Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник icon

Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник




Скачати 51.65 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник
Дата26.08.2012
Розмір51.65 Kb.
ТипДокументи
1. /Розсл_дування компютерних злочин_в.docМіністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


М. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв


РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ


Навчальний посібник


Допущено Міністерством внутрішніх справ України


Харківський національний університет
внутрішніх справ
2010

УДК 343.98(477)

ББК 67.9(4Укр)623.19я73

Щ 61

Автори:

М. Г. Щербаковськийканд. юрид. наук, доц., зав. каф. криміналістики
навчально-наукового інституту права, економіки та соціології
Харківського національного університету внутрішніх справ;


Д. В. Пашнєвканд. юрид. наук, доц. каф. криміналістики
Кримського юридичного інституту
Одеського державного університету внутрішніх справ


Рецензенти:

М. В. Салтевський д-р юрид. наук, проф., проф. каф. криміналістики
навчально-наукового інституту права, економіки та соціології
Харківського національного університету внутрішніх справ;


М. А. Михайлов – канд. юрид. наук, доц. зав. каф. кримінального процесу
та криміналістики Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського;


О. О. Андрєєв канд. юрид. наук, нач. відділу слідчого управління ГУМВС України в Харківській області

Допущено Міністерством внутрішніх справ України для використання у навчальному процесі вищих навчальних закладів системи МВС (лист № 20141/Вр від 16 жовтня 2009 р.)


Щ 61

Щербаковський М. Г.

Розслідування комп’ютерних злочинів : навч. посіб. / М. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв ; МВС України. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 112 с.

ISBN 978-966-610-180-1

Навчальний посібник присвячено криміналістичній методиці розслідування злочинів, що пов’язані з комп’ютерними технологіями. Зміст включає основні елементи криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів, що мають значення для встановлення істини, систему криміналістичних засобів, прийомів та методів, що застосовуються в їх розслідуванні, та криміналістичних рекомендацій з найбільш ефективного їх використання.

Посібник призначено для співробітників правоохоронних органів, насамперед слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України, а також для підготовки до навчальних занять з криміналістики за відповідною темою.

УДК 343.98(477)

ББК 67.9(4Укр)623.19я73

ISBN 978-966-610-180-1 © Щербаковський М. Г., Пашнєв Д. В., 2010

©


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010

З М І С Т

ВСТУП 5


ВСТУП

Результати науково-технічного прогресу не завжди використовуються на користь суспільству, а найчастіше навпаки – найновіші та найсучасніші технічні прилади, пристрої, устаткування тощо беруться на озброєння злочинним світом. Очевидно, що правоохоронні органи для ефективної боротьби з останнім завжди повинні мати відповідний рівень підготовки. Чи не найголовнішу роль у забезпеченні залучення новітніх технічних розробок у діяльність із розслідування та розкриття злочинів відіграє криміналістична наука.

Криміналістика як одна з профілюючих дисциплін у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця правоохоронних органів фор­мує засади ефективної діяльності з попередження, виявлення та розслідування злочинів. Без використання криміналістичних знань та навичок іноді неможливо вчасно та повно виявити ознаки злочинної діяльності, зібрати, дослідити її сліди та використати їх як докази, а значить, немож­ливо запобігти вчиненню злочину, припинити злочин, що скоюється, організувати ефективний розшук злочинців, забезпечити подальше розслідування та розкриття злочину.

Широке впровадження в Україні сучасних систем управління економікою, культурою, освітою, наукою, медициною, рухом літаків у повітрі, поширення телекомунікаційної мережі, впровадження системи електронних платежів, використання комп’ютерів у діяльності правоохоронних органів та у військовій справі тощо породили таке негативне явище, як комп’ютерна злочинність різних видів, засобами вчинення яких є комп’ютерні технології. Крім цього, комп’ютерний носій потенційної криміналістично значущої інформації може бути виявлений і стати джерелом доказів не тільки під час розслідування комп’ютерних злочинів, а й практично під час розслідування будь-якого злочину. Таким носієм може бути звичайний мобільний телефон, електронний записник, персональний цифровий асистент, портативний комп’ютер, персональний комп’ютер і будь-який зовнішній носій інформації: флеш-пам’ять, зовнішній жорсткий диск, гнучкий магнітний диск і багато інших видів носіїв інформації, заснованих на комп’ютерних технологіях. Невиявлення і неврахування таких джерел може негативним чином позначитися на результатах розслідування кримінальної справи.

Проблема розслідування комп’ютерних злочинів обумовлена, в пер­шу чергу, необхідністю використання спеціальних знань, засобів, методів збирання та дослідження слідів, що утворюються безпосередньо в електронних засобах ЕОМ та їх системах, на носіях інформації, у вір­туальному середовищі.

З метою підвищення ефективності розкриття та розслідування злочинів, учинених із використанням комп’ютерних технологій, курсанти (слухачі) та працівники слідчих та оперативних підрозділів повинні чітко й на достатньому рівні знати криміналістичну характеристику комп’ютерних злочинів, точно визначати елементи, що підлягають доказуванню, володіти тактикою проведення окремих слідчих дій; розуміти особливості та можливості використання спеціальних знань у сфері комп’ютерних технологій під час розслідування злочинів з метою пошуку, виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів даної категорії злочинів відповідно до способів їх утворення у стадії порушення кримінальної справи, під час проведення слідчих дій; взагалі орієнтуватися у спеціальних методах, засобах збирання та дослідження комп’ютерних слідів.

Вказані обставини зумовили необхідність розробки даного навчально-практичного посібника, який слід використовувати курсантам (слухачам) при вивченні криміналістики з огляду на сучасний рівень інформатизації суспільства. Крім того, посібник буде корисним для працівників органів слідства та дізнання при вирішенні ними практичних завдань боротьби зі злочинністю.


Навчальне видання


Щербаковський Михайло Григорович

Пашнєв Дмитро Валентинович


РОЗСЛІДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ



Навчальний посібник


Редагування О. О. Конобевської

Комп’ютерне верстання С. В. Гончарук


Формат 60×84/16. Ум.-друк.арк. 6,53. Обл.-вид.арк. 6,00.
Тираж 200 пр. Зам. № 2010-2.


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconА. Ф. Волобуєв, докт юрид наук, доц. Національний університет внутрішніх справ Проблеми застосування ст. 209 Кк україни при розслідуванні економічних злочинів
...
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconОсобливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
До появи нових проблем, у тому числі й у сфері боротьби зі злочинністю. У цьому плані перед правоохоронними органами постає задача...
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconНдісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ)
Сучасні засоби технічної підробки паперових документів та способи їх розпізнання
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconПерелік питань для підготовки до іспиту із спецкурсу: “ методика розслідування окремих видів злочинів”
Структура (зміст) загальної методики (загальних положень) розслідування злочинів
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconПрактикум Навчальний посібник
М.І., д ю н., професор, начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ днду...
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Міністерство внутрішніх справ україни м. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв розслідування комп’ютерних злочинів навчальний посібник iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи