Програма кваліфікаційного екзамену icon

Програма кваліфікаційного екзамену
Скачати 224.96 Kb.
НазваПрограма кваліфікаційного екзамену
Дата06.09.2012
Розмір224.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ


«Затверджую»

Проректор університету з навчальної роботи

А.Полухін

« » 2012 року


ПРОГРАМА

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

зі спеціальності 8(7).17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»


Київ 2012


Програму склали:


Завідувач кафедри

д.т.н., проф.


Юдін Олександр Костянтинович
Асистент

Курінь Ксенія ОлександрівнаПрограма розглянута та схвалена на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації

(протокол від «____»___________________2012 року, № ______________ ).Завідувач кафедри

д.т.н., проф.


Юдін О.К.Програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту інформаційно-діагностичних систем (протокол від « » 2012 року, № _____________________).Голова НМРР

Павленко П.М.^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 8(7).17010101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» є визначення фактичної відповідності рівня професійної підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» («Спеціаліст»), визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки для самостійної діяльності, в тому числі, з використанням сучасної комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій, рівня професійного мислення й кругозору, уміння науково обґрунтовувати, творчо приймати й впроваджувати професійні рішення.


Керівництво організацією та проведенням кваліфікаційного екзамену зі спеціальності покладається на директора інституту та начальника навчально-методичного управління університету.

^ Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності проводиться кваліфікаційною комісією після повного закінчення студентами теоретичного курсу навчання і практичної підготовки перед початком дипломного проектування.

^ Кваліфікаційна комісія створюється наказом (розпорядженням) ректора (проректора з навчальної роботи) на певний термін за поданням директора інституту в складі голови, членів комісії та секретаря для кожної спеціальності з усіх форм навчання не пізніше ніж за місяць до початку її роботи.

Головою комісії призначається завідувач кафедри, членами (не більше двох) – викладачі випускової кафедри, а також кафедр відповідного фахового спрямування. Секретар комісії призначається з числа співробітників випускової кафедри.

При наявності великої кількості випускників можливе створення кількох комісій з однією спеціальності.

Розклад проведення консультацій та кваліфікаційних екзаменів затверджується проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів не пізніше ніж за місяць до початку екзаменів.

Групова консультація має плануватися в обов’язковому порядку за один-три дні до терміну проведення екзамену.

До кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які успішно закінчили повний теоретичний курс підготовки та мають позитивні оцінки за всіма видами практик. Під час проведення екзамену в кваліфікаційну комісію мають бути подані такі документи:

 • наказ про затвердження складу кваліфікаційної комісії;

 • програма кваліфікаційного екзамену;

 • пакет комплексних кваліфікаційних завдань;

 • розпорядження про допущення студентів до кваліфікаційного екзамену;

 • довідкова, нормативна на інша література, якою студентам дозволено користуватися під час екзамену.

Комісія аналізує результати виконання комплексних кваліфікаційних завдань і робить загальний висновок про глибини вмінь та знань студентів та об’єктивності виставлених оцінок.

Студенти, які були відсутні на кваліфікаційному екзамені з неповажних причин, у протокол виставляється оцінка «незадовільно».

Студентам, які не з’явилися на екзамен з поважних причин або отримали незадовільну оцінку надається право на повторне складання екзамену в термін роботи екзаменаційної комісії. При повторному отриманні незадовільної оцінки вказані студенти не допускаються до виконання дипломного проекту (роботи) і відраховуються з університету.

Перескладання кваліфікаційного екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Порядок складання кваліфікаційного екзамену студентами, які не з’явилися на нього у встановлений термін з поважної причини, підтвердженої документально, встановлюється ректором (проректором з навчальної роботи) з подання директора інституту.


В результаті підготовки за спеціальністю студент повинен знати:

 • технології розробки WEB-додатків;

 • складові клієнтської частини Web-додатків;

 • мову HTML (HyperText Markup Language – мова гіпертекстної розмітки);

 • складові DHTML;

 • способи створення фільтрів;

 • способи створення каскадних таблиць стилів (CSS);

 • об’єктну модель документа (DOM – Document Object Model);

 • методи створення JavaScript-сценаріїв в складі Web-сторінок;

 • принципи написання та способи впровадження клієнтських сценаріїв;

 • способи керування елементами сторінок на основі об’єктної моделі документа (DOM);

 • організацію взаємодії з користувачем на основі подій;

 • основні стандарти та методики оцінки стану інформаційних систем;

 • методи проведення моніторингу та аудиту ІС;

 • склад і характеристики основних підсистем і базових програмно-технічних компонентів ІС;

 • основні програмні засоби, які використовуються для моніторингу та аудиту ІС;

 • прийоми підвищення рівня безпеки при використанні у ІС конфіденційної інформації;

 • схемотехнічні методи проектування технічних засобів захисту інформації з використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування,

 • програмні методи проектування технічних засобів захисту інформації з використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування.


В результаті підготовки за спеціальністю студент повинен вміти:

 • реалізовувати технології розробки WEB-додатків;

 • компанувати складові клієнтської частини Web-додатків;

 • використовувати мову HTML;

 • працювати із складовими DHTML - фільтрами, каскадними таблицями стилів та мовою JavaScript;

 • використовувати об’єктну модель документа;

 • створювати JavaScript-сценарії та впроваджувати їх;

 • керувати елементами сторінок на основі об’єктної моделі документа;

 • організовувати взаємодію з користувачем на основі подій;

 • провести моніторинг інформаційної системи із застосуванням сучасних методик та програмних засобів;

 • проаналізувати дані, що отримані під час моніторингу, для виявлення уразливостей у безпеці інформаційної системи;

 • прийняти міри для ліквідації виявлених уразливостей у безпеці ІС;

 • провести аудит ІС на основі даних про структуру ІС та з використанням сучасних програмних засобів;

 • виявити інформацію, що свідчить про певні порушення під час експлуатації ІС;

 • унеможливити несанкціоноване зняття конфіденційної інформації з ІС;

 • проектувати канали передачі інформації;

 • проектувати пристрої фільтрації та синхронізації;

 • проектувати кодуючі та декодуючі пристрої;

 • проектування функціональні вузли телекомунікаційних систем;

 • проектувати мережі бездротового зв’язку стандарту IEEE 802.11 та Bluetooth.


Кваліфікаційний екзамен є формою ректорського контролю. Після успішного складання екзамену студент допускається до виконання дипломного проекту. Кваліфікаційний екзамен здійснюється по комплексним кваліфікаційним завданням, які складені у відповідності до навчальних програм профілюючих дисциплін:

 • Проектування Web-додатків;

 • Аудит і моніторинг процесів інформаційних систем;

 • Автоматизоване проектування технічних засобів захисту інформації.Рейтингова система оцінювання підсумків виконання комплексних кваліфікаційних завдань

Рейтингова система оцінювання (РСО) підсумків виконання комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ), повинна відповідати їх структурі та змісту, визначених "Методичними рекомендаціями з організації та проведення ректорського контролю якості підготовки фахівців".

Підсумкова рейтингова оцінка з ККЗ є еквівалентом підсумкової семестрової рейтингової оцінки. Вона визначається, виходячи із 100-бальної шкали, з наступним переведенням до оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл.1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання підсумків виконання ККЗ

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

90 – 100

Відмінно


A

82 – 89

Добре

B

75 – 81

C

67 – 74

Задовільно

D

60 – 66

E

35 – 59

Незадовільно

FX

1 – 34

F


Підсумкова рейтингова оцінка з ККЗ визначається як сума оцінок за виконання завдань першої та другої частин. Рейтингові оцінки за виконання кожного завдання ККЗ виставляються в балах з урахуванням відповідних критеріїв (див. табл. 2 та табл. 3).

Рейтингова оцінка за виконання першої частини ККЗ складається з суми балів за виконання її трьох завдань. Рейтингова оцінка за виконання другої частини ККЗ складається з суми балів за виконання її двох завдань.

Оцінки за виконання кожної частини ККЗ визначаються в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4. Співвідношення балів за виконання різних частин ККЗ, а також кількість балів за виконання кожного завдання, що наведено в табл. 2, може бути змінено з дозволу проректора з навчальної роботи за поданням випускової кафедри.

У поданні кафедри має бути наведено обґрунтування цього та відповідні розрахунки до змісту табл. 2, табл. 3 та табл. 4.


Таблиця 2

Оцінювання виконання окремих завдань ККЗ

Вид навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Критерії оцінювання

підсумків виконання

окремих завдань ККЗ

Зміст критеріїв оцінювання

підсумків виконання

окремих завдань ККЗ


Частина 1

1. Відповідність підсумків виконання ККЗ суті запропонованого завдання


^ 2. Повнота та ступіть обґрунтованих рішень, обсяг та рівень використаних знань і умінь


3. Наявність елементів творчого, продуктивного мислення, оригінальність способів вирішення професійних та соціально-виробничих завдань


^ 4. Вміння аналізувати і оцінювати факти, події, застосовувати певні правила, методи, принципи, закони в конкретних ситуаціях та прогнозувати очікувані результати


^ 5. Вміння викладати матеріал професійно, логічно, послідовно, з дотриманням вимог ДСТУ

- в цілому, відповідає повністю

- неповністю відповідає

- недостатньо відповідає суті

завдання


- достатньо повно та обгрунтовано

- недостатньо повно та

обґрунтовано

- неповно та необгрунтовано


- наявні елементи творчості,

оригінальність підходу до

вирішення завдання

- типове (стандартне) вирішення

завдання

- відсутність творчості та

оригінальності


- високий рівень

- середній рівень

- низький рівень


- матеріал викладено достатно

послідовно та логічно

- матеріал викладено

недостатньо послідовно та

логічно

- матеріал викладено

непослідовно та нелогічно

Виконання завдання № 1

20


Виконання завдання № 2

20


Виконання завдання № 3

20


Усього за частину 1

60


Частина 2

Виконання завдання № 1

20

Виконання завдання № 2

20

Усього за частину 2

40


^ Усього за ККЗ


100Таблиця 3

Відповідність рейтингових оцінок за виконання

окремих завдань ККЗ у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

П о я с н е н н я

18-20

Відмінно

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

16-17


Добре

Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

15

У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

13 -14


Задовільно

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

12

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 12

Незадовільно

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям


Таблиця 4

Відповідність рейтингових оцінок за виконання ККЗ у балах

оцінкам за національною шкалою

Частина 1

Частина 2

Оцінка

за національною шкалою

54 – 60

36 – 40

Відмінно

45 – 53

30 - 35

Добре

36 – 44

24 – 29

Задовільно

менше 36

менше 24

Незадовільно


Рейтингові оцінки за виконання кожної частини ККЗ, а також підсумкова рейтингова оцінка за виконання ККЗ, заносяться до Протоколу засідання кваліфікаційної комісії (приклад заповнення Протоколу наведено в табл. 5).

До залікової книжки та навчальної картки студента заноситься тільки підсумкова рейтингова оцінка з ККЗ, наприклад, так 90/Відм./А.

У випадку відсутності студента на кваліфікаційному екзамені з будь-яких причин, або отримання за його підсумками оцінки "Незадовільно" (за національною шкалою), питання подальшого навчання студента вирішується в установленому порядку.

Таблиця 5

Приклад заповнення протоколу засідання кваліфікаційної комісії

з проведення кваліфікаційного екзамену
пор.

ПІБ

студента

Варіант

завдання

Оцінка

Частина 1

Частина 2

Підсумкова


55/Відм.

36/Відм.

91/Відм./А


36/Задов.

35/Добре

71/Задов./D


60/Відм.

24/Задов.

84/Добре/В


44/Задов.

36/Відм.

80/Добре/С^ 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.1. Теоретична частина

 1. Які завдання вирішує моніторинг інформаційної безпеки?

 2. Що є об'єктами моніторингу інформаційної безпеки?

 3. Для чого потрібні моніторинг ІТ- послуг и ІТ- інфраструктури?

 4. Яким чином стан інформаційної безпеки впливає на ефективну та прибуткову діяльність організації?

 5. Як Ви розумієте поняття "ІТ-активи" та який склад вони мають?

 6. З яких етапів складається процедура моніторингу?

 7. Як фіксуються результати моніторингу в інформаційних системах?

 8. Яким чином аналізуються результати моніторингу адміністраторами інформаційних систем?

 9. Для чого потрібна система управління інформаційною безпекою (СУІБ)?

 10. Які нормативні документи та стандарти визначають впровадження СУІБ?

 11. Перелічить етапи впровадження СУІБ та пояснить їх сутність.

 12. Поняття контрольних точок і критичних подій в інформаційних системах

 13. Основні цілі проведення моніторингу завантаження апаратних ресурсів ІС.

 14. Методи та засоби моніторингу завантаження апаратних ресурсів ІС.

 15. Засоби внутрішньої діагностики ІС. Процедура POST.

 16. Моніторинг процесів в операційній системі WINDOWS.

 17. Склад та основні функції системи моніторингу на базі Microsoft Operations Manager.

 18. Пояснить, яким чином виконується моніторингу з використанням Microsoft Operations Manager.

 19. Пояснить поняття "події безпеки" для основних елементів структури ІС.

 20. Роль сканерів безпеки в реалізація стратегії безпеки ІС.

 21. Основні умови для ефективного використання сканерів безпеки.

 22. Основні режими функціонування сканерів безпеки.

 23. Сенс використання експлоітів в середовищі WINDOWS.

 24. Методи тестування системи захисту.

 25. Основні етапи сканування.

 26. Основні підходи к реалізації сканування в сучасних сканерах безпеки.

 27. Перелічіть основні проблеми, що можуть виявити сканери безпеки.

 28. Назвіть основні направлення удосконалення сучасних сканерів безпеки.

 29. Основні завдання, які вирішують сканері безпеки.

 30. Перелічіть, які саме перевірки роблять сканері безпеки.

 31. За якими параметрами треба порівнювати ефективність сканерів безпеки.

 32. Що повинні містіть звіти сканерів безпеки. Основні формати звітів.

 33. Зробить стислий огляд сучасних сканерів безпеки.

 34. Опишіть протоколи TCP/IP?

 35. Архітектура мережі Інтернет.

 36. Що таке URL-адреса?Які види URL-адрес ви знаєте?Чим відрізняється абсолютна URL-адреса від відносної? Правила запису URL- адреси.

 37. Як виглядає оператор відключення попереджень? Навіщо використовується оператор відключення попереджень?

 38. Навіщо потрібні логічні операції? Перерахуйте операції порівняння. У чому полягає особливість операції еквівалентності?

 39. Навіщо потрібні бітові операції? Що таке операція інкременту? Що таке операція дикременту?

 40. Охарактеризуйте арифметичні операції Php.

 41. Що таке константа? Перерахуйте стандартні константи Php.

 42. Чим відрізняється цикл з лічильником від циклу з передумовою?

 43. Чим відрізняється цикл з лічильником від циклу foreach? Як працює цикл foreach? Яке призначення циклу foreach?

 44. Яке призначення операторів include та require?

 45. Яке призначення операторів require_once та include_once?

 46. Яке призначення масивіву $_REQUEST, $_GET та $_POST?

 47. Яке призначення змінних оточення REMOTE_ADDR, REMOTE_HOST та HTTP_USER_AGENT?

 48. Яке призначення змінних оточення CONTENT_LENGTH, REQUEST_METHOD та SERVER_PROTOCOL?

 49. Яке призначення змінних оточення QUERY_STRING', REMOTE_ADDR?

 50. Основні види моделей, дати їм характеристику.

 51. Перерахуйте послідовність етапів розробки РЕА.

 52. Що включає технічне завдання?

 53. Що включає технічна пропозиція?

 54. Перерахуєте чинники, що впливають на працездатність РЕА.

 55. Що включає ескізний проект?

 56. Перелічте основні види моделей, дайти їм характеристику.

 57. Що включає технічний проект?

 58. Перелічте вимоги, що пред'являються до конструкції РЕА.

 59. Що включає розробка робочої документації?

 60. Перерахуйте основні властивості моделей, дати їм характеристику.

 61. Стандартизація конструкцій РЕА.

 62. Перерахуйте етапи процесу розробки нового виробу.

 63. Перерахуйте показники якості конструкції РЕА.

 64. Приведіть класифікацію РЕА залежно від умов експлуатації.

 65. Перелічте тактико-технічні вимоги РЕА, що пред'являються до конструкції.

 66. Перелічте конструктивно-технологічні вимоги РЕА, що пред'являються до конструкції.

 67. Перерахуєте етапи розробки РЕА.

 68. Перелічте експлуатаційні вимоги РЕА, що пред'являються до конструкції.

 69. Перерахуйте вимоги, що пред'являються до конструкції РЕА по надійності.

 70. Перерахуєте етапи розробки РЕА.

 71. Перерахуйте технології моделювання, дати їм характеристику.

 72. Що означає середній час відновлення працездатності РЕА?^ 1.2. Практична частина

 1. Інтерфейс та формати складання звітів у середовищі Microsoft Operations Manager.

 2. Особливості функціонування системних журналів WINDOWS.

 3. Основні види подій, що відображаються в системних журналах WINDOWS.

 4. Пошук, фільтрація та інші прийоми управління змістом системних журналів WINDOWS.

 5. Локальні політики безпеки і управління доступом до системних журналів.

 6. Основні формати представлення змісту системних журналів WINDOWS.

 7. Послідовність завантаження програмного забезпечення комп'ютеру.

 8. Завантажувальні розділи та файли операційної системи WINDOWS 7.

 9. Дії з завантаження комп'ютеру, що виконує програма Winload.exe.

 10. Роль та зміст файлів автоконфігурації при завантаженні операційної системи WINDOWS.

 11. Використання при завантаженні WINDOWS теки "Автозавантаження". Її параметри.

 12. Гілки системного реєстру WINDOWS, що управляють завантаженням.

 13. Особливість використання розділів "RunOnce" та "RunOnce\Setup" при завантаженні WINDOWS.

 14. Особливість використання розділів "RunServices" та "RunServicesOnce" при завантаженні WINDOWS.

 15. Особливість використання розділу "RunOnceEx" при завантаженні WINDOWS.

 16. Пояснить сутність та наведіть приклади синхронного та асинхронного режиму автозавантаження.

 17. Додаткові можливості з автозавантаження програм.

 18. Які підготовчі операції слід виконати перед інсталяцією Веб-серверу?

 19. Як на етапі установки змінити номер порту, який буде прослуховувати Веб-сервер?

 20. Як на етапі установки змінити ІР-адресу, запити до якої буде обслуговувати Веб-сервер?

 21. Як на етапі установки змінити доменне ім’я сайту, запити до якого буде обслуговувати Веб-сервер?

 22. Як після установки змінити номер порту, який буде прослуховувати Веб-сервер?

 23. Як після установки змінити ІР-адресу, запити до якої буде обслуговувати Веб-сервер?

 24. Як після установки змінити доменне ім’я сайту, запити до якого буде обслуговувати Веб-сервер?

 25. Як зупинити, запустити та перезапустити Веб-срвер?

 26. Який код потрібно записати у файл httpd.conf при неправильному визначені конфігураційної теки Apache?

 27. Який код автоматично записується в файл httpd.conf при правильному визначені конфігураційної теки Apache?

 28. Які модулі слід визначити необхідними при установці Php?

 29. Як перевірити коректність запису установки Php5 в операційній системі Windows?

 30. Як виправити некоректність запису установки Php5 в операційній системі Windows?

 31. Як перевірити коректність запису установки Php5 у конфігураційному файлі Веб-серверу Apache?

 32. Як виправити некоректність запису установки Php5 у конфігураційному файлі Веб-серверу Apache?

 33. Як перевірити працездатність Php5?

 34. Яким чином визначити тип установки Php5?

 35. Які можливі типи установки Php5?

 36. Чим відрізняються між собою типи установки Php5?

 37. У чому полягає зміст модифікації змінних середовища операційної системи при установці Php?

 38. Як перевірити працездатність пакету Apache, Php, MySQL в цілому?

 39. Як перевірити функціонування серверу MySQL за допомогою диспетчеру задач?

 40. Як запустити та зупинити сервер MySQL?

 41. Які особливості передачі даних методом get?

 42. Які особливості передачі даних методом post?

 43. Як опублікувати форму на Веб-сервері?

 44. Поясність запис .

 45. Поясність запис .

 46. Поясніть запис

Схожі:

Програма кваліфікаційного екзамену iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
Програма кваліфікаційного екзамену iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом
Програма Комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма державного екзамену випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації
Програма кваліфікаційного екзамену iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розроблена
Програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «новітні досягнення філології»)
Модуль комплексного державного екзамену «Новітні досягнення філології» для студентів спеціальності 02030301. Українська мова та література*...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «спеціаліст» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 2013 р розроблена...
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Програма кваліфікаційного екзамену iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи