Міністерство внутрішніх справ України icon

Міністерство внутрішніх справ України
Скачати 42.72 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ України
Дата26.08.2012
Розмір42.72 Kb.
ТипДокументи
1. /Орган_зац_я розсл_дування вд.docМіністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України


Харківський національний університет внутрішніх справ


Бібліотека слідства та дізнання

Заснована в 2010 році


Організація розслідування
окремих видів злочинів


Навчальний посібник


За загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора
А. Ф. Волобуєва


Допущено
Міністерством внутрішніх справ України


Харків 2011

УДК 343.98(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)623я73

О 64

Авторський колектив:

А. Ф. Волобуєв, д-р юрид. наук, проф. – підрозділ 1.1 (спільно з О. В. Олішевським), підрозділ 1.3, підрозділи 5.1, 5.4 (спільно з В. Г. Телійчуком), підрозділ 5.5, підрозділ 5.6 (спільно з В. В. Клюсом), розд. 9 (спільно з М. В. Проценком), підрозділ 10.5 і 10.6 (спільно з Р. Л. Степанюком); О. Є. Користін, д-р юрид. наук, доц. – підрозділи 10.1 і 10.8 (спільно з С. С. Чернявським); Р. Л. Степанюк, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 4.5 (спільно з З. С. Галаваном), підрозділ 10.3, підрозділи 10.5 і 10.6 (спільно з А. Ф. Волобуєвим), підрозділ 10.7; В. В. Грицаченко, канд. юрид. наук, доц. – розд. 7 (спільно з
С. П. Лаптою); С. І. Кобзар, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 1.2; О. Ф. Кобзар, канд. юрид. наук – пункт 4.1.1 (спільно з М. Г. Черне­цем); Р. М. Шехавцов, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 1.4; Т. П. Матюшкова, канд. юрид. наук – підрозділ 2.1 (спільно з С. О. Книженко), розд. 3 (підрозділ 3.3 спільно з В. М. Валіневичем); С. О. Книженко, канд. юрид. наук – підрозділ 2.1 (спільно з Т. П. Матюшковою), підрозділи 2.3, 2.4, 2.5; М. Г. Чернець, канд. юрид. наук, доц. – пункт 4.1.1 (спільно з О. Ф. Кобзарем), пункт 4.1.2, підрозділ 4.2 (спільно з М. Г. Щербаковським), підрозділ 4.4 (спільно
з В. Г. Телійчуком); В. В. Колесніков, канд. юрид. наук – підрозділи 5.2, 5.3; В. В. Клюс, канд. юрид. наук – підрозділ 5.6 (спільно з А. Ф. Волобуєвим); В. О. Малярова, канд. юрид. наук – розд. 6; В. М. Валіневич – підрозділ 3.3 (спільно з Т. П. Матюшковою); С. П. Лапта, канд. юрид. наук – розд. 7 (спільно з В. В. Грицаченком); С. М. Лозова, канд. психол. наук – розд. 8; М. В. Проценко, канд. юрид. наук – розд. 9 (спільно з
А. Ф. Волобуєвим); Т. П. Бірюкова, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 10.2; Д. А. Бондаренко, канд. юрид. наук – розд. 11; М. Г. Щербаковський, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 4.2 (спільно з М. Г. Чернецем); Т. А. Пазинич, канд. юрид. наук – підрозділ 4.3; В. Г. Телійчук, канд. юрид. наук – підрозділ 4.4 (спільно з М. Г. Чернецем), підрозділи 5.1, 5.4 (спільно з А. Ф. Во­лобуєвим); Л. В. Черечукіна, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 2.2; М. Ф. Сокиран, канд. юрид. наук – підрозділ 2.6; І. О. Ієрусалімов, канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 2.7; С. С. Чернявський, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб. – підрозділи 10.1 і 10.8 (спільно з О. Є. Користіним); І. М. Осика, канд. юрид. наук – підрозділ 10.4; З. С. Галаван, канд. юрид. наук, засл. юрист України – підрозділ 4.5 (спільно з Р. Л. Степанюком); А. К. Кішш’ян – підрозділ 5.7 (спільно з Д. А. Сафоновим); Д. А. Сафонов – підрозділ 5.7 (спільно з А. К. Кішіш’яном)

Рецензенти:

В. Д. Берназ – професор кафедри криміналістики Одеського державного
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Т. В. Каткова – доцент кафедри кримінального процесу Навчально-наукового
інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Допущено Міністерством внутрішніх справ України як навчальний посібник
для вищих навчальних закладів (лист № 22678/Фр від 03.12.2010)


ISBN 978-966-610-145-9

© Волобуєв А. Ф., Користін О. Є., Степанюк Р. Л. та ін., 2011

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011

©


Тяпкін А. С., дизайн обкладинки, 2011


ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

О 64

Організація розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / [А. Ф. Волобуєв, О. Є. Користін, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук А. Ф. Во­лобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 568 с. – (Бібліотека слідства та дізнання).

ISBN 978-966-610-000-0

У посібнику згідно з навчальною програмою спецкурсу у вищих навчальних закладах МВС України «Організація розслідування окремих видів злочинів» розглядаються питання розслідування злочинів в окремих сферах, а також злочинів окремих видів. Особливості розслідування злочинів висвітлюються з урахуванням новітніх криміналістич­них досліджень. Сформульовані положення і рекомендації мають сприяти науково-методичному забезпеченню діяльності слідчого при проведенні досудового слідства.

УДК 343.98(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)623я73


Навчальне видання


Бібліотека слідства та дізнання


Авторський колектив:

Волобуєв Анатолій Федотович

Користін Олександр Євгенійович

Степанюк Руслан Леонтійович та ін.


Організація розслідування
окремих видів злочинівНавчальний посібник


Редагування Т. Д. Мельник

Комп’ютерне верстання С. В. Гончарук, А. С. Тяпкіна


Формат 60×84/16. Ум.-друк.арк. 33,15. Обл.-вид.арк. 29,3.
Тираж 120 пр. Зам. № 6/79.

Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ України iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ України iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Міністерство внутрішніх справ України iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Міністерство внутрішніх справ України iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Міністерство внутрішніх справ України iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Міністерство внутрішніх справ України iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Міністерство внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ україни

Міністерство внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ україни

Міністерство внутрішніх справ України iconПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Міністерство внутрішніх справ України iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи