Конфліктологія icon

Конфліктологія
Скачати 72.55 Kb.
НазваКонфліктологія
Дата26.08.2012
Розмір72.55 Kb.
ТипДокументи
1. /Практична конфл_ктолог_я.docКонфліктологія


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


С. П. Гіренко


ПРАКТИЧНА
КОНФЛІКТОЛОГІЯНавчальний посібник


Харків 2010

УДК [159.9:316.48](075.8)

ББК 88.53я73

Г 51


Рецензенти:

П. В. Макаренко – канд. психол. наук, нач. каф. прикладної
психології навчально-наукового інституту психології,
менеджменту, соціальних та інформаційних технологій
Харківського національного університету внутрішніх справ;

Л. Я. Філіпова – д-р пед. наук, проф., декан ф-ту
документознавства та інформаційної діяльності
Харківської державної академії культури


Затверджено Вченою радою

Харківського національного університету внутрішніх справ,

протокол № 1 від 30.01.2009


Гіренко С. П.

Г 51

Практична конфліктологія : навч. посіб. / С. П. Гіренко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 184 с.

ISBN 978–966–610–187–0

Навчальний посібник являє собою виклад основ курсу практичної конфліктології. Розглядаються загальні теоретичні питання конфліктології, критерії, умови та чинники вирішення конфліктних ситуацій, висвітлюються методи дослідження та розв’язання конфліктів. Представлені психологічні методики діагностики рівня особистісної конфліктності, конфлікто­стійкості, агресивності, форм раціональної та конструктивної поведінки особистості в конфлікті.

Видання призначене для курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, практичних працівників, психологів, керівників та всіх, хто цікавиться питаннями розв’язання конфліктів та підвищення конфлікто­логічної компетентності.

УДК [159.9:316.48](075.8)

ББК 88.53я73ISBN 978–966–610–187–0  С. П. Гіренко, 2010

 Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 5

ВСТУП

Кардинальні зміни в економічній, політичній та соціальній сферах сучасного українського суспільства впливають на діяльність правоохоронної системи і вимагають реформування ряду її напрямків. Серед них: оптимізація взаємовідносин державних органів влади та міліції, покращення соціального статусу працівника ОВС, гуманізація діяльності органів внутрішніх справ, підвищення професіоналізму правоохоронців, їх професійна підготовка. Також до актуальних завдань сьогодення багато дослідників відносять налагодження тісної співпраці між міліцією та населенням з метою отримання своєчасної інформації про можливі та вчинені злочини, покращення іміджу міліції.

Процеси гуманізації діяльності правоохоронних органів, посилення соціальної спрямованості в їх роботі вимагають докорінних змін в організації системи професійної підготовки майбутніх правоохоронців, у критеріях оцінювання професійної компетентності працівника. О. Бандурка звертає увагу на те, що ніяка реформа органів внутрішніх справ не досягне цілі без якісного комплектування особового складу органів внутрішніх справ, перш за все міліції, з точки зору забезпечення відповідного професійно-освітнього рівня працівників [5]. Тому, на нашу думку, актуальним залишається питання дослідження складових професійної культури працівників ОВС з метою створення нових ефективних освітніх, методологічних та дидактичних умов, принципів та критеріїв її формування на різних етапах професіоналізації особистості, відповідно до сьогоднішніх умов життя та розвитку суспільства.

Метою представленого навчального посібника є збагачення уявлень його читачів (а основною його читацькою аудиторією є курсанти та студенти) про внутрішню логіку та динаміку конфлікту як поширеного в суспільстві явища, що впливає на особисте та професійне життя будь-кого з нас, на наші успіхи та невдачі, кар’єру та стосунки в мікро- та макросередовищі. Конфлікт, на думку автора, слід аналізувати крізь призму психологічних особливостей людини, враховуючи його спрямованість, динаміку та вплив на поведінку учасників. Це дає можливість зрозуміти функ­ції конфлікту та передбачити його наслідки в різних ситуаціях залежно від реакцій опонентів. У переліку завдань, що ставить перед собою автор, є спонукання читачів до пошуку власних психологічних резервів подолання конфліктів у своєму житті, збагачення, закріплення та реалізація конфліктогічних знань, умінь та навичок як складових конфліктологічної компетентності особистості.

Актуальним є питання, чи можливе ефективне розв’язання конфліктів та формування конфліктологічної культури, компетентності у працівників ОВС, і якщо так, то за яких педагогічних, соціальних, професійних обставин та умов це відбувається? Адже курсант або студент – це вже в цілому практично сформована особистість, з досить стійкими особистісними рисами, принципами, моральною та ціннісною сферами.

Спочатку розглянемо зворотній бік компетентності – некомпетентність. Серед головних наслідків конфліктологічної некомпетентності працівників ОВС відзначимо головні:

1) велика кількість невирішених проблем та конфліктів;

2) трансформація особистісних рис та властивостей (неадекватна самооцінка, агресивність, жорстокість, конфліктність, цинізм, низька толерантність, мстивість, невпевненість у собі, брутальність, необ’єктивність, зниження профмотивації та ін.);

3) негативні соціально-професійні наслідки (професійно-психологічна деформація, протиправні вчинки, авторитарний стиль управління, негативний соціально-психологічний клімат у колективі, погіршення іміджу).

З урахуванням кризових періодів у професійній діяльності та проходженні служби в ОВС підвищеної уваги потребує вивчення найбільш сенситивних періодів для виховання різних компонентів конфліктологічної культури співробітників та суттєвих особистісних змін.

На кризовому етапі «початкового становлення професіонала» (17–25 років) відбувається процес знайомства з особливостями, специфікою служби, формування первинних професійних здібностей, знань та вмінь. Цей етап проходить для багатьох майбутніх працівників в умовах навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах системи МВС. Саме в цей період досвідчені, висококваліфіковані фахівці професорсько-викладацького складу, офіцери курсової ланки повинні під час аудиторних та позааудиторних занять конфліктологічного, психологічного та педагогічного циклу особистим прикладом виховувати науково-практичні основи конфліктологічної культури курсантів, створювати міцні конструктивні основи майбутньої професійної компетентності працівника міліції (див. додаток).

У віковому проміжку загального розвитку особистості цей період співпадає зі стадією пізньої юності та ранньої дорослості. Конфліктологічна культура людини в цей час формується під впливом таких чинників, як самооцінка, мотиваційні та ціннісні деформації, що супроводжуються браком вільного часу (у порівнянні з навчанням у загальноосвітній школі), внутнішньогруповими процесами (формування групової єдності та соціально-психологічного клімату, співпраця тощо), значно підвищеною відповідальністю та ін. Одночасно відбуваються професійна адап­тація до умов служби та колективу, перевірка професійної спрямованості «на міцність», виникають труднощі та успіхи в професійному теоретичному та практичному навчанні. При глибоких або частих невдачах може прийматися рішення про зміну виду діяльності, включаючи звільнення з ОВС. У цей період реальну небезпеку становлять помилкова оцінка перших особистих вражень, негативних традицій, що існують в окремих службах, та некритичне засвоєння деформованих уявлень, оцінок співробітників зі значним стажем служби в ОВС.

Суттєві особистісні зміни в професійній культурі правоохоронців відбуваються на кризових етапах «формування первинної компетентності» (25–30 років), «професійної зрілості» (30–40 років) та «професійної майстерності» (40–45 років та старше). Причому на цих етапах, за результатами наших досліджень, співвідношення кількості «горизонтальних» та «вертикальних» (із керів­ництвом) службових конфліктів у осіб неначальницького складу становить приблизно 75 % до 25 %. Тобто приблизно лише кожний четвертий конфлікт трапляється з керівником, а переважають за кількістю конфлікти з рівними за статусом працівниками. Це можна пояснити адаптацією до умов служби та статутних норм, зниженою мотивацією до конфліктів з керівництвом, бо в цей час працівникам вже «є, що втрачати». Результати опитувань доводять, що двоє з трьох респондентів зазначають, що кількість психологічних причин конфліктів зі зростанням стажу роботи в ОВС з часом зменшується, а кількість «ділових», навпаки, може збільшуватися, особливо на другому та третьому етапах «професіоналізації», тобто у працівників зі стажем 7–15 років.

Навчальний посібник передбачає як знайомство з теоретичними аспектами виникнення, протікання та розв’язання конфліктів, так і дослідження конфліктологічної сфери особистості, рівня її конфліктності, конфліктостійкості та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях.

Автор сподівається, що отриманні знання стануть для наших читачів міцною основою для подолання та попередження конфліктних явищ, а результати проведених конфліктологічних досліджень допоможуть зрозуміти власну конфліктність та своє ставлення до конфліктів у житті.


Навчальне видання


ГІРЕНКО Сергій Петрович


ПРАКТИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ


Навчальний посібник


Редактор Н. С. Леонова

Комп’ютерне верстання А. О. Зозуля


Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк. 10,73. Обл.-вид.арк. 7,60
Тираж 220 пр. Зам. № 16.


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


Схожі:

Конфліктологія iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності
Програма курсу «Конфліктологія» складається з 5 тем, що передбачають вивчення зазначених питань
Конфліктологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 – «Менеджмент...
Конфліктологія iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Конспект лекцій з навчальної дисципліни «психологія управління та конфліктологія»
Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу денної форми...
Конфліктологія iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з начальної дисципліни „конфліктологія
Модульно-рейтингового контролю І оцінювання з начальної дисципліни „конфліктологія”
Конфліктологія iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з начальної дисципліни „конфліктологія
Модульно-рейтингового контролю І оцінювання з начальної дисципліни „конфліктологія”
Конфліктологія iconRoz group іеф
Конфліктологія в професійній діяльності, корп. 1, ауд. 515, Стецкевич Л. М., Лекція
Конфліктологія icon“психологія управління І конфліктологія
Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства та гуманітарної підготовки
Конфліктологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Удк конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: хнамг, 2007. – 164 с
Конфліктологія iconНазва модуля: Психологія управління та конфліктологія
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторних годин – 22 ( лекцій – 12, семінарських – 6, лабораторних...
Конфліктологія iconВступне слово
У той же час, вона залишається міждисциплінарною галуззю, де поєднуються юриспруденція, психологія, соціологія, конфліктологія й...
Конфліктологія iconНазва Модуля: Психологія управління та конфліктологія
Знати соціально-психологічні особливості управління та основні підходи до вивчення конфліктів їх типологію, психологічні основи управлінської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи