Анотований каталог icon

Анотований каталог
Скачати 388.68 Kb.
НазваАнотований каталог
Дата21.11.2012
Розмір388.68 Kb.
ТипДиплом


Управління освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти


АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ


матеріалів передового

педагогічного досвіду

Сумської області

2010 - 2011 навчальний рік


Суми – 2012

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

(Протокол № 5 від 19.12.2011 р.)


Рецензент: І.О. Захарова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО


Редактор: І.В. Удовиченко, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Сумського ОІППО


Укладач: Л.В. Корень, методист кабінету передового педагогічного досвіду Сумського ОІППО


^ Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду Сумської області / Укл. Л.В. Корень // За ред. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ ОІППО, 2012. – 26 c.


У каталозі подано анотації на досвід роботи педагогічних працівників Сумщини, який вивчено на обласному рівні та схвалено на засіданнях вченої ради Сумського ОІППО; педагогічний досвід учителів міст (районів), який вивчено та схвалено радами методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад); досвід роботи переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».

Видання розраховано на методистів, керівників та учителів загальноосвітніх навчальних закладів, вихователів дошкільних закладів, усіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ


Стор.


І. Матеріали передового педагогічного досвіду, які

вивчено, узагальнено на обласному рівні та схвалено

вченою радою Сумського ОІППО………………………..………… 4


Управлінська діяльність…………………………………………... 4

Математика………………………………………………………… 5

Фізика ……………………………………………………………… 5

Хімія ……………………………………………………………...... 6

Історія ……………………………………………………………… 7

Захист Вітчизни……………………………………………………. 8

Дошкільне виховання……………………………………………… 9


ІІ. Матеріали переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року 2011» ……………………………….…. 10


Номінація «Світова література»………………………………..… 10

Номінація «Історія»……………………………………………….. 11

Номінація «Іноземна (німецька) мова»………………………….. 11

Номінація «Образотворче мистецтво»…………………………… 12

Номінація «Початкові класи»…………………………………….. 13


ІІІ. Матеріали передового педагогічного досвіду, які вивчено,

узагальнено на районному (міському) рівні та схвалено радами методичних кабінетів ……………………………………………….. 14


Управлінська діяльність…………………………………………… 14

Українська мова та література…………………………………….. 15

Біологія……………………………………………………………... 17

Історія……………………………………………………………..... 19

Фізична культура………………………………………………….. 20

Початкові класи……………………………………………………. 21

Дошкільне виховання……………………………………………… 23

Практична психологія……………………………………………... 24

Позашкільні заклади……………………………………………..... 25


І. МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ, ЯКІ ВИВЧЕНО, УЗАГАЛЬНЕНО ^ НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ

ТА СХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ

СУМСЬКОГО ОІППО


УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Ніколаєва В.І., Гружчанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради


Організація освітнього процесу як педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток життєтворчої особистості /^ Вивчено В.В. Перлик (Протокол вченої ради СОІППО № 6 від 27.01.2011 року)


Актуальність досвіду полягає у вирішенні такої проблеми як підготовка кваліфікованих кадрів, підвищення їх майстерності, професійних умінь та навичок, що ґрунтується на сучасних спеціальних знаннях, здатності застосувати наукові надбання на практиці.

Однією з ефективних форм трансформації педагогічної науки та передового досвіду в практику освітніх установ є концентрація зусиль педагогічного колективу навколо єдиної методичної проблеми.

У цьому процесі важлива роль належить заступнику директора школи, саме він має створити умови для ефективного науково-методичного, психологічного, інформаційного супроводу діяльності вчителів; сприяти розвитку творчих їх здібностей, формуванню навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості, відчуття ситуації успіху.

Продуктивною формою методичної роботи є теоретичний семінар, під час якого учителі набувають як теоретичні знання з методики та психології, так і практичні навички щодо застосування їх у своїй діяльності.

^ З метою забезпечення прогресивного розвитку вчителя й учня у навчально-виховному комплексі працює творча група «Пошук».

Однією з важливих ланок педагогічної взаємодії є робота з молодими спеціалістами. Результати такої взаємодії висвітлюються під час проведення місячника молодого спеціаліста, де молодь презентує свої успіхи у педагогічної діяльності та творчі здібності, таланти.

Серед заходів заслуговує на увагу проведення методичного тижня, який сприяє підвищенню науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів.


МАТЕМАТИКА

Передрій Ж.М., Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради


^ Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення шкільного курсу математики / Вивчено Т.В. Свєтловою (Протокол вченої ради СОІППО № 11 від 23.06.2011 року)


^ Реформування вітчизняної освіти є одним із шляхів входження України до світового освітнього простору.

Проаналізована роль методів навчання математики в структурі уроків критичного мислення; розроблена система нестандартних уроків з розвитку критичного мислення для профільних класів; елективний курс «Задачі з параметрами».

Досвід ґрунтується на впровадженні в навчальний процес основних ідей технології розвитку критичного мислення. Використання на уроках математики інтерактивних методів («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Метод прес», «Ажурна пилка») сприяє самостійній, пошуковій, творчій діяльності школярів.

Впроваджуючи в навчальний процес інтерактивні методи навчання для розвитку критичного мислення учнів, учитель намагається інтегрувати фронтальні, індивідуальні та кооперативні форми організації навчальної діяльності, які допомагають створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Досвід роботи з розвитку критичного мислення учнів у процесі вивчення математики спрямований на формування в учнів позитивного ставлення до навчання, самоосвіти, саморозвитку та самореалізації.


^ ФІЗИКА

Тимошенко С.О., Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради


Виховання здорового способу життя на уроках фізики /^ Вивчено В.М. Карпушею, І.В. Волобуєвим (Протокол вченої ради СОІППО № 10 від 26.05.2011 року)


Головною метою досвіду є просвітницька діяльність з формування у молоді світогляду та поведінки, що забезпечують свідоме й активне залучення кожного учня до процесу формування, збереження, зміцнення власного життя.

Автор пропонує свою «програму-мінімум» по боротьбі з палінням, яка є складовою програми шкільного курсу фізики й передбачає орієнтовне планування процесу виховання здорового способу життя на уроках фізики. До змісту уроків учитель включає факти, статистичні та наукові дані, що ілюструють шкідливість паління. Інформація систематизована відповідно до класу та теми програми з курсу фізики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Ефективність системи виховання здорового способу життя підвищується за рахунок застосування форм і методів викладання: проблемне навчання, діалогове викладання матеріалу, дискусії, екскурсії, предметно-образний опис навколишнього середовища, рольові ігри, експерименти, практичні роботи учнів у природних умовах.

Виховання здорового способу життя вчитель реалізує шляхом проведення нетрадиційних уроків (урок-інтерв’ю, урок прес-конференція) та використання методу проектів, який передбачає розв’язання учнем або групою учнів певної екологічної проблеми. Застосування методу проектів дозволяє вчителю стимулювати інтерес учнів до екологічних проблем людства, підкреслити практичне значення здобутих ними теоретичних знань, розвивати пізнавальні навички учнів, формувати вміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне мислення, емоційну й вольову сфери учнів.

^ Додатковий матеріал екологічної спрямованості, підібраній вчителем, збагачує учнів екологічними знаннями і формує на їх основі природоохоронні переконання.

Подано цикл міні-інформацій для уроків за темою «Фізика, здоров’я, навколишнє середовище».


^ ХІМІЯ


Кощій А.С., Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Сумської районної ради


Використання комп’ютерних технологій на уроках хімії / ^ Вивчено А.В. Метейко (Протокол вченої ради СОІППО № 11 від 23.06.2011 року)


Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі є пріоритетним напрямом модернізації хімічної освіти. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є фактором підвищення інтересу учнів до навчання та зростання рівня їх пізнавальної діяльності, сприяє вирішенню основних методичних та навчальних проблем, пов’язаних з модернізацією процесу формування знань, умінь та навичок учнів.

^ Новизна досвіду полягає у переосмисленні змісту та розробці нових підходів до вивчення хімії на основі інформатизації навчально-пізнавального процесу.

Визначено два напрями використання комп’ютера та мультимедійних засобів на уроках хімії: інформаційна підтримка предмету за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів, розробка власних презентацій за допомогою програми Microsoft Power Point та їх використання на уроках хімії. Застосування готових програмних продуктів урізноманітнює процес навчання та посилює зацікавленість учнів, їхню внутрішню мотивацію. Використання мультимедійних презентацій дозволяє учителю організувати інтерактивний режим роботи з класом.

^ Перевагами мультимедійних презентацій є:

інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

багатоаспектний розвиток школяра;

ефективне використання навчального часу;

можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;

наочність та сучасність поданого навчального матеріалу;

розвиток просторового та критичного мислення;

посилення мотивації навчання шляхом активного «спілкування» учня з комп’ютером.

Ефективне використання сучасних комп’ютерних технологій на уроках хімії й в позакласний час, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяють підвищити якість знань учнів; виділити суттєві сторони хімічних об’єктів; втілити в життя принцип наочності; зосередити увагу на найбільш важливих характеристиках дослідження об’єктів і явищ природи.

^ Застосування сучасних технологій на уроках хімії є однією з умов розвитку в учнів умінь і навичок науково-дослідницької та самоосвітньої діяльності.


ІСТОРІЯ


^ Тодосийчук В.М., Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми


Формування предметних та ключових компетентностей на уроках історії / Вивчено О.В. Третьяковою (Протокол вченої ради СОІППО № 11 від 23.06.2011 року)


Компетентісний підхід – один з нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку освіти в Україні та розвинених країнах світу. Набуття життєво важливих компетентностей дає людині можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.

^ Представлений досвід демонструє створену вчителем систему роботи, що включає організацію учнів у навчально-виховному просторі та в

позаурочний час; створює «ситуацію успіху», яка дозволяє школярам відчути себе здатними до вирішення будь-яких навчальних проблем. Запропоновані методи та прийоми роботи мають практичне значення, що підтверджується високою результативності учнів в олімпіадах.

Використання вчителем технології проблемного навчання на уроках історії сприяє формуванню соціальної та інформаційної компетентностей, компетентності саморозвитку та самоосвіти, дозволяє учням правильно аналізувати ситуацію, приймаючи рішення за які слід відповідати.

Ефективне застосування в системі роботи вчителя знаходить метод проектів, як один з елементів процесу формування соціальних компетентностей особистості, виявлення інтелектуальних здібностей, моральних й комунікативних якостей.

Формуванню інформаційної компетентності сприяють випереджальні домашні завдання, що містять елементи соціологічного опитування. За матеріалами проведеного дослідження учні створюють порівняльні таблиці, графіки, аналіз яких сприяє пошуку додаткової інформації, спонукає до активної розумової діяльності, на основі чого може бути сформована власна позиція.

Запропоновані розробки уроків та позакласних заходів.


^ ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ


Безуглий С.В., Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Ямпільської районної ради


Військово-патріотичне виховання на уроках предмета «Захист Вітчизни» / Вивчено В.М. Кидиком, Г.П. Телевною (Протокол вченої ради СОІППО № 6 від 27.01.2011 року)


У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України, реформування та скорочення Збройних Сил України, значного зменшення кількості юнаків, які призиваються на строкову військову службу, суттєво підвищуються вимоги до допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді в загальноосвітніх навчальних закладах.

Реалізація військово-патріотичного виховання здійснюється на уроках «Захист Вітчизни» в школі. Цьому сприяє тематика розділів програми й напрацьований учителем навчальний матеріал. У процесі подачі матеріалу учитель висвітлює конкретні теоретичні положення, робить наголос на героїчних прикладах наших співвітчизників у роки війни й у мирний час, тим самим формуючи почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії; культурних та історичних цінностях.

Під час викладання предмету, проведення різних заходів з військово-патріотичного виховання, учитель використовує інноваційні технології. У процесі вивчення нового матеріалу, на уроках з тактичної, вогневої та медичної підготовки, він застосовує комп’ютер для демонстрації зразків озброєння, техніки, перегляді відеофрагментів, а також у процесі перевірки домашнього завдання, проведення тематичного оцінювання.


^ Учителем розроблено мультимедійні презентації, більшість яких присвячена вивченню військово-історичних аспектів та мають патріотичне спрямування.

На завершальному етапі вивчення предмета «Захист Вітчизни», закріпленню знань сприяють навчально-польові збори. Під час зборів проводяться заняття з фізичної, загальновійськової, тактичної, вогневої підготовки, на яких відпрацьовуються теоретичні та практичні питання, приймаються передбачені програмою нормативи. Завершуються збори проведенням військово-спортивного свята.

Виховне й пізнавальне значення має шкільна Зала Бойової Слави, яка створена на основі власної колекції вчителя та використовується для проведення тематичних, загальних екскурсій, навчально-виховних заходів, зустрічей з ветеранами війни, праці, Збройних Сил.

Результатом пошукової та наукової роботи вчителя є видані збірки: «Історія Свеського насосного заводу», «Місцями бойової Слави Ямпільщини», «Битви та операції Великої Вітчизняної війни», «Зала Бойової Слави Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей». Матеріали мають пізнавальне й виховне значення, оскільки висвітлюють історичні аспекти події, що безпосередньо відбувалися на території рідного краю.


^ ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ


Голибіна Н.Г., Путивльський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Путивльської міської ради


Етнопедагогіка та краєзнавство в соціально-моральному розвитку дітей дошкільного віку / Вивчено Л.Б. Міщенко (Протокол вченої ради СОІППО № 10 від 26.05.2011 року)


^ Актуальність досвіду зумовлена сучасними напрямами та завданнями оновлення дошкільної освіти.

Представлений досвід розкриває авторський підхід та індивідуальні особливості роботи педагога щодо організації співпраці дошкільного закладу з сім’єю з питань підвищення педагогічної культури батьків та виховання дітей на засадах етнопедагогіки, краєзнавства.

^ Головна педагогічна ідея досвіду створення умов для формування у дітей дошкільного віку моральних цінностей з позиції добра, гідності, честі, людяності; створення позитивної атмосфери в родині; шанування традицій своїх предків, історії й культури рідного міста, держави; налагодження партнерської взаємодії з родинами дітей.

^ За основу вихователь взяла провідні ідеї педагогічної спадщини з проблеми сімейного виховання Софії Русової, В. Сухомлинського.

Представлений досвід – логічно завершена система роботи вчителя, яка складається з блочно-тематичного планування роботи. Робота складається з п’яти блоків, які взаємопов’язані між собою і є невід’ємною складовою загального освітньо-розвивального процесу. Кожен блок має свою тематику, завдання та практичний матеріал щодо реалізації цих завдань: тематичні бесіди, екскурсії, авторські сценарії свят та розваг для дітей і батьків, обрядових свят, притаманних даній місцевості, традиціям сімей.

Додатки: блочно-тематичне планування «Етнопедагогіка та краєзнавство в соціально-моральному розвитку дітей дошкільного віку», розробки виховних заходів та інтегрованих занять, інформаційні матеріали для роботи з батьками.


ІІ. МАТЕРІАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ (ОБЛАСНОГО) ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

^ «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2011»


НОМІНАЦІЯ «СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА»


Сергейко Н.О., Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Шосткинської міської ради


Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання інформаційних технологій навчання (Протокол вченої ради СОІППО № 8 від 31.03.2011 року )


Формування життєвих компетентностей учнів залишається провідним у системі літературної освіти школярів.

Методика формування життєвих компетентностей дозволяє максимально підвищувати ефективність навчально-виховного процесу; дає можливість створити умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації; вчаться спілкуватися, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію.

На уроках світової літератури учитель формує в учнів ключові компетентності, які визначає як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні види життєдіяльності, ефективно розв’язувати різні навчальні завдання та життєві проблеми.

На основі психолого-педагогічних досліджень з проблеми формування життєвих компетентностей учителем розроблено проблемні питання та творчі завдання зі світової літератури. Апробовано оптимальні шляхи застосування інформаційних технологій під час вивчення світової літератури та в позакласній роботі з дітьми. Створено мультимедійні варіанти навчальних занять, які дають змогу зацікавити учнів предметом.


^ НОМІНАЦІЯ «ІСТОРІЯ»

Пилипенко Р.В., Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка м. Суми


Впровадження педагогічних інновацій, як основа розвитку та становлення соціально компетентної особистості (Протокол вченої ради СОІППО № 8 від 31.03.2011 року)


Реформа загальної середньої освіти в Україні передбачає орієнтацію її змісту на виховання життєво компетентної особистості, яка не лише володіє певною сумою знань, але й уміє адекватно діяти в певних життєвих умовах.

^ Педагогічне кредо «від зацікавлення – через здивування – до захоплення й пізнання» реалізується на принципах інноваційної педагогіки.

Універсальними для розвитку мисленнєвих компетенцій учнів є інтерактивні методи та прийоми, які передбачають колективні та групові форми діяльності – команди, групи, пари. Це – постійна взаємодія всіх учнів, співнавчання, взаємонавчання, під час яких учитель і учень – рівноправні.

Використання інтерактивних та інноваційних методів та форм навчання: «Мозковий центр», «Впізнай героя», «Незакінчене речення», «Дебати», заохочує учнів до активного навчання, допомагає осмисленому й більш глибокому засвоєнню знань.

Невід’ємним елементом системи роботи вчителя є метод проектів, який передбачає вирішення певної проблеми та орієнтує на самостійну дослідницьку діяльність учнів. Під час роботи над проектами вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиток пізнавальних навичок учнів; формування вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в освітньому просторі.

^ Поєднання елементів інноваційних освітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини, дають можливість реалізувати завдання, які стоять перед сучасною школою.


^ НОМІНАЦІЯ «ІНОЗЕМНА (НІМЕЦЬКА) МОВА»


Сінявська О.Л., Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради


Мотивація навчальної діяльності як фактор успішності в процесі вивчення німецької мови (Протокол вченої ради СОІППО № 8 від 31.03.2011 року)


Навчання дітей, їх психологічний розвиток, виховання, тобто основні завдання, зазначені в Законі «Про освіту», – неможливо здійснювати без мотивації школярів на певну діяльність.

Провідна ідея досвіду полягає у використанні зовнішньої та внутрішньої мотивації учнів через констатуючу до коригуючої, на основі оптимізації специфічних підходів у викладанні німецької мови.

^ У процесі підготовки до уроку учитель враховує основні різновиди мотивації: комунікативну, лінгвопізнавальну, інструментальну.

Оволодіти комунікативною компетенцією німецької мови, не знаходячись в країні, мова якої вивчається, досить складна справа. Важливим завданням для вчителя є створення реальних та уявних ситуацій спілкування на уроці німецької мови, використання різних форм, методів та прийомів роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти та інше). Поряд з цим – наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії інших країн. З цією метою учитель використовує навчальні відеофільми, що сприяє розвитку самомотивації та мотивації учнів.

^ У роботі з відео, як і в роботі з будь-яким текстовим матеріалом, учитель виділяє три основних етапи: дотекстовий, текстовий та післятекстовий.

На дотекстовому етапі вчитель вмотивовує учнів, роблячи їх учасниками процесу навчання.

^ Текстовий етап забезпечує подальший розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів з урахуванням їх реальних можливостей спілкування.

Метою післятекстового етапу є використання вихідного тексту в якості опори для розвитку продуктивних умінь в усному та писемному мовленні.

^ Формування лінгвопізнавальної мотивації здійснюється опосередковано, тобто через комунікативну мотивацію та безпосередньо, шляхом стимулювання пошукової діяльності.

У процесі формування важливого виду внутрішньої мотивації – інструментальної мотивації – учитель приділяє увагу «методиці учня», тобто долучає учня до самостійної навчальної діяльності.

Учителем підготований збірник граматичних вправ до теми «Складнопідрядні речення», методичні поради, завдання до відеофільму «Кельн».


^ НОМІНАЦІЯ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»


Сірик О.І., Капустинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної державної адміністрації


Формування творчої особистості засобами мистецтва (Протокол вченої ради СОІППО № 8 від 31.03.2011 року)


Сучасна школа на шляху реформування середньої освіти та впровадження нових предметів художньо-естетичного циклу: мистецтво, художня культура, естетика. Метою діяльності, за цим напрямом, є особистісний, художньо-естетичний розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій та компетенцій у царині мистецтва, виховання потреби у творчій реалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями.

Актуальним, у навчально-виховному процесі школи, є пошуки вчителем оптимальних, дієвих шляхів формування творчої особистості засобами мистецтва та сучасних педагогічних технологій.

^ Невід’ємна складова такого уроку – ознайомлення учнів з шедеврами світового та українського мистецтва: поезією, музикою, живописом, архітектурою, дизайном.

Велике значення для розвитку творчості дітей відіграє організація й проведення позакласних занять. Позакласна робота – одна з ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримки талантів у галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Гурткова робота передбачає широке коло занять, покликана зацікавити дітей. Відповідно до програм «Паперова пластика» з образотворчого мистецтва, заняття побудовані таким чином, щоби поглибити практичні вміння з основ класичного малюнку, живопису, скульптури.

^ Учитель використовує техніки: пап’є-маше, кракле, квілінг, розпис, колаж.

Автором запропоновано розробки циклу уроків (5 клас), матеріали до навчального посібника «Сучасні підходи до уроку образотворчого мистецтва» (за матеріалами роботи обласної творчої групи).


^ НОМІНАЦІЯ «ПОЧАТКОВІ КЛАСИ»


Ахтимірова М.М., Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради


Формування життєвих компетентностей молодших школярів на уроках зарубіжної літератури (Протокол вченої ради СОІППО № 8 від 31.03.2011 року)


Зарубіжна література – предмет полікультурний. Ознайомлення школярів з кращими здобутками і художніми відкриттями світового письменства, формування світогляду на основі духовних цінностей, що пропагуються через літературний твір, – сприяє здобуттю учнями певних життєво необхідних компетентностей.

^ Основними напрямами життєвих компетентностей, під час вивчення зарубіжної літератури, є:

використання прийомів інтерактивного навчання, інноваційних та інформаційно-комунікаційних, проектних технологій тощо;

позаурочна діяльність учнів.

Ці напрями та технології допомагають учням оволодіти п’ятьма ключовими компетентностями, які Рада Європи визначила як домінуючи, соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні компетентності саморозвитку та самоосвіти.

^ Для формування життєвих компетентностей учнів учитель застосовує елементи технологій критичного мислення, що створює атмосферу співпраці та взаємоповаги.

Серед інтерактивних прийомів ефективним є «Взаємне навчання», що сприяє формуванню соціальної, комунікативної та інформаційної компетентності учнів. Методика «Передбачення» – розвиток полікультурної компетентності.

^ Основною технологією формування п’яти ключових життєвих компетентностей учнів є використання елементів проектної діяльності.

Використання мультимедійних засобів навчання дає можливість змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим.

Однією з найефективніших форм використання мультимедійних матеріалів є комп’ютерна презентація – форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, де подано таблиці, схеми, малюнки, аудіо-відеоматеріали.

Результатом роботи над даною проблемою є створення трьох методичних посібників: «Уроки зарубіжної літератури в 2 класі», «Уроки зарубіжної літератури в 3 класі», «Уроки зарубіжної літератури в 4 класі». У посібниках подано розгорнуті розробки конспектів уроків з курсу «Зарубіжна література», зміст яких відповідає авторській програмі А. Мовчун та Л. Харсіки.


ІІІ. МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІД, ЯКІ ВИВЧЕНО, УЗАГАЛЬНЕНО ^ НА РАЙОННОМУ (МІСЬКОМУ) РІВНІ ТА СХВАЛЕНО РАДАМИ

МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ


УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Громова В.І., Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради


Формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів засобами інноваційних освітніх технологій (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації № 4 від 28.03.2011 року)


Серед основних складових життєвих компетентностей, що сприяють здоровому способу життя, важливе місце займають навички раціонального харчування як загальної біологічної потреби життя людського організму.

З метою посилення педагогічного впливу щодо мотивації здорового способу життя та формування здоров’язберігаючих компетентностей створено Школу здорового харчування, яка забезпечує сприятливе освітньо-виховне середовище, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку, духовного зростання; якісну зміну ставлення дітей і дорослих до власного способу життя шляхом розвитку навичок здорового харчування.

Складовими Школи здорового харчування є: спецкурс для учнів 3-4 класів «Основи здорового харчування українців», Клуб вихідного дня «Національне кулінарне мистецтво та здорове харчування» для батьків та учнів 3-4 класів, Лабораторія вітамінних напоїв, Прес-центр.

Недостатня обізнаність з питань здорового харчування спонукала до створення, у рамках проекту, для учнів 3-4 класів програми «Основи здорового харчування українців. Програма науково обґрунтована, логічно побудована, структурована, передбачає зв’язки школи, сім’ї, установ охорони здоров’я та закладів харчування.

Авторська програма передбачає проведення як теоретичних, так і практичних занять у формі тренінгів із використанням інтерактивних технологій навчання. Оволодіння теоретичним і практичним змістом програми дає можливість учням мати уявлення про особливості будови й функцій окремих відділів травної системи людини, склад харчових продуктів, добові потреби людського організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мікроелементах, систему та звички здорового харчування, модифіковані продукти.

^ Тренінгові заняття – групова інтерактивна форма навчання дорослих та дітей, які проводить спеціаліст-тренер.

У межах проекту, на допомогу вчителям, вихователям, активістам неурядових організацій видано збірку методичних матеріалів «Здорова дитина – здорова країна».


^ УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА


Ільчишина З.В., Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради


Формування навичок комунікативної та самоосвітньої діяльності учнів на уроках української мови шляхом використання краєзнавчого дидактичного матеріалу (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації № 4 від 28.03.2011 року)


Актуальність теми пов’язана зі зростаючими вимогами до рівня оволодіння учнями рідною мовою та підвищенням зацікавленості до пошуку ефективних засобів навчання української мови.

^ Краєзнавство – ефективний спосіб заохочення учнів до вивчення української мови; сприяє розвитку інтересу учнів до історії й сьогодення малої Батьківщини.

Новизна роботи полягає у поглибленому вивченні саме ролі краєзнавства, як мотиваційного засобу навчання.

Метою зазначеної вище роботи є: впровадження краєзнавства на уроках української мови, розширення світогляду учнів, сприяння патріотичному й естетичному вихованню, активізації знань учнів з рідної мови.

^ Для виконання поставленої мети вчитель реалізує наступні завдання:

визначення особливостей використання краєзнавчого матеріалу;

дослідження ролі краєзнавчого матеріалу у формуванні навичок комунікативної діяльності учнів;

аналіз мотиваційної дії краєзнавчого матеріалу у формуванні навичок самостійної діяльності.

Застосування на уроках української мови краєзнавчого дидактичного матеріалу допомагає у створенні ефективного процесу виховання інтелектуальної, самодостатньої, з потужним духовним потенціалом особистості, здатної самостійно здійснювати життєвий вибір.

З метою залучення до творчої діяльності учнів, учитель пропонує активні методи навчання, підбір дидактичного матеріалу на прикладах історії рідного краю, традицій й звичаїв рідної місцевості.

^ Подано творчі роботи учнів, тематичний збірник текстів і завдань для учнів 5-11 класів «Письменники Сумщини» .


Костенко Л.М., Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського м. Суми


Формування духовно багатої особистості учня на уроках української мови шляхом використання літературно-краєзнавчого матеріалу (з досвіду роботи) (Протокол ради інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради № 9 від 20.05.2011 року)


Пріоритетними напрямами педагогічної діяльності вчителя є формування в учнів загальнолюдських, моральних якостей громадянина України, розвиток творчої особистості школяра, вироблення інтересу до предмета, виховання любові до української мови, рідного краю.

Використання, на уроках та в позаурочній діяльності, літературно-краєзнавчого матеріалу має на меті формування не тільки внутрішньо багатої та національно-свідомої, а й мовленнєво розвинутої особистості.

На уроках засвоєння нових знань, формування знань, навичок, узагальнення та систематизації набутого, контролю та корекції знань і вмінь, розвитку мовлення вчитель використовує літературно-краєзнавчий матеріал у формі пояснювальних, творчих, вибіркових диктантів, самодиктантів, роботи з текстом.

^ Значна увага приділяється розвитку мовлення учнів. Учитель використовує різні види робіт творчого характеру:

перекази: докладний, вибірковий, стислий, творчий;

твори: твір за картинкою, твір-довідка, твір на основі отриманої інформації.

Особливу увагу вчитель приділяє індивідуальній роботі з учнями. Для цього практикує різноманітні форми роботи та засоби навчання: картки-завдання, мультимедійні презентації, кросворди, різнорівневі домашні завдання, тестові завдання, роботу з картками.

Автор пропонує розробки циклу уроків з теми «Дієприкметник», 7 клас; позакласних заходів; методичні наробки: «Сумщини славетні імена», «Велична й чарівна Сумщини земля», «Заповідними стежками Сумщини», «Народні ремесла Сумщини».


БІОЛОГІЯ


Лях І.А., Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради


Розвиток мислення в учнів підліткового віку при вивченні біології (з досвіду роботи) (Протокол науково-методичної ради відділу освіти Глухівської міської ради № 1 від 01.04.2011 року)


Мислення, як одна найважливіших психічних властивостей людини, привертало й привертає увагу дослідників.

^ Робота над цією проблемою розкриває широкі можливості творчого пошуку як педагога, так і школярів.

Об’єктом дослідження є мислення у підлітковому віці, предметом вивчення – особливості форм навчально-виховної процесу щодо розвитку мислення підлітків.

^ Основна роль у розвитку мислення належить навчанню. У процесі навчальної діяльності підлітки оволодівають прийомами розумової діяльності, вчаться мислити.

^ У вирішенні цієї проблеми учитель ставить реалізацію таких завдань:

з’ясування психологічних особливостей розвитку мислення підлітків;

розробка дидактичного матеріалу для активізації мисленнєвої діяльності учнів;

розробка рекомендацій, які б допомогли вчителеві цілеспрямовано працювати над когнітивним розвитком дитини.

Учитель у своїй роботі застосовує різні форми й методи, які є найбільш ефективними та дають позитивний результат, а саме: вивчення наукової та методичної літератури, узагальнення й систематизація матеріалів.

Матеріали, які пропоновані у додатках (Цикл уроків з теми «Будова й життєдіяльність рослин. Корінь, пагін» та «Дидактичні пакети» з зоології), спрямовані на вирішення, визначених програмою з біології, завдань:

вироблення в учнів теоретичних знань та практичних навичок, умінь користуватися всіма джерелами біологічних знань;

формування уявлень про цілісність природи.

^ Матеріали можуть використовуватися вчителями на уроках біології під час опрацювання відповідних навчальних тем.


Очкурова Л.І., Бочечківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Конотопської районної ради


Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології шляхом застосування інтерактивних методів навчання (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Конотопської районної ради № 3 від 25.02.2011 року)


Актуальність досвіду полягає в тому, що в сучасних умовах особливо велике значення має виховання в учнів пізнавальної активності, вміння самостійно одержувати знання; формування наукового світогляду; розвиток практичних умінь і навичок, творчих здібностей. Ефективне засвоєння знань учнями досягається, насамперед, у процесі використання інтерактивних методик.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх учнів класу. Це – співнавчання, взаємонавчання, моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання навчальних проблем.

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою значимість, зможе відкрити свої здібності й продемонструвати знання предмету, відчути впевненість у собі.

^ Навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.

Підтримувати атмосферу доброзичливості, взаємоповаги, співробітництва на уроках з інтерактивними методами навчання можна лише за наявності відповідно сформованого стилю поведінки в учнів. Найпростіший метод, який застосовує учитель, починаючи з перших уроків біології у 7 класі, – «Мікрофон», який вдало поєднує з прийомом «Незакінчене речення». З метою вироблення в учнів активної позиції та потреби в самооцінці, педагог доповнює цей напрям роботи «Мозковим штурмом» та «Світлофором».


Різноманітність форм організації діяльності учнів, творчий підхід, введення ігрових елементів, ґрунтовний фактичний матеріал дозволяє поступово, невпевненого в собі учня перетворити на обізнаного, активного, впевненого в своїх силах і здатного творчо мислити випускника.


ІСТОРІЯ


Герасимовська І.В., Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради


Шляхи формування громадянської компетентності учнів у процесі викладання предметів суспільствознавчого спрямування (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації № 4 від 28.03.2011 року)


^ Предметам суспільствознавчого напряму належить визначальне місце у формуванні громадянської компетентності учнів.

У своїй роботі, з урахуванням вікових особливостей учнів, учитель спирається на складові громадянської компетентності, розроблені О. Пометун, Т. Бакка.

Основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. З метою досягнення запланованого результату, учитель проводить уроки різних типів, модернізуючи та вдосконалюючи їх. Окрім уроку, учитель уміло використовує й інші форми навчальної діяльності: екскурсії, семінарські заняття, практикуми, факультативи.

Для диференціації навчання, кращого врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів, учитель застосовує групові форми роботи. Робота в групах підвищує продуктивність навчання, розвиває пізнавальну активність й самостійність учнів, дає можливість виявити свої здібності, виховує толерантне, неупереджене ставлення до інших осіб, відповідальність за прийняті рішення, готовність допомогти, а також сприяє розвитку партнерських стосунків.

Втіленням сучасних вимог до навчання історії є також проектна діяльність. Учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання завдань-проектів. Мета – поглиблене вивчення програмового матеріалу. Специфіка проектної діяльності полягає в дослідженні навчальних і науково-дослідницьких проблем. Учні самостійно ознайомлюються з додатковою літературою, вчаться аналізувати й критично оцінювати ситуацію; проводять дослідження з використанням анкетування, інтерв’ю, статистичної обробки результатів. Усе це надає процесу навчання історії творчого спрямування.

Додатки: розробки уроків, позакласного заходу для учнів 9 класу «Голодомор 1932-1933» та матеріали пошукового загону «Пломінь» (проект «Це пам’ятає світ непереможний…»).

^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


Задесенець К.І., Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Тростянецької районної ради


Формування постави учнів на уроках фізичної культури засобами гімнастичних вправ (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації № 4 від 28.03.2011 року)


Аналізуючи головні положення сучасних нормативних документів, учитель вважає, що пріоритетними завданнями системи освіти є виховання в учнів відповідального ставлення до власного та здоров’я оточуючих, культури поведінки в середовищі, розвиток практичних умінь, аналізу власного фізичного розвитку. Постава має нестійкий характер у період посиленого росту тіла дитини. Дефектна постава створює умови для прояву захворювань хребта та інших органів опорно-рухового апарату, що призводить до розладів діяльності внутрішніх органів.

Проаналізувавши результати медичних оглядів, тестувань, спостережень на уроках фізичної культури, учитель зробила висновок, що рівень якості здоров’я учнів значно знизився за останні роки.

Результат роботи вчителя – розробка методичних рекомендацій «Організація роботи вчителів фізичної культури з корекції та профілактики захворювань постави засобами гімнастичних вправ», де систематизовані дані з формування корекції постави учнів; запропоновано орієнтовні комплекси спеціальних вправ, систематичне виконання яких сприятиме виправленню порушень постави, формуванню стійких навичок утримувати правильну позу в статичних та динамічних положеннях, а також профілактиці плоскостопості учнів тощо.


^ Михно Л.С., Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шосткинської міської ради


Упровадження в навчання інноваційних засобів оздоровчої спрямованості (з досвіду роботи) (Протокол науково-методичної ради методичного кабінету управління освіти Шосткинської міської ради № 1 від 17.05.2011 року)


^ Актуальність проблеми полягає в тому, що протягом останнього часу в Україні різко погіршилися здоров’я й фізична підготовка дітей та учнівської молоді.

У зв’язку з інтенсифікацією процесу навчання, підвищується рівень розумового навантаження та його вплив на нервово-емоційну сферу учнів. Аналіз матеріалів з вивчення рівня фізичного розвитку та рухових здібностей учнів свідчить про те, що у масових школах навчається більш як 50% учнів з відхиленням фізичного й функціонального розвитку, з порушенням функцій опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, порушенням зору та інше.

Урок фізичної культури, з обсягом характерних фізичних вправ, є одним з основних видів фізичної підготовки школярів, що підвищує або зберігає функціональні можливості організму.

З метою сприяння оздоровленню дітей та підвищення мотивації до занять фізичної культури учитель впроваджує інноваційні засоби, які популярні серед учнівської молоді. До них належать: шейпінг, танцювальна аеробіка, стретчинг, хатха-йога.

Комплекси вправ танцювальної аеробіки учитель використовує переважно на уроках гімнастики. Методику шейпінгу – на уроках загальної фізичної підготовки. Практикує використання комплексів шейпінг під час виконання домашніх завдань.

^ Найефективнішим методом розвитку гнучкості є виконання вправ стретчингу, що дає змогу використовувати їх у процесі вивчення вправ з усіх розділів програми.

Комплекси вправ хатка-йоги учитель використовує для повернення м’язів спини до нормальної довжини.

Поряд з інноваційними засобами навчання, використовує традиційні форми і методи роботи. Перевагу надає методам, які забезпечують високу моторну компактність, емоційність, особистісно зорієнтований підхід: фронтальний, поточний, змішаний, метод групової навчальної діяльності, колового тренування, роботу в парах.

^ Автор пропонує розробку серії уроків гімнастики з використанням інноваційних засобів оздоровчої спрямованості: шейпінг, аеробіка, стретчинг (10 клас).


^ ПОЧАТКОВІ КЛАСИ


Ткаченко П.І., Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради


Формування творчої особистості учня початкової школи шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій (з досвіду роботи) (Протокол ради міського методичного кабінету відділу освіти виконкому Лебединської міської ради № 2 від 10.10.2010 року)


Актуальність досвіду полягає в необхідності розвивати творчість учнів з початкової ланки школи.

^ Провідна ідея досвіду – формування пізнавального інтересу учнів до оволодіння предметами природничо-математичного спрямування.

Використання у педагогічній практиці інтерактивних методів навчання сприяє розвитку вміння дітей спілкуватися, спільно вирішувати завдання, самостійно й критично мислити, проявляти творчість, ініціативу, аналізувати й узагальнювати.

^ Метод проектів допомагає учням набувати ключових компетентностей, без яких їм не обійтись в житті, не залежно від обраної в майбутньому професії.

Використання комп’ютерних технологій значно розширює можливості подачі навчальної інформації, сприяє підвищенню інтересу до навчання. Окрім того, комп’ютерні технології дозволяють повністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням.

^ Застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим й по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль та підведення підсумків.

Результатом роботи над науково-методичною проблемою є створення методичних збірок екологічного спрямування «Таємниці тваринного світу» (пізнавально-інформаційний матеріал та методично-навчальні додатки про тварин світу до уроків світової літератури для учнів 2-4 класів), «Таємниці живої природи» (додатки до уроків та позакласних заходів для учнів початкових класів).


^ Липченко Т.А., Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад Тростянецької районної ради


Формування загальнокультурної компетентності молодших школярів шляхом використання елементів народознавства в навчально-виховному процесі (з досвіду роботи) (Протокол ради методичного кабінету відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації № 4 від 28.03.2011 року)


Актуальність теми обумовлена тим, що наукою та багатовіковою практикою переконливо доведено, що українська школа – національна тоді, коли ґрунтується на українській національній системі впливу на формування особистості.

Учитель приділяє увагу формуванню загальнокультурної компетентності особистості шляхом використання елементів народознавства, бо саме їх застосування на уроках, у поєднанні з іншими формами навчальної діяльності, допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й навчає школярів використовувати набуті поколіннями наших пращурів знання й досвід, пов’язуючи їх із реальними життєвими ситуаціями сьогодення.


Учитель вбачає, що в сучасних умовах розвитку школи, необхідність та важливість використання народознавчого матеріалу в системі навчально-виховного процесу не викликає сумнівів. Мета сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому; засвоєнню духовних цінностей в екологічний, пізнавальній, моральній, емоційній, естетичній сферах.

^ Народознавчий матеріал учитель використовує систематично та цілеспрямовано, з урахуванням пізнавальних інтересів учнів.

Учитель організовує роботу так, щоб поряд із добірками традиційного мовного матеріалу, використовувався й матеріал народознавчого спрямування, який не лише допомагає в удосконаленні вмінь працювати з текстовою інформацією, а й сприяє розвитку образного мовлення дітей, підвищує грамотність, розвиває пам'ять, допомагає у формуванні культурної та полікультурної компетентностей, виховує духовно багатою, творчою особистість.

Заслуговує на увагу авторська добірка з народознавства «Використання елементів народознавства на уроках у початкових класах».


^ ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ


Левченко Л.Д., Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Світлячок»


Організація екологічної освіти дошкільників засобами пошуково-дослідницької діяльності (з досвіду роботи) (Протокол науково-методичної ради відділу освіти Глухівської міської ради № 1 від 01.04.2011 року)


Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» орієнтує на формування у дітей ціннісного ставлення до природи. Програма ставить за мету давати певну суму знань, сприяти формуванню екологічної свідомості вихованців. Використання різних форм пошуково-дослідницької діяльності спонукають дитину до самостійних відкриттів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків.

Родзинкою досвіду є застосування у роботі методу моделювання алгоритмів, проведення дослідів та міні-занять з дитячого експериментування. Вихователь проводить послідовну роботу з організації дослідницької діяльності, систематизації дослідів за окремими темами та віковими можливостями дітей. Система дослідів, розроблена вихователем, відповідає принципам науковості, системності, послідовності, доступності.

^ В організації пошуково-дослідницької діяльності вихователь виділяє три етапи:

перший (молодший дошкільний вік) пошуково-дослідницька діяльність (інтегровані заняття, прогулянки, ігри з предметами);

другий етап (старший дошкільний вік) проведення дослідів (колективний пошук);

  • третій (заключний) етап самостійне проведення дослідів дітьми за певним завданням

Автором запропоновані: тематичний розподіл матеріалу; конспекти проведення занять з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку; методичні розробки занять.

^ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Темна О.М., Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 м. Суми


Формування соціальної компетентності учнів різних вікових категорій засобами розвиваючої роботи (з досвіду роботи) (Протокол науково-методичної ради інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради № 9 від 20.05.2011 року)


Психологічна служба загальноосвітнього закладу в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Одним з найважливіших завдань сучасної школи є формування соціальної компетентності учня.

У досвіді представлена система впровадження розвиваючої роботи з учнями різних вікових категорій (опора - модель супроводжуючої діяльності, запропонована М.Р. Бітяновою). З урахуванням певної вікової категорії, психологом розроблено «Циклограму найголовніших етапів психологічного супроводу розвиваючої роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу», що сприяє послідовному формуванню соціальної компетентності. У зазначеній вище циклограмі чітко визначена мета цієї роботи, цільова група та термін її реалізації.

^ Розроблені цикли розвиваючих занять з учнями 1-х, 4-х, 8-х, 10-х класів; програма для молодших підлітків «Навчаємося спілкуватися ефективно» спрямовані на поліпшення соціалізації учнів.

Системне та послідовне впровадження різних форм розвиваючої роботи дозволяє вирішити певні актуальні питання психолого-педагогічного супроводу учнів різних вікових категорій.

^ Проведення тренінгових занять з учнями 5-х класів допомагає учням в адаптації до нових умов навчання в середній ланці школи.

Цілеспрямована розвиваюча робота, щодо підготовки учнів до допрофільного навчання, проводиться з учнями 7-х класів у середині ІІ семестру навчального року.


^ З учнями 10-х класів, з метою сприяння повноцінній адаптації до нових класних колективів та змінених умов навчання, проводяться заняття з елементами тренінгу.

^ Впровадження різноманітних засобів розвиваючої роботи практичного психолога дозволяють формувати в школярів певні компоненти соціальної компетентності.


^ ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ


Федірко С.О., Лебединський міський центр дитячої та юнацької творчості Лебединської міської ради


Діагностика та розвиток театральної обдарованості в умовах позашкільного навчального закладу (з досвіду роботи) (Протокол ради міського методичного кабінету відділу освіти виконкому Лебединської міської ради №4 від 13.04.2010 року)

Театральна обдарованість – явище системне, яке потребує детального вивчення, оскільки в дитині проявляється багатогранність «театральності», що охоплює дитячу діяльність за всіма напрямами.

Автор розкриває власні підходи щодо раннього діагностування дитячої театральної обдарованості, створення системи навчально-виховної роботи для його розвитку в умовах роботи драматичного гуртка позашкільного навчального закладу. Для вирішення даної проблеми педагог розробила й використовує індивідуальні та фронтальні форми й методи педагогічної діяльності, застосування яких дає вагомий результат.

Новизна досвіду роботи полягає в творчому підході до розробки серії театральних вправ щодо розвитку сценічних здібностей вихованців гуртка, авторських постановок для колективу, методичної збірки «Театральна обдарованість. Проблеми діагностики та розвитку в умовах роботи позашкільного навчального закладу. Сценарії театральних дійств».

Провідна ідея досвіду – залучення вихованців гуртка до творчості, пов’язаної з театральною діяльністю, розкриття перед ними багатства даного виду мистецтва, надання їм можливості для самовираження та самовдосконалення.

Для роботи театрального колективу створена авторська програма, яка ґрунтується на принципах послідовності, доступності, врахуванні індивідуальних особливостей вихованців.

Навчання в театральному гуртку починається з діагностики її вихованців. Для діагностики театральної обдарованості педагог використовує методи спостереження; індивідуальні бесіди з дітьми та їх батьками; анкетування; вправи на виявлення уваги, пам’яті, інтуїції, уяви, фантазії, ігри на нестандартне бачення світу; конкурси на виразність голосу, рухливості, пластичності.


^ ДЛЯ НАТАТОК


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду Сумської області / Укл. Л.В. Корень // За ред. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ ОІППО, 2012. – 26 c.


Комп’ютерний набір: Корень Л.В.
Підписано до друку 10.02.2012. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Гарнітурa Times New Roman. Ум. друк. арк. 1,08.

Тираж 300 прим. Замовлення № 112.
__________________________________________________________________РВВ СОІППО, вул. Р. Корсакова, 5, м. Суми, 40007

тел./факс: (0542) 33-40-67

Схожі:

Анотований каталог iconАнотований каталог
Бариба Л. П. Позакласний захід з інформатики "Ми знаємо, ми уміємо" для учнів старших класів // Електронний ресурс: Учительський...
Анотований каталог iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Анотований каталог iconКаталог праць викладачів тнеу за 2013 рік
Каталог видань тнеу за 2013 рік : бібліограф посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : тнеу, 2014. – с – (Видання...
Анотований каталог iconА. А. Полещук Анотований конспект лекцій «Легка атлетика» для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" І "Фізична культура" Харків хнамг 2009 Анотований конспект
Анотований конспект лекцій. Легка атлетика. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін “Фізичне виховання” І “Фізична...
Анотований каталог iconПодковырина Е. Н., зав. Нтод библиотеки уипа электронный каталог как современная информационно-поисковая система библиотеки «Компьютер выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха не информация, но люди»
Будучи одним из основных проявлений информатизации библиотек, эк создает условия для реализации одного из главных принципов открытого...
Анотований каталог iconSheet 1: каталог

Анотований каталог iconКаталог бібліотеки лабораторії франкознавчих досліджень Твори Івана Франка Зібр творів

Анотований каталог iconДокументи
1. /Каталог видань.doc
Анотований каталог iconДокументи
1. /каталог изданий СГГУ.docx
Анотований каталог iconДокументи
1. /КАТАЛОГ нновац йн розробки ОНУ.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи