Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ icon

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
Скачати 91.35 Kb.
НазваАдміністративна діяльність органів внутрішніх справ
Дата26.08.2012
Розмір91.35 Kb.
ТипДокументи
1. /Рябченко Адм_н. д_яльн_сть.docАдміністративна діяльність органів внутрішніх справ


МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ


АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВЗагальна частина

Затверджено МОН України
як підручник для студентів
вищих навчальних закладівЗа загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора


О. П. Рябченко


Видавництво

Харківського національного
університету внутрішніх справ

2009


ББК 67.9(4УКР)301.163.Я73

А 31

УДК 342.92:351.741(075.8)


Гриф надано МОН України
(лист № 1.4/18-Г-2800 від 23.12.2008 р.)


Затверджено до використання у навчальному процесі, друку та отримання грифу Вченою радою ХНУВС 25 січня 2008 р., протокол № 1

Рецензенти: д-р юрид. наук, проф., член-кореспондент АПрН України О. Н. Ярмиш;
д-р юрид. наук, проф., нач. каф. адміністративного права та процесу КНУВС В. К. Колпаков.

Авторський колектив:

О. М. Бандурка, д-р юрид. наук, проф. (Передмова, Гл. 1); С. М. Гусаров, канд. юрид. наук (Гл. 2 § 2); Г. О. Пономаренко, д-р юрид. наук, доц. (Гл. 4 §§ 1, 4);А. Т. Комзюк, д-р юрид. наук, проф. (Гл. 4 § 3); О. П. Рябченко, д-р юрид. наук, проф. (Гл. 2 § 1); Х. П. Ярмакі, д-р юрид. наук, проф. (Гл. 5 §§ 1, 2); С. Ф. Денисюк, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 3 §§ 5–7); О. К. Безсмертний, канд. юрид. наук, проф. (Гл. 5 § 2); І. О. Панов, канд. юрид. наук (Гл. 4 § 2); М. О. Тучак, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 6 § 2; Гл. 7); В. А. Гуменюк, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 5 § 3; Гл. 8 § 5), О. Ю. Синявська, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 3 §§ 1–4), О. В. Джафарова, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 6 § 3; Гл. 7 §§ 2,3); І. Д. Казанчук, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 8 § 1); Г. В. Джагупов, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 6 § 1); К. Л. Бугайчук, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 7 § 1); В. П. Яценко, канд. юрид. наук (Гл. 6 § 2); С. О. Шатрава, канд. юрид. наук (Гл. 8 §§ 2, 6); С. А. Рєзанов (Гл. 8 §§ 3, 4)

А31 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за заг. ред. Рябченко О. П. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с.

ISBN 978–966–610–173–3

У підручнику викладено основні положення загальної частини дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ»: характеристика органів внутрішніх справ та їх структура, сутність адміністративної діяльності, проходження служби в органах внутрішніх справ, методи, які застосовуються органами внутрішніх справ у процесі охорони громадського порядку, процесуальна діяльність, профілактика, забезпечення законності в адміністративній діяльності.

Матеріал підручника побудовано на новітньому адміністративному законодавстві.

Розрахований на курсантів, студентів, слухачів ВНЗ, працівників практичних підрозділів органів внутрішніх справ.

ISBN 978–966–610–173–3

УДК 342. 92:351.741(075.8)

ББК 67.9(4УКР)301.163.Я73

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009.

Зміст

Зміст 4

ПЕРЕДМОВА 5

Список рекомендованої літератури 8


ПЕРЕДМОВА

Статтею 1 Конституції України закріплено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. На виконання цих конституційних положень спрямована діяльність органів внутрішніх справ.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про мiлiцiю» мiлiцiя здійснює адмiнiстративну, профілактичну, оперативно-розшуко­ву, виконавчу й охоронну функції. Адмiністративна функцiя стоїть на першому мiсцi, тому що вона є найбільш значною й великою за обсягом, в її реалiзацiї задіяна бiльшiсть працiвникiв органів внутрiшнiх справ. Вона здійснюється за допомогою адміністративно-правових засобів і спрямована на охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки. Реалізація адміністративної функції має також профілактичну спрямованість, яка у перспективі буде пріоритетним видом діяльності органів внут­рішніх справ. У країнах з розвиненими ринковими відносинами цьому виду діяльності приділяється, в середньому, 75% робочого часу працівників поліції.

Невипадково питанням організації охорони громадського порядку, попередженню злочинів був присвячений один з перших нормативно-правових актів, який регламентував правоохоронну діяльність, – «Статут благочиння або поліцейський» від 8 квітня 1782 р.

Пізніше організація діяльності поліції зазнавала неодноразових змін. Так, за часів реформи 1860–70 років ХІХ століття в Росії були затверджені «Тимчасові правила про устрій поліції в містах і повітах губерній». Одним з перших нормативних актів, який був прийнятий за часів Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки була «Інструкція про організацію радянської Робочо-селянської міліції», затверджена Народним комісаріатом внутрішніх справ і Народним комісаріатом юстиції Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки 12 жовтня 1918 р. Нею було визначено місце міліції в системі радянського державного управління і її обов’язки.

У незалежній Україні зміст і характер адміністративної діяльності органів внутрішніх справ сформувався історично, однак має зазнавати змін, відповідно до змін суспільно-політичного розвитку держави. Так, Закон України «Про міліцію» був прийнятий 20 грудня 1990 р., і принципові доповнення до нього внесені 12 січня 2005 р. Ними були закріплені гарантії законності при застосуванні міліцією заходів примусового характеру.

Виконання завдання щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки покладається на міліцію громадської безпеки, у складі якої діють дільничні інспектори міліції, патрульно-постова служба міліції, підрозділи дозвільної системи; на працівників Державної автомобільної інспекції МВС України, зокрема патрульної та дорожньо-патрульної служб; підрозділи у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

За роки незалежності неодноразово змінювалась структура цих служб, підпорядкування, межі компетенції, оскільки здійснювався пошук якнайефективнішої організації їх правоохоронної діяльності. Так, створювалась місцева міліція для оперативного вирішення завдань з охорони громадського порядку на території області, міста. Однак результативна діяльність одного такого підрозділу, зокрема у місті Харкові, не знайшла поширення на всю структуру органів внутрішніх справ. Можна згадати і формування патрульної служби, а згодом – відновлення дорожньо-патрульної служби.

Адмiнiстративну дiяльнiсть міліції визначають як специфiчну, виконавчо-розпорядчу, пiдзаконну, державно-владну дiяльнiсть з органiзацiї та здiйснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення злочинiв та iнших правопорушень. Її ефективність визначає не лише стан правопорядку у країні, а й ступінь довіри населення до правоохоронних органів, усвідомлення спроможності держави захистити кожну людину від протиправних посягань.

У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення курсантами і слухачами вищих навчальних закладів системи МВС України дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ».

Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо правових основ діяльності міліції з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки; набуття вмінь і навичок здійснення конкретних видів адміністративної діяльності; правильне тлумачення і застосування норм адміністративного права в оперативно-службовій діяльності органів (підрозділів) міліції, посадових осіб.

В Україні не так багато підготовлено підручників з цієї дисципліни. Особливу шану віддаю доктору юридичних наук Івану Пантелійовичу Голосніченку – одному з перших авторів, який підготував підручник з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ як юридична дисципліна складається із Загальної та Особливої частин.

У цьому підручнику викладена Загальна частина.

У Загальній частині викладено правові основи здійснення виконавчо-розпорядчих дій щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки підрозділами органів внутрішніх справ, які виконують переважно адміністративну і профілактичну функції.

До її складу включено такі питання: правові основи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, її види, напрямки та форми; проходження служби в органах внутрішніх справ; методи адміністративної діяльності; адміністративний нагляд органів внутрішніх справ; провадження у справах про адміністративні проступки; провадження зі звернень громадян; основи діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики проступків; контроль і нагляд за дотриманням законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.

При підготовці підручника автори широко використовували закони, підзаконні акти, у тому числі накази, інструкції МВС України з питань забезпечення правопорядку органами внутрішніх справ. Використовувалась наукова і навчальна література з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Усі питання розглядались із врахуванням сучасних змін до чинного законодавства, напрямків реформування структури МВС України.


Академік Академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор О. М. Бандурка

Список рекомендованої літератури

    1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122 (зі змінами).

    2. Положення про Міністерство внутрішніх справ: Затв. Указом Президента України від 17.10.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1774 (зі змінами).

    3. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1991 № 114 (зі змінами) // www. rada. gov. ua

    4. Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. АПрН України, проф. О. М. Бандурки: Підручник. – Х.: НУВС, 2004. – 448 с.

    5. Ануфрієв М. І. Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. – № 3–4. – С. 314–322.

    6. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Ін-Юре, 2002. – 668 с.

    7. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

    8. Клименко В. А. та ін. Коментар до Закону України «Про боротьбу з корупцією». – К.: Бліц-Інформ, 1996. – 512 с.

    9. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види, організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О. М. Бандурки. – Х.: НУВС, 2002. – 336 с.

    10. Матюхіна Н. П. Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи): Монографія / За заг. ред. О. М. Бандурки. – Х.: НУВС, 2001. – 89 с.

    11. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохо­ронна діяльність. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

    12. Овсянко Д. М. Административное право: Учеб. пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с.

    13. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підруч­ник / За ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.

    14. Ярмакі X. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 336 с.

Навчальне видання


АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Загальна частина

Підручник

Авторський колектив:

Олександр Маркович БАНДУРКА,

Сергій Миколайович ГУСАРОВ,

Ганна Олександрівна ПОНОМАРЕНКО,

Анатолій Трохимович КОМЗЮК,

Олена Петрівна РЯБЧЕНКО,

Христофор Петрович ЯРМАКІ,

Станіслав Федорович ДЕНИСЮК,

Олександр Костянтинович БЕЗСМЕРТНИЙ,

Ігор Олексійович ПАНОВ,

Микола Олексійович ТУЧАК,

Володимир Анатолійович ГУМЕНЮК,

Олена Юхимівна СИНЯВСЬКА,

Олена В’ячеславівна ДЖАФАРОВА,

Ірина Дмитрівна КАЗАНЧУК,

Григорій Володимирович ДЖАГУПОВ,

Костянтин Леонідович БУГАЙЧУК,

Валентина Петрівна ЯЦЕНКО,

Сергій Олександрович ШАТРАВА,

Сергій Андрійович РЄЗАНОВ


Літературний редактор Г. Я. Ступницька

Комп’ютерна верстка О. Ф. Півень, С. В. Гончарук


Підп. до друку 24.03.2009. Формат 60х84 1/16 Друк трафарет. Папір офсет. Ум. друк. арк. 14,88. Обл.-вид. арк. 13,4. Наклад 650 прим. Зам. № 11

Видавництво

Харківського національного університету внутрішніх справ

61080, Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовників
і розповсюджувачів видавничої продукції
№ 3087, серія ДК від 22.01.2008 р.


Схожі:

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconТема №9 правове регулювання грошового обігу. Діяльність органів внутрішніх справ по охороні грошової системи

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconТема №9 “правове регулювання грошового обігу. Діяльність органів внутрішніх справ по охороні грошової системи“

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання працівників міліції
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які...
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ icon2. Правове регулювання фінансового контролю в Україні І участь в його здійсненні органів внутрішніх справ
Тема Правове регулювання фінансового контролю в Україні І участь в його здійсненні органів внутрішніх справ
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ icon2. Правове регулювання фінансового контролю в Україні І участь в його здійсненні органів внутрішніх справ
Тема Правове регулювання фінансового контролю в Україні І участь в його здійсненні органів внутрішніх справ
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ iconПравове регулювання касових операцій
Форми І методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню зберігання грошової готівки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи