В. В. Греченко Податкова система icon

В. В. Греченко Податкова система
Скачати 84.79 Kb.
НазваВ. В. Греченко Податкова система
Дата26.08.2012
Розмір84.79 Kb.
ТипДокументи
1. /Податкова система Греченко.docВ. В. Греченко Податкова система

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


В. В. Греченко


Податкова система


Навчальний посібник


Харків 2009

УДК 336.225(477)(073)

ББК 67.9(4УКР)302.2я73

Г 81


Рецензенти:

О. В. Ульянченко – д-р екон. наук, проф., зав. каф. виробничого менеджменту
та агробізнесу Харківського національного аграрного університету;

О. В. Носова – д-р екон. наук, проф., нач. каф. економічної теорії
навч.-наук. ін-ту підготовки фахівців кримінальної міліції
Харківського національного університету внутрішніх справ


Затверджено Вченою радою
Харківського національного університету внутрішніх справ,
протокол № 7 від 03.10.2008
Г 81

Греченко В. В.

Податкова система : навч. посіб. / В. В. Греченко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – 190 с.

Матеріал навчального посібника охоплює 10 тем, які розкривають основні аспекти оподаткування. До кожної теми подано переліки основних нормативно-правових документів, що регулюють певну сферу, а також різні типи завдань (тести, задачі, реферати для самостійної роботи, контрольні питання для повторення вивченого матеріалу). Посібник містить понад 270 тестових завдань різного рівня складності, понад 50 практичних задач із різних аспектів оподаткування, близько 100 тем рефератів, близько 120 ситуацій для роботи з податковим законодавством.

Видання розраховане на студентів, курсантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами оподаткування.

УДК 336.225(477)(073)

ББК 67.9(4УКР)302.2я73© Греченко В. В., 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

Зміст


Зміст 3

Перелік рекомендованої літератури 4

Перелік рекомендованої літератури


1. Антонов В. М. Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ : навч. посібник / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2006. – 220 с.

2. Боброва А. В. Организация и планирование налогового процесса / А. В. Боброва Н. Я. Головецкий. – М. : Экзамен, 2005. – 320 с.

3. Буряк П. Ю. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання : навч. посібник / П. Ю. Буряк, К. Ф. Беркита, Б. П. Ярема. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 224 с.

4. Буряк П. Ю. Податковий контроль : підручник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський,
Н. С. Залуцька, В. З. Білінський. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 608 с.

5. Буряковский В. В. и др. Налоги : учеб. пособие. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 611 с.

6. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. – К. : НІОС, 2001. – 416 с.

7. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : навч. посібник / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

8. Винницкий Д. В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. – М. : НОРМА, 2002. – 144 с.

9. Гарасим П. М. Податковий облік і звітність : підручник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель,
П. Я. Хомин. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 448 с.

10. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К. : Юринком, 1997. – 144 с.

11. Горский И. В. Налоги в рыночной экономике.– М. : Страх. о-во “Анкил”, 1992.– 96 с.

12. Гуреев В. И. Налоговое право. – М. : Экономика, 1995. – 253 с.

13. Гусак Н. Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств : навч. посібник / Н. Б. Гусак, Ю. Д. Гусак. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

14. Дадалко В. А. Налогообложение в системе международных экономических отношений : учеб. пособие / В. А. Дадалко, Е. Е. Румянцева, Н. Н. Демчук. – Минск : Ар­мита – Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 359 с.

15. Елисеев А., Пидлужный Н. Налоговое планирование. – Б/и. – 224 с.

16. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : А.С.К., 2000. – 639 с.

17. Зарипов В. М. Законные способы налоговой экономии. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 176 с.

18. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика : навч. посібник / В. Б. Захо­жай, Я.  В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

19. Иванов Ю. Б. Системы налогообложения зарубежных стран : учеб. пособие / Ю. Б. Иванов, Е. В. Давыскиба. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. – 224 с.

20. Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. – 272 с.

21. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент: учеб. пособие / Ю. Б. Иванов, В. В. Кар­пова, Л. Н. Карпов. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. – 488 с.

22. Иванов Ю. Б. Современные проблемы налоговой политики : учеб. пособие / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. – 328 с.

23. Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : монографія / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 328 с.

24. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятник. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

25. Іванов Ю. Б. Податковий облік і звітність : конспект лекцій / Ю. Б. Іванов, О. Є. Найденко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 168 с.

26. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування : навч. посібник / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с.

27. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 260 с.

28. Коровкин В. В. Основы теории налогообложения : учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2006. – 576 с.

29. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посібник. – К. : Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с.

30. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навч. посібник / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.

31. Кугаенко А. А. Теория налогообложения / А. А. Кугаенко, М. П. Белянин. – М.: Вузовская книга, 1999. – 344 с.

32. Кучерявенко Н. Налоговое право : учебник.– Х. : Консум, 1997.– 432 с.

33. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. І : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. – Х. : Легас, 2002.

34. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. ІІ : Введение в теорию налогового права. – Х. : Легас, 2004. – 600 с.

35. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. ІІІ : Учение о налоге. – Х. : Легас; Право, 2005. – 600 с.

36. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6 т. – Т. IV : Косвенные налоги. – Х. : Право, 2007. – 536 с.

37. Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учебник. – Х. : Легас, 2001. – 584 с.

38. Литвиненко Я. В. Податкова політика : навч. посібник. – К. : МАУП, 2003. – 224 с.

39. Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко. – К. : Знання, 2005. – 335 с.

40. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения : учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

41. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс : принципы, проблемы и политика : Пер. с англ. – К. : Хагар-Демос, 1993.– 785 с.

42. Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишина О. С. Оподаткування підприємницької діяльності : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 160 с.

43. Местные налоги и сборы. – Х. : Фактор, 1998. – 76 с.

44. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира : Справочник. – М. : Правовая культура, 1995. – 240 с.

45. Налоги в развитых странах / под ред. И. Г. Русаковой. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 286 с.

46. Налоги и налоговое право: учеб. пособие / под ред. А. В. Брызгалина. – М. : Аналитика-Пресс, 1998. – 608 с.

47. Налоги и налогообложение / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. – С-Пб. : Питер, 2001. – 544 с.

48. Налоги: Учеб. пособие / под. ред. Д. Г. Черника. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 400 с.

49. Налоговое расследование : Экспериментальный учебник / под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. – М. : Юристъ, 2000. – 1094 с.

50. Налоговые преступники эпохи Путина. Кто они? / Ю. Виткина, А. Родионов. – М. : Вершина, 2007. – 312 с.

51. Налоговые системы зарубежных стран : учебник для вузов / под ред. В. Г. Князева, Д. Г. Черника. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

52. Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації). – К. : Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2002. – 432 с.

53. Організація і методика податкових перевірок : навч. посібник / О. П. Чернявсь­кий, В. П. Хомутенко, В. В. Демченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

54. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік : навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260 с.

55. Педь І. В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків :
навч. посібник / за ред. Ю. М. Лисенкова. – К. : Знання, 2007. – 191 с.

56. Примакова Е., Пироженко О. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет. – Х. : Фактор, 2004. – 152 с.

57. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с.

58. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

59. Самые опасные налоговые схемы / М. А. Пархачева, Г. В. Беляйкина, С. Н. Шеленков ; под ред. М. А. Пархачевой. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.

60. Самюэльсон Пол, Нордхаус Вильям. Экономика : пер. с англ. : 16-е изд. : учеб. пособие. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2000. – 688 с.

61. Сердюк О. М., Заревчацька Т. В. Податкова система (практикум) : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

62. Скворцов Н. Н. Все о налогах в Украине. – К. : Конкорд, 1995. – 96 с.

63. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика : в 10 кн. – Кн. 1. От стагнации к стабилизации : практ. рук. / под ред. В. П. Давыдовой. – К. : Вища шк., 2002. – 222 с.

64. Слепец В. М. Международное налогообложение : монография. – Одесса: Астро-принт, 2000. – 348 с.

65. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

66. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с.

67. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора : пер. с англ. – М. : Изд-во МГУ ; ИНФРА–М, 1997. – 720 с.

68. Тимченко О. М. Податковий менеджмент : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ. – 2001. – 150 с.

69. Федосов В. М. Современный капитализм и налоги. – К. : Вища школа, 1987. – 128 с.

70. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева и др. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 497 с.

71. Фінанси підприємств : підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Под­дєрьогін. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.

72. Челышева О. В. Расследование налоговых пре ступлений / О. В. Челыше­ва, М. В. Феськов. – С-Пб. : Питер, 2001. – 288 с.

73. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 383 с.

74. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебник. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 429 с.

75. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : навч. посібник /
Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 276 с.

76. Ярема Б. П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України : навч. посібник. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 272 с.


Навчальне видання


ГРЕЧЕНКО Віталій Володимирович


ПОДАТКОВА СИСТЕМА


Навчальний посібник


Редактор С. М. Гук

Комп’ютерне верстання А. О. Зозуля, С. М. Гук


Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 11,2. Тираж 200 пр. Зам. № 70.


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


Схожі:

В. В. Греченко Податкова система iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
В. В. Греченко Податкова система iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
В. В. Греченко Податкова система iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
В. В. Греченко Податкова система icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
В. В. Греченко Податкова система icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
В. В. Греченко Податкова система iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
В. В. Греченко Податкова система iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 030104 «Фінанси І кредит» на базі типової програми (для...
В. В. Греченко Податкова система iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
В. В. Греченко Податкова система iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
В. В. Греченко Податкова система iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи