Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» icon

Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу»
НазваАктуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу»
Сторінка1/83
Дата26.08.2012
Розмір6.07 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
1. /Крнференція 11.11.11 ор-макет окончательн.docАктуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу»


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Актуальні проблеми
сучасної психології
та педагогіки
вищих навчальних закладів
МВС УкраїниМатеріали «круглого столу»
(Харків, 11 листопада 2011 р.)Харків 2011

У

ДК 159.9:351.74(063)

ББК 88.472я431

П 86


Оргкомітет:

Єрохін А. Л. – начальник факультету психології,
менеджменту, соціальних та інформаційних технологій
(голова);

Федоренко О. І. – начальник кафедри психології
та педагогіки факультету психології, менеджменту,
соціальних та інформаційних технологій
(заступник голови);
Харченко С. В. – доцент кафедри психології та педагогіки
факультету психології, менеджменту, соціальних
та інформаційних технологій (секретар);

Копаниця О. В. – начальник відділу ресурсного забезпечення;

Потопальський В. С. – начальник відділу фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку;
Білоус П. О. – начальник редакційно-видавничого відділу;
Мірошниченко О. С. – начальник відділу організації
наукової роботи


Друкується за рішенням оргкомітету
відповідно до розпорядження ХНУВС від 05.09.2011 № 150Матеріали викладені в авторській редакції
з незначними коректорськими правками.
Відповідальність за точність поданих фактів,
цитат, цифр і прізвищ несуть автори.© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011


ЗМІСТ

Передмова 15

НЕГАТИВНІ СТАНИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 17

Ігор Олександрович Віденєєв, 17

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС 17

Микола Григорович Логачев, 21

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 21


Олександр Михайлович Собченко, 25

ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА РОЗВИТОК СТРЕСУ
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ
У ДИНАМІЦІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 25


Світлана Вячеславівна Харченко, 32

Вікторія Вячеславівна Доценко, 32

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСТРЕС, ЯК ОДИН
З ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ У ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 32


Ярослав Геннадійович Бондаренко, 38

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ
ВІД СПЕЦИФІКИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 39


Володимир Сергійович Васищев, 43

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОВИХ СТРЕС-ФАКТОРІВ,
ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МВС УКРАЇНИ 43


Тетяна Петрівна Кононенко, 45

ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗМІНИ
В ПСИХОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ 45


Анна Сергеевна Криворотько, 49

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50

Світлана Миколаївна Потапова, 52

САМОРЕГУЛЯЦІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС 52

Ольга Вікторівна Форотинська, 55

Валерія Володимирівна Вольф, 55

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС,
ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ 56


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА В СИСТЕМІ МВС 59

Вікторія Леонідівна Погрібна, 59

Інна Михайлівна Мельник, 59

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАВООХОРОНЦІВ 59

Валентина Олександрівна Тюріна, 64

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 64

Сергій Іванович Яковенко, 69

Марія Сергіївна Ятчук, 69

ДИНАМІКА ЗМІН ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТІВ
І СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ МВС 69


Наталія Євгенівна Афанасьєва, 74

МОТИВАЦІЙНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
І ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОВС УКРАЇНИ 74


Наталія Володимирівна Греса, 79

Алла Андріївна Шиліна, 79

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЇ СЛУЖБИ
З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ 79


Наталія Володимирівна Греса, 82

Вікторія Валеріївна Кравцова, 82

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЗЛОЧИНЦІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ УСВІДОМЛЕННЯ ПРОВИНИ 82

Людмила Йосифівна Гуменюк, 86

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ Ф. ГЕРЦБЕРГА 86


Олена Іванівна Кудерміна, 92

ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 93


Тетяна Миколаївна Малкова, 96

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
В РУСЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 97


Ігор Іванович Приходько, 100

Яніна Володимирівна Мацегора, 101

Інна Вікторівна Воробйова, 101

ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МВС УКРАЇНИ 101


Віталій Васильович Рютін, 108

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МВС УКРАЇНИ 108


Анатолій Володимирович Сорока, 112

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ І РОБОТИ ПСИХОЛОГА У СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ 113

Таїсія Анатоліївна Ткачук, 117

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
ТА ВИМІРЮВАННЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ 118


Діана В’ячеславівна Штриголь, 122

ОСОБЛИВОСТІ «ОБРАЗУ-Я» І «ОБРАЗУ ПСИХОЛОГА»
У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 122


Олена Миколаївна Цільмак, 127

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ 127

Світлана Володимирівна Ковальчишина, 132

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУРСАНТІВ – МАЙБУТНІХ СЛІДЧИХ 132

Олександр Миколайович Літвінов, 136

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА
В ВУЗАХ МВД УКРАИНЫ 136


Світлана Леонідівна Лісун, 141

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 141


Дарина Миколаївна Литвиненко, 143

ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ППСМ ЯК ЧИННИК
ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ
У СПІЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 143


Марина Олегівна Мазоренко, 146

ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКА 146


Наталія Миколаївна Теслик, 148

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У СТРУКТУРІ ПРАВОСВІДОМОСТІ КУРСАНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ 149

Ольга Николаевна Шелухина, 153

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ 153

ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ МВС 158

Олена Іванівна Федоренко, 158

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА
ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 158


Людмила Сергіївна Рибалко, 163

Алла Василівна Смульська, 163

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 163

Валентина Олександрівна Тюріна, 165

Тетяна Львівна Білоус, 165

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 165


Костянтин Леонідович Бугайчук, 170

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ХНУВС: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 170

Ольга Геннадіївна Марченко, 174

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 174

Сергій Григорович Пішун, 178

САМООСВІТА ЯК КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИКА МВС 178

Анна Олександрівна Смоктій, 182

Вікторія Вячеславівна Вітвіцька, 182

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 182


Олег Миколайович Ставицький, 186

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 186

Андрій Іванович Черкашин, 190

ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ 191

Ганна Георгіївна Цвєткова, 193

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА ЮРИДИЧНОГО ВИШУ:
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 194


Ірина Петрівна Кириченко, 198

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС 198

Ольга Олександрівна Макаренко, 202

ЧИННИКИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ 202

Анатолій Анатолійович Мірошніченко, 207

ОСОБЛИВОСТІ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАДПСУ 207


Роман Володимирович Павленко, 210

МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ
У МАЙБУТНІХ КОМАНДИРІВ ВЗВОДІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 211


Тетяна Іванівна Томах, 215

Ірина Михайлівна Антонян, 215

Костянтин Олександрович Сіренко, 215

МОТИВАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 215


Ірина Олексіївна Торбенко, 218

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 219

Наталія Михайлівна Перепечіна, 222

АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ ДО СЛУЖБОВОЇ
ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 222


Тетяна Сергіївна Швець, 227

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСI 228

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОВС ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА НАСИЛЬСТВА У РОДИНАХ 230

Микола Миколайович Саппа, 230

ПІДЛІТОК НА МЕЖІ ДЕВІАЦІЇ:
ПСИХОЛОГІЧНО-СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ 230


Алла Борисівна Блага, 232

Наталія Едуардівна Мілорадова, 232

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
ЩОДО РІЗНИХ ТИПІВ СІМЕЙ 233


Лілія Олексіївна Бондаренко, 237

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ
ПРОСТИТУТКИ ДІВЧАТАМИ 15–17 РОКІВ 237


Наталія Миколаївна Лук’яненко, 241

ЗБІЛЬШЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ЯК НАСЛІДОК БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ДІТЕЙ 242


Уляна Богданівна Михайлішина, 245

АГРЕСИВНІСТЬ ДЕЛІНКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ 245

Юлія Валентинівна Кобикова, 248

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО
ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ПРОСТИТУЦІЇ 248


Анна Шамильевна Коваль, 252

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ШАГА ВРЕМЕНИ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 252


Наталія Андріївна Сухорукова, 257

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 257

Н. Г. Штейн, 259

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА
ДЕТЕРМІНАЦІЯ НАРКОМАНІЇ 259


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 263

Василь Олександрович Лефтеров, 263

ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ
У СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 263


Юрій Васильович Александров, 267

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ В ОВС 267

Валентина Анатоліївна Василенко, 271

МОВНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ Харківського національного університету внутрішніх справ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ) 271


Сергій Петрович гіренко, 276

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ СЕРЕД
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ОВС 276


Павло Валентинович Макаренко, 281

Станіслав Олександрович Ларіонов, 281

АКУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 282

Ніна Вікторівна Лигун, 284

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОВС ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБОТИ
З ПРАЦІВНИКАМИ ВКЛЮЧЕНИМИ ДО ГППУ 285


Василь Ілліч Осьодло, 289

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 289

Володимир Іванович Пасічник, 294

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК 294

Євген Вікторович Підчасов, 297

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОПОСЛУШНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 297

Марина Євгенівна Василенко, 302

ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ», «ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» ТА «КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИСТА» 302

Олександр Олександрович Гуйван, 307

НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ ОВС УКРАЇНИ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ 308


Ігор Миколайович Дяченко, 311

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МВС УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 311


Марія Ігорівна Прасол, 313

БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ В СІМ’ЯХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ТРЕНІНГ «ЕФЕКТИВНЕ БАТЬКІВСТВО» 313

Вера Абакаровна Самбул, 319

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «ФУТБОЛ В БЕЗОПАСНОСТИ» – ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 320

Анастасія Анатоліївна Семенихіна, 326

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ВЛАСТИВОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВC 326


Наталія Іванівна Чабанюк, 329

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
МОТИВАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ОВС 329


Психологічні аспекти гендерної
рівності в системі ОВС 334

Лариса Олександрівна Шевченко, 334

ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК-ПРАВООХОРОНЦІВ 334

Аліна Вікторівна Нежута, 337

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ СЛІДЧИХ 337


Лариса Олександрівна Солохіна, 340

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
НА УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ
У СУЧАСНИХ МІЛІЦІОНЕРІВ 341


Павло Валентинович Макаренко, 342

Олена Володимирівна Ступакова, 342

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС 343


Олена Сергіївна Пантелькіна, 347

УЯВЛЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК
ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО БАТЬКІВСТВА 347


Людмила Станіславівна Федоренкова, 351

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ
ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 351


ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 355

Олена Володимирівна Землянська, 355

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ОВС 355


Іван Миколайович Охріменко, 360

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС 360

Ірина Іванівна Павелко, 365

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕМПАТІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 365

Валентина Вікторівна Почуєва, 369

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У ВИЩИХ НавчальнИХ закладАХ МВС 369


Лада Миколаївна Ростомова, 372

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ДО СПІЛКУВАННЯ З ПОТЕРПІЛИМИ ВІД ЗЛОЧИНІВ ІНОЗЕМЦЯМИ 372

Алла Андріївна Шиліна, 377

Ірина Сергіївна Шемет, 377

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ
ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ХНУВС
НА РІЗНОМУ РІВНІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 377


Олена Євгенівна Чернова, 382

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 382Передмова

Шановні учасники круглого столу
«Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки
вищих навчальних закладів МВС України»!


У зверненні до Верховної Ради на парламентських слуханнях восени 2011 року керівник МВС України Анатолій Могильов висловив переконання у тому, що «…за двадцять років незалежного шляху Україна пройшла через низку політичних, ідеологічних, економічних та соціальних трансформацій. У той же час держава має перспективу, яка визначається європейським цивілізаційним вибором, що проголошений і реалізується Президентом України Віктором Януковичем. У цьому світлі потребують реформування правоохоронні структури держави, зокрема міліція».

На підтвердження цього ми бачимо, що сучасний світ, який швидко змінюється, змушує працівника, майбутнього фахівця постійно перебувати в ситуації вибору й швидко адаптуватися до нестабільних економічних, політичних, соціальних і екологічних умов. Одночасно розвиваються інформаційні технології, що дозволяють працівнику удосконалити можливості пошуку найбільшої кількості альтернатив виходу зі складних і невизначених ситуацій та обумовлюють різноманіття технологій і методів прийняття рішень. Зазначені фактори вимагають активізації мислення працівників ОВС та майбутніх фахівців і здійснюють значний вплив на мотиваційно-ціннісну сферу працівників, яким приходиться приймати рішення в складних, часто ризиконебезпечних умовах.

Окрім того, в перебігу складного процесу професійного становлення працівника ОВС вирішується низка основних завдань, серед яких: всебічний розвиток громадянина й фахівця; формування позитивної професійної мотивації; розвиток інтелектуальної та емоційно-вольової сфери; розвиток професійних умінь за конкретною спеціальністю; формування системи професійно важливих якостей.

У ході проведення «круглого столу» планується обговорення наступних питань:

– соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності;

– негативні психоемоційні стани працівників правоохоронних органів та їх корекція;

– педагогічна складова підготовки працівників системи МВС;

– актуальні питання теорії і практики формування особистості професіонала в системі МВС;

– професійне спілкування працівників органів внутрішніх справ;

– гендерні проблеми в роботі ОВС;

– психолого-педагогічна підготовка працівників ОВС до попередження злочинності у молодіжному середовищі та насильства у родинах.

Сподіваюся, що «круглий стіл» буде сприяти конструктивній дискусії, творчому колективному пошуку відповідей на актуальні питання, допоможе ефективному вирішенню наболілих проблем, дозволить обмінятися позитивним досвідом, а напрацьовані рекомендації й пропозиції будуть затребувані на практиці.

Бажаю всім учасникам плідної роботи!


Начальник факультету

психології, менеджменту, соціальних

та інформаційних технологій ХНУВС,

доктор технічних наук, професор

полковник міліції
А. Л. Єрохін


НЕГАТИВНІ СТАНИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

УДК 159.922
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83

Схожі:

Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconПочаток роботи круглого столу
Місце проведення круглого столу: 062 аудиорія, 3-й корпус кнеу, 6-й поверх, вул. Дегтярівська, 49-г, м. Київ
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології 23 лютого 2011 року о 13. 30 в ауд. 309 Програма круглого столу „Проблеми сучасної міжкультурної комунікації”

Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою програма
Реєстрація учасників круглого столу (1 ауд., Іппочо, вул. Івана Франка, 20, м. Чернівці)
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» icon«Актуальні проблеми християнської етики, психології та педагогіки»,яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”
«Актуальні проблеми християнської етики, психології та педагогіки»,яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconАктуальні проблеми та перспективи розвитку
Запрошуємо науковців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, практичних психологів, аспірантів і студентів психологічних...
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів мвс україни Матеріали «круглого столу» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи