Методи І засоби icon

Методи І засоби
Скачати 94.74 Kb.
НазваМетоди І засоби
Дата26.08.2012
Розмір94.74 Kb.
ТипДокументи
1. /Єрох_н, Лановий Методи та засоби комп. технолог_й.docМетоди І засоби


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


А. Л. Єрохін, О. Ф. Лановий


МЕТОДИ І ЗАСОБИ

КОМП’ЮТЕРНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙНавчальний посібник


Харків 2009


УДК 621.39

ББК 32.973.202я73

Є 78


Рецензенти:

Н. В. Шаронова – д-р техн. наук, проф. каф. автоматизованих систем управління Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»;

Є .І. Кучеренко – д-р техн. наук, проф. каф. штучного інтелекту
Харківського національного університету радіоелектроніки;

С. Б. Шеховцов – канд. техн. наук, доц., нач. каф. прикладної
математики та аналітичного забезпечення діяльності ОВС
навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного
університету внутрішніх справ


Затверджено Вченою радою

Харківського національного університету внутрішніх справ,

протокол № 1 від 25.01.2008
Є 78

Єрохін А. Л.

Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій : навч. посіб. / А. Л. Єрохін, О. Ф. Лановий ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – 320 с. : іл.


Посібник знайомить із сучасними методологічними підходами до вибору засобів комп'ютерних інформаційних технологій на фізичному, математичному і семантичному рівнях, формує і прищеплює навички програмної реалізації алгоритмів розв’язання сучасних складних інженерних задач. У виданні розкрито питання об’єктних моделей документа DOM, технологій HTML, DHTML, JavaScript, VBScript, CSS, основи XML.

Для курсантів і студентів Харківського національного університету внутрішніх справ, а також інших ВНЗ України, які навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки».

УДК 621.39

ББК 32.973.202я73

© Єрохін А. Л., Лановий О. Ф., 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

Список літератури 5

Алфавітний покажчик 8

блокові елементи – 169, 170, 174, 175 8

рядкові елементи – 169, 170, 172, 173, 181 9

CSS – 8, 164–167, 171, 177, 178, 206, 229, 269, 270, 300 10ПЕРЕДМОВА


Нині наше суспільство переживає інформаційну революцію. Розвиток інформаційних технологій характеризується швидкою зміною концептуальних уявлень про роль методів, технічних засобів і людей, зайнятих у цій галузі.

Інформація стає найважливішим ресурсом суспільства і визначальним чинником в економічній, технічній і науковій сферах діяльності людини. Сьогодні не можна вирішити жодної значної проблеми без опрацювання великих обсягів інформації. Комп'ютерні інформаційні технології є сьогодні одним із важливих засобом підвищення інтелекту людини.

Метою вивчення дисципліни "Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій" є формування в курсантів та студентів систематичного і наукового підходу до методології вибору засобів комп'ютерних інформаційних технологій на фізичному, математичному і семантичному рівнях і програмної реалізації алгоритмів розв’язання складних сучасних інженерних задач.

За результатами вивчення дисципліни курсанти (студенти) повинні:

знати:

 • класифікацію сучасного програмного забезпечення інформаційних технологій;

 • сучасні методи й засоби автоматизованої обробки текстової, графічної, мовної інформації, зображень;

 • склад засобів комп’ютерних інформаційних технологій;

 • принципи обробки інформації в ОВС;

 • інформаційне забезпечення діяльності підрозділів ОВС;

 • технології HTML, DHTML, сценаріїв у Web, CSS, XML;

 • основні перспективи і напрямки розвитку інформаційних технологій;

вміти:

 • розробляти інформаційні підсистеми для ОВС;

 • створювати Web-документи;

 • створювати сценарії на JavaScript та VBScript;

 • проектувати та програмно реалізовувати Web-сайт;

мати:

  • навички використання програмного забезпечення діяльності підрозділів ОВС;

  • навички програмної реалізації основних операцій з DOM;

  • навички роботи з інструментами розробки документів для сучасних комп’ютерних систем.

Список літератури


 1. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч. посібник / М. З. Згуровський, І. І. Коваленко, В. М. Міхайленко. – К., 2003. – 263 с.

 2. Єрохін А. Л., Каук В. І., Кондак Л. М., Дудка О. О. Відкрита система дистанційного навчання та взаємодії менеджерів некомерційних інтернет-проектів. Інтерактивний відеотренінг. – Х., 2003. (http://www.topstudy.org/).

 3. Основы Web-технологий / П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А. М. Ру­сак, А.И. Сурин; Под ред. П.Б. Храмцова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет – Ун-т. информ. технологий», 2003. – 512 с.

 4. Айзенменгер Р. HTML 3.2/4.0. Справочник. / Пер. с нем. – М.: БИНОМ, 1998. – 368 с.

 5. Айзекс С. Dynamic HTML / Пер. с англ. – С.Пб.: BHV – Санкт-Петербург, 1999. – 496 с.

 6. Дуванов А. А. Web-конструирование. DHTML. – С.Пб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 7. Федоров А. Г. JavaScript для всех. –М.: КомпьютерПресс, 1998. – 384 с.

 8. Пол Ломакс. Изучаем VBScript / Пер. с англ. – К.: Изд. группа BHV, 1998. – 624 с.

 9. Гради Буч. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения / Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1992. – 519 с.

 10. Эдди С. Э. XML: Справочник. – С.Пб: Питер. – 480 с.

 11. Громов А., Каменнова М. С. CSS и DHTML Web-професси­оналам / Пер. с англ. – К.: BHV-Киев, 2001. – 272 с.

 12. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML: Справочник. – С.Пб: Питер, 2001. – 512 с.

 13. Баррет Я. JavaScript Web-профессионалам. – К.: BHV-Киев, 2001. – 352 с.

 14. Бабушкин В. А. Web-сервер в действии. – С.Пб: Питер, 2000. – 272 с.

 15. Пауэрс Ш. Динамический HTML. – М.: Лори, 1999. – 363 с.

 16. Тихонов Е. Динамический HTML: Самоучитель. – М.: БИНОМ, 2000. – 496 с.

 17. Шапошников И. Интернет-программирование. – С.Пб: BHV, 2000. – 224 с.

 18. Холцшлаг М. Использование HTML 4. Специздание, 6-е изд. – М.: Диалектика, 2000. – 1008 с.

 19. Кусаков И. Разработка сложных Web-приложений на примере Microsoft Active Server Pages. (http://www.proglib.ru/articles/art0000045.asp).

 20. Hans Bergsten. An Introduction to Java Servlets.
  (http://www.webdevelopersjournal.com/articles/intro to servlets.html).

 21. Грин Г. Введение в ASP (http://emanual.ru/download2/5040.html).

 22. Хейфец И. Архитектура. NET (обзор). (http://www.gotdotnet.ru/default.aspx?s=doc&d no=24&c по=4).

 23. Старостин Д. ASP.NET – повторное использование кода для построения пользовательского интерфейса. Microsoft Corporation. (http://www.gotdotnet.ru/default.aspx?s=doc&d no=22503&c no=4)/

 24. Рейли Д. Создание приложений Microsoft ASP.NET – М.: Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2002.

 25. Вейтман В. Программирование для Web. М.: Диалектика, 2000. – 368 с.

 26. Шарма В., Шарма Р. Разработка Web-серверов для электронной коммерции. Комплексный подход. М.: Вильямс, 2000. – 400 с.

 27. Шапошников И. Справочник Web-мастера. С.Пб.: BHV, 2000. – 304 с.

 28. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Нието Т. Р. Как программировать для Internet и WWW / Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2002. – 1184 с.

 29. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Пер. с англ. – С.Пб: Символ-Плюс, 2003. – 512 с.Алфавітний покажчикадресація ресурсів – 104, 145

аплети – 28, 119, 145, 150–152, 208, 225, 265, 296

бібліотеки сценаріїв – 184

блокові елементи – 169, 170, 174, 175


браузер – 11, 26, 89, 114–162, 165, 169, 170, 172, 173, 177, 178, 180, 182, 185, 187, 194, 200, 201, 204, 206–213, 220–221, 224, 225, 227–229, 246, 249, 250, 252–254, 257, 262, 265, 279, 283–284, 287, 288, 290–293, 296, 300–302, 304, 308

веб-документ – 108, 113, 115, 116, 118–129, 131–136, 138–140, 143, 145, 148, 150, 152, 182–184, 204

веб-сервер – 160, 235, 237–239, 242–244, 246, 248, 250–252

веб-сторінка – 147, 151, 165, 182, 205, 213, 218, 220, 222, 236, 241, 246, 248, 252, 257, 298

візуальні фільтри DHTML – 228–233

властивості – 12, 16, 19, 117, 120, 150, 159, 164, 165, 168, 170–178, 185–187, 189, 190, 192–195, 205, 206, 210, 211, 213–224, 228, 239, 263, 266–269

вставка об’єктів – 114, 145–152

гіперпосилання – 118, 119, 142–144, 147, 148, 164, 168, 169, 177, 200, 208, 214, 215, 296

гіпертекст (модель, посилання, документи) – 54, 55, 65, 89, 113, 117, 128, 142, 152, 157, 185, 198, 257, 298, 299

дейтаграма – 94, 98, 100–102

динамічні стилі – 228, 229

зображення-карти – 145, 148

колекції – 50, 185, 207–210, 213, 215–217, 263, 266, 268

комп’ютерні інформаційні технології – 8, 9, 31–34, 36, 37, 54, 62, 63, 66, 69, 83, 84

маршрутизатори – 97, 142, 143, 147, 148, 200, 213, 278

мета-теги – 160–162, 226

методи – 8–10, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 58, 87, 93,94, 98, 101, 106, 145, 146, 152, 183, 185, 187, 189–196, 200, 204, 206, 208–224, 226, 232, 239, 254, 255, 263, 265–269, 275, 288, 298, 299, 301, 309, 310

мова HTML – 113–117, 121, 157, 169, 183, 185, 216, 257

модель подій DHTML – 226–228

об’єкт Document – 208, 211, 213–218

об’єкт Event – 208, 222, 223

об’єкт History – 211, 212, 220, 221

об’єкт Location – 211, 217, 218, 221, 222

об’єкт Navigator – 194, 211, 220, 221

об’єкт Screen – 205, 207, 211, 220, 223, 224

об’єкт Window – 210–213

об’єктна модель браузера – 114, 180, 185, 187, 204, 206, 207, 209, 210, 228

обробники подій – 152, 185, 197–199, 222, 227, 238, 267

палітра кольорів – 146, 164, 283, 308

події – 115,127,145

програмні засоби клієнтської сторони – 26, 299

програмні засоби серверної сторони – 154, 235–236, 243

протокол (цифровий) – 86, 88, 91, 94–98, 100–104, 108, 113, 142, 152, 221, 235, 247, 288–291, 293, 296, 300–304

псевдокласи – 168, 169, 177, 179, 264

ресурси – 28, 35, 54–56, 60–62, 64–66, 89–91, 96, 100, 101, 104–106, 108, 111, 142, 143, 145, 147, 151, 180, 224, 235, 237, 238, 270, 274, 276–278, 282, 287, 288, 293, 294, 299, 301–303, 308

рядкові елементи – 169, 170, 172, 173, 181


сайт – 8, 89, 90, 108, 111, 135, 148, 160–163, 225, 226, 234, 239, 240, 242, 245, 248, 274–285, 293–295

сервіси Інтернету – 89, 91, 241, 242, 294

сервлети – 238–240, 244

списки – 55–60, 62, 65, 74, 77, 78, 80, 81, 119, 123, 130–134, 168, 174, 181, 209, 212, 216, 220, 222, 261–263, 266, 267, 274, 292, 299, 300, 303

стилі – 164–171, 175, 177, 178, 224, 228

схема доступу – 33,35

сценарії – 8, 27, 28, 180–184, 199, 200, 204, 217, 224, 225, 235, 236, 242, 245, 250, 264, 265, 270, 299, 303

таблиці стилів – 265, 266, 267, 269–272, 300

тег (дескриптор) – 114–139, 146–158, 164–170, 173, 177, 183–185, 199, 200, 206, 208, 209, 211, 215–219, 223, 229, 239, 240, 242, 243, 246, 251, 254, 257, 259, 260–265, 269, 279, 280, 284, 301,302, 304 (див. також окремо якірні теги та мета-теги)

форматування логічне – 120–127

форматування фізичне – 120, 123, 130, 261, 265, 269, 272

формуляри (форми) – 119, 151, 152, 192, 202

фрейми – 119, 144, 157–162, 209, 211, 213, 215, 222

функції JavaScript – 192, 195, 196, 229

хостинг – 275, 293–295

юзабіліті – 98, 275, 276, 278

якірні теги – 119, 142–145

API – 27, 91, 206, 238, 239, 244, 247, 299

CGI – 152, 206, 226, 236–238, 242–244, 246–248, 300

cookies – 225, 226, 247, 300

CSS – 8, 164–167, 171, 177, 178, 206, 229, 269, 270, 300


DHTML – 8, 113, 206–208, 224, 226, 228 (див. окремо модель подій DHTML)

DOM – 8, 24–27, 196, 265

DTD – 259, 261, 262, 266, 300

escape-послідовність – 51,151,157,243

HTML – 8, 26, 62, 108, 113–117, 121, 124, 129, 130, 142, 147, 148, 152, 165, 182, 185, 193, 206–208, 215, 227, 235, 239, 242, 246, 251, 254, 257, 259, 265, 270, 272, 283, 287, 298–300, 302, 306, 307 (див. окремо мова HTML)

Internet Explorer – 187, 207, 208, 229, 292

JavaScript – 8, 11, 180–188, 191–204, 206, 213, 216, 220, 232, 233, 246, 264, 268, 303

JSP – 237–245

.NET – 238, 240–242, 244

Netscape Navigator – 11, 89, 187, 206, 207, 233, 292

Mozilla – 11, 89, 178, 207

Opera – 11, 89, 207

OSI – 91, 92, 95, 96, 98

PHP – 237, 238, 242, 244, 246–248, 250–252, 254, 255

URI – 108

URL – 105, 108, 142, 147–149, 159, 166, 171, 200, 211, 212, 214, 217, 220, 221, 222, 249, 255, 290, 304

VBScript – 8, 204, 246

web-проект – 89, 265

XML – 8, 26, 113, 241, 242, 257–272

XSL – 265, 266, 269–272


Навчальне видання


ЄРОХІН Андрій Леонідович

ЛАНОВИЙ Олексій Феліксович


МЕТОДИ І ЗАСОБИ

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Навчальний посібник


Редактор Т. Д. Мельник

Комп’ютерне верстання С. М. Гук, Ю. І. Гекова


Формат 60×84/16. Ум.-друк. арк. 18,67. Тираж 70 пр. Зам. № 10.


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


Схожі:

Методи І засоби iconНазва модуля: Методи та засоби захисту інформації Код модуля
Аналізатори спектру. Селективні мікровольтметри. Програмно-апаратні І спеціальні комплекси контролю. Засоби контролю провідних ліній....
Методи І засоби iconПаспорт спеціальності 05. 11. 13 – прилади І методи контролю та визначення складу речовин
Прилади і методи контролю та визначення складу речовин – галузь науки і техніки, яка створює досконалі методи і засоби визначення...
Методи І засоби iconКалендарний план
Місцевознеболюючі засоби. В’яжучі, адсорбуючі, обволікаючі засоби. Засоби для лікування та профілактики захворювань органів ротової...
Методи І засоби icon"Основні антисептичні засоби. Класифікація хімічних та біологічних засобів антисептики, механізм дії та методи застосування."
...
Методи І засоби icon«Інженерна та комп’ютерна графіка»
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Методи синтезу та оптимізації»,...
Методи І засоби iconФормат опису модуля
Методи І засоби зберігання ключової інформації. Комп'ютерні віруси. Програмні закладки. Класифікація І методи впровадження програмних...
Методи І засоби iconДокументи
1. /СРС. Методи та техн. засоби..7.090601.doc
Методи І засоби iconДокументи
1. /СРС. Методи та техн. засоби..7.090601.doc
Методи І засоби iconДокументи
1. /СРС. Методи та техн_ч.засоби..8.090601.doc
Методи І засоби iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Об’єктивна основа, засоби та методи державного регулювання господарської діяльності
Методи І засоби iconДокументи
1. /МСРС Методи та техн. засоби..7.090601 2010.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи