Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) icon

Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 )
Скачати 437.06 Kb.
НазваЗакон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 )
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір437.06 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1 )


Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання

фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій

за діяльністю з надання фінансових послуг.


Метою цього Закону є створення правових основ для захисту

інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення

діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових

послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у

фінансовому секторі України.


Розділ I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до

закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до

відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До

фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди,

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,

установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні

фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом

діяльності яких є надання фінансових послуг;


2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до

закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові

кредити на власний ризик;


3) фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику

юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент;


4) фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові

зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних

паперів;


5) фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що

здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за

рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і

за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою

отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових

активів;


6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників

ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних

фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні

послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг,

інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах

ринків, що забезпечують обіг фінансових активів;


7) учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які

відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання

фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг;


8) істотна участь - пряме або опосередковане, самостійне або

спільно з іншими особами володіння певною частиною статутного

капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи

або незалежна від формального володіння можливість вирішального

впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;


9) саморегулівна організація - неприбуткове об'єднання

фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх

членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому

делегуються відповідними державними органами, що здійснюють

регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо

розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових

послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг

можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть

делегуватися саморегулівним організаціям;


10) державне регулювання ринків фінансових послуг -

здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду

за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів

фінансових послуг та запобігання кризовим явищам;


11) професійна таємниця - матеріали, документи, інші

відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням

своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що

здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які

залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється

розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення

відповідним уповноваженим державним органом;


12) Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган

виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.


2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі,

застосовуються у значенні законів України з питань регулювання

окремих ринків фінансових послуг.


Стаття 2. Сфера дії Закону


1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками

ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання

фінансових послуг.


2. Фінансові установи в Україні діють відповідно до цього

Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють

особливості їх діяльності.


3. Положення цього Закону не поширюються на:


діяльність в Україні фінансових установ, які мають статус

міжурядових міжнародних організацій;


діяльність Державного казначейства України та державних

цільових фондів.


Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання

фінансових послуг


1. Відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням

фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам,

регулюються Конституцією України ( 254к/96-вр ), цим Законом,

іншими законами України з питань регулювання ринків фінансових

послуг, а також прийнятими згідно з цими законами

нормативно-правовими актами.


Розділ II


^ УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Стаття 4. Фінансові послуги


1. Фінансовими вважаються такі послуги:


1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх

чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення

розрахунків;


2) довірче управління фінансовими активами;


3) діяльність з обміну валют;


4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо

наступного їх повернення;


5) фінансовий лізинг;


6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах

фінансового кредиту;


7) надання гарантій та поручительств;


8) переказ грошей;


9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного

забезпечення;


10) торгівля цінними паперами;


11) факторинг;


12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у

пункті 5 частини першої статті 1 цього Закону.


Стаття 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових

послуг


1. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а

також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами -

суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти

підприємницької діяльності).


2. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих

фінансових послуг встановлюються законами про діяльність

відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами

державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових

послуг.


3. Надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів має

право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа.


4. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг

юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є

фінансовими установами, визначаються законами та

нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють

регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових

послуг, виданими в межах їх компетенції.


Стаття 6. Договір про надання фінансових послуг


1. Фінансові послуги відповідно до положень цього Закону

надаються суб'єктами підприємницької діяльності на підставі

договору.


Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити:


1) назву документа;


2) назву, адресу та реквізити суб'єкта підприємницької

діяльності;


3) прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує

фінансові послуги, та її адресу;


4) найменування, місцезнаходження юридичної особи;


5) найменування фінансової операції;


6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі,

строки його внесення та умови взаєморозрахунків;


7) строк дії договору;


8) порядок зміни і припинення дії договору;


9) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за

невиконання або неналежне виконання умов договору;


10) інші умови за згодою сторін;


11) підписи сторін.


Уповноважений орган встановлює додаткові вимоги до договорів

про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не

врегульовано законом.


При укладенні договору юридична або фізична особа мають право

вимагати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або

довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором

(аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не

передбачено законодавством України.


2. Підстави, порядок та правові наслідки припинення дії

договорів про надання фінансових послуг визначаються цивільним

законодавством, законами з питань регулювання окремих ринків

фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них

договорами.


Розділ III


^ УМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ


Стаття 7. Умови початку діяльності


1. Особа набуває статусу фінансової установи після внесення

про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових

установ.


2. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових

послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на

здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.


3. Фінансова установа може розпочати надання фінансових

послуг, лише якщо:


1) облікова і реєструюча система відповідає вимогам,

встановленим нормативно-правовими актами;


2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з

вимогами законів України та нормативно-правових актів державних

органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових

послуг;


3) професійні якості та ділова репутація персоналу

відповідають встановленим законом вимогам.


Стаття 8. Організаційні правила


1. Фінансові установи можуть створюватися у будь-якій

організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання

окремих ринків фінансових послуг не містять спеціальних правил та

обмежень.


2. Закони України з питань регулювання діяльності

господарських товариств та юридичних осіб інших

організаційно-правових форм застосовуються до фінансових установ з

урахуванням особливостей, визначених цим Законом та законами з

питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.


Стаття 9. Капітал


1. Мінімальний розмір капіталу фінансових установ, необхідний

для їх заснування, та загальні вимоги до регулятивного капіталу,

що необхідний для їх функціонування, визначаються законами України

з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.


2. При створенні фінансової установи або у разі збільшення

розміру зареєстрованого статутного (пайового) капіталу, статутний

(пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та

розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є

юридичними особами за законодавством України, якщо інше не

передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків

фінансових послуг.


3. Продаж та придбання частки у статутному (пайовому)

капіталі здійснюються на умовах, встановлених законодавством

України.


Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів


1. Керівник або службовець фінансової установи не можуть

брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття

фінансовою установою будь-якого зобов'язання на їх користь.


2. Керівник, службовець або призначений експерт фінансової

установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення

на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі

родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий

інтерес.


3. Особа, яка є членом органу управління або службовцем

фінансової установи, може укладати договори з цією фінансовою

установою щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг

на умовах, що не відрізняються від звичайних.


4. Особа, яка є членом органу управління фінансової установи,

не може укладати договори щодо надання цій фінансовій установі

професійних послуг (робіт), якщо загальні збори власників не

нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.


Стаття 11. Достовірність реклами та інформації


1. Фінансовим установам забороняється поширення у будь-якій

формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості

про їх діяльність у сфері фінансових послуг.


Стаття 12. Право клієнта на інформацію


1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності

фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу

клієнта надати таку інформацію:


1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової

установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому

оприлюдненню;


2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених

підрозділів;


3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;


4) ціну/тарифи фінансових послуг;


5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у

власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки

яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять

відсотків;


6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та

інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.


Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових

установ


1. Реорганізація та ліквідація фінансових установ

відбуваються з додержанням вимог відповідних законів України та

нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання

діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.


Стаття 14. Облік та звітність


1. Фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій

та надавати звітність відповідно до вимог законів та

нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання

діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.


Стаття 15. Вимоги до зовнішнього аудиту


1. Аудиторські перевірки фінансових установ можуть

проводитися аудиторами, які:


1) мають відповідний сертифікат;


2) не мають взаємовідносин щодо права власності з фінансовою

установою, діяльність якої перевіряється, не мають заборгованості

перед цією установою або іншого конфлікту інтересів;


3) внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними

органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ

та ринків фінансових послуг. Порядок ведення реєстру визначається

відповідним державним органом, який здійснює регулювання

діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.


Стаття 16. Об'єднання фінансових установ


1. Фінансові установи мають право на добровільних засадах

об'єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить

антимонопольному законодавству України та вимогам законів з питань

регулювання окремих ринків фінансових послуг. Правовий статус,

види, порядок створення, правовий режим функціонування та

припинення діяльності об'єднань визначається згідно із законами

України.


2. Об'єднання фінансових установ набуває статусу

саморегулівної організації після внесення запису про неї до

відповідного реєстру, який ведеться державними органами з питань

регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових

послуг у межах їх компетенції.


Стаття 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках

фінансових послуг


1. Фінансові установи здійснюють свою діяльність з

урахуванням вимог антимонопольного законодавства та законодавства

про захист від недобросовісної конкуренції.


Стаття 18. Запобігання легалізації грошей, набутих злочинним

шляхом


1. Фінансові установи зобов'язані ідентифікувати особу

споживача фінансових послуг, здійснюючи:


перевірку факту існування юридичних осіб - споживачів

фінансових послуг шляхом отримання від них та/або від відповідних

органів державної влади матеріалів про підтвердження державної

реєстрації такої особи, включаючи інформацію щодо її назви,

організаційно-правової форми, місцезнаходження, посадових осіб та

їх повноважень;


перевірку повноважень особи, яка має намір діяти від свого

імені або від імені іншого споживача фінансових послуг.


У разі, якщо виникає сумнів щодо того, що особа діє від свого

імені, фінансова установа повинна здійснити заходи для

ідентифікації вигодонабувача.


2. Фінансові установи зобов'язані зберігати документи щодо

ідентифікації споживачів фінансових послуг та облікові документи

щодо здійснення фінансових операцій відповідно до законодавства.


3. Фінансові установи зобов'язані повідомляти відповідні

уповноважені державні органи про сумнівні та незвичні операції

своїх клієнтів. Таке повідомлення здійснюється без інформування

осіб, яких стосується відповідне повідомлення.


Критерії віднесення операцій до сумнівних та незвичних

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Посадові особи фінансової установи у випадку неповідомлення

про сумнівні та незвичні операції несуть відповідальність,

встановлену законом.


Фінансові установи та їх посадові особи не несуть

відповідальності за порушення комерційної таємниці внаслідок

повідомлення про сумнівні та незвичні операції.


4. Фінансові установи повинні розробляти та впроваджувати

програми протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом,

які включають розробку внутрішніх контролюючих процедур та

організацію програм підготовки посадових осіб.


Розділ IV


^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Стаття 19. Мета державного регулювання ринків фінансових

послуг


1. Метою державного регулювання ринків фінансових послуг в

Україні є:


1) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері

фінансових послуг;


2) захист інтересів споживачів фінансових послуг;


3) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування

ринків фінансових послуг;


4) створення умов для ефективної мобілізації і розміщення

фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з

урахуванням інтересів суспільства;


5) забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків

фінансових послуг та захисту прав їх учасників;


6) додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог

законодавства;


7) запобігання монополізації та створення умов розвитку

добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;


8) контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових
  1   2   3

Схожі:

Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗ а к о н у к р а ї н и про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду n 19-рп/2008 ( v019p710-08 ) від 02. 10. 2008...
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 45, ст. 434 )
Визначення термінів Терміни в цьому Законі вживаються у такому значенні: високі технології технології, які розроблені на основі
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про вищу освіту (нова редакція) ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 1, ст. 1 ) iconЗакон україни про вищу освіту (нова редакція) ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у сфері вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи