Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність
Скачати 83.33 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність
Дата19.02.2014
Розмір83.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 7.02010501 –документознавство та інформаційна діяльність


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 316.28:378 (075.4)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. О.М. Решетілова – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2013. – 8 с.


Містить робочу програму, вимоги до виконання індивідуальних завдань та список рекомендованої літератури з дисципліни.

Призначена для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.


Укладач О.М. Решетілова, ст.викл.

Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, проф.

Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц. (НМетАУ)


^ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Основи наукового редагування» є нормативною і входить до циклу дисциплін напряму підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність”.


^ Мета вивчення дисципліни – формування системи знань та практичних навичок, необхідних для наукового редагування текстових документів із урахуванням існуючих норм.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • методологічні основи наукового редагування;

 • основні етапи технологічного процесу редагування;

 • прийоми та методи редагування текстів різних типів;

 • особливості композиції та архітектоніки текстів різних жанрів;

 • методи тематичного та фактологічного аналізу текстів;

 • технологічні особливості комп’ютеризованого редагування;

вміти:

 • володіти методами аналізу та правки текстів;

 • визначати загальні, індивідуальні та особливі риси текстів різних типів;

 • зіставляти змістовні та формотворчі характеристики текстів;

 • коригувати композицію подачі фактичного матеріалу згідно з комунікативною метою;

 • обирати найкращі архітектонічні форми вираження теми.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні індивідуальних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – опитування на практичних заняттях, перевірка контрольних робіт, залік.


^

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ НАУКОВОГО РЕДАГУВАННЯ»


Усього за навчальним планом – 72 год.

З них: лекцій – 8 год.

практичних занять – 4 год.

самостійна робота – 60 год.

№ з/п

Назва теми і зміст заняття

Ауд.

год.

Ауд.

год.

Ауд.

год.Тема 1

Загальне поняття про редагування. Мета і завдання редагування. Об’єкт редагування: текстова та нетекстова частини оригіналу. Нормативна база редагування. Редакційні, загальні та галузеві норми. Текст як предмет редакторського аналізу. Редакторський аналіз тексту відповідно до мети аналітичних дій: визначення загальних, індивідуальних та особливих рис тексту; з’ясування призначення тексту та формулювання конкретних вимог до нього. Редакторський аналіз згідно з якісними характеристиками тексту.

2

2

2Тема 2

Види правки текстів. Технічні прийоми правки текстів. Коректурні знаки, класифікація за призначенням. Значущість помилок. Помилки стосовно постулатів редагування. Помилки стосовно конкретних норм редагування. Видавнича класифікація помилок.

2

2

2Тема 3

Методи редагування: методи контролю та методи виправлення. Інформаційні норми редагування. Композиційні та рубрикаційні норми. Логічні норми: редагування понять, тверджень, доведень. Лінгвістичні норми редагування: норми для рівня морфем, слів, словосполучень та речень. Видавничі норми редагування.

2

2


Тема 4

Методика мовно-стилістичного аналізу тексту. Методика редакторського аналізу композиції. Особливості редагування текстів службових документів. Редагування науково-інформаційних видань. Редагування текстів рекламних та газетно-журнальних видань. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм.

2

2


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання студенти виконують у міжсесійний період. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Якщо дві останні цифри номера документа більші від тридцяти, тоді потрібно від них відняти тридцять. Наприклад, номер залікової книжки студента – 22243; 43-30=13 (отже, варіант індивідуального завдання № 13).

Індивідуальне завдання повинно містити чітко структурований план, який відповідає обраній темі та розкриває її зміст. Необхідною умовою опрацювання індивідуального завдання є огляд наукових джерел, які необхідно зазначати в кінці роботи.

Індивідуальне завдання виконується студентом у вигляді рукопису в окремому зошиті. Останній термін подачі роботи – за 10 днів до початку сесії.

Із навчальної дисципліни «Основи наукового редагування» студенти складають залік, до якого вони допускаються при наявності захищеного індивідуального завдання.


^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Предмет та структура редакторського аналізу.

2. Об’єкт редагування: текстова та нетекстова частини оригіналу.

3. Методи контролю та методи виправлення.

4. Редакційні, загальні та галузеві норми редагування.

5. Лінгвістичні норми редагування текстів.

6. Видавничі норми редагування текстів.

7. Редакторський аналіз за одиницями тексту.

8. Редакторський аналіз тексту відповідно до мети аналітичних дій.

9. Редакторський аналіз згідно з якісними характеристиками тексту.

10. Загальна схема процесу редагування.

11. Види правки текстів.

12. Технічні прийоми правки текстів.

13. Особливості редагування текстів службових документів.

14. Редагування науково-інформаційних видань.

15. Редагування текстів рекламних та газетно-журнальних видань.

16. Методика мовно-стилістичного аналізу тексту.

17. Методика редакторського аналізу композиції.

18. Типові помилки під час опрацювання текстів-оригіналів і конектур.

19. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм.

20. Перевірка фактичного матеріалу рукопису.

21. Композиційні норми редагування текстів.
22. Текст як предмет редакторського аналізу.
23. Термінологічні та творчі аспекти редагування.
24. Організація і зміст процесу редагування.
25. Основні етапи редакційного процесу.

26. Загальна методика правки тексту.

27. Редакторська підготовка складових тексту.

28. Техніка усунення композиційних недоліків тексту.

29. Редакторська підготовка перекладів.

30. Особливості автоматизованих програм редагування.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


1. Загальне поняття про редагування.
2. Термінологічні та творчі аспекти редагування.
3. Організація і зміст процесу редагування.
4. Поняття «редакторський аналіз».

5. Текст як предмет редакторського аналізу.
6. Редакторський аналіз за одиницями тексту.
7. Етапи редакційного процесу.
8. Загальне (універсальне) редагування.
9. Спеціальне редагування.
10. Апарат видання: теоретичний і практичний аспекти.
11. Методи контролю та методи виправлення.

12. Редакційні, загальні та галузеві норми редагування.

13. Лінгвістичні норми редагування текстів.

14. Видавничі норми редагування.

15. Рубрикаційні норми редагування.

16. Інформаційні норми редагування.

17. Логічні норми редагування.
18. Ознайомче, рецензійне та шліфувальне читання.
19. Критерії ефективності редакторської роботи.
20. Завдання правки тексту.
21. Основні умови правки текстів.
22. Види правки текстів.
23. Причини виникнення недоліків та помилок.
24. Коректурні знаки, класифікація за призначенням.
25. Загальні прийоми виправлення помилок.

26. Особливості редагування текстів службових документів.

27. Редагування газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань.

28. Редагування наукових, науково-популярних, довідкових видань.

29. Редагування навчальних та художніх видань.
30. Редагування композиції тексту.
31. Правила роботи з фактами.
32. Методика перевірки таблиць та ілюстрацій.

33. Комп’ютерні засоби контролю правопису.
34. Основні текстові редактори і текстові процесори.

35. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Законодавство України про видавничу справу [Текст]/ Верховна Рада України: Офіц. вид./ Упоряд. Ю.П. Дяченко. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 160с.

2. Іванченко Р.Г. Літературне редагування: Підручник [Текст]/ Р.Г. Іванченко. – К.: Парламентське вд-во, 2003. – 234с.

3. Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М., Бутко Л.В. Практикум з редагування: Навч. посіб. [Текст]/ К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко, Л.В. Бутко. – К.: наша культура і наука, 2007. – 122с.

4. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: Навч. посіб. [Текст]/ А.О. Капелюшний. – Л.: ПАІС, 2005. – 304с.

5. Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник. К.: Університет «Україна», 2007. – 431с.

6. Коляда Т.Ф., Морозюк І.Є. Основи літературного редагування. Конспект лекцій [Текст]/ Т.Ф. Коляда, І.Є. Морозюк. – Одеса: Наука і техніка, 2005. – 76с.

7. Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2004. – 282 с.

8. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. [Текст]/ З.В. Партико. – Л.: Афіша, 2001. – 416с.

9. Партико З. В. Редагування матеріалів засобів масової інформації : збірник вправ. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 110с.

10. Різун В.В. Літературне редагування: Підруч. [Текст]/ В.В. Різун. – К.: Либідь, 1996. – 240с.

11. Тимошик М. Видавнича справа та редагування: Навч. посіб. [Текст]/ М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука – Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004.- 224с.


ЗМІСТ

Характеристика дисципліни………………………………………………………..3

Робоча програма з дисципліни «Основи наукового редагування»…...................4

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання……………………5

Тематика індивідуальних завдань………………………………………………......5

Питання до екзамену………………………………………………………………...6

Рекомендована література…………………………………………………………..8

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна діяльність
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна
«Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 –документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
«рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
«Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи конституційного права» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу» для студентів напряму 020105 документознавство
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи