглядова, заключна), організація та характеристика.

^ Запитання та завдання для самостійної роботи:

1. Визначте пріоритетність знання предмету чи володіння методикою викладання, вміння переконливо викладати свої думки тощо.

2. Запропонуйте позитивні нововведення у ВШ, оцініть їх можливі переваги та недоліки.

3. Поняття педагогічної технології.

4. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні.

5. Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний).

6. Методи навчання за логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний.

7. Розкрийте сутність словесних методів навчання. Наведіть приклад викладання навчального матеріалу із правознавства за цим методом.

8. Охарактеризуйте методи, які належать до другої групи.

9. У чому полягає успіх навчального процесу у вищій школі.

10. У чому успіх проведеного семінарського заняття під час застосування даних методів.

^ Рекомендована література: [1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16].


Лекція 3 Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів ( 2 год)


Поняття та типи семінарських, практичних (лабораторних) занять. Традиційні та нетрадиційні семінарські, практичні (лабораторні) заняття. Структура та план-конспект семінарського, практичного заняття в традиційний формі. Структура та план-конспект семінарського, практичного заняття в активній формі. Карта оцінки практичного (семінарського) заняття. Дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення. Особливості технології і техніки організації та проведення, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів.

^ Запитання та завдання для самостійної роботи:

1. Основні функції семінарських занять: поглиблення, конкретизація, систематизація знань, одержаних на лекціях і під час самостійної роботи.

2. Розвиток навичок самостійної роботи; заохочення до наукових досліджень; контроль за якістю засвоєння студентами матеріалу.

3. Розробити семінарське заняття із певної дисципліни (за вибором студента)

^ Рекомендована література: [6, 8, 10, 12, 17, 29, 43, 61].


Лекція 4 Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів ( 2 год)


Сутність самостійної роботи. Значення самостійної роботи. Види самостійних робіт. Форми організації та проведення самостійної роботи. Позитивні сторони і недоліки в організації самостійної роботи студентів. Специфіка організації самостійної роботи із додатковою літературою (словниками, довідниками, науково-педагогічною літературою тощо). Особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності. Адаптація студентів до самостійної навчальної роботи. Уміння слухати і конспектувати лекції, книга в системі професійної підготовки. Підготовка до лабораторних, практичних, семінарських занять. Підготовка до контрольних заходів.

Запитання та завдання для самостійної роботи:

Дайте відповіді на запитання.

1. Форми активізації самостійної роботи студентів.

2. Роль та значення науково-дослідної роботи у вивченні.

3. Особливості консультативної діяльності викладача в процесі підготовки наукових рефератів, курсових, дипломних, курсових робіт.

4. Роль студентської наукової творчості в активізації навчального процесу.

Рекомендована література: [1, 2, 5, 6, 7, 12, 13].


^ 6. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ЗАЛІКУ


 1. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. Удосконалення методів і форм організації навчання.

 2. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні.

 3. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації навчального процесу.

 4. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти.

 5. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача.

 6. Поняття педагогічної діяльності; її структура. Мотив педагогічної діяльності.

 7. Сутність і особливості педагогічної діяльності (педагогічні уміння, функціональні компоненти педагогічної системи).

 8. Педагогічна майстерність і особистість педагога.

 9. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.

 10. Сутність і класифікація форм організації навчання.

 11. Інші організаційні форми навчання (професійний тренінг, його етапи).

 12. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка навчального процесу (аналіз комп’ютерних програм, організація навчання із застосуванням комп’ютера).

 13. Властивості комп’ютерних програм. Комп’ютерне навчання студентів у мережі Internet (основні завдання і роль викладача для здійснення студентам допомоги в оволодінні знаннями Internet).

 14. Методи навчання. Типологія методів навчання. Засоби навчання.

 15. Принципи модульної технології. Дистанційні технології навчання.

 16. Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості навчання (різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів).

 17. Діагностування й оцінювання знань, умінь та навичок студентів (різновиди контролю: модульний контроль, тестовий контроль: види тестів, технологія створення тестових завдань, вимоги до тестових завдань, переваги і недоліки тестового контролю. Класифікація тестів, організація тестового контролю).

 18. Самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, організація, контроль; основні функції самостійної роботи.

 19. Види самостійної роботи. Самостійна робота студента під час лекцій. Недоліки в організації самостійної роботи студентів.

 20. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес.

 21. Педагогічна техніка. Критерії майстерності використання педагогічної техніки.

 22. Майстерність невербальної поведінки педагога.

 23. Основи техніки саморегуляції в професійній діяльності педагога. Майстерність професійно-педагогічного мовлення. Техніка мовлення педагога як необхідна передумова словесної дії. Значення дихання для мовця.

 24. Голос як дієвий компонент мовлення.

 25. Дикційна й орфоепічна чистота мовлення: вимоги до дикції, володіння фонетичним диханням, удосконалення професійних характеристик голосу.

 26. Інтонаційна та образна виразність педагога, засоби її досягнення.

 27. Формування професійної культури сучасних спеціалістів.

 28. Професійне самовиховання педагога. Педагогічний контакт як досягнення взаєморозуміння, спільних поглядів і взаємодії у вирішенні педагогічних завдань. Рольові позиції педагога у контакті.

 29. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування як діалог.

 30. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії. Моделі спілкування педагога.

 31. Майстерність спілкування в процесі лекційного викладу матеріалу. Монолог як прихований діалог.


^ 7. Тематика контрольних робіт


(номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)


1. Методика викладання як шлях до розвитку мислення студентів

2. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі

3. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи

4. Способи досягнення цілей навчання.

5. Інформування як застарілий підхід у навчанні.

6. Співвідношення методів навчання у вищій школі з методами науки.

7. Ідеалізація, абстракція та формалізація наукових знань і процес навчання.

8. Психолого-педагогічні аспекти успішності СРС.

9. Роль інтонації голосу в активізації сприйняття інформації

10 Робота з новітніми технічними засобами навчання

11 Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання

12. Проблемна ситуація. Кейс.

13. Групові технології в навчальному процесі.

14. Ігрові технології навчання.

15 Гіпно- та сугестопедичні технології навчання.

16. Орфоепія в живій бесіді.

17. Емоційність мови у викладацькій майстерності

18. Особливості психології ораторської праці.

19. Гуманізація навчання як основа педагогічного спілкування.

20. Монолог і діалог в педагогічному спілкуванні.

21. Стиль спілкування у вузівській аудиторії.


8. Індивідуальні завдання


З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної роботи з літературою пропонується написання рефератів.

Самостійна робота. Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною літературою;

- написання рефератів;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт;

- підготовка до заліку.


^ 9. Рекомендації щодо виконання реферативних робіт

Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Методика викладання у вищій школі».

Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента та його можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Реферати пишуться за складеним планом, який має структуру:

^ Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг 1 – 2 стор.

^ Основна частина містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинно відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, у свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками.

Закінчення. У закінченні необхідно зробити загальні висновки відповідно до змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор.

Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку.

^ 10. Контрольні роботи

Форма атестаційного контролю - залік.

З метою закріплення знань і систематизації вивченого матеріалу запроваджуються наступні форми контролю:

- тестування і опитування на лекційних заняттях;

- перевірка й оцінювання рефератів;

- тестування і проведення контрольних робіт;

- заслуховування доповідей;

- проведення заліку.

^ 11. Критерії оцінок

«Відмінно»

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.

«Добре»

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.

«Задовільно»

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.

«Незадовільно»

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.


^ 12. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. Що таке система ступеневої освіти?

2. Види діяльності, які здійснюють вищі навчальні заклади освіти.

3. Що таке освітньо-кваліфікаційна характеристика?

4. Охарактеризуйте основні форми навчання у вищому навчальному закладі.

5. Чим визначається зміст вищої освіти?

6. Чим характеризується самостійна робота студента?

7. Техніка написання статті та підготовки наукової доповіді.

8. Взаємні зобов’язання вищого навчального закладу та викладача.

9. Права та обов’язки викладача вищого навчального закладу.

10. Форми стимулювання та покарання, що застосовуються до викладачів.

11. Які контрольні заходи передбачає вища школа?

12. Чим відрізняються спеціалізації і спеціальності напряму «Металургія»? Назвіть, які Вам відомі.

13. Що таке навчальний процес у вищий школі? Особливості його організації.

14. Що таке навчальна та робоча навчальна програми? Їх структурні складові.

15. Що таке навчальний та робочий навчальний план?

16. Що таке нормативні та вибіркові навчальні дисципліни?

17. Лекція. Вимоги до лектора вищого навчального закладу.

18. Лабораторне заняття. Етапи підготовки і проведення лабораторного заняття.

19. Практичне заняття. Особливості підготовки та проведення практичного заняття.

20. Семінарське заняття. Підготовка і проведення семінарського заняття.

21. Контрольні заходи, що застосовуються в організації навчального

процесу вищих навчальних закладів.

22. Навчальний час студента. Вільне відвідування.

23. Чим визначається робочий час викладача вищого закладу освіти?

Обсяг навчальної роботи викладача.

24. Що включає науково-методичне забезпечення навчального процесу?

25. Нормативно-правова база організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

26. Розкрити структуру вищого закладу освіти.

27. Розкрити поняття “метод”, “методичний прийом”. Їх види.

28. Розкрити поняття “методика” і чинники, що її визначають.

29. Спільні та відмітні риси методики початкового навчання з різних видів спорту.

30. Методика викладання технічних дисциплін

31. Методика викладання гуманітарних дисциплін

32. Методика викладання

33. Методика викладання.

34. Методика викладання

35. Особливості проведення лекцій зі х дисциплін.

36. Особливості проведення практичних занять зі х дисциплін.

37. Особливості проведення контрольних заходів зі х дисциплін.

38. Техніка безпеки під час проведення занять зі их дисциплін у вищих навчальних закладах.

39. Педагогічний аналіз занять зі х дисциплін.

40. Організація клубів у вищих навчальних закладах.

41. Документи звітності викладачів вищих навчальних закладів.

42. Особливості проведення /// у вищому навчальному закладі.


Укладачі:

Доцент, канд. педагогічних наук О.П. Лучанінова

Методист заочного факультету І.В. Сталь
Завідувач кафедри інженерної педагогіки:

Професор, доктор філософських наук В.І.Палагута


Програму затверджно на засіданні НМК за напрямом 8.0513 - "Хiмiчна технологiя та iнженерiя "
протокол № ________ від "_____" ____________ ________ року
Голова НМК:

завідувач кафедри металургійного палива і відновників, професор, д.т.н А.Г.Старовойт


Узгоджено:
Начальник навчального відділу:Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconМета дисципліни
Навчальна дисципліна «Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» є нормативною і входить до...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи технології тугоплавких неметалевих та...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconСпеціальність 8
Спеціальність 05130104 "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів "(ХС)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Теплові процеси І агрегати в технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів” для студентів напряму 051301 – хімічна технологія...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи технічної творчості та інтелектуалізації" для студентів спеціальності
Основи технічної творчості та інтелектуалізації” для студентів спеціальності 091606 – хімічна технологія тугоплавких неметалевих...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130104, 05130104 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconЗі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconТехнологія кераміки і вогнетривів (скла, в’яжучих матеріалів)
Спеціальність: 05130104, 05130104 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconТехнологія кераміки І вогнетривів (скла, в’яжучих матеріалів)
Спеціальність: 05130104, 05130104 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Охорона праці та навколишнього середовища" для студентів напряму 05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Охорона праці та навколишнього середовища"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи