Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ icon

Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ
Скачати 252.9 Kb.
НазваНаказ Харківського національного університету внутрішніх справ
Дата06.09.2012
Розмір252.9 Kb.
ТипДокументи
1. /ПОЛОЖЕННЯ_ ПОСЛЕДНЕЕ.docНаказ Харківського національного університету внутрішніх справ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ

Від 26.09.2007 № 907ПОЛОЖЕННЯ

про організацію проходження практики в Харківському

національному університеті внутрішніх справ

1. Загальні положенняПоложення про організацію проходження практики в Харківському національному університеті внутрішніх справ розроблено відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, вимог нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, наказу МВС України від 30 грудня 1997 року № 920 “Про затвердження Типового положення про проходження практики курсантами (слухачами) вищих закладів освіти МВС України”, Статуту Харківського національного університету внутрішніх справ і регулює організацію та проведення практики у курсантів та студентів, які навчаються в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – ХНУВС, Університет).

Практика є складовою частиною навчально-виховного процесу в Університеті і має за мету закріплення та вдосконалення в процесі практичної роботи професійних знань та умінь, одержаних курсантами (студентами) в ході вивчення теоретичних дисциплін, необхідних їм для виконання обов’язків за певними посадами та освоєння прийомів роботи органів внутрішніх справ. Це одна з важливих форм практичної підготовки, в ході якої знання, здобуті курсантами (студентами) у навчальному процесі, закріпляються та максимально наближаються до їх майбутньої повсякденної діяльності.

Практика обов’язкова для всіх курсантів (студентів), які навчаються в Університеті, та являється обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2. Практична спрямованість навчального процесу висуває наступні вимоги до організації проходження практики:

1.2.1. Системний підхід до організації навчальних занять для забезпечення плавного переходу від теоретичного навчання до практичного.

1.2.2. Проблемний, розвиваючий характер навчання.

1.2.3. Наближення змісту навчання до потреб практики.

1.2.4. Послідовний перехід до виконання реальних професійних завдань.

1.2.5. Всебічний розвиток активності і свідомості осіб, що навчаються, в їх професійному становленні.

Практика курсантів (студентів) організовується і проводиться відповідно до цього Положення, робочих навчальних планів, програм практик, вона носить системний характер і здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника Університету (фахівця за первинною посадою) з урахуванням спеціалізації і профілю навчання.

Терміни її проведення визначаються річним графіком навчального процесу в Університеті. Контроль за організацією і проведенням практики покладається на керівництво Університету та відповідальних осіб від баз практики, а навчально-методичне керівництво та забезпечення виконання програм практики - на випускаючі (профілюючі) кафедри ХНУВС.

2. Система проходження практики2.1. Проходження практики для курсантів Університету здійснюється у наступних формах:

- ознайомча (навчальна) - для курсантів 1-3-х курсів;

- стажування на посаді - для курсантів 4-5-х курсів;

- переддипломна - для курсантів 5-х курсів;

- поточна (позанавчальна) - для курсантів 2-5-х курсів.

2.2. Основними видами практики для студентів Університету є:

- ознайомча - для студентів 1-4-го курсу;

- виробнича - для студентів 5-го курсу;

- переддипломна-для студентів 5-го курсу.

Суб'єктами організації практичної підготовки є навчально-наукові інститути Університету, випускаючі (профілюючі) кафедри, навчально-методичний центр Університету, органи і підрозділи внутрішніх справ, підприємства, установи та організації різних форм власності, з якими укладена відповідна угода (далі – Бази практики).

2.3. Ознайомча (навчальна) практика курсантів проводиться з метою ознайомлення їх з майбутньою спеціальністю у формі залучення до заходів з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, розкриття злочинів. Вона покликана залучати курсантів до відповідних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

2.3.1. Основними завданнями ознайомчої (навчальної) практики курсантів є:

2.3.1.1. Безпосереднє ознайомлення з діяльністю підрозділів органів внутрішніх справ у реальних умовах.

2.3.1.2. Розвиток у курсантів інтересу до обраної професії.

2.3.1.3. Адаптація до реальних умов діяльності органів внутрішніх справ.

2.3.1.4. Подальше закріплення і поглиблення одержаних курсантами знань на основі безпосереднього ознайомлення з роботою органів і підрозділів внутрішніх справ із попередження, розкриття і розслідування злочинів.

2.3.1.5. Надбання і вдосконалення курсантами професійних умінь і навичок з дисциплін спеціалізації.

2.4. Стажування курсантів на посаді є завершальним етапом практичної підготовки в Університеті і проводиться після вивчення теоретичної частини навчальних дисциплін з метою підготовки майбутніх спеціалістів до самостійного виконання службових обов’язків на відповідній посаді згідно з отриманою в Університеті спеціалізацією. Стажування покликане максимально прискорити ознайомлення випускників з конкретними ділянками роботи в реальних умовах. Його метою є збирання матеріалів за темою дипломної роботи (проекту), а також апробація теоретичної частини роботи в діяльності ОВС.

2.4.1. Основними завданнями стажування на посаді для курсантів є:

2.4.1.1. Формування професійних умінь і навичок, необхідних для роботи з профілактики правопорушень, попередження, розкриття і розслідування злочинів.

2.4.1.2. Освоєння змісту професійної діяльності, методів і тактичних прийомів роботи на конкретних посадах.

2.4.1.3. Оволодіння передовими методами службової діяльності органів внутрішніх справ.

2.4.1.4. Зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, виховання почуття обов'язку, любові до вибраної професії.

2.4.1.5. Розвиток організаторських здібностей, відчуття відповідальності за доручену справу, ініціативи, волі і наполегливості при виконанні посадових обов'язків.

2.5. Переддипломна практика проводиться після повернення курсантів зі стажування на посаді. Її метою є узагальнення зібраних матеріалів на практиці для написання та оформлення дипломної роботи (проекту). Як правило переддипломна практика проводиться на базі навчально-наукових інститутів Університету під керівництвом викладачів випускаючих кафедр, які наказом ректора призначаються керівниками переддипломної практики курсантів.

2.5.1. Основні завдання переддипломної практики курсантів:

2.5.1.1. Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні конкретних наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності.

    1. Розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування.

    2. Визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

2.6. Поточна практика курсантів є складовою частиною практичної підготовки і проводиться у вільний від навчальних занять час з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Вона є формою індивідуального навчання курсантів.

   1. Основні завдання поточної практики курсантів:

2.6.1.1. Ознайомлення курсантів з оперативною обстановкою в місці розташування базового органу внутрішніх справ.

2.6.1.2. Ознайомлення з передовим досвідом і методами діяльності підрозділів базового органу внутрішніх справ з попередження, розкриття і розслідування злочинів, проведення судових експертиз.

2.6.1.3. Вдосконалення курсантами практичних умінь і навичок, виховання інтересу до обраної професії.

2.6.2. Залежно від оперативної обстановки в органах внутрішніх справ поточна практика може здійснюватися у формі:

2.6.2.1. Виконання курсантами цільових доручень базових органів внутрішніх справ.

2.6.2.2. Залучення курсантів до проведення комплексних та інших заходів щодо охорони громадського порядку у м. Харкові.

2.7. Ознайомча практика студентів проводиться з метою закріплення і поглиблення набутих студентами під час навчання теоретичних знань з дисциплін спеціалізації, вона складається з ознайомлення зі структурою і практичним досвідом роботи підприємств, установ та організацій, правоохоронних та судових органів України.

2.7.1. Основними завданнями ознайомчої практики студентів є:

2.7.1.1. Подальше закріплення і поглиблення набутих студентами теоретичних знань.

2.7.1.2. Послідовне знайомство з практичною діяльністю баз практики, вивчення їх структури та функціональних обов’язків осіб, які там працюють.

2.7.1.3. Набуття і вдосконалення студентами професійних умінь і навичок з дисциплін спеціалізації.

2.7.1.4. Оволодіння навичками складання службових та юридичних документів.

2.7.1.5. Набуття навичок спілкування з громадянами і посадовими особами підприємств, установ та організацій.

2.8. Виробнича практика студентів спрямована на формування наочного уявлення студента стосовно характеру майбутньої професійної діяльності. Вона надає можливість більш детально вникнути у специфіку конкретного виду діяльності, безпосередньо і особисто виконувати визначений обсяг роботи. Результатом виробничої практики є формування необхідних практичних знань і навичок, набуття досвіду організаторської діяльності.

2.8.1. Завдання виробничої практики студентів:

2.8.1.1. Формування професійних умінь і навичок, необхідних для подальшої роботи на посадах.

    1. Закріплення навичок складання відповідних службових та юридичних документів.

    2. Отримання навичок планування та організації своєї роботи.

    3. Психологічна підготовка до праці в конкретній галузі.

    4. Збирання матеріалів за темою дипломної роботи (проекту).

    5. Закріплення навичок спілкування в колективі.

2.9. Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту (роботи). Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних екзаменів.

2.9.1. Основні завдання переддипломної практики студентів:

2.9.1.1. Закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих студентом у процесі навчання, та їх практичне використання при вирішенні конкретних наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

    1. Практичне оволодіння методикою досліджень та експериментування, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування.

    2. Визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Поєднуючи навчання та роботу в будь-якій сфері діяльності, студент таким чином здійснює поточну практику. Різновидами поточної практики є також участь у юридичних клініках, екскурсії, виїзні заняття та інше.

3. Зміст практики3.1. Проходження курсантами (студентами) всіх видів практики здійснюється за індивідуальним планом (додаток 1), розробленим на підставі програм практик (додаток 2), що містять вимоги, які висуваються до їх майбутньої професійної діяльності.

3.1.1. Програми ознайомчої (навчальної) виробничої практики і стажування на посаді розробляються випускаючими кафедрами за участю представників баз практики з урахуванням змін у чинному законодавстві і вимог щодо майбутньої професійної діяльності та затверджуються ректором Університету.

3.1.2. Програма навчальної практики (стажування) повинна містити у собі наступні розділи:

- цілі і завдання практики (стажування);

- зміст практики (стажування);

- уміння і навички, яких практиканти мають досягти;

- методичні вказівки щодо організації і проведення практики;

- форми і методи контролю за практикою;

- облік результатів практики і звітність.

Покладання на курсантів (студентів) обов'язків, які не передбачені програмою практики, зміна спеціалізації (профілю навчання), а також їх переміщення з одного органу (бази практики) до іншого без узгодження з керівництвом Університету не допускаються.

3.1.3. З метою повноти, змістовності та результативності виконання програм практики і стажуван­ня курсанти (студенти) ведуть щоденники виконання запланованих заходів (додаток 3).

Навчально-наукові інститути Університету можуть розробляти інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики.

4. Бази проходження практики4.1. Базами практики курсантів і студентів Університету є правоохоронні і судові органи України, підприємства, організації і установи різних форм власності, діяльність яких за змістом відповідає програмам практики.

4.1.1. Проходження практики курсантами, які навчаються за державним замовленням, здійснюється в територіальних підрозділах ГУМВС, УМВС України в областях та ЛУ УМВС України на транспорті, з яких курсанти були направлені на навчання до Університету.

4.1.1.1. У разі, якщо курсант з поважних причин виявив бажання змінити місце проходження практики, він звертається до ректора Університету з рапортом про зміну місця проходження практики. До рапорту додаються листи зі згодою керівництва комплектуючих підрозділів УМВС України, з яких курсант направлявся на навчання та до яких він звернувся для проходження практики.

4.2. Ознайомча та виробнича практики студентів Університету проводяться на базах практики, з якими укладений відповідний договір Тривалість дії договору погоджується сторонами з конкретного виду практики на період до 5 років.

4.2.1. У випадку, коли підготовка спеціалістів в Університеті здійснюється за замовленням фізичних осіб, проходження практики може забезпечуватись цими особами (з врахуванням усіх вимог програм практики та даного Положення).

4.2.2. Студенти Університету можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

5. Організація проведення практики5.1. Ознайомча (навчальна) виробнича, поточна практики та стажування на посаді організовуються і проводяться відповідно до наказу ректора Університету.

5.1.1. Організаційно-методичне керівництво і контроль за проведенням усіх видів практики покладаються на керівництво навчально-наукових інститутів, викладачів профілюючих кафедр, навчально-методичний центр, а також на Бази практики.

5.1.2. Для організаційного забезпечення всіх видів практики наказом по Університету за курсантами та студентами закріплюються викладачі випускаючих кафедр, які здійснюють методичну та консультативну допомогу практикантам, а наказами по Базах практики - керівники-наставники з числа найбільш кваліфікованих співробітників.

5.2. Керівництво навчально-наукових інститутів не пізніше ніж за два тижні до початку практики інформує Бази практики про терміни її проведення, кількісний склад практикантів, що відряджаються в їх розпорядження, із вказівкою спеціалізації і профілю навчання, а також направляє на їх адресу програми проходження практики й інші необхідні навчально-методичні матеріали.

5.2.1. Перед початком стажування навчально-науковими інститутами спільно з випускаючими кафедрами проводяться організаційно-методичні інструктажі курсантів та студентів.

5.3. Права і обов'язки структурних підрозділів Університету при проведенні навчальної практики (стажування):

5.3.1. Навчально-методичного центру:

5.3.1.1. Розподіл на практику (стажування) курсантів і студентів з урахуванням їх спеціалізації та профілю навчання.

5.3.1.2. Організаційно-методичне керівництво практикою (стажуванням) курсантів і студентів.

5.3.1.3. Надання необхідної допомоги навчально-науковим інститутам та кафедрам в організації проведення практики, аналіз результатів її проведення.

5.3.1.4. Підготовка проектів наказів за підписом ректора Університету про організацію навчальної практики (стажування) і створення комісій із захисту результатів практики.

5.3.1.5. Контроль за своєчасною розробкою і оновленням програм практики (стажування).

5.3.1.6. Участь у розробці організаційно-методичних документів із проходження практики.

5.3.1.7. Поточний контроль за проведенням практики, аналіз і узагальнення результатів практики, підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, подальшого вдосконалення організації і проведення практики курсантів.

5.3.1.8. Підготовка проектів рішень Вченої ради, ректорату Університету щодо організації практичної підготовки курсантів.

5.3.2. Випускаючих (профілюючих) кафедр:

5.3.2.1. Розробка, узгодження і надання для затвердження програм, методичних рекомендацій і завдань за всіма формами практики.

5.3.2.2. Організаційно-методичне керівництво практикою (стажуванням), призначення керівників практики (стажування) з числа найбільш досвідчених викладачів і контроль за виконанням ними заходів, передбачених програмами практики (стажування).

5.3.2.3. Проведення перед початком практики (стажування) інструктажів з керівниками практики (стажування) і надання їм необхідної допомоги.

5.3.2.4. Аналіз і узагальнення звітів керівників практики (стажування), розробка заходів щодо вдосконалення навчальної практики (стажування) та забезпечення зберігання на кафедрах не менше одного року звітів і щоденників курсантів (студентів) за підсумками практики (стажування).

5.3.3. Викладачів-керівників практики:

5.3.3.1. Безпосереднє керівництво навчальною практикою (стажуванням) курсантів та студентів відповідно до програми, індивідуальних планів і графіків проходження практики (стажування).

5.3.3.2. Участь в інструкторсько-методичних і підсумкових нарадах, що проводяться на Базах практики, з питань організації і проведення практики (стажування).

5.3.3.3. Надання методичної допомоги безпосереднім керівникам навчальної практики (стажування) з числа співробітників Баз практики і курсантам (студентам).

5.3.3.4. Контроль за використанням практикантів за призначенням у період практики (стажування), виконанням ними індивідуальних планів практики (стажування).

5.3.3.5. Ознайомлення зі змістом практичної роботи курсантів, матеріалами, наявними у провадженні, інформування керівників Баз практики про наявність недоліків в організації і проведенні практики (стажування).

5.3.3.6. Вивчення особистих і ділових якостей курсантів і студентів, внесення пропозицій про їх доцільну спеціалізацію.

5.3.3.7. Узагальнення досвіду проведення практики (стажування), участь у роботі комісій із захисту результатів практики (стажування).

5.3.4. Керівники навчально-наукових інститутів:

5.3.4.1. Беруть безпосередню участь у контролі за проходженням курсантами (студентами) навчальної практики (стажування), виконанням ними програм практики та проводять з ними виховну роботу.

5.3.4.2. Формування комісій із захисту результатів стажування.

5.4. Права і обов'язки Баз практики.

5.4.1. На керівників Баз практики покладається:

5.4.1.1. Створення належних умов для організації проходження практики.

5.4.1.2. Призначення відповідними наказами керівників практики з числа досвідчених співробітників Баз практики, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом курсанти і студенти закріплюються за керівниками практики (не більше 3 курсантів за одним працівником).

5.4.1.3. Організація своєчасного оформлення і видачі курсантам на період стажування вкладишів до посвідчення особи, що свідчать про виконання ними обов'язків на конкретній посаді.

5.4.1.4. Здійснення контролю за організацією і проведенням практики.

5.4.1.5. Інструктаж практикантів, їх ознайомлення з оперативною обстановкою, завданнями і функціями Баз практики, їх структурою, внутрішнім розпорядком, правилами техніки безпеки.

5.4.1.6. Прийняття рішень про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на курсантів (копії наказів направляються до Університету).

5.4.1.7. Аналіз та оцінка результатів роботи курсантів і студентів, вивчення їх особистих та ділових якостей, внесення пропозицій про доцільність їх подальшого використання за відповідною спеціалізацією.

5.4.1.8. Розгляд і своєчасне надсилання до Університету характеристик курсантів.

5.4.2. На безпосередніх керівників навчальної практики (стажування) покладається:

5.4.2.1. Повсякденне керівництво роботою курсантів (студентів). Забороняється залучати практикантів до проведення службових заходів, виконання яких пов'язано з ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних дій з їх сторони через недостатній рівень підготовленості.

5.4.2.2. Надання допомоги практикантам у складанні індивідуального плану роботи на період практики (стажування).

5.4.2.3. Ознайомлення з обстановкою на ділянці (об'єкті, районі), характером і особливостями виконуваної роботи.

5.4.2.4. Постійний контроль за роботою практикантів, веденням ними відповідної документації, дотриманням дисципліни і внутрішнього розпорядку.

5.4.2.5. Вивчення особистих і ділових якостей практикантів.

5.4.2.6. Складання характеристик на практикантів за три дні до закінчення практики (стажування) і подання їх на підпис начальникові Бази практики.

У характеристиці відображаються результати і якість виконання програми та індивідуального плану практики (стажування), ступінь підготовленості практиканта до виконання посадових обов'язків, знання нормативних документів і уміння користуватися ними в роботі, уміння самостійно складати службові документи, організаторські здібності, морально-вольові якості, дисциплінованість, загальний та культурний рівень розвитку; пропозиції про доцільність призначення випускника на конкретну посаду, попередня оцінка стажування. Характеристика направляється на адресу Університету і додається до особової справи практиканта.

5.5. Права та обов'язки курсантів і студентів.

5.5.1. Курсанти і студенти, що проходять практику, зобов'язані:

5.5.1.1. Складати індивідуальні плани роботи відповідно до програми практики (стажування), в повному обсязі і у встановлені терміни виконувати передбачені програмою завдання.

5.5.1.2. Вести щоденник та регулярно звітувати про виконану роботу перед наставниками з числа співробітників Баз практики і викладачами кафедри, що здійснюють керівництво практикою (стажуванням).

5.5.1.3. Вивчати нормативно-правові акти, накази, інструкції, що стосуються практичної діяльності Баз практики.

5.5.1.4. Дотримуватись внутрішнього розпорядку, встановленого за місцем проходження практики, підтримувати дисципліну і правила, встановлені в місцях проживання.

5.5.1.5. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

5.5.1.6. Перед закінченням практики скласти звіт про проходження практики за встановленою формою (додаток 4) та затвердити його у начальника Бази практики.

5.5.2. У ході проходження практики (стажування) курсанти та студенти мають право:

5.5.2.1. Ознайомлюватися з нормативними актами, окремими службовими документами, що знаходяться у провадженні Баз практики, архівними кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, справами оперативного обліку й іншими матеріалами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами.

5.5.2.2. Доповідати керівникам Баз практики і викладачам випускаючих кафедр про доручення їм (курсантам і студентам) завдань, які не відповідають їх компетенції і рівню підготовленості.

5.5.2.3. Проводити самостійно, а також під керівництвом закріплених керівників практики передбачені законом процесуальні дії.

5.5.2.4. Підписувати від свого імені документи, складені за дорученням керівника практики (стажування).

5.5.2.5. Вносити керівництву Університету пропозиції щодо вдосконалення організації і проведення практики (стажування).


6. Підбиття підсумків практики (стажування)6.1. Після закінчення терміну проходження практики (стажування) курсанти і студенти Університету подають на випускаючі (профілюючі) кафедри наступні документи:

- ознайомча (навчальна) - звіт, щоденник;

- виробнича (стажування на посаді) - план, щоденник, звіт;

- переддипломна - дипломна робота (проект);

- поточна - план, щоденник.

6.2. Для організації захисту матеріалів практики наказом по Університету створюються комісії, кожну з яких очолює начальник відповідного інституту або начальник випускаючої кафедри та 2-3 викладачі кафедри.

6.3. Захист результатів практики (стажування) проводиться відповідно до розкладу, затвердженого першим проректором Університету з навчальної та методичної роботи. Матеріали захищаються шляхом складання диференційованого заліку на підставі звітних матеріалів, представлених практикантом, характеристик, відзивів викладачів – керівників практики (стажування).

6.4. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, залікову книжку курсанта (студента) та до додатка до диплома.

6.5. Курсанти і студенти, які не пройшли практику з поважних причин або одержали незадовільну оцінку з неї, проходять практику повторно в період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми практики та стажування (незалежно від причини) курсанти і студенти до складання екзаменаційної сесії та державних іспитів не допускаються. Їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.

Підсумки організації і проходження всіх видів практики курсантами (студентами), пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення щорічно розглядаються на засіданнях Вченої ради Університету, ректорату, вчених рад навчально-наукових інститутів, засіданнях випускаючих кафедр.7. Керівництво навчальною і виробничою практикою (норми часу) для викладачів – керівників практики від ВНЗ та бази практики

з/п

Вид навчальної роботи

Норма часу

(у годинах)

Примітка

1

2

3

4

1

Керівництво ознайомчої, навчальної , виробничої, практик та стажування на посаді з перевіркою звітів і прийманням заліків і виробничою (стажування на посаді, дипломних проектів з перевіркою та захистом звітних матеріалів) практикою

- 6 годин за керівництво та консультування за робочий день (під час виїзду у відрядження) навчальної (ознайомчої) і виробничої (стажування на посаді) практик;

- 0,25 години за керівництво та консультування під час навчальної (ознайомчої) і виробничої (стажування на посаді) практик на курсанта (студента) за тиждень (без виїзду);

- 0,25 години на перевірку одного звіту щодо навчальної (ознайомчої) практики;

- 2 години на перевірку одного звіту матеріалів виробничої (стажування на посаді) практики;

- 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту звітних матеріалів виробничої (стажування на посаді) практики на 1 курсанта (студента);

- до 4 годин на академічну групу кожному членові комісії для проведення захисту звітних матеріалів навчальної (ознайомчої) практики;

- 1 година на 1 практиканта на тиждень для представників від баз практики.Звіти навчальної (ознайомчої) і виробничої (стажування на посаді) практик перевіряє один викладач


Кількість членів комісії з проведення захисту звітних матеріалів навчальної (ознайомчої) та виробничої (стажування на посаді) практики - 3 особи


Додаток № 1


до Положення про організацію

практики в ХНУВС


Начальник_________________________

(назва Бази практики)

___________________________________

(звання)

___________________________________

( підпис) (прізвище, ініціали)

______________

(дата)


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження практики курсантом (студентом) ________________________________________

(№ групи, навчально-науковий інститут)

_________________________________________________________________________________

(назва вищого закладу освіти)

_________________________________________________________________________________

(звання) (прізвище, ініціали)

___ _______________________

(місяць року)з/п

Заплановані заходи

Строк виконання

Відмітка про виконання

1.


2.


3.


4.


5.

Курсант (студент)_____________________

___________________________________

(назва вищого закладу освіти)

___________________________________

(звання, прізвище, ініціали)

____________________ _____________

(підпис) (дата)


Додаток № 2


до Положення про організацію

практики в ХНУВСМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Харківського національного

університету внутрішніх справ


___________________

(П.І.Б.)


Кафедра______________________________


ПРОГРАМА


навчальної практики (стажування на посаді): ___________ та методичні рекомендації

(вказати посаду)

для курсантів (студентів) 1-5-го курсів навчально-наукового інституту __________________

(вказати назву інституту)


спеціальність.______________ та ______________________

(вказати шифр) (назва спеціальності)УХВАЛЕНО

Вченою радою навчально-наукового інституту _______________________

(назва ННІ)

Протокол № __ від __________200__р.

(місто, рік)

Додаток № 3


до Положення про організацію

практичної підготовки в ХНУВС


________________________________________________________________

(назва вищого закладу освіти МВС України)

________________________________________________________________

(назва навчально-наукового інституту)

________________________________________________________________

(назва кафедри)

ЩОДЕННИК

практики (стажування)

________________________________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________


(місто, рік)

Хід виконаної роботи

Дата

Зміст роботи

Порядок ведення щоденника:

У розділі “Хід виконаної роботи” у хронологічному порядку розміщуються:

1. Особисто виконана робота.

2. Позитивний досвід роботи співробітників, усього колективу.

3. Труднощі й недоліки, які заважали нормальній діяльності підрозділу та стажиста (практиканта).

4. Статистичні дані, цікаві з точки зору вивчення предмету.

5. Висновки та пропозиції щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ.


Додаток № 4


до Положення про організацію

практичної підготовки в ХНУВСЗвіт про практику (стажування)


ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________________

(посада, звання, прізвище,

_____________________________________

ініціали начальника міськрайоргану)

_____________________________________


(місце для печатки) _______________

(дата)


Звіт про практику (стажування) курсанта (студента)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Зауваження викладачів та осіб,

які перевіряють хід стажування (практики)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Захищено з оцінкою______________________________________________________________


“____”_____________ 200___р.


Підпис слухача


Підпис керівника стажування

Порядок складання звіту:


1. У кінці стажування (практики) курсант (слухач) складає звіт про стажування (практику) обсягом до 10 сторінок.

У ньому містяться:

1.1. Назва райвідділу, підрозділу міліції, їх стисла характеристика.

1.2. Підсумки виконання програми стажування (практики) та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено; що вивчено, узагальнено; відпрацьовано практично).

1.3. Думки про результати стажування (практики).

1.4. Висновки щодо позитивних моментів організації та проходження стажування (практики).

1.5. Труднощі і недоліки, які виникали під час проходження стажування (практики), недостатність знань, отриманих під час навчання.

1.6. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації стажування (практики) в органах внутрішніх справ.

До звіту додаються матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії юридично-процесуальних документів, виконаних у ході стажування (практики), довідки, плани, рішення зборів, матеріали наочної агітації).
Схожі:

Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconЗа редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconНавчальний посібник для вищих навчальних закладів ( лист №4/18-2856. 1 від 24. 12. 2008 р.) Г 67
М. І. Іншин – доктор юридичних наук, професор, начальник науково-дослідницької лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових...
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ iconПідготовка І призначення судових експертиз у справах про злочини, пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства
Р. Л. Степанюк, викладач кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ мвс україни (м. Харків)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи