Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році icon

Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році
Скачати 102.02 Kb.
НазваПравила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році
Дата11.09.2012
Розмір102.02 Kb.
ТипПравила прийому

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИПогоджено

«___»_________ 2011 р.

Начальник управління освіти

Сумської облдержадміністрації


_________________ Л.В.Пшенична

(підпис)

Затверджено

«___»___________2011 р.

Ректор КЗ Сумського ОІППО


____________В.Ф.Живодьор

(підпис)^ Правила прийому

до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (надалі - Сумський ОІППО) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 498475, 30.11.2009 р., термін дії ліцензії для спеціальностей: «Адміністративний менеджмент» – до 01.07.2012 р.; «Управління навчальним закладом» – до 01.07.2012 р.; «Педагогіка вищої школи» – до 01.07.2013 р.; «Практична психологія» – до 01.07.2014 р.).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Сумського ОІППО відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за №1221/19959.


І. Загальні положення


1.1. Сумський ОІППО оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою на навчання за спеціальностями

  • освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

8.18010018. Адміністративний менеджмент:

денна форма навчання – ліцензований обсяг 40 осіб,

заочна форма навчання – ліцензований обсяг 40 осіб.

8.180100208. Управління навчальним закладом:

денна форма навчання – ліцензований обсяг 25 осіб;

заочна форма навчання – ліцензований обсяг 25 осіб.

8.180100218. Педагогіка вищої школи:

денна форма навчання – ліцензований обсяг 25 осіб;

заочна форма навчання – ліцензований обсяг 25 осіб.

  • освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

7.030103017. Практична психологія:

денна форма навчання – 25 осіб;

заочна форма навчання – 25 осіб.

Термін навчання за освітньо-професійною програмою магістр за денною формою становить 1 рік, за заочною формою – 2 роки; за освітньо-професійною програмою спеціаліст за денною формою становить 1,5 роки, за заочною формою – 2 роки .

1.2. До Сумського ОІППО приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр та спеціаліст та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до Сумського ОІППО на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 100 місць.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1. На підготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.2. На підготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

2.3. Сумський ОІППО здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Сумському ОІППО здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів проводиться на денну форму навчання з ^ 02 липня 2012 року по 17 серпня 2012 року, на заочну форму навчання з 27 серпня 2012 року по 27 вересня 2012 року. Вступні випробування на денну форму навчання проводяться з 20 серпня 2012 року, на заочну форму навчання з 1 жовтня 2012 року. Зарахування на денну форму навчання 24 серпня 2012 року, на заочну форму навчання 8 жовтня 2012 року.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад


5.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Сумського ОІППО, в якій вказують обраний напрям підготовки, форму навчання та джерела фінансування.

5.2. До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (копії, які завіряються або в установленому порядку);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або завірена копія);

- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

- копію трудової книжки (якщо є);

- копію ідентифікаційного коду;

- 5 конвертів з марками;

- інші документи, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

5.3. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.4. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму перепідготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.5. Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство, вступник пред'являє особисто.

5.6. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України

в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.7. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Фахові вступні випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста проводяться у формі тестів.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

6.2. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови усній формі за 4-х бальною системою оцінювання та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.3. Для конкурсного відбору вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та спеціаліста враховується середній бал документа про базову вищу освіту.

6.4. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються Сумським ОІППО не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюються на веб-сайті Сумського ОІППО.

6.5. Апеляції на результати вступних екзаменів подаються в приймальну комісію особисто в день вступних випробувань та розглядаються апеляційною комісією, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора інституту.

6.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня, а також, які забрали документи після дати закінчення прийому документів до конкурсного відбору не допускаються.


^ VІІ. Право на першочергове зарахування


7.1. Право на першочергове зарахування Сумського ОІППО:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх

правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право.

7.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 7.1 цих Правил.


VIII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- особи, які мають право на першочергове зарахування;

- особи, які зараховуються за конкурсом.

8.2. У межах кожної зазначеної в пункті 8.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;

  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

8.3. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії Сумського ОІППО із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ IX. Надання рекомендацій для зарахування


9.1. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

9.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.


^ X. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


10.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в одному вищому навчальному закладі, впродовж п'яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки.

10.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами перепідготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Зазначені ксерокопії документів зберігаються у Сумському ОІППО протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

10.3. Особи, які в установлений строк (п'ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки, утрачають право зарахування на навчання.


^ XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування


11.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотирьох календарних днів) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

  • оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

  • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

  • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.


XII. Наказ про зарахування


12.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Сумського ОІППО після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті інституту.


^ XIІІ. Додаткове зарахування до Сумського ОІППО та зберігання робіт вступників


13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з інституту. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в інститут і не пройшли за конкурсом на навчання.

13.2. Роботи вступників, які не зараховані на навчання до інституту, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт.


XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


13.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

13.2. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

13.3. Подання вступником недостовірних персональних даних є підставою для відрахування студента.

13.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до інституту, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Г.Л. Єфремова

Схожі:

Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconПравила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2013 році
Сумський оіппо) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки (серія ад №034581, 22. 05. 2012 р., термін дії ліцензії...
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconПро факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі соіппо)...
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconУпорядник: Попов В. Д., методист з географії, економіки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Ткаченко О. Л
Попов В. Д., методист з географії, економіки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconСписок методистів навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconСписок методистів навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Правила прийому до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2012 році iconЛист-інформатор на лютий 2012 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік, у лютому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи