Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені icon

Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
Скачати 120.37 Kb.
НазваПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
Дата03.06.2013
Розмір120.37 Kb.
ТипПояснювальна запискаПояснювальна записка


З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені зі всіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, однак правильною є лише одна.

Розв’язуючи задачі студенту необхідно прописати послідовні, логічні дії з розв’язку та пояснення до нього. Кожна задача також має чотири відповіді, однак правильною є лише одна.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен володіти ґрунтовними знаннями з питань бюджету, бюджетного дефіциту, міжбюджетних відносин в Україні, фінансування бюджетних установ та вміло використовувати їх при вирішенні завдань.

Зміст програми навчальної дисципліни “Бюджетна система” за темами

^

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету державиБюджет як економічна категорія. Фактори, які впливають на формування і використання бюджету: економічні, соціальні і політичні.

Функції бюджету: розподільна, контрольна та забезпечення існування держави. Призначення бюджету і його роль у фінансово-кредитному механізмі.


Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

^

Бюджет як фінансовий план держави, як віддзеркалення економічної, соціальної та міжнародної політики держави. Взаємозв’язок бюджету з іншим и фінансовими планами.


Бюджетний механізм. Призначення бюджетного механізму. Структура бюджетного механізму. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних процесів в державі.

Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави. Завдання бюджетної політики. Напрями бюджетної політики на сучасному етапі.

Державний бюджет України. Призначення і роль державного бюджету. Доходи державного бюджету, їх суть, значення та джерела формування. Видатки державного бюджету, їх класифікація та напрямки використання.

Місцеві бюджети. Призначення і роль місцевих бюджетів в бюджетній системі. Доходи місцевих бюджетів, їх суть та джерела формування. Видатки місцевих бюджетів.

Бюджетний регламент, його зміст, завдання та основи побудови. Затвердження бюджетного регламенту. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної системи. Відповідальність органів законодавчої та виконавчої влади за порушення бюджетного регламенту.

Бюджетний процес. Учасники бюджетного процесу. Стадії та складові бюджетного процесу. Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. Принципи застосування предметно-цільового методу. Етапи предметно-цільового методу у бюджетному процесі.

Бюджетна програма. Суть та складники бюджетної програми. Паспорт бюджетної програми.

Складання Державного бюджету України. Організаційно-методичні заходи та порядок складання державного бюджету. Бюджетні запити.

Порядок розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України. Підготовка та розгляд Державного бюджету України у першому читанні. Матеріали, які подають у складі проекту Державного бюджету України. Підготовка та розгляд Державного бюджету України у другому читанні. Підготовка та розгляд Державного бюджету України у третьому читанні. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Місцеві бюджети. Сутність і значення місцевих бюджетів. Законодавче регулювання місцевих бюджетів.

Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів. Особливості складання і розгляду місцевих бюджетів. Матеріали, які подають у складі проекту місцевого бюджету. Затвердження місцевих бюджетів. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття

Касове виконання бюджетів. Системи касового виконання бюджетів: банківська, казначейська, змішана. Організація виконання бюджетів. Бюджетний розпис. Порядок внесення та оформлення змін до розпису.

Казначейська система виконання бюджетів. Суть казначейської системи виконання бюджетів.

Контроль за виконанням бюджету. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі. Види, форми і методи бюджетного контролю. Повноваження державних органів влади у сфері фінансового контролю.


^ Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування


Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний надлишок, бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит: суть, види та причини виникнення. Джерела фінансування та заходи щодо подолання дефіциту бюджету в Україні.

Взаємозв’язок дефіциту бюджету і державного боргу.


^ Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України


Бюджетний устрій. Суть та основи бюджетного устрою. Розмежування доходів і видатків між бюджетами.

Бюджетна система України: суть, етапи становлення, правові засади та структура. Принципи побудови бюджетної системи України. Органи управління бюджетною системою України: Рахункова палата, Міністерство фінансів України, Державне казначейство , Державна податкова служба, органи місцевого самоврядування. Становлення бюджетних відносин в Англії, Франції, США, Німеччині та Японії.

Бюджетна класифікація, її суть та значення. Принципи побудови бюджетної класифікації. Складові частини бюджетної класифікації: класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу.

Бюджетне планування. Зміст, функції та етапи бюджетного планування. Основні методи бюджетного планування: прямого розрахунку, нормативний, аналітичний та балансовий.

Бюджетне прогнозування. Призначення та основні методи бюджетного прогнозування (економетричне моделювання, економіко-статистичні моделі). Бюджетне прогнозування зарубіжних країн: США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії.


^ Тема 5. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання


Міжбюджетні відносини в Україні: суть та мета. Порядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи: механізм розподілу доходів і видатків, розподіл видатків на функціональні повноваження між рівнями державної влади. Проблеми та напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні. Світова практика міжбюджетних відносин.

Бюджетне регулювання, його суть та методи.


^ Тема 6. Система доходів бюджету


Методи та джерела формування доходів бюджету.

Податкові надходження як основне джерело доходів бюджету. Класифікація податків. Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання. Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки.

Неподаткові доходи бюджету. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Доходи від операцій з капіталом

Офіційні трансферти і їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів.


^ Тема 7. Система видатків бюджету


Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціального розвитку.

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного розвитку.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Зміст і основні принципи кошторисного фінансування. Кошторис бюджетної установи: порядок складання, розгляду та затвердження. Види кошторисів.


^ Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку


Необхідність видатків бюджету на розвиток економіки. Склад видатків бюджету на економічну діяльність.

Форми фінансової підтримки підприємств: фінансова допомога за рахунок бюджетних асигнувань, допомога за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України, податковий кредит та субсидії.

Необхідність розвитку та фінансова підтримка малого бізнесу в Україні.

Бюджетні інвестиції. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм. Суть та види інвестицій.

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.


^ Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу


Соціальний захист як складова соціальних гарантій населенню. Види державної допомоги сімям з дітьми та державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям, порядок їх призначення та виплати.

Адресні субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та пічного палива, скрапленого газу.

Індексація грошових доходів населення. Допомога на поховання.

Пільги і допомога ветеранам, громадянам, що мають особливі заслуги перед державою і громадянам похилого віку.

Фінансове забезпечення та фінансування розвитку освіти. Склад видатків на освіту за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування освіти.

Видатки на загальноосвітні школи. Оперативно-сітьові показники, що характеризують діяльність школи. Система оплати праці вчителів школи. Система ставок, додаткові види зарплати, норми навантаження та порядок тарифікації педпрацівників. Планування фонду зарплати педагогічного, адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу школи.

Видатки на школи-інтернати. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

Видатки на дошкільні навчальні заклади. Основні виробничі показники та джерела фінансування. Планування видатків на оплату праці та інших поточних і капітальних видатків дошкільних навчальних закладів.

Видатки на підготовку кадрів. Структура, джерела фінансування та основні виробничі показники вищих навчальних закладів. Система оплати праці науково-викладацького персоналу та планування поточних і капітальних видатків вищих навчальних закладів.

Видатки на заклади культури і мистецтва. Склад видатків на культуру і мистецтво за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування закладів культури і мистецтва.

Видатки на охорону здоров’я. Склад видатків на охорону здоров’я за функціональною та економічною класифікацією. Фінансове забезпечення охорони здоров’я. Показники, що характеризують діяльність установ охорони здоров’я. Система оплати праці медичних працівників: посадові оклади, підвищення посадових окладів медичних працівників, доплати працівникам охорони здоров’я.

Видатки на фізичну культуру. Джерела фінансування фізичної культури. Склад видатків на фізичну культуру за функціональною та економічною класифікацією.


^ Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління


Видатки бюджету на державне управління. Система органів та склад видатків на державне управління. Система оплати праці працівників органів державного управління. Планування поточних та капітальних видатків органів державного управління.

Видатки на оборону. Склад видатків на оборону за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування оборони.

Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і безпеку держави.

Видатки бюджету на міжнародну діяльність.


^ Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу


Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній державний борг.

Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом.

Проблеми і напрями удосконалення управління і обслуговування державним зовнішнім боргом України. Державний борг та особливості боргового фінансування Державного бюджету України.


Список рекомендованої літератури


Основна література


 1. Конституція України прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996.

 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI.

 3. Про освіту: Закон України від 23 березня 1996 року // Законодавство про освіту: К., Парламентське видавництво, 2001.

 4. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-17.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми": Закон України від 22 березня 2001 року №2334-ІІІ.

 6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року.

 7. Про загальну середню освіту:  Закон  України вiд 13 травіня 1999 року  № 651-XIV.

 8. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.

 9. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006 року № 489-V.

 10. Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ.

 11. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 25 грудня 2008 року № 823-VІ.

 12. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VІ.

 13. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 14 червня 2011 року № 3491-VІ.

 14. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VІ.

 15. Про затвердження переліку платних послуг, котрі можуть надаватися навчальними закладами: Кабінет Міністрів України, Постанова від 20 січня 1997 р. №38.

 16. Про порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій: Кабінет Міністрів України, Постанова від 9 січня 2000р. №17.

 17. Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади: Кабінет Міністрів України, Постанова від 20 грудня 1993р. №1049.

 18. Про затвердження Порядку призначення і виплати Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям: Кабінет Міністрів України, Постанова від 24 лютого 2003р. №250.

 19. Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива: Кабінет Міністрів України, Постанова від 22 травня 1996 р. №541.

 20. Про підвищення посадових окладів працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: Кабінет Міністрів України, Постанова від 6 серпня 2003 р. №1207.

 21. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Міністерство освіти і науки України, Наказ від 26 вересня 2005р. №557.

 22. Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення: Міністерство праці і соціальної політики України та Міністерство охорони здоров`я України, Наказ від 05 жовтня 2005р. № 308/519.

 23. Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки: Міністерство культури та туризму, Наказ від 18 лютого 2005 р. №745.

 24. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Державне казначейство України, Наказ від 25 листопада 2008 р. № 495.

 25. Алєксєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак-Голобородько А. М. Бюджетна система. – К.: Хай-Тек Прес. 2008. – 376 с.овненнями.

 26. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України. - К.: КНЕУ, 2004. – 544 с.

 27. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я. Азарова, - К.: НДФІ, 2010. – 632 с.

 28. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України. - К: Знання Прес, 2006. – 607 с.

 29. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України. - К: Знання , 2008. – 608 с.

 30. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. - К: Знання Прес, 2002. – 495 с.

 31. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система. – К.: ЦНЛ, 2006. – 240 с.

 32. Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузбминчук Н. В. Бюджетна система України. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.


Додаткова література


 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. - К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.

 2. Загорський В. С., Вовчак О. Д,, Благун І. В. Фінанси. – К.: Знання, 2008. – 247 с.

 3. Карлін М. І. Державні фінанси України. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

 4. Кириленко О.П. Місцеві фінанси. – Тернопіль: Астон,2004. – 140 с.

 5. Кудряшов В. П. Курс фінансів. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 6. Місцеві фінанси / За ред.. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 7. Опарін В. М. Фінансова система України. – К.: КНЕУ, 2005. – 286 с.

 8. Оспіщев В. І. Фінанси. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

 9. Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси. – К.: Кондор, 2004. – 282 с..

 10. Сунцова О.О. Місцеві фінанси. – К.: ЦНЛ, 2005. – 560 с.


Інтернет- ресурси


 1. www. kmu.gov.ua – урядовий портал КМУ

 2. www. me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 3. www. minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України

 4. www. ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 5. www. bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області

 6. www. nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 7. www. alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 8. www. Lsl.lviv.ua – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

Схожі:

Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Податкова система" студентам пропонується 200 тестів та 27 практичних завдань в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Податкова система” студентам пропонується 200 тестів та 27 практичних завдань...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни \"Бюджетна система\" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий облік" студентам пропонується 270 тестових теоретичних питань та 50 тестів на розв’язування задач в розрізі усіх тем дисципліни в 20-ти варіантах.
Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи