Цивільне право україни icon

Цивільне право україни
Скачати 324.91 Kb.
НазваЦивільне право україни
Дата26.08.2012
Розмір324.91 Kb.
ТипДокументи
1. /Цив_льне право Украхни.docЦивільне право україни


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИУ двох частинах

Частина 1


Підручник

За загальною редакцією

доктора юридичних наук, професора Р. Б. Шишки
та кандидата юридичних наук, доцента В. А. Кройтора


Затверджено
Міністерством науки та освіти України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів


Автори:


Апанасюк М. П. – канд. юрид. наук – § 1 глави 20.

Батожська О.В. – §§ 2-6 глави 20 (у співавторстві з Кройтором В. А.).

Вакулович Е. В.– канд. юрид. наук– глава 11 (у співавторстві з Кройтором В.А.).

Венедіктова І. В. – канд. юрид. наук, доцент – глава 21.

Д’ячкова Н. А. – канд. юрид. наук – глава 8 (у співавторстві з Кройтором В. А.).

Зайцев О. Л.– канд. юрид. наук, доцент – глава 12.

Красицька Л. В. – канд.. юрид. наук, доцент - § 1 глави 16 (у співавторстві з Сліпченко С. О.)

Кройтор В. А. – канд. юрид. наук, доцент – глава 8 (у співавторстві з Д’ячковою Н. А.), глава 11 (у співавторстві з Вакулович Е. В.), §§ 2-6 глави 20 (у співавторстві з Батожською О. В.).

Лісніча Т. В. – § 2 глави 16 (у співавторстві з Сліпченко С. О.).

Мандрика Л. М. – канд. юрид. наук, –глава 19.

Мічурін Є. О. – канд. юрид. наук, доцент – глави 9 (§§ 1,3,8 – у співавторстві з Шишкою Р. Б.), 10, 19, §§ 1-7 глави 18 (у співавторстві з Шишкою Р. Б.), §12 глави 18.

Молчанов Р. Ю. – § 3 глави 16 (у співавторстві з Сліпченко С. О.).

Москалюк В. Ю. – канд. юрид. наук – § 10 глави 7.

Самойлов М. О. – канд. юрид. наук, доцент – глава 3.

Селіванов М. В. – канд. юрид. наук, доцент – глави 22, 24.

Сліпченко С. О. – канд. юрид. наук, доцент – глава 6 (§§ 3,4 у співавторстві з Чапічадзе Я. О.), глава 16 (§1 у співавторстві з Красицькою Л. В., § 2 у співавторстві з Ліснічою Т. В., § 3 у співавторстві з Молчановим Р. Ю.).

Смотров О. І.- канд. юрид. наук – глава 15.

Соболєв О. В. - канд. юрид. наук – § 9 глави 18.

Рєзніченко С. В. - канд. юрид. наук, доцент – §§ 10, 11 глави 18.

Рябченко О. П. – доктор юрид. наук, професор - § 9 глави 7.

Чалий Ю. І. – канд. юрид. наук, доцент – глави 4, 5, 17.

Чапічадзе Я. О. – канд. юрид. наук, доцент – §§ 3, 4 глави 6 (у співавторстві з Сліпченко С. О.).

Шишка О. Р. – канд. юрид. наук – §§ 1-8 глави 7 (у співавторстві з Шишкою Р. Б.).

Шишка Р. Б. – докт. юрид. наук, професор – глави 1, 2, §§ 1-8 глави 7 (у співавторстві з Шишкою О. Р.), §§ 1,3,8 глави 9, 13, 14, §§ 1-7 глави 18 (у співавторстві з Мічуріним Є. О.), §§ 2-7 глави 18, 23.

Зміст


Зміст 3

Скорочення 4

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни : «Цивільне право» за напрямом «Право» для всіх форм навчання 5

ВСТУП 5

Модуль № 1 6

Розділ I. Загальні положення 6

Модуль № 2 8

Модуль № 3 10

Модуль № 4 12

Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи 12

Розділ ІІІ. Речове право 13

Розділ IV. Право інтелектуальної власності 14

Розділ V. Зобов’язальне право 16

Модуль № 5 16

Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права 16

Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань 17

Модуль № 6 17

Модуль № 7 21

Модуль № 8 22

Розділ VI. Спадкове право 22ВСТУП

Практика застосування Цивільного кодексу України (далі-ЦК) свідчить, що цивільні відносини отримали стабільну основу для свого подальшого розвитку. Проте зосталась низка не досить чітко врегульованих цивільних правовідносин, які потребують вдосконалення їх позитивного регулювання і спричиняють потребу внесення змін та доповнень у нього. Крім того, існує конкуренція норм цивільного та господарського права, що регулюють одні і ті ж відносини і можливість вирішення однотипних спорів по різному, що саме по собі є небажаним явищем та не сприяє єдності правозастосувальної практики.

У підручнику проведена ідея, що чинне цивільне право є єдиним і має розвиватися у напрямку сучасного вектору розвитку відповідно ідеям його гармонізації та універсалізації. Його основу складає ідея про визначальну цінність права, його верховенство над законом, поділу права на приватне та публічне, можливість застосування прецеденту та широкому застосуванні договору для врегулювання відносин між автономними суб’єктами права. На національному рівні можуть бути певні особливості, але не настільки суттєві щоб мова йшла про особливе цивільне право України. Скоріше мова йде про його прояви в формальному (позитивному) праві і доктрині в Україні.

Метою цього підручника є викладення основних положень новітнього цивільного законодавства, та підготовка правознавців на його основі. Низка новел з’явилась у ЦК буквально в останній момент, вони проходять апробацію практикою, яка потребує вишколу тих, хто застосовує норми цивільного законодавства. Одночасно провідною ідеєю цього видання є те, що студенти, у яких обмаль часу для ознайомлення із складними конструкціями, разом із матеріалом підручника мають вивчати і норми ЦК, для розуміння яких викладений у підручнику матеріал є компасом.

Редактори намагалися максимально зберегти стиль авторів. Крім того, позитивний матеріал свідомо не обтяжувався деталізацією та аналізом всіх теоретичних положень, норм актів цивільного законодавства та прикладами із практики. Це – завдання для практичних занять та більш глибокого вивчення спеціальної літератури.

Колектив авторів та редактори щиро вдячні рецензентам доктору юридичних наук, професору, академіку АПрН України В. В. Луцю, доктору юридичних наук, професору Є. О. Харитонову за слушні зауваження та поради. Творчий колектив наперед висловлює вдячність за критичні зауваження та пропозиції фахівців.

Скорочення


ВАСУ – Вищий арбітражний суд України;

ВР – Верховна Рада;

ВВР – Відомості Верховної Ради України;

ВГСУ – Вищий господарський суд України;

ВСУ – Верховний Суд України;

ГК – Господарський кодекс України;

ГПК – Господарський процесуальний кодекс України;

ЖК – Житловий кодекс України;

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України;

ЗК – Земельний кодекс України;

КК – Кримінальний кодекс України;

КЗпШС – Кодекс про шлюб та сім’ю Української РСР;

КТМ – Кодекс торгівельного мореплавства України;

МВС – Міністерство внутрішніх справ України;

НБУ – Національний банк України;

ПВСУ – Пленум Верховного Суду України;

СК – Сімейний кодекс України;

ФДМ – Фонд державного майна України;

ЦК – Цивільний кодекс України;

ЦК УРСР – Цивільний кодекс Української РСР 1963р.;

ЦК РФ – Цивільний кодекс Російської Федерації;

ЦПК – Цивільно-процесуальний кодекс України;

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни : «Цивільне право» за напрямом «Право» для всіх форм навчання

ВСТУП


Значення цивільного права (в усіх його проявах: галузі права, науки, законодавства, навчальної дисципліни) для юридичної освіти важко переоцінити.

Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільне право, як відомо, «обслуговує» сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом позивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи (взагалі) й співробітники правоохоронних органів (зокрема) покликані бути провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є головними принципами приватного (цивільного) права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи; рівність усіх форм власності; свобода договору; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених законом; свобода підприємництва; судовий захист будь-якого права у разі його порушення та ін.

Подана програма навчальної дисципліни є універсальною, бо дозволяє викладати курс «Цивільне право» на будь-якому потоці того чи іншого інституту ХНУВС. Слід також зазначити, що дана навчальна програма не може сковувати творчу ініціативу лектора (чи іншого викладача) й щодо вибору ним обсягу матеріалу при викладенні тих чи інших питань при розгляді тем учбового курсу в межах запланованих годин.

Предметом навчальної дисципліни «Цивільне право» є:

а) опанування необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою;

б) освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України;

в) ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування цивілістичних правових норм.

Опанування вищенаведеними питаннями повинно мати за мету вироблення у курсантів (слухачів, студентів) правового мислення, навиків з тлумачення відповідних норм, формування первинних практичних навиків із застосування у своїй майбутній роботі набутих знань.

Для досягнення зазначених цілей у ході викладання курсу «Цивільне право» передбачається проведення (у відповідності з програмою) лекційних, практичних (та/або семінарських) занять; проведення ділових ігор; написання курсових та реферативних робіт; підготовка доповідей. З метою поточного контролю знань буде проводитись опитування на практичних (семінарських) заняттях та написання самостійних (контрольних) робіт. Підсумковий контроль передбачає складання заліків та іспитів, що проводяться усно або письмово.

Модуль № 1

Розділ I. Загальні положення


Тема 1. Поняття цивільного права та його система

Поняття цивільного права як галузі права. Місце цивільного права в системі права України. Співвідношення цивільного і господарського права. Відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини. Значення цивільного права в діяльності органів внутрішніх справ України.

Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Поняття, ознаки та значення предмету цивільно-правового регулювання.

Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.

Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

Функції цивільного права. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

Принципи цивільного права. Поняття, значення та види принципів цивільного права.

Система цивільного права. Поняття та елементи системи цивільного права.

Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

Тема 2. Цивільне законодавство України

Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

Акти цивільного законодавства, їх система. Конституція України та її значення для цивільного законодавства. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України.

Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.

Тема 3. Цивільні правовідносини

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

Елементи цивільних правовідносин та їх зміст. Поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.

Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об’єктів. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Класифікація юридичних фактів. Події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення класифікації юридичних фактів.

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків.

Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Модуль № 2


Тема 6. Фізична особа

Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Початок та кінець правоздатності фізичної особи. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. Повна цивільна дієздатність. Часткова дієздатність фізичної особи та її зміст. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та його правові наслідки.

Оголошення фізичної особи померлою. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

Індивідуалізація фізичної особи. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.

Акти цивільного стану. Поняття та значення актів цивільного стану. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.

Тема 7. Опіка та піклування

Поняття, цілі та значення опіки та піклування. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування. Місце встановлення опіки або піклування. Призначення опікуна або піклувальника.

Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

Тема 8. Юридичні особи

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.

Види юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи. Підприємницькі та непідприємницькі товариства.

Способи створення юридичної особи. Створення юридичних осіб в залежності від організаційно-правових форм та цілей діяльності.

Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

Філії та представництва юридичної особи.

Відповідальність юридичних осіб.

Індивідуалізація юридичної особи. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

Припинення юридичної особи. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділ та перетворення. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.

Поняття та види підприємницьких товариств. Поняття та види господарських товариств. Виробничий кооператив.

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Українська держава як суб’єкт цивільного права, особливості його правового становища. Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення у відносинах, що регулюються цивільним законодавством. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

Модуль № 3


Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних прав. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав.

Класифікація речей та її правове значення. Нерухомі та рухомі речі. Речі подільні та неподільні. Споживні та неспоживні. Речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи.

Оборотоздатність речей в цивільному праві. Речі вилучені з цивільного обороту. Речі обмежено оборотоздатні. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Поняття та види майна. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

Цінні папери. Поняття та види цінних паперів. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

Роботи та послуги. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав.

Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

Тема 11. Правочини

Поняття, ознаки та значення правочинів.

Види правочинів. Правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні. Оплатні та безоплатні правочини. Умовні правочини. Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та абстрактні правочини. Еквівалентні та алеаторні правочини.

Чинність правочину. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Тлумачення змісту правочину. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.

Недійсність правочину. Поняття недійсності правочину. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним. Види недійсних правочинів.

Тема 12. Представництво

Поняття, підстави виникнення та види представництва. Правове значення представництва. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Передоручення.

Вчинення правочинів представником. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

Довіреність. Поняття та види довіреності. Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.

Припинення представництва. Підстави припинення представництва. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Поняття строку і терміну, їх значення та види. Місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права.

Обчислення строків. Загальні правила про обчислювання строків. Початок та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Види позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.

Обчислення та перебіг позовної давності. Правила обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності.

Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

Модуль № 4

Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи


Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.

Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав.

Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природнє існування фізичної особи

Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на таємницю про стан здоров’я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Право на свободу. Право на особисту недоторканність. Фізична недоторканність. Психічна недоторканність. Статева недоторканність.

Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат. Поняття та зміст.

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації. Поняття та зміст.

Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю кореспонденції. Поняття та зміст.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Право на місце проживання. Право на недоторканність житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Поняття та зміст.

Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання. Поняття та зміст.

Розділ ІІІ. Речове право


Тема 17. Загальні положення про речове право

Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав. Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав.

Захист речових прав. Поняття захисту речових прав, форми та способи захисту.

Тема 18. Право власності

Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканність права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. Зміст права власності.

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття та зміст.

Підстави набуття права власності. Класифікація підстав набуття права власності та характеристика окремих способів.

Момент виникнення права власності у набувача. Момент виникнення у набувача права власності за первинними підставами. Момент набуття права власності за правочином.

Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власника за забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

Право власності на житло. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку, квартири. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.

Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права власності.

Тема 19. Право спільної власності

Поняття та види права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності.

Здійснення права спільної власності. Утримання майна, що перебуває у спільній власності. Виділення частки співвласника. Припинення права спільної власності.

Тема 20. Захист права власності

Поняття та види захисту права власності. Принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності. Основні засади захисту права власності. Види способів захисту права власності.

Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Витребування майна власником від добросовісного набувача. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника. Недійсність актів, що порушують право власності. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

Тема 21. Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном як речове право. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення володіння та його припинення. Іпотека та притримання. Захист володіння майном.

Право користування чужим майном як речове право. Сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Суперфіцій та емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.

Розділ IV. Право інтелектуальної власності


Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності. Відмінності матеріальних об'єктів від нематеріальних. Теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси виключних прав на нематеріальні об'єкти.

Система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію тощо. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.

Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Вільне використання майнових прав.

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення.

Захист права інтелектуальної власності. Форми захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні.

Тема 23. Авторське право та суміжні права

Об’єкти авторського права. Поняття та ознаки об’єктів авторського права. Літературні та художні твори. Комп’ютерні програми. Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права.

Зміст суб’єктивного авторського права. Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові авторські права. Строк дії авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.

Обмеження авторського права. Загальні засади обмеження авторського права. Використання цитат. Використання творів в наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях. Вільне відтворення об’єктів авторського права бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях.

Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Використання суміжних прав.

Тема 24. Право промислової власності

Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки об’єктів патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Зміст суб’єктивного патентного права. Загальні положення про суб’єктивне патентне право. Момент виникнення прав з патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення права на комерційне найменування, строк його дії. Припинення дії права на комерційне найменування.

Право на торговельну марку. Поняття та ознаки торговельної марки. Критерії охороноздатності торговельної марки. Момент виникнення права на торговельну марку, строк його дії. Припинення дії права на торговельну марку.

Розділ V. Зобов’язальне право

Модуль № 5

Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права


Тема 25. Загальні положення про зобов’язання

Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Система зобов’язального права. Загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання). Поняття зобов’язального правовідношення (зобов’язання). Поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.

Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання. Загальні умови виконання зобов’язання. Поняття належного виконання зобов’язання. Принципи належного виконання зобов’язань. Суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.

Способи забезпечення належного виконання зобов’язань. Поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки). Види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.

Неустойка. Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Види неустойки.

Завдаток. Поняття завдатку. Предмет завдатку. Функції завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Порука. Поняття поруки. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія. Поняття гарантії. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

Застава. Поняття застави. Підстави виникнення застави. Окремі види застави. Форма договору застави та його реєстрація. Предмет застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.

Притримання. Поняття притримання. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор.

Припинення зобов’язань. Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного, зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.

Правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.

Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Тема 26. Загальні положення про договір

Цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів. Принцип свободи договору. Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Форма договору.

Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Істотні, звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт.

Підстави для зміни або розірвання договору.

Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань

Модуль № 6


Тема 27. Договори про передачу майна у власність

Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.

Договір купівлі-продажу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір поставки. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір контрактації. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього договору.

Договір міни. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір ренти. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір довічного утримання (догляду). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір дарування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Пожертва.

Тема 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування

Загальні та відмінні риси договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.

Договір найму (оренди). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору найму (оренди).

Договір прокату. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.

Договір найму (оренди) житла. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів, різновиди договору найму житла.

Договір позички. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Тема 29. Договори про виконання робіт

Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів.

Договір підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору підряду.

Договір побутового підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів.

Договір будівельного підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків

Договір підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Тема 30. Договори про надання послуг

Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг. Види таких договорів.

Договір перевезення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір транспортного експедирування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір зберігання. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір страхування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.

Договір доручення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір комісії. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір управління майном. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір банківського рахунку. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір факторингу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Розрахунки. Загальні положення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію

Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види таких договорів: ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про комерційну концесію. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Тема 32. Договір про спільну діяльність

Загальні положення про спільну діяльність. Поняття, загальна характеристика та форма договору про спільну діяльність.

Договір простого товариства. Поняття, вклади учасників, спільне майно, витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

Модуль № 7


Тема 33. Недоговірні зобов’язання

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.

Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Деліктні зобов’язання. Поняття і система деліктних зобов’язань. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань. Класифікація деліктних зобов’язань.

Правові умови виникнення деліктних зобов’язань. Необхідні та факультативні умови виникнення деліктних зобов’язань.

Загальні положення про порядок та об’єм відшкодування заподіяної шкоди. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.

Відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.

Відшкодування моральної шкоди. Поняття, порядок та обсяг відшкодування моральної шкоди.

Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої злочином.

Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання). Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.

Модуль № 8

Розділ VI. Спадкове право


Тема 34. Загальні положення про спадкування

Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.

Спадкова маса. Права та обов’язки, які входять до складу спадщини, права та обов’язки померлого, які не успадковуються.

Суб’єкти спадкових правовідносин. Спадкоємці. Право на спадкування. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.

Об’єкти спадкового правонаступництва. Спадкування права на земельну ділянку; спадкування частки у праві спільної власності; спадкування права на вклад у банку; спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт, право на зміну та скасування заповіту. Суб’єкти спадкування за заповітом. Загальні вимоги до форми заповіту. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Секретний заповіт. Недійсність заповіту.

Посвідчення заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусами, іншими посадовими особами. Посвідчення заповіту при свідках.

Зміст заповіту. Тлумачення заповіту.

Види заповідальних розпоряджень. Призначення і підпризначення спадкоємців, заповідальний відказ, покладення.

Право на обов’язкову частку у спадщині.

Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості закликання до спадкування. Спадкування за правом представлення. Частка спадкоємців за законом у спадковому майні.

Право на прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Наслідки спливу строку для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Дії, які свідчать про прийняття спадщини. Подання заяви на прийняття спадщини. Прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем. Прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Контроль за виконанням заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Спадковий договір. Спадковий договір, його поняття. Сторони спадкового договору. Форма спадкового договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.
Схожі:

Цивільне право україни iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Цивільне право україни iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Цивільне право україни iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Цивільне право україни iconАнотація програми Цивільне право
Цивільне право одна з провідних галузей права України, що регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини...
Цивільне право україни iconОснови цивільного права України 10. 1 Цивільне право як самостійна галузь права
Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна...
Цивільне право україни iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Цивільне право україни iconПитання для рубіжного контролю з предмету «Цивільне право»
Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін....
Цивільне право україни iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Цивільне право україни iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Цивільне право україни iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Цивільне право україни iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи