Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Скачати 447.26 Kb.
НазваЗакон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка3/4
Дата25.08.2012
Розмір447.26 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4
Глава 4


Нагляд за додержанням законів при виконанні судових

рішень у кримінальних справах, а також при

застосуванні інших заходів примусового характеру,

пов'язаних з обмеженням особистої свободи

громадян


( Назва глави 4 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 )

від 12.07.2001 )


Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора

Предметом нагляду є додержання законності під час перебування

осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення,

виправно-трудових, інших установах, що виконують покарання або

заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання

встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та

умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх

прав і виконання ними своїх обов'язків.

Прокурор, який здійснює нагляд, має право:

1) у будь який час відвідувати місця тримання затриманих,

попереднього ув'язнення, установи, в яких засуджені відбувають

покарання, установи для примусового лікування і перевиховання,

опитувати осіб, що там перебувають, знайомитись з документами, на

підставі яких ці особи затримані, заарештовані, засуджені або до

них застосовано заходи примусового характеру;

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов

адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів,

опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності

законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу

допущених порушень;

3) прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу, яка

незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього

ув'язнення, позбавлення волі або в установі для виконання заходів

примусового характеру.


Стаття 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок

прокурора

Постанови і вказівки прокурора щодо додержання встановлених

законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих,

засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а

також осіб, до яких застосовано заходи примусового характеру, є

обов'язковими і підлягають негайному виконанню.


Р о з д і л IV

^ КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на

посади прокурорів і слідчих

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України,

які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні

якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за

спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком

до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним

прокурором України.

Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів,

прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають

"Присягу працівника прокуратури". Текст присяги затверджується

Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається

Генеральним прокурором України.

На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів

призначаються особи віком не молодше 30 років, які мають стаж

роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи

років; на посади районних і міських прокурорів - віком не молодше

25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових

посадах не менше трьох років.

Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз

у п'ять років. Порядок атестації визначається Генеральним

прокурором України.

Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на

підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким

підприємництвом не допускається, за винятком наукової і

педагогічної діяльності.

Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого

прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину, за

винятком реабілітованих.

( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93 )


Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури


Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни

України з числа офіцерів, які проходять військову службу або

перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності

керуються Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) і

проходять службу відповідно до Закону України "Про загальний

військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та інших

законодавчих актів України, якими встановлено правові та

соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і

забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського

складу Збройних Сил України.

( Закон доповнено статтею 46-1 згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93 )


Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури


Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам

науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини

залежно до займаних посад і стажу роботи.

Порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається

Положенням про класні чини працівників прокуратури України, яке

затверджується Верховною Радою України.

Класні чини державного радника юстиції України, державного

радника юстиції 1, 2 і 3 класів присвоюються Президентом України,

інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.


Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і

слідчих


Прокурори і слідчі заохочуються за сумлінне виконання

службових обов'язків.

Прокурорсько-слідчі працівники за тривалу і бездоганну службу

можуть бути нагороджені Генеральним прокурором України нагрудним

знаком "Почесний працівник прокуратури України" з одночасним

врученням грамоти Генерального прокурора України. Положення про

нагородження нагрудним знаком затверджується Генеральним

прокурором України.

За порушення закону, неналежне виконання службових обов'язків

чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть

відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури

України, який затверджується Верховною Радою України.


Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення

працівників прокуратури

Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається

із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має

забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання

службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих

кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим

працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам).

Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу

років затверджуються Президентом України. ( Частина перша статті

49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 )

від 12.07.2001 )

Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка

тривалістю 30 календарних днів з оплатою проїзду до місця

відпочинку і у зворотному напрямку. Атестованим працівникам

прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10

років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

після 10 років - 5 календарних днів,

після 15 років - 10 календарних днів,

після 20 років - 15 календарних днів.

Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за

службовими посвідченнями на території України всіма видами

транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім

таксі);

під час службового відрядження користуватися правом

бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також

позачергового придбання проїзних документів.

Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими

органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається

50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей

житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та

теплова енергія) і користування квартирним телефоном. ( Статтю 49

доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93)

Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу

місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими

комітетами місцевих Рад благоустроєним жилим приміщенням у

позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове

влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного

телефону. ( Частина п'ята статті 49 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 )

Місцеві Ради можуть продавати на пільгових умовах жилі

приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків його

вартості. ( Частина шоста статті 49 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 )

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські,

районні і прирівняні до них прокурори, які пропрацювали в органах

прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали

інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури

в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали

або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад

благоустроєним жилим приміщенням в першочерговому порядку. Їм

надається право позачергового вступу до житлово-будівельного

кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві.

( Частина сьома статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 )

( Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93 )


Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту

працівників органів прокуратури

Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом

закону.

Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника

прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна,

інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або

слідчим прокуратури своїх службових обов'язків тягнуть за собою

встановлену законом відповідальність. Така ж відповідальність

настає в разі вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з

числа працівників прокуратури або членів його сім'ї і близьких

родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у

минулому. ( Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 3662-12 від 26.11.93 )

Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна

прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих

працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з

виконанням працівником прокуратури службових обов'язків,

відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного

бюджету. ( Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 3662-12 від 26.11.93 )

Життя і здоров'я працівників прокуратури підлягають

обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних

бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою

посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом

Міністрів України.

В разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з

виконанням службових обов'язків, прокурор, слідчий прокуратури

одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного

грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності, а в

разі його загибелі із зазначеної причини сім'ї або утриманцям

загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного

грошового утримання за останньою посадою і призначається пенсія у

зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного посадового

окладу. ( Частина п'ята статті 50 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3662-12 від 26.11.93 )

За сім'єю загиблого зберігається право на одержання

благоустроєного жилого приміщення на умовах і підставах, які

існували на час загибелі працівника.

Прокурори і слідчі прокуратури мають право носіння

вогнепальної зброї.


Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих


Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому

числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури

не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу

років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80

відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до

котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються

страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за

призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на

цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше

90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.


Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні

чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення

пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за

останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид

пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60

календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за

пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на

даній роботі.


Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60

календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих

виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за

пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на

24 або на 60. Коригування зазначених виплат проводиться шляхом

застосування коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового

окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад,

надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії

враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з

роботи, що дає право на даний вид пенсії.


Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби

в органах прокуратури становить не менше 10 років, після

досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25

років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи

20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному

кількості повних років роботи на прокурорських посадах з

розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги.

За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20

років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного

заробітку, з якого вона обчислюється.


До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за

вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських

посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у

військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури,

слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів

внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України,

посадах державних службовців, які займають особи з вищою

юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної

прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на

виборних посадах у державних органах, на посадах в інших

організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були

направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова

військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних

навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по

догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.


До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією

статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних

членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за

умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне

забезпечення" ( 1788-12 ).


Право на пенсію за вислугу років мають особи, які

безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії

працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах

Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з

прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я,

у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у

зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи

органів місцевого самоврядування.


Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи,

призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених

частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах

прокуратури не менше 10 років.


Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні

державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у

тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про

державну службу" ( 3723-12 ). Військові прокурори і слідчі

військових прокуратур при звільненні з військової служби мають

право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на

одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.


Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення

з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за

вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою

років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею,

позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з

засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого

посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.


Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті

призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються за

рахунок коштів Державного бюджету України. ( Частина одинадцята

статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III

( 2981-14 ) від 17.01.2002 )


Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами

пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами,

виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з

якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за

призначенням або перерахунком.


За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і

гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими

законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із

ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних

закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію

працівника прокуратури.


Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у

повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного

після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким

призначено пенсію за вислугу років і які працюють на

прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну

плату відповідно до законодавства.


Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою

років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати

податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія,

за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на

посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.


Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині,

чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку,

якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які

навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж

до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на

момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати

годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах

прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від
1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 6, ст. 37 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи