1. Загальні положення та терміни icon

1. Загальні положення та терміни
Назва1. Загальні положення та терміни
Дата28.07.2012
Розмір95.2 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

про Науковий репозитарій

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.


1. Загальні положення та терміни.

1.1. Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (далі - РЕПОЗИТАРІЙ) визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентує основні засади організації та управління електронним репозитарієм університету.

1.2. Основні терміни:

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної властості на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого закону чи договору.

Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов'язків: літературно письмові твори - книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп'ютер (ст. 433 Цив. кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Репозитарій (електронний архів) - це місце, де зберігаються і підтримуються різні дані. Науковий репозитарій відкритого доступу - мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.

^ Відкритий доступ (ВД) - розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволений правовласниками. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь-який час і без обмежень.

^ Договір приєднання - договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України). Інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права. Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору.

^ Виняткове (виключне) право - це майнове право. Виняткове право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності.

^ Репозитарій Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (далі ARRChNU) - це науковий репозитарій (електронний архів), що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича,
аспірантами чи студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозитарій Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича є частиною загальної електронної колекції Наукової бібліотеки ЧНУ. Назва репозитарію ARRChNU є скороченням повної назви електронного Наукового репозитарію Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича англійською мовою (Academic Research Repository at the ChNU). Адреса репозитарію в Інтернеті: http://arr.chnu.edu.ua

1.5. Репозитарій формується та функціонує відповідно з наступними документами:

 • Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (№ 32/95-ВР від 27.01.1995);

 • Закон України "Про авторське право і суміжні права" (№ 3793-12 від 23.12.1993), що встановлює авторське право на комп'ютерні програми для ЕОМ, електронні видання, бази даних, літературні письмові твори ;

 • Закон України "Про Національну програму інформатизації" (№ 74/98-ВР від 04.02.1998) та Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (№ 537-У від 09.01.2007), які визначають стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності;

 • Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"), який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів;

 • Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах", який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та права доступу до неї (№ 80/94-ВР від 05.07.1994);

 • ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (міждержавний стандарт);

 • ГОСТ 7.82—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание злектронных ресурсов (міждержавний стандарт) .

 • Положення про наукову бібліотеку університету;

 • Положення про науковий репозитарій університету;


2. Призначення, мета та завдання, функції репозитарія:

2.1. Основне призначення ARRChNU - накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

2.2. Мета та завдання ARRChNU:

Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів. Сприяти зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі. Збільшити цитованість наукових публікацій працівників Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету. Створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт факультетів і окремих працівників.

2.3. Репозитарій ARRChNU, орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів, виконує наступні функції:

 • навчальну, що спрямована на сприяння навчальному процессу;

 • наукову, що спрямована на сприяння науково-дослідницькому процессу;

 • довідково-інформаційну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;

 • поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань та їх збереження.

3. Управління репозитарієм

3.1. Загальне управління ARRChNU здійснює Координаційна рада з роботи над університетським репозитарієм, до якої входять проректор з наукової роботи (голова), начальник науково-дослідної частини, завідуючий відділом з питань інтелектуальної власності, начальник інформаційно-телекомунікаційного відділу, директор наукової бібліотеки, заступник директора наукової бібліотеки з питань інформаційних технологій.

3.2. Наукова бібліотека університету виступає координатором процесу створення репозитарію. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує інформаційно-телекомунікаційний відділ ЧНУ. За збереження електронних документів репозитарію відповідає відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки.

3.3. Усі суперечливі питання щодо включення або вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів і порядок їх розміщення вирішує Координаційна рада.

3.4. За потребою до роботи з університетським репозитарієм долучаються працівники будь-якого відділу НБ або ІТВ університету, заступники деканів з наукових питань, завідувачі кафедр.

4. Склад репозитарія

4.1. Університетський репозитарій ARRChNU є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура університетського наукового репозитарію складається із спільнот (фондів) підрозділів університету у кореневому каталозі. Кожна спільнота може мати колекції: «Статті», «Навчальні видання», «Наукові роботи студентів» та інші. Особливі спільноти, що включені до кореневого каталогу - «Alma mater» (зібрання з історії університету та сучасності університету) та «Наукова бібліотека» (матеріали про наукову бібліотеку, документи з її фондів). Якщо необхідно - за рішенням Координаційної ради можуть створюватись інші спільноти та колекції.

4.2. Тематичний склад визначається факультетами відповідно до наукового та навчального процесів університету. До репозитарію можуть бути залучені: статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти); наукові публікації працівників Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозитарії з боку видавництв; автореферати дисертацій, що захищені працівниками Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича; інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

За видами електронних ресурсів репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа. Хронологічні рамки для репозитарію не встановлюються. За рівнем доступності документи в репозитарії можуть бути у відкритому доступі або за бажанням автора у авторизованому доступі.

5. Принципи створення і функціонування репозитарія

ARRChNU є веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів), що визначені однією організацією -Університетом. Репозитарій створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші. Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором або шляхом передачі документу до НБ. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись та отримати відповідні права для роботи. Адміністратор репозитарію реєструє авторів, надаючи їм права депозитора. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник бібліотеки. За бажанням автора та при можливостях бібліотеки його роботу може розміщувати у репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор подає до бібліотеки електронну версію роботи в будь-якому форматі, що читається машиною, бібліографічний опис матеріалу та набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською.

5.5. Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, рекомендуються для використання певні формати у кожному з видів:


Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe Reader, Microsoft Word

pdf, doc

Презентація

Microsoft PowerPoint

ppt

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpeg, gif

Аудіо

WAV, МРЗ

Wav, Mp3

Відео

МРЕG

mpeg, mpg, mpe

Роботи аспірантів і студентів будуть розміщені за наявності рекомендації наукового керівника, який реєструється у репозитарії і підтверджує свою рекомендацію. За прохання від автора електронна публікація вилучається з відкритого доступу або замінюється прихованою формою повного тексту, це здійснюється бібліотекарем. Якщо факультет (наукова рада факультету) визначають низький рівень роботи, що представлена автором у факультетській спільноті депозитарію, то Координаційна рада дає доручення адміністратору ARRChNU вилучити цей документ. Публікації, що передаються у репозитарій, забезпечуються заголовками, прізвищами авторів, анотацією (якщо вона є) мовою оригіналу та ключовими словами українською, російською та англійською мовами.

6. Авторський договір

6.1.Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Авторському договорі в електронному або паперовому вигляді.

Твір не може бути розміщений у ARRChNU, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров'ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою. Підписуючи Авторський договір автор передає Університету на безоплатній основі невиняткові права на використання твору:

 • на внесення твору у базу даних;

 • на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

 • на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

 • на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

 • на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у ARRChNU він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв). Авторським договором автор підтверджує, що на момент розміщення твору у ARRChNU лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору розміщуючи такий твір в ARRChNU. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам. Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він сам або за допомогою адміністратора вилучає роботу з репозитарію.


Затверджено (Вченою радою Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича) ________________________.

Схожі:

1. Загальні положення та терміни icon1. Загальні положення та терміни
move to 195-1760
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою вступ основні терміни, поняття, означення загальні положення
Переведення, відрахування, поновлення студентів, надання повторного навчання, академічної відпустки
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Міністерство освіти І науки україни кримський економічний інститут двнз «кнеу ім. В. Гетьмана»
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі репозитарій)...
1. Загальні положення та терміни iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. Загальні положення та терміни iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення та терміни iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи