Кримінально-процесуальний кодекс України icon

Кримінально-процесуальний кодекс України
НазваКримінально-процесуальний кодекс України
Сторінка8/9
Дата24.08.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

цього Кодексу до видужання обвинуваченого.

При цьому обраний щодо обвинуваченого запобіжний захід може

бути залишений або скасований.

Після видужання обвинуваченого слідство відновлюється і

закінчується провадженням на загальних підставах.


Стаття 209. Зупинення слідства, коли не встановлено особи,

яка вчинила злочин


Коли особа, яка вчинила злочин, не встановлена, слідчий

зупиняє досудове слідство в справі з додержанням вимог частини 3

статті 206 цього Кодексу і зобов'язаний як безпосередньо, так і

через органи дізнання вживати заходів до встановлення особи, що

вчинила злочин.


Стаття 210. Відновлення слідства


У разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає

мотивовану постанову, копія якої направляється прокуророві.


Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено


Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю:

1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної

відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального

кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7

цього Кодексу, — і до закінчення цих строків;

2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини

1 статті 6 цього Кодексу.

( Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-08

від 30.08.71, N 6834-10 від 16.04.84, Законами N 3351-12 від

30.06.93, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Г л а в а 20


^ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


Стаття 212. Форми закінчення досудового слідства


Досудове слідство закінчується складанням обвинувального

висновку або постанови про закриття справи чи постанови про

направлення справи до суду для вирішення питання про застосування

примусових заходів медичного характеру.

( Стаття 212 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Стаття 213. Підстави до закриття справи


Кримінальна справа закривається:

1) при наявності підстав, зазначених у статті 6 цього

Кодексу;

2) при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні

злочину.

( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1851-09

від 23.03.77, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 214. Порядок закриття справи


Слідчий закриває справу мотивованою постановою, в якій, крім

даних, передбачених у статті 130 цього Кодексу, зазначає:

відомості про особу обвинуваченого, суть справи, підстави для

закриття справи, рішення про скасування запобіжного заходу і

заходів по забезпеченню цивільного позову та можливої конфіскації

майна, а також рішення в питанні про речові докази відповідно до

статті 81 цього Кодексу.

Якщо розслідуванням встановлено факти, які вимагають

застосування заходів громадського або дисциплінарного впливу чи

адміністративного стягнення щодо особи, яка притягалась як

обвинувачений, або щодо інших осіб, слідчий, закриваючи

кримінальну справу, доводить ці факти до відома громадської

організації, товариського суду, трудового колективу або

адміністрації підприємства, установи, організації для вжиття

відповідних заходів впливу або надсилає матеріали справи до суду

для застосування заходів адміністративного стягнення.

Копія постанови про закриття справи надсилається

прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної

відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а

також потерпілому та цивільному позивачеві.

( Стаття 214 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84; Законом N 1833-III ( 1833-14 ) від 22.06.2000 )


Стаття 215. Оскарження постанови про закриття справи


Постанова слідчого про закриття справи може бути оскаржена

прокуророві в семиденний строк з дня одержання письмового

повідомлення або копії постанови про закриття справи.

Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити цю

постанову в частині, яка стосується підстав і мотивів закриття

справи.

В разі закриття справи через смерть обвинуваченого близькі

родичі і громадські організації вправі з метою реабілітації

померлого просити про доведення досудового слідства до кінця.

В разі оскарження постанови слідчого про закриття справи

прокурор знайомиться із справою і не пізніше тридцяти днів з дня

надходження скарги скасовує постанову про закриття справи і

відновлює досудове слідство або залишає скаргу без задоволення,

про що повідомляє особі, яка подавала скаргу.

Постанову прокурора, слідчого і органу дізнання про відмову

в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено особою,

інтересів якої вона стосується, або її представником до суду в

порядку, передбаченому статтею 236-1 цього Кодексу.

( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від

27.06.61, N 6834-10 від 16.04.84, Законами N 2857-12 від 15.12.92,

N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з

29.06.2001 )


Стаття 216. Відновлення слідства в закритій справі


Досудове слідство в закритій справі може бути відновлене у

межах встановлених строків давності притягнення до кримінальної

відповідальності постановою прокурора, начальника слідчого

відділу, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 236-6

цього Кодексу, — постановою судді.

( Стаття 216 в редакції Закону N 2857-12 від 15.12.92 )


Стаття 217. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і

цивільного відповідача з матеріалами справи


Визнавши досудове слідство в справі, яка підлягає

направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим,

слідчий повідомляє про це потерпілого та його представника,

цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників і

роз'яснює їм їх право ознайомитися з матеріалами справи; про це

слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію

письмового повідомлення.

В разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про

ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати

потерпілому і його представникові, цивільному позивачеві,

цивільному відповідачеві або їх представникам можливість

ознайомитися з ними. Цивільний відповідач може знайомитися з

матеріалами справи в межах, передбачених частиною 2 статті 51

цього Кодексу.

Зазначені особи мають право робити виписки із справи і

заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий

приймає рішення за правилами, передбаченими статтею 129 цього

Кодексу.

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які

беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення

зазначеним особам не пред'являються.

Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів

справи для ознайомлення оформляється протоколом з додержанням

правил статті 220 цього Кодексу.

( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84, Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )


Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення

слідства і пред'явлення йому матеріалів справи


Визнавши зібрані докази достатніми для складання

обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього

Кодексу, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що

слідство в його справі закінчено і що він має право на

ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з

допомогою захисника, а також може заявити клопотання про

доповнення досудового слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити

обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у

суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у

складі трьох осіб у випадках, передбачених законом.

Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з

матеріалами справи з участю захисника, йому пред'являються для

ознайомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з матеріалами

справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів справи і

порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто декількох

обвинувачених, слідчий повинен пред'явити кожному з них усі

матеріали слідства.

Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства і

що йому пред'явлено матеріали справи для ознайомлення,

зазначається в протоколі про оголошення обвинуваченому про

закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи.

Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість

ознайомитися з усіма матеріалами справи і захисникові, про що

складає окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів справи

має бути відкладено до явки захисника, але не більше як на три

дні. При неможливості для обраного обвинуваченим захисника

з'явитися в цей строк слідчий вживає заходів, передбачених

частинами четвертою і шостою статті 47 цього Кодексу.

Матеріали досудового слідства пред'являються для

ознайомлення підшитими і пронумерованими. Матеріали про

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у

кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і

зберігаються окремо від кримінальної справи.

Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі,

потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Однак,

якщо обвинувачений і його захисник явно намагатимуться затягнути

закінчення справи, слідчий вправі своєю мотивованою постановою

визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами справи. Така

постанова підлягає затвердженню прокурором.

( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 986-08

від 30.08.72, Законами N 3780-12 від 23.12.93, N 305/94-ВР від

20.12.94, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 219. Права захисника при ознайомленні з усіма

матеріалами справи


Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами справи

має право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим

віч-на-віч, роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення,

обмірковувати з обвинуваченим питання про заявлення клопотань,

подавати докази, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення

слідчого і прокурора.


Стаття 220. Протокол про оголошення обвинуваченому про

закінчення слідства і про пред'явлення йому і

його захисникові матеріалів справи


Про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового

слідства і про пред'явлення йому матеріалів справи для

ознайомлення слідчий складає протокол з додержанням правил статті

85 цього Кодексу. Крім того, в протоколі зазначається, які саме

матеріали (кількість томів і аркушів) були пред'явлені для

ознайомлення, чи ознайомилися обвинувачений і захисник з

матеріалами справи, протягом якого часу проходило ознайомлення із

справою і які клопотання були заявлені обвинуваченим та його

захисником.

Протокол пред'явлення обвинуваченому матеріалів досудового

слідства підписують обвинувачений, слідчий і захисник, якщо він

бере участь у справі.


Стаття 221. Розв'язання клопотань, заявлених при

ознайомленні з матеріалами справи


Клопотання про доповнення досудового слідства, про зміну

кваліфікації злочину і закриття справи можуть бути заявлені

обвинуваченим і його захисником усно або письмово. Усні клопотання

заносяться до протоколу, письмові клопотання додаються до справи.

Слідчий зобов'язаний задовольнити клопотання обвинуваченого і

його захисника, якщо обставини, для з'ясування яких заявлено

клопотання, мають значення для справи.

Про відмову задовольнити клопотання слідчий складає

мотивовану постанову, яку оголошує обвинуваченому і його

захисникові.

Якщо при провадженні додаткових слідчих дій присутній

захисник, то він вправі через слідчого задавати питання свідкові,

потерпілому, експертові, спеціалістові і обвинуваченому, а також

клопотатися про занесення до протоколу обставин, які мають

значення для справи. Слідчий може відвести запитання, які ставить

захисник, але відведене запитання заносить до протоколу.

( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-08

від 30.08.71, N 6834-10 від 16.04.84 )


Стаття 222. Пред'явлення обвинуваченому та іншим учасникам

процесу додаткових матеріалів слідства


Після проведення додаткових слідчих дій слідчий зобов'язаний

ознайомити обвинуваченого і його захисника, а також надати

можливість ознайомитися потерпілому і його представникові,

цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх

представникам з усіма додатковими матеріалами, а в разі їх

клопотання — з усією справою, додержуючись вимог статей 217 — 221

цього Кодексу.

( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Стаття 223. Обвинувальний висновок


Після закінчення слідства і виконання вимог статей 217 — 222

цього Кодексу слідчий складає обвинувальний висновок.

Обвинувальний висновок складається з описової і резолютивної

частини. В описовій частині зазначаються: обставини справи як їх

встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви

і наслідки злочину, вчинено кожним з обвинувачених, а також

докази, які зібрано в справі, і відомості про потерпілого;

показання кожного з обвинувачених по суті пред'явленого йому

обвинувачення, доводи, наведені ним на свій захист, і результати

їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують та пом'якшують

його покарання.

При посиланні на докази обов'язково зазначаються аркуші

справи.

В резолютивній частині наводяться відомості про особу кожного

з обвинувачених, коротко викладається суть пред'явленого

обвинувачення з зазначенням статті кримінального закону, яка

передбачає даний злочин.

Обвинувальний висновок підписує слідчий з зазначенням місця і

часу його складання.

Якщо обвинувальний висновок складено мовою, якою не володіє

обвинувачений, його має бути перекладено на рідну мову

обвинуваченого або іншу мову, якою він володіє. Переклад

обвинувального висновку приєднується до справи.

( Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 224. Додатки до обвинувального висновку


До обвинувального висновку додаються:

1) список осіб, що підлягають виклику в судове засідання, з

зазначенням їх адреси і аркушів справи, де викладені їх показання

або висновки;

2) довідка про рух справи та про застосування запобіжного

заходу з зазначенням часу і місця тримання під вартою кожного з

обвинувачених, якщо вони заарештовані;

3) довідки про речові докази, про цивільний позов, про

заходи, вжиті до забезпечення цивільного позову і можливості

конфіскації майна;

4) довідка про судові витрати в справі за час досудового

слідства з посиланням на відповідні аркуші справи.

У списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, з

метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких у порядку,

передбаченому статтями 52-1 та 52-3 цього Кодексу, застосовані

заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім'я і по батькові

зазначається псевдонім, а замість адреси - назва органу, який

здійснює заходи безпеки, та його адреса.

( Стаття 224 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV

( 1381-14 ) від 13.01.2000 )


Стаття 225. Направлення справи прокуророві


Склавши обвинувальний висновок, слідчий направляє справу

прокуророві.


Стаття 226. Закінчення досудового слідства у справах

осіб, визнаних неосудними


Коли на підставі висновку судовопсихіатричної експертизи та

інших доказів буде встановлено, що особа, яка притягнута або

підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, під час

вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному стані або

в дальшому захворіла душевною хворобою, яка позбавляє її

можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, то слідчий

складає мотивовану постанову, керуючись статтею 417 цього Кодексу.

Г л а в а 21


^ НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ

ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду

за виконанням законів органами дізнання і

досудового слідства


Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і

досудового слідства, прокурор у межах своєї компетенції:

1) вимагає від органів дізнання і досудового слідства для

перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші

відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і

встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один

раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і

вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються,

злочини;

2) скасовує незаконні і необгрунтовані постанови слідчих та

осіб, які провадять дізнання;

3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про

обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію

злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які

вчинили злочини;

4) доручає органам дізнання виконання постанов про

затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки,

розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а

також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття

злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що

перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури;

5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і

в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або

розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;

6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого

від посади та інші дії слідчого і органу дізнання у випадках,

передбачених цим Кодексом;

7) продовжує строк розслідування у випадках і порядку,

встановлених цим Кодексом;

7-1) дає згоду або подає до суду подання про обрання

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також про

продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому

цим Кодексом;

8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства з

своїми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;

9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку

справу, передає справу від одного органу досудового слідства

іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення

найбільш повного і об'єктивного розслідування;

10) усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від

дальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони

допустили порушення закону при розслідуванні справи;

11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні;

закриває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду

на закриття кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли це

передбачено цим Кодексом; затверджує обвинувальні висновки

(постанови); направляє кримінальні справи до суду;

12) вирішує питання про допущення захисника до участі в

справі.

Прокурор здійснює також інші повноваження, надані йому цим

Кодексом.

Вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства у
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р. //Голос України, 1994р. 20 квітня
Кримінально-процесуальний кодекс України. Ст. 62, 66, 67, 75-77, 91, 92; гл. 18 (ст. 196-205)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 237. Питання, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справи у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconТема 1 Поняття, предмет, завдання та джерела кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – Ст. 1767
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний Кодекс
Від. N 48, ст. 677) від 18. 01. 66 (Від. N 4, ст. 15) від 09. 11. 66 (Від. N 44, ст. 274) від 24. 01. 67 (Від. N 5, ст. 63)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Нормативні акти кримінально-процесуальний кодекс України
Закінчення досудового слідства винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРекомендована література
Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2004. №16. – Ст. 1088
Кримінально-процесуальний кодекс України iconПлан заняття
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи