Правління національного банку україни постанов а icon

Правління національного банку україни постанов а
Скачати 444.67 Kb.
НазваПравління національного банку україни постанов а
Сторінка2/4
Дата25.08.2012
Розмір444.67 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4

реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення

уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію.

Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів

документів, представлених клієнтом, або нотаріально засвідчених їх

копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної

від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, та за

результатами проведених заходів щодо збору інформації про клієнта

з інших джерел.

Надані клієнтом нотаріально засвідчені копії документів,

копії представлених ним оригіналів документів та інші документи,

що є підставою для ідентифікації юридичної або фізичної особи,

мають міститися у справі клієнта і зберігатися протягом термінів,

визначених законодавством України.


3.5. Ідентифікація особи не є обов'язковою в разі:

а) проведення фінансової операції особою, що раніше була

ідентифікована згідно із чинним законодавством України;

б) укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.


3.6. Якщо особа діє як представник іншої особи або в банку

виникає сумнів стосовно того, що ця особа діє від власного імені,

або вигодоодержувачем є інша особа, то банк відповідно до пунктів

3.3, 3.4 цього Положення зобов'язаний ідентифікувати також ту

особу, яку представляє клієнт, або яка є вигодоодержувачем.


3.7. У разі виникнення сумніву щодо достовірності відомостей

або документів, наданих клієнтом, банк з урахуванням ступеня

ризику здійснення цим клієнтом операцій з легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом, вживає заходів щодо перевірки наданих

клієнтом відомостей і документів.


3.8. Під час вивчення установчих документів юридичної особи

та документів, що підтверджують її державну реєстрацію, банку слід

приділяти особливу увагу:

а) оформленню установчих документів (ураховуючи всі

зареєстровані зміни) та документів, що підтверджують її державну

реєстрацію;

б) видам діяльності та операціям, які проводить клієнт;

в) складу засновників юридичної особи та її пов'язаних осіб;

г) структурі органів управління юридичної особи та їх

повноваженням;

ґ) розміру зареєстрованого та сплаченого статутного фонду.


3.9. Під час встановлення кореспондентських відносин банк

з'ясовує, чи вживає кореспондент належних заходів для запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.


3.10. Банку не рекомендується встановлювати кореспондентські

відносини з фінансовими установами-нерезидентами, які не вживають

належних заходів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом.


3.11. Банк розробляє критерії оцінки ризику проведення

клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом. З цією метою за основу можуть бути взяті

критерії оцінки такого ризику, наведені в додатку 4.


3.12. Банк уточнює інформацію щодо ідентифікації та вивчення

клієнта не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення

клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом, оцінюється банком як великий. Для інших клієнтів

термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації та

вивчення клієнта проводиться банком у разі:

а) зміни власника істотної участі;

б) зміни місцезнаходження (проживання) власника рахунку;

в) внесення змін до установчих документів;

г) закінчення строку дії наданих документів.


3.13. Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється

банком як великий, то операціям такого клієнта приділяється

підвищена увага.

Під час ідентифікації та вивчення клієнта, ризик здійснення

яким операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

оцінюється банком як великий, банк вживає заходів щодо перевірки

наданої клієнтом інформації.


3.14. Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється

банком як великий, то банк може направити свого працівника на

місце здійснення клієнтом своєї діяльності з метою перевірки

інформації про клієнта.

Якщо клієнт відмовляє представнику банку в наданні необхідних

для його ідентифікації документів або відомостей або умисно надає

неправдиві відомості про себе, то банк відмовляє йому в

обслуговуванні.


3.15. Банку забороняється вступати в договірні відносини з

клієнтом - юридичною чи фізичною особою, якщо виникає сумнів

стосовно того, що вона діє не від власного імені.

З метою концентрації зусиль щодо протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі

всієї інформації і документів, що дають змогу ідентифікувати і

вивчити клієнта - юридичну особу, банк має ідентифікувати фізичних

осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі,

мають прямий або опосередкований вплив на неї, а також осіб, які

мають право давати обов'язкові для юридичної особи вказівки або

іншим чином мають змогу визначати її рішення (реальних власників)

та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Банкам рекомендується вимагати від клієнта відомості і

документи, які дають змогу з'ясувати його особу, суть діяльності,

фінансовий стан.

У разі ненадання клієнтом необхідних відомостей чи документів

або умисного надання неправдивих відомостей про себе банк

відмовляє клієнту у відкритті рахунку або його обслуговуванні.

Якщо під час здійснення ідентифікації клієнта виникає

мотивована підозра щодо надання ним недостовірної інформації або

навмисного надання інформації з метою введення в оману, то банк

має надавати інформацію про фінансові операції цього клієнта

Уповноваженому органу.


4. Порядок реєстрації банком фінансової операції,

що підлягає фінансовому моніторингу


4.1. Якщо працівник банку перед або після здійснення

фінансової операції з'ясує, що вона підлягає фінансовому

моніторингу, то він не пізніше закінчення робочого дня відповідно

до внутрішніх процедур банку повідомляє про це відповідальному

працівнику (особі, яка виконує його функції), який приймає рішення

про необхідність реєстрації цієї операції.


4.2. Реєстрація фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу, здійснюється у відповідному реєстрі, який

формується та ведеться банком (філією) і є електронним документом

визначеної структури. Формат і структура реєстру та порядок

реєстрації фінансових операцій у реєстрі визначаються

відповідальним працівником банку (філії) з урахуванням вимог цього

Положення.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому

моніторингу, є документом з обмеженим доступом. Порядок та режим

доступу працівників банку до реєстру встановлюються відповідальним

працівником банку (філії). Відповідальний працівник банку (філії)

несе особисту відповідальність за захист реєстру від знищення,

несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

Коригування даних, що внесені до реєстру, не допускається. У

разі потреби виправлення помилково внесених до реєстру даних щодо

окремої фінансової операції в інформаційному рядку реєстру, у

якому містяться відомості про цю операцію, зазначається про його

анулювання, а реєстр доповнюється новим записом про цю операцію.


4.3. Для реєстрації фінансової операції, що підлягає

фінансовому моніторингу, до реєстру вносяться такі дані, пов'язані

з цією операцією:

а) порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

з початку календарного року;

б) унікальний номер операції в системі автоматизації банку

(за його наявності);

в) дата надходження розрахункових або інших документів, які є

підставою для здійснення операції;

г) сума операції у валюті її проведення та її еквівалент у

національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної

валюти, установленим Національним банком України на день

проведення операції;

ґ) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва

юридичної особи, що здійснює операцію, та ідентифікаційний номер

(код) цієї особи;

д) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва

юридичної особи-контрагента (за його наявності);

е) вид операції;

є) назва, номер і дата первинного документа, на підставі

якого здійснюється операція;

ж) ознака (ознаки) операції, за якою вона підлягає

фінансовому моніторингу;

з) прізвище та ініціали працівника, який повідомив про цю

операцію;

и) прізвище та ініціали працівника, який вніс інформацію про

цю операцію до реєстру.

Зазначена інформація про фінансову операцію має бути внесена

до реєстру якнайшвидше, але не пізніше наступного робочого дня з

часу отримання банком розрахункових чи касових документів або

виявлення працівником банку факту проведення операції, яка

підлягає фінансовому моніторингу.

За результатами вжиття заходів щодо з'ясування суті та мети

проведення клієнтом операції, яка підлягає внутрішньому

фінансовому моніторингу, дані про цю операцію доповнюються

інформацією про прийняте відповідальним працівником рішення

стосовно:

проведення або відмови в її проведенні;

надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про цю

операцію.

Рішення про надання або ненадання Уповноваженому органу

інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому

моніторингу, приймається відповідальним працівником банку або

філії відповідно до внутрішніх процедур банку, закріплених у

Правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку.


4.4. Після надсилання Уповноваженому органу інформації про

фінансову операцію дані про цю операцію, що внесені до реєстру,

після отримання файла-квитанції від Уповноваженого органу з

нульовими кодами помилок доповнюються назвою файла та номером

інформаційного рядка файла-повідомлення, у якому інформація про цю

фінансову операцію була надіслана до Уповноваженого органу.


4.5. У разі надання Уповноваженому органу додаткової

інформації про фінансову операцію та/або осіб, які брали участь в

її здійсненні, дані, що внесені до реєстру, доповнюються назвою

файла-відповіді та/або файла-додатка.


4.6. У разі прийняття відповідальним працівником банку

(філії) рішення про недоцільність інформування Уповноваженого

органу про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому

фінансовому моніторингу, він складає довідку, у якій обгрунтовує

це рішення. Довідка має, зокрема, містити порядковий номер

реєстрації операції в реєстрі, дату її складання, результати

вжитих заходів щодо з'ясування суті і мети проведення клієнтом

цієї операції та підпис відповідального працівника.


4.7. Наприкінці робочого дня частина реєстру, яка містить

інформацію про операції, зареєстровані протягом цього дня, а також

зміни, що внесені цього самого дня до реєстру за операціями,

зареєстрованими раніше, роздруковуються та посвідчуються (кожна

сторінка) підписом відповідального працівника банку (філії).


4.8. До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за

попередній місяць аркуші складаються в хронологічному порядку та

формуються в справи, які прошнуровуються, нумеруються,

посвідчуються підписом відповідального працівника банку (філії) та

скріплюються відбитком печатки банку (філії). На першій сторінці

справи зазначається кількість аркушів, що містяться у справі,

номер і дата першого та останнього запису про фінансові операції.

Такі справи зберігаються протягом п'яти років з дня їх формування.


5. Порядок надання інформації Уповноваженому органу


5.1. Банки та їх філії зобов'язані надавати Уповноваженому

органу інформацію про фінансові операції, що підлягають

фінансовому моніторингу, та ідентифікацію осіб, які їх здійснили

(здійснюють), а також іншу інформацію, надання якої вимагається

законами України з питань запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначена

інформація може надаватися філіями банків до Уповноваженого органу

як безпосередньо, так і через банк - юридичну особу.

Порядок передавання інформації до Уповноваженого органу має

забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

Працівникам банку (філії), які забезпечують підготовку та

надання Уповноваженому органу інформації про фінансові операції,

забороняється повідомляти про це осіб, які їх здійснюють, та

будь-яких третіх осіб.


5.2. Інформація про фінансову операцію, що підлягає

фінансовому моніторингу або щодо якої було відмовлено клієнту в її

проведенні, та осіб, які брали (беруть) участь у проведенні такої

операції, передається банком (філією) до Уповноваженого органу не

пізніше трьох робочих днів з часу її реєстрації.

Інформація про фінансову операцію, щодо якої в банку є

мотивовані підозри, що вона може бути пов'язана, мати відношення

або призначатися для фінансування терористичної діяльності, та

осіб, які брали (беруть) участь в її проведенні, підлягає негайній

реєстрації та повідомленню Уповноваженому органу в день виявлення

такої операції. Одночасно з повідомленням Уповноваженого органу

інформація про таку операцію надається до правоохоронних органів,

визначених законодавством України, за місцем розташування банку

(філії) у порядку, узгодженому банком (філією) з цим органом.

Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану

доставку та конфіденційність.

У разі закриття банком рахунку клієнта на підставі статті 64

Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )

інформація щодо такого рахунку надається до Уповноваженого органу

протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку.

Надання банком (філією) Уповноваженому органу інформації про

фінансові операції здійснюється у формі файлів-повідомлень.


5.3. Перелік реквізитів для надсилання банком (філією)

Уповноваженому органу повідомлення про фінансову операцію, яка

підлягає фінансовому моніторингу, та осіб, які її здійснюють

(здійснили):

а) дані про банк (філію), що надає інформацію:

назва згідно з реєстрацією;

МФО;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

місцезнаходження;

номер телефону;

б) дані про відповідального працівника банку (філії):

посада;

прізвище, ім'я, по батькові;

номер телефону;

адреса електронної пошти E-mail;

в) дані про операцію:

унікальний номер операції в системі автоматизації банку (за

його наявності);

порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі;

ознака здійснення операції;

дата та час здійснення (відмови в здійсненні) операції;

код валюти операції або код банківського металу;

сума операції у валюті її проведення та її еквівалент у

національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної

валюти, установленим Національним банком України на день

проведення операції;

код (коди) ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає

фінансовому моніторингу;

код виду операції;

призначення платежу;

пов'язані операції (за наявності відповідної інформації);

коментар;

Довідники ознак фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу, та видів операцій формуються, ведуться та

доводяться до відома банків Уповноваженим органом;

г) дані про клієнта:

для юридичної особи:

повна та скорочена назва;

ознака резидентності;

країна реєстрації;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

юридична адреса;

номер рахунку клієнта, що використовується для здійснення

операції;

для фізичної особи:

тип (фізична особа, фізична особа - суб'єкт підприємницької

діяльності);

прізвище, ім'я, по батькові;

ознака резидентності;

країна громадянства;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

( 320/94-ВР );

місце проживання або тимчасового перебування (поштова

адреса);

дані про документ, що згідно із законодавством України

засвідчує особу (назва, серія та номер документа, дата видачі

документа, повна назва органу, що видав документ);

номер рахунку клієнта, що використовується для здійснення

операції (у разі його наявності);

ґ) дані про особу, яка діє від імені клієнта:

для юридичної особи:

повна або скорочена назва;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

юридична адреса;

дані про документ, що дає право діяти від імені клієнта;

для фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

( 320/94-ВР );

місце проживання або тимчасового перебування (поштова

адреса);

дані про документ, що згідно із законодавством України

засвідчує особу (назва, серія та номер документа, дата видачі

документа, повна назва органу, що видав документ);

дані про документ, що дає право діяти від імені клієнта;

д) інші учасники операції (за їх наявності) та дані про них:

вид участі в операції (контрагент, представник контрагента,

фактичний вигодоодержувач тощо);

для юридичної особи - повна або скорочена назва;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові;

інша інформація про учасника (у разі її наявності):

для юридичної особи:

ознака резидентності;

країна реєстрації;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

юридична адреса;

номер рахунку учасника, що використовується для здійснення

операції;

дані про банк (філію), у якому відкритий рахунок, що

використовується для здійснення операції: назва, МФО - для

резидента або BIC - для нерезидента, юридична адреса;

для фізичної особи:

тип учасника (фізична особа, фізична особа - суб'єкт

підприємницької діяльності);

ознака резидентності;

країна громадянства;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

( 320/94-ВР );

місце проживання або тимчасового перебування (поштова

адреса);

номер рахунку учасника, що використовується для здійснення

операції;

дані про банк (філію), у якому відкритий рахунок, що

використовується для здійснення операції: назва, МФО - для

резидента або BIC - для нерезидента, юридична адреса;

інша інформація;

е) дані про кореспондентський рахунок, який використовується

для здійснення операції в іноземній валюті (у разі наявності):

номер рахунку, назва, МФО - для резидента або BIC - для

нерезидента, юридична адреса фінансової установи.
1   2   3   4

Схожі:

Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається)
Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою...
Правління національного банку україни постанов а iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Правління національного банку україни постанов а iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 серпня 2003 р. N 1380
Національного банку та n 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Правління національного банку україни постанов а iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи