Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна
Скачати 113.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна
Дата19.02.2014
Розмір113.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 7.02010501 –документознавство та інформаційна

діяльність


Затверджено

на засіданні вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 316.28:378 (075.4)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
/ Укл. Л.М. Ткач. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2013. – 10 с.


Містить робочу програму, вимоги до виконання індивідуальних завдань та список рекомендованої літератури з дисципліни.

Призначена для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.


Укладач Л.М. Ткач, канд. філол. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, проф.


Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц. (НМетАУ)


^ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна “Теорія та історія соціальних комунікацій” є нормативною і входить до циклу дисциплін напряму підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Мета вивчення дисципліни – надати студентам знання теорії та закономірностей розвитку комунікаційної системи суспільства, історії соціально-комунікаційних інститутів суспільства, етапів становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів, історії важливих відкриттів щодо знакових систем, способів документування інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– базові засади теорії і практики соціальних комунікацій;

– систему організації соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційної установи;

– організаційні засади функціонування документно-інформаційних структур у системі соціальних комунікацій;

– стратегію розвитку комунікаційної системи суспільства;

– наукові засади щодо знакових систем, способів документалізації інформації.

Студент повинен уміти:

– застосовувати теоретичні знання щодо організації комунікативних процесів в діяльності установи;

– активно використовувати спектр каналів передачі інформації, що застосовуються в сучасній практиці соціальної комунікації;

– ефективно впроваджувати інформаційні технології в організації комунікативної діяльності установи.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні індивідуальних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – опитування на практичних заняттях, перевірка контрольних робіт, екзамен.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ”

Усього за навчальним планом – 108 год.

З них: лекцій – 8 год.

практичних занять – 4 год.

самостійна робота – 96 год.


№ п/п
Назва теми і зміст заняття

Ауд.

год.

Лекц.

год.

Практ.

год.

Тема 1

Система соціальних комунікацій. Понятійний апарат курсу. Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства. Загальне поняття про соціальну комунікацію як сукупність процесів і структур обігу інформації та знань у суспільстві, що забезпечують його розвиток. Соціальна комунікація як умова і характеристика існування соціуму. Соціальні функції комунікації. Моделі комунікації.

2

2

2

Тема 2

Види комунікаційної діяльності та основні канали соціальних комунікацій

Визначення поняття «комунікаційна діяльність». Види і рівні комунікаційної діяльності. Форми комунікаційної діяльності. Комунікаційні канали як матеріальна складова системи соціальних комунікацій. Система комунікаційних каналів і засобів та їх взаємодія за теорією А.В. Соколова. Інформатизація як засіб розширення спектру комунікаційних каналів та збагачення комунікативних процесів.

2

2

2

Тема 3

Історія соціальних комунікацій та соціально-комунікаційних інститутів суспільства. Історичні умови, соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій. Поняття про інформаційно-комунікаційні революції в суспільстві. Етапи становлення соціальних комунікацій. Формування світового інформаційного простору, розвиток принципово нових засобів пошуку і передачі інформації. Інтернет, мобільний зв’язок як основа прогресу інформатизації суспільства й основа еволюції соціальних комунікацій.

2

2
Тема 4

Семіотика соціальної комунікації

Предмет семіотики соціальної комунікації. Поняття знака. Комунікаційні знаки та їх класифікація. Типологія знаків у концепції Ч. Пірса-Ч. Морріса: ікони, індекси, символи та ін. Символьна комунікація. Соціальні символи. Синтактика, семантика, прагматика як основні відношення знаків. Семіотика текстів. Невербальна семіотика (паралінгвістика, кінесика)

2

2

^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Варіант індивідуального завдання визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Якщо дві останні цифри номера документа більші від тридцяти п’яти, тоді потрібно від них відняти тридцять п’ять. Наприклад, номер документа – 00042; 42-35=7 (варіант індивідуального завдання № 7).

Індивідуальне завдання виконується студентом у вигляді рукопису в окремому зошиті (12-16 с.) і повинно містити такі елементи:

1) формулювання теми;

2) план, що складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Сама робота має бути чітко структурована за планом, розміщеним на першій сторінці (Зверніть увагу! Вступ, висновки та список літератури нумерації не підлягають);

3) нумерація сторінок;

4) глосарій (^ Зверніть увагу! Виписати основні терміни з дисципліни, що зустрілися в тексті, і записати у формі таблиці (назва терміна, його визначення, джерело пошуку);

5) список використаної літератури. Його оформлення має відповідати офіційним правилам бібліографічного опису (ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). Наприклад:

1. Інформаційні системи і технології [Електронний ресурс] : навч. посіб.
/ С. Г. Карпенко [та ін.]. – Електрон. дані. – К.: МАУП, 2004. – 192. с.: ілюстр. – Режим доступу: http://chitalka.info/gp_05/gp_05 index.htm, вільний. – Назва з екрана.

2. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособие [Текст] / А.В. Соколов. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.


^ 4. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Соціальна комунікація як умова і характеристика існування соціуму.

2. Соціальна комунікація як сукупність процесів і структур обігу інформації та знань у суспільстві.

3. Комунікаційні потреби особистості.

4. Особливості комунікації первісного суспільства.

5. Проблема комунікації в античній культурі.

6. Комунікативна проблематика в християнській культурі.

7. Проблема комунікації в епоху Відродження та Новий час.

8. Значення комунікації в сучасному суспільстві в Ю. Хабермаса.

9. Спілкування як соціально-психологічна і комунікаційна категорія.

10. Співвідношення понять: комунікація, взаємодія і спілкування.

11. Поняття й еволюція комунікаційних каналів.

12. Розвиток засобів комунікації в процесі антропогенезу.

13. Виникнення людської мови як найважливішого способу комунікації.

14. Знакові комунікації як різновид документної комунікації.

15. Становлення системи документної комунікації. Поняття «соціальні інститути».

16. Соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій.

17. Інформація, її тлумачення. Соціальна інформація, її види.

18. Сутність та особливості інформаційного суспільства.

19. Інформаційно-комунікаційні революції в суспільстві.

20. Електронна комунікація в сучасному суспільстві.

21.Специфіка і види вербальної комунікації (семіотика, синтактика, семантика, прагматика)

22. Комунікативна функція міфу у суспільстві

23. Комунікативна функція ритуалу у суспільстві.

24. Міжкультурна комунікація, форми комунікації.

25. Масова комунікація як явище і процес.

26. Штучна і природна мова в комунікації.

27. Засоби комунікації. Місце мови серед інших знакових систем.

28. Знакова природа комунікації.

29. Біологічна комунікація як генезис соціальної комунікації. Співвідношення понять «сигнал» і «знак».

30. Текст як предмет вивчення різними науковими парадигмами.

31. Комунікативна сутність тексту.

32. Комунікативна особистість в системі соціальної комунікації.

33. Специфіка невербальної комунікації.

34. Кінесичні мови комунікації, види, функції, культурна варіативність.

35. Окулесика, такесика, проксеміка та ін. як невербальні компоненти комунікації.


^ 5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Теорія історія соціальних комунікацій: предмет, завдання.

2. Загальне поняття комунікації.

3. Соціальні функції комунікації.

4. Інформація, різні підходи до її тлумачення.

5. Соціальна інформація, її види.

6. Науковий напрямок «соціальні комунікації»: причини виникнення, предмет, завдання.

7. Поняття про соціальну комунікацію: визначення, функції.

8. Тлумачення комунікації Р.Якобсоном та Ю.Лотманом.

9. Співвідношення понять «комунікація» і «соціальна комунікація».

10. Співвідношення понять: комунікація і спілкування.

11. Поняття комуніката й комуніканта.

12. Історичні умови еволюції соціальних комунікацій.

13. Поняття про інформаційно-комунікаційні революції в суспільстві.

14. Етапи становлення соціальних комунікацій.

15. Комунікаційні технології.

16. Теорії соціальної комунікації.

17. Види і типи соціальної комунікації.

18. Поняття про соціальні інститути.

19. Комунікація як процес, його елементи.

20. Комунікація як структура.

21. Комунікаційні канали як матеріальна складова системи соціальних комунікацій.

22. Комунікаційні бар’єри.

23. Моделі соціальної комунікації.

24. Поняття про знак. Структура знаку. Типологія знаку.

25. Функція знака, коду, тексту в комунікації.

26. Текст як предмет вивчення різними науковими парадигмами.

27. Комунікативна сутність тексту.

28. Поняття про підтекст. Функція підтексту у комунікативному акті.

29. Співвідношення понять «повідомлення», «текст» у комунікативному аспекті.

30. Біологічна комунікація як генезис соціальної комунікації. Співвідношення понять «сигнал» і «знак».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бориснев, С.В. Социология коммуникаций [Текст]: учеб. пособ.
  / С.В.Бориснев. – М., 2003. – 270 с.

 2. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации [Текст] / Т.М. Дридзе. – М., 1984. – 324 с.

 3. Кашкин, В.Б. Введение в теорию коммуникации [Текст]: учеб. пособ.
  / В.Б.Кашкин. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. 175 с.

 4. Конецкая, В.П. Социология коммуникации [Текст]: учеб. / В.П. Конецкая. – М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

 5. Колшанский, Г.В. Паралингвистика [Текст] / Г.В. Колшанский. – М., 1974. 204 с.

 6. Колшанский, Г.В. Текст как единица коммуникации [Текст]
  / Г.В.Колшанский. – М., 1978. – 218 с.

 7. Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык [Текст] / Г.Е. Крейдлин. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. –
  592 с.

 8. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура [Текст]: курс лекций/ Н.Б. Мечковская. – М., 2004. – 432 с.

 9. Моисеева, А.П. Основы теории коммуникации [Текст]: учеб. пособ.
  / А.П.Моисеева. – Томск, 2004. – 128 с.

 10. Основы теории коммуникации [Текст]: учеб.-метод. пособ. для студ. специальности 350400 «Связи с общественностью» / сост.
  Ж.В. Николаева.– Улан-Удэ: ВСГТУ, 2004. – 274 с.

 11. Основы теории коммуникации [Текст]: учеб. / под ред. проф.
  М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с.

 12. Почепцов, Г.Г. Коммуникационные технологии XX века [Текст]
  / Г.Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1999. – 352 с.

 13. Почепцов, Г.Г. Теория и практика коммуникации [Текст] / Г.Г. Почепцов. – М., Центр, 2006. – 656 с.

 14. Родионов, В.А. Коммуникация как социальное явление [Текст]
  / В.А.Родионов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 216 с.

 15. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация [Текст] / А.П. Садохин. – М., 2006. – 208 с.

 16. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации [Текст]: учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб.: Изд.-во В.А. Михайлова, 2002. – 449 с.

 17. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) [Текст]: словарь-справочник. – Х., 2009. – 392 с.

 18. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации [Текст]: учеб.
  /Ф.И. Шарков. – М.: Социальные отношения, 2002. – 246 с.ЗМІСТ

Характеристика дисципліни………………………………………………………...3

Робоча програма дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій ”…..4

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання……………………5

Тематика індивідуальних завдань………………………………………………......6

Питання до екзамену………………………………………………………………...7

Рекомендована література…………………………………………………………..9


Підписано до друку 06.02.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,59. Умов. друк. арк. 0,58. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна діяльність
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
«рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність
«Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 –документознавство та інформаційна діяльність
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
«Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу» для студентів напряму 020105 документознавство
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи