Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності icon

Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності
Скачати 242.09 Kb.
НазваПрограма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності
Дата11.09.2012
Розмір242.09 Kb.
ТипДиплом

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ___________В.Ф Живодьор

„ ___ ” ___________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування (тестування)

з психології та педагогіки

для спеціальності

Практична психологія”

для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Розглянуто на засіданні кафедри психології

Протокол № 7 від 24.02.2012 р.


Суми – 2012

Пояснювальна записка

з предмету «Психологія»


Швидкий розвиток психологічної науки, що в популярних і публіцистичних працях дістала назву "науки майбутнього", "науки ХХІ століття" демонструє зростання її ролі в суспільному житті, у вирішенні різноманітних теоретичних та практичних задач. Як відмічав Б. Ананьєв, "психологія становиться важливим знаряддям зв’язку між всіма засобами пізнання людини, поєднання різних розділів гуманітарних та суспільних наук в новому синтетичному людинознавстві". Тому особливої ваги набуває сьогодні питання актуальності наукових психологічних знань, їх ролі в розвитку окремої особистості, особливо у становленні майбутнього фахівця –практичного психолога.

Практичний психолог повинен мати ґрунтовну психологічну підготовку. Отже, вступні випробування з предмету «Психологія» мають на меті перевірити якість та ґрунтовність психологічних знань майбутніх спеціалістів, а також готовність до продовження здобуття освіти.

Програма вступних випробувань з предмету «Психологія» має 9 розділів: «Психологія як наука», «Основи психології особистості», «Пізнавальні процеси особистості», «Індивідуально-психологічні особливості особистості», «Емоційно-вольові процеси особистості», «Загальне поняття діяльності», «Загальне поняття спілкування», « Психологія соціальних груп», «Основи вікової та педагогічної психології ».

Абітурієнт, який проходить вступні випробування з психології для зарахування на факультет перепідготовки за спеціальністю «Практична психологія» повинен показати знання з основ психології – закономірності розвитку психіки людини на різних етапах онтогенезу та форми прояву психіки, значення психології в педагогічній діяльності та життєдіяльності особистості взагалі, а також особливості формування міжособистісних стосунків в групі.

 • високий рівень знання основних положень матеріалу, термінології, вміння здійснювати міжпредметні зв’язки, самостійно наводити приклади, визначати прикладні напрямки використання теоретичного матеріалу.

 • достатній рівень знання основних положень матеріалу, термінології, вміння здійснювати міжпредметні зв’язки з допомогою викладача, переважає репродуктивний виклад інформації.

 • задовільний рівеньзнання основної термінології, домінує репродуктивний виклад інформації, труднощі в проведенні міжпредметних зв’язків, навіть, з допомогою викладача.

 • незадовільний рівень фрагментарне засвоєння матеріалу; його повторне відтворення відбувається з помилками.

 • дуже низький рівень: відсутні елементарні уявлення про роль психології як наукової галузі.

Оцінювання відповіді абітурієнтів проводиться за визначеними критеріями.
^

І. Психологія як наука


Поняття про психологію як науку. Місце психології в системі наук. Розвиток уявлень про предмет психології. Поняття про психіку, взаємозв’язок психічного та фізіологічного. Основні етапи розвитку психіки та форм поведінки у тваринному світі.

Основні галузі психології: загальні та спеціальні; фундаментальні та прикладні. Структура і завдання сучасної психології.

Поняття та проблема методу психологічного дослідження. Загальна характеристика та класифікація методів дослідження. Організаційні, порівняльні, комплексні методи. Інтерпретаційні методи: генетичний, структурний. Емпіричні методи: спостереження і самоспостереження, їх пізнавальна роль; експериментальний метод в психології; психологічні тести та їх різновиди; анкетування та їх значення; інтерв’ю як метод дослідження.

Перевага та недоліки психологічних методів, оптимальні умови їх використання на практиці.

Класифікація принципів дослідження, їх загальна характеристика. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ.


ІІ. Основи психології особистості

Поняття особистості в психології. Наукове визначення та співвідношення понять «особистість», «індивід», «індивідуальність». Характеристика біологічного та соціального в особистості. Історія дослідження особистості.

Поняття про психологічну структуру особистості. Основні моделі структури особистості за С.Л. Рубінштейном, К.К. Платоновим, А.В. Петровським.

Класифікація сучасних психологічних теорій особистості, їх характеристика. Основні теорії особистості в зарубіжній психології (психоаналітичні теорії особистості – З.Фрейд, А. Адлер, К. Юнг); теорія соціального научіння (біхевіористська модель – Д.Уотсон, Б. Скіннер); гуманістичні теорії особистості (К. Роджерс, А. Маслоу). Вітчизняні концепції особистості А.Н. Леонтьева, Л.С. Виготського, Л.І. Божович.

Свідоме і несвідоме в житті людини. Структура свідомості та її основні психологічні характеристики. Самосвідомість особистості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі.

Проблема психічного розвитку особистості в сучасній психології, періодизація психічного розвитку.


ІІІ. Пізнавальні процеси особистості

Загальні поняття про пізнавальні процеси особистості. Форми відображення людиною об'єктивного світу, впливи зовнішнього світу на людину. Характеристика основних видів психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, уява.

Поняття про відчуття, розвиток уявлень про природу відчуттів. Фізіологічні основи відчуттів. Аналізатор, його будова і принципи роботи. Види відчуттів, їх класифікація, характеристика окремих видів відчуттів.

Поняття про сприймання, характеристика його особливостей, фізіологічне підґрунтя сприймання. Основні властивості та види сприйняття. Сприймання простору, часу і руху.

Загальне поняття про пам’ять, роль пам’яті в організації психіки. Види пам’яті та їх особливості, розвиток пам’яті в онтогенезі. Основні процеси пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті та методи дослідження пам’яті.

Поняття про мислення. Характеристика мислення як вищої форми пізнавальної діяльності. Розумовий розвиток в онтогенезі. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Розумові дії та операції: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння, класифікація. Види мислення. Індивідуальні особливості мислення.

Поняття про уяву та її роль в життєдіяльності людини. Фізіологічне підґрунтя уяви. Характеристика основних видів уяви.

Поняття про увагу та її функції. Види уваги: (мимовільна, довільна, післядовільна). Властивості уваги (спрямованість, зосередженість, стійкість, тривалість, концентрація, інтенсивність, обсяг).


ІV. Емоційно-вольові процеси особистості

Значення почуттів і емоцій в житті людини, її діяльності та активності.

Поняття про емоції. Основні функції емоцій. Види емоцій та їх характеристика. Форми переживання емоцій: афекти, настрій, стрес.

Поняття про почуття. Зв'язок почуттів з іншими нормами поведінки, оцінкою дій, намірів людини. Почуття людяності, любові до людей, гуманності, відповідальності, байдужості. Інтелектуальні почуття: впевненості, сумніву, здивування. Етичні почуття: краси, прекрасного, гумору.

Поняття про волю. Воля як один із засобів свідомої регуляції людської діяльності. Фізіологічна основа волі. Структура вольового акту. Основні ознаки волі. Вольові якості особистості, розвиток волі в онтогенезі.


^ V. Індивідуально-психологічні особливості особистості

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент.

Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент.

Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

Особистість і темперамент: проблеми виховання, навчання і професійної діяльності.

Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Провідні риси характеру (емоційно-вольові, когнітивно-пізнавальні (інтелектуальні), морально-ціннісні, мотиваційні). Акцентуація рис характеру. Формування характеру, зв'язок характеру з темпераментом.

Загальне уявлення про здібності. Природні передумови розвитку здібностей - задатки. Види та рівні розвитку здібностей. Здібності, обдарованість, талант, геніальність. Формування та розвиток здібностей.


^ VІ. Загальне поняття діяльності

Поняття про діяльність. Відмінність діяльності від поведінки та активності. Специфіка людської діяльності.

Зміст та структура діяльності: потреба. мотив, задача, дія (операція), результат, контроль і оцінка. Внутрішні та зовнішні компоненти діяльності. Інтеріоризація та екстеріоризація.

Види людської діяльності (спілкування, гра, навчання, праця), їхнє освоєння та розвиток.

Поняття мотивації та поняття мотиву. Загальна будова мотиваційної сфери людини.


VІІ. Загальне поняття спілкування

Поняття про спілкування. Засоби спілкування: мова і мовлення в психічному розвитку людини. Функції спілкування. Сторони спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Вербальні та невербальні засоби спілкування, їхня роль у діяльності вчителя.

Види мови і мовлення: монологічне, діалогічне, усне, письмове, внутрішнє, зовнішнє.

Основні стилі спілкування ("спільна творчість", "дружня прихильність", "загравання", "залякування", "дистанція", " менторський") та їх ефективність у різних видах діяльності.

Роль спілкування в психічному розвитку людини.


VІІІ. Психологія соціальних груп

Поняття групи у психології. Класифікація груп (великі та малі) та їх характеристика. Рівні соціально-психологічного розвитку груп.

Вплив групи на особистість та особистості на групу. Референтні групи й особистість. Проблема конформізму і нонконформізму.


ІХ. Основи вікової та педагогічної психології

Предмет, завдання та методи вікової та педагогічної психології. Психічний розвиток дитини дошкільного віку. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку. Психічний розвиток дитини підліткового віку. Психічний розвиток дитини юнацького віку.

Періодизація психічного розвитку людини, характеристика соціальної ситуації розвитку та новоутворень на різних вікових етапах. Провідна діяльність та її вплив на психічний розвиток особистості.


Рекомендована література


 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Академия 1999. – 67 с.

 2. Бадмаев Б. Ц. Психология в pаботе учителя: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 2000. — (Психология для всех). Кн. 1: Пpактическое пособие по теоpии pазвития, обучения и воспитания. — 232, [1] с.: ил., табл.

 3. Бадмаев Б. Ц. Психология в pаботе учителя: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 2000. — (Психология для всех). Кн. 2: Психологический пpактикум для учителя: Развитие, обучение, воспитание. — 156, [2] с.: ил., табл.

 4. Бандуpка О. М. Основи психології і педагогіки: [Підpуч. для вищ. навч. закл.] /Бандуpка О. М., Тюpіна В. О., Федоpенко О. І.; Hац. ун-т внутp. спpав. — Х., 2003. — 334, [1] c.

 5. Бондаpчук E. И. Основы психологии и педагогики: Куpс лекций / Бондаpчук E. И., Бондаpчук Л. И.; Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — 3-е изд., стеp. — К., 2002. — 166, [1] с.: ил., табл.

 6. Вікова психологія ( За ред. Г.С. Костюка). – К.: Рад школа, 1976.

 7. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

 8. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. сочин.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3. – 328 с.

 9. Гpигоpович Л. А. Педагогика и психология: [Учеб. пособие для студентов вузов] /Гpигоpович Л. А., Маpциновская Т. Д. — М.: Гаpдаpики, 2003. — 475 с.: ил., табл. — (Disciplinae).

 10. Гоpецький П. Словник теpмінів педагогіки, психології та шкільного адміністpування: (Пpоєкт) /Укp. АH. Ін-т укp. наук. мови. — К.: Деpжвидав Укpаїни, 1928. — 9, 100, [1] c. — (Матеpіяли до укpаїнської теpмінології та номенклатуpи; Т.13).

 11. Гуpевич П. С. Психология и педагогика: Учеб. для вузов. — М.: Пpоект, 2004. — 348, [1] с. — (F: Факультет).

 12. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: (Конспекти лекцій): [Hавч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /Кам’янець-Поділ. деpж. пед. ун-т. Каф. психології. — Кам’янець-Подільський, 2002. — 93, [3] с.: іл.

 13. Зимняя И.Я. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2004. – 384 с.

 14. Корнєв М.Н.,Коваленко А.Б. Соціальна психологія.– К.: 1995.– 304 с.

 15. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет. М., 1996.

 16. Мажник H. А. Психологія і педагогіка: Hавч. посіб. /Мажник, Hаталья Андpіївна, Сасіна, Людмила Олександpівна; H. А. Мажник, Л. О. Сасіна; Хаpк. деpж. екон. ун-т. — Х.: ІHЖEК, 2003. — 199 с.: табл.

 17. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1996.

 18. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. - 583с., ил., рос.

 19. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 20. Матюша І. К. Особистість і колектив як цілісна гаpмонійна система (психолого-педагогічний аспект): [Hавч.-метод. посібник] /Ін-т змісту і методів навчання. — К., 1997. — 186, [2] с.

 21. Москаленко В.О. Соціальна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 512 с.

 22. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: Академия, 1998. – 456 с.

 23. Hемов Р. С. Психология: [Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений]: В 3 кн. — 2-е изд. — М.: Пpосвещение: Владос, 1995-. Кн.3: Экспеpиментальная педагогическая психология и психодиагностика. — 1995. — 507, [1]c.: ил., табл.

 24. Общая психология. Учебник для студентов пединститутов / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986.

 25. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

 26. Основи психології та педагогіки: Опоp. конспект лекцій для студентів усіх спец. ден. та заоч. фоpм навчання з баз. освіти /Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т; [Уклад.: H. П. Статінова, Г. П. Сень; Ред. Л. В. Радова]. — К., 1998. — 90, [1] с., включ. обкл.: іл., табл.

 27. Палеха Ю. І. Основи психології та педагогіки: Hавч.-метод. посіб. /Палеха, Юpій Іванович, Геpасимчук, Валентина Іванівна, Шиян, Оксана Миколаївна; Ю. І. Палеха, В. І. Геpасимчук, О. М. Шиян; Євpоп. ун-т. — 2-е вид., допов. — К., 2003. — 164 с.: іл., табл.

 28. Педагогіка та психологія діяльності в освіті. Соціально-психологічні пpоблеми особистості та колективу: Дидактичні тексти /Київ. деpж. екон. ун-т; [Уклад.: Ануфpієва H. М., Музичко Л. В.; Ред. Рогачова Г. Г.]. — К., 1995. — 44с.

 29. Психологическая подготовка к педагогической деятельности: [Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений] / [Боpисов В.H., Ковалев О.Г., Лузгин С.А., Ушатиков А.И.]. – М.: Академия, 2002. – 141, [2] c. – (Высшее обpазование).

 30. Психологический словарь (Под ред. А.Петровского). – М.: Политиздат, Т «Сфера», 1997. – 528 с.

 31. Психология и педагогика: [Учеб. пособие] / [Абульханова К. А., Баpанов E. Г., Богданов E. H. и др.; Под pед.: А. А. Бодалева и дp.]. — 3-е изд., доп. и пеpеpаб. — М.: Изд-во Ин-та Психотеpапии, 2002. — 584 c.: ил., табл.

 32. Психология и педагогика: Конспект лекций: [Пособ. для подгот. к экзаменам] / [Авт. Титов В. А.; Ред. А. Г. Буланова]. — [М.: Пpиоp-издат, 2003]. — 236 с. — (В помощь студенту)

 33. Психология и педагогика: Учеб. пособие / [Сост. и отв. pед. Радугин А.А. ]. — 2-е изд., испp. и доп. — М.: Центp, 2003. — 254, [1] с.: табл. — (Alma mater).

 34. Психология и педагогика: Учеб. пособие для студентов вузов /Под pед. С.А. Хмелевской. — М.: Per Se; Логос, 2002. — 175 с.: ил. — (Каpманная энциклопедия студента).

 35. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990.

 36. Психологія. Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

 37. Реан А.А. и др. Психология и педагогика.– СПб.: Питер, 2006. - 432с., ил., рос.

 38. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. - 713с., ил., рос.

 39. Скpипченко О.В. Основи психології та педагогіки: Психічні пpоцеси: Hавч.-метод. посіб. /О. В. Скpипченко, І. М. Бушай, Л. О. Скpипченко; За pед. О. В. Скpипченка; Hац. пед. ун-т ім. М. П. Дpагоманова. — К., 2003. — 144, [1] с.: іл.

 40. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: «АПН», 1999.- 463 с.

 41. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: Посібник /Степанов О. М., Фіцула М. М. — К.: Академвидав, 2003. — 502 с.: іл. — (Альма матеp).

 42. Трихін І.А. Соціальна психологія спілкування. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 364 с.

 43. Хьел Л. и др. Теории личности. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. - 607с., ил., рос.

Пояснювальна записка

з предмету «Педагогіка»


Розбудова системи освіти, її докорінне реформування має стати основою відтворення інтелектуального потенціалу народу, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, становлення національного відродження, державності та демократизації суспільства в Україні.

В програмі "Освіта" підкреслюється, що "головною метою освітніх закладів є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу народу". Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити подальший розвиток системи освіти, поліпшити якість навчання і виховання молоді.

Сьогодні освітні заклади покликані всіляко сприяти відродженню й утвердженню духовної культури, формувати фізично здорове, духовно багате покоління, яке шанує свою громадську, національну і особисту гідність, виявляє працелюбність і здатність до самонавчання і самовдосконалення. Від неї багато в чому залежить, яким буде наше суспільство завтра, куди воно піде, як буде жити далі.

Демократизація та гуманізація освіти, розвиток мережі шкіл нового типу, розробка альтернативних систем навчання вимагають сьогодні від педагога вміння працювати нестандартно, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, розробляти власну творчу концепцію педагогічної праці. Саме тому головною метою педагогічної освіти повинна бути підготовка викладача, який володіє необхідними творчими та професійними якостями, здатного до створення умов для творчого розвитку особистості.

Отже, вступні випробування з “Педагогіки” мають на меті перевірити якість та ґрунтовність знань майбутніх магістрів, а також готовність до продовження здобуття освіти.

Програма вступних випробувань з предмету “Педагогіка” має чотири розділи: “Загальні засади педагогіки”, “Теорія виховання ”,“Теорія освіти і навчання ”, “Педагогічні комунікації ”.

Програма вступних випробувань з педагогіки спрямована на виявлення рівня теоретичних знань про зміст, структуру, функції, закономірності і принципи навчально-виховного процесу; форми, методи, засоби навчання і виховання, знання педагогічних технологій.

Оцінювання відповіді абітурієнтів проводиться за визначеними критеріями.


І. Загальні засади педагогіки

Предмет педагогіки. Основні категорії педагогіки. Галузі педагогіки. Зв`язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки, її рівні.

Роль вітчизняних педагогів у розвитку національної педагогічної науки (О.В. Духнович, Б.Д.Грінченко, К.Д.Ушинський). Принципи народності виховання, методи навчання, форми організації навчального процесу за К.Д. Ушинським.

Мета виховання. Ідеал національного виховання, його зміст, будова, дієвість. Основні напрямки національного виховання. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) про принципи національного виховання. Програма виховання як система цілей виховання. Українська народна педагогіка про мету виховання. Основні напрямки всебічного розвитку особистості: розумове, моральне, трудове, фізичне, естетичне, екологічне. Їх сутність

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. Роль спадковості в розвитку та формуванні особистості. Середовище як умова розвитку та формування особистості. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості. Рушійні сили та закономірності розвитку особистості. Акселерація та децелірація.

Діяльність, активність і спілкування особистості як умова ефективності її розвитку. Види діяльності та форми спілкування. Ігрова діяльність. Навчальна діяльність. Трудова діяльність. Їх характеристика.

Проблема вікової періодизації в педагогіці. Сучасна періодизація розвитку дитинства, педагогічні критерії виділення вікових періодів розвитку дитинства та їх значення в організації навчально-виховного процесу. Педагогічна характеристика підлітка. Особливості виховання і формування особистості підлітка. Юнацький вік та його характеристика. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і виховання.

Система освіти і виховання в Україні. Її структура відповідно до Закону України “Про освіту” (1996).

Загальноосвітня школа трьох ступенів. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи про мету, завдання діяльності школи.

Особливості системи освіти в провідних країнах світу. Їх порівняльна характеристика.

^

ІІ. Теорія виховання


Сутність процесу виховання. Компоненти виховного процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми , засоби. А. С. Макаренко, В.О. Сухомлинський про закономірності виховного процесу.

Мета, завдання виховання учнів у сучасній школі. Концепція національного виховання (1994) про всебічний розвиток особистості.

Сутність самовиховання. Етапи, прийоми самовиховання. Співвідношення виховання і самовиховання.

Закономірності та принципи виховання. Їх характеристика. Концепція національного виховання про принципи виховання.

Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу. Народна педагогіка про принципи виховання.

Поняття про методи та прийоми виховання. Народна педагогіка про методи виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання.

Методи формування свідомості особистості: розповідь, лекція, бесіда, переконання. Їх характеристика.

Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності: вимога вправи, доручення, громадська думка. Їх характеристика.

Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців: заохочення, покарання, змагання. Їх характеристика.

Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу: спостереження, самоспостереження, самоосуд, самоаналіз, самонаказ, самопереконання. Їх характеристика.

Розумове виховання. Завдання розумового виховання. Розумовий розвиток. Формування світоглядних позицій у процесі навчально-виховної роботи. Структура світогляду: знання, погляди, переконання, вчинки, дії людини.

Моральне виховання. Суть моралі і моральності. Єдність загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні. Основні напрями морального виховання учнів.

Трудове виховання: мета, завдання, зміст. Професійна орієнтація учнів: мета, завдання, зміст. Компоненти професійної орієнтації: професійна просвіта, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Естетичне виховання: зміст, форми, методи. Джерела естетичного виховання. Естетичне виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Фізичне виховання. Мета, завдання та зміст. Методи, форми, засоби фізичного виховання. Позашкільні заклади фізичного виховання, добровільні товариства, клуби та ін.

Поняття про колектив. Ознаки колективу. Управління колективом. Колектив і особистість. Виховна роль колективу в працях А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського.

Динаміка розвитку учнівського колективу (А. Макаренко, А. Лутошкін). Функції вихователя та органів самоврядування на різних стадіях розвитку колективу.

Дитячі та молодіжні організації: мета, завдання, зміст. Структура дитячих та молодіжних організацій. Неформальні об’єднання за інтересами, їх характеристика.

Сутність сімейного виховання. Зміст виховання в сім’ї. Форми взаємодії школи та родини. Функції сучасної сім`ї. Провідні напрями сімейного виховання.
^

ІІІ. Теорія освіти і навчання


Сутність процесу навчання. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів. Компоненти процесу навчання: мета, завдання. зміст, методи, засоби, форми. Методологічна основа процесу навчання. Рушійні сили навчального процесу.

Основні функції процесу навчання: освітня, розвивальна, виховна. Їх взаємозв'язок.

Учіння як пізнавальний процес. Основні етапи оволодіння знаннями.

Викладання як діяльність учителя. Структура процесу викладання.

Закономірності навчання. Об`єктивні та суб`єктивні закономірності процесу навчання.

Принципи як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної діяльності учнів та технологію діяльності вчителя. Характеристика традиційних принципів навчання. Правила, що забезпечують реалізацію принципів.

Принцип систематичності і послідовності навчання, його характеристика та шляхи реалізації в загальноосвітній школі.

Принципи науковості та доступності навчання, їх характеристика, шляхи реалізації в загальноосвітній школі.

Принцип наочності навчання. Я.А Коменський, К.Д.Ушинським про роль наочності у навчально-виховному процесі.

Принцип самостійності та активності у навчанні, його характеристика та шляхи реалізації у загальноосвітній школі.

Українська народна дидактика: завдання, мета, зміст. Принципи народної дидактики. Методи народної дидактики: наочні, словесні, ігрові.

Зміст освіти. Функції компонентів освіти. Загальна характеристика змісту освіти, відповідно до вимог Закону України "Про освіту". Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти.

Навчальна програма. Її структура. Способи побудови навчальних програм. Види програм.

Навчальні підручники і посібники. Вимоги до підручників і посібників. Проблема створення електронних джерел (підручників, посібників).

Поняття методу, прийому та засобу навчання. Різні підходи до класифікації традиційних методів. Критерії оптимального підбору методів та засобів навчання.

Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності: за джерелом інформації, за логікою передачі і сприймання навчальної інформації, за ступенем самостійності мислення учнів при засвоєнні знань, за ступенем керування.

Характеристика методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів: методи стимулювання інтересу до навчання, методи стимулювання обов`язку і відповідальності.

Характеристика методів контролю та самоконтролю в навчанні: методи усного контролю, методи письмового контролю, методи лабораторно-практичного контролю.

Поняття про організаційні форми навчання. Характеристика систем навчання.

Поняття контролю. Перевірка, оцінка, контроль. Методи і форми контролю. Функції контролю.

Види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, комп`ютерне, інтерактивне, розвивальне, особистістно-орієнтоване. Їх характеристика

Комп`ютер як засіб навчання. Комп`ютерний контроль. Комп`ютерні програми. Методика застосування комп`ютера в навчальному процесі. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Інновація та її сутність. Інновація освіти. Критерії педагогічної інновації.

^ IV. Педагогічні комунікації

Основні риси, функції сучасного вчителя. Педагогічна майстерність, її елементи.

Сутність, функції педагогічної комунікації.

Складові невербальної комунікації. Основні засоби невербальної комунікації.

Мовне спілкування як факт комунікації. Функції мовлення вчителя.

Особливості, функції педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування як діалог. Бар’єри спілкування. Ускладнення, що виникають у процесі спілкування. Структура педагогічного спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Установка вчителя. Уміння слухати. Правила педагогічного спілкування.

Взаємозв’язок між членами колективу в спільній діяльності. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі.

Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків. Конфлікти у школі. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка. Конфлікт у взаємодії «вчитель-учні». Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі.

Конфлікт у педагогічній взаємодії. Поведінка вчителя у конфліктній ситуації. Ігрові методи вирішення конфліктів.


Рекомендована література


 1. Бабанский Ю.К. Педагогіка. – М., 1988.

 2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М., 1989.

 3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

 4. Берулава М.М. Гуманизация образования: проблемы и перспективы. – Бийск, 1995.

 5. Блага К., Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991.

 6. Брайн С. Общество и образование. – М.,1989.

 7. Владиславлев П.А. Система образования в европейских странах СЭВ. – М., 1989.

 8. В мире подростка/Под ред. А.А. Бодапева. – М. 1980.

 9. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.

 10. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2001. - 576 с.

 11. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. К.,1995.

 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. -376 с.

 13. Гуревич К.М. Индивидуально-психологический особенности школьников. – М., 1988.

 14. Георгиева Т.С. Высшая школа США на современном этапе. – М., 1989.

 15. Глассер У. Школа без неудачников/ Пер. а снгл. – М., 1991.

 16. Гончаров Н.К. Основы педагогики. – М., 1947.

 17. Декларация прав ребенка // Нар. Образование. – 1993. - № 5.

 18. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. – Киев, 1987.

 19. Державні стандарти професійної освіти: Монографія /За ред. Н. Г. Ничкало.-Хмельницький: ТУП, 2002.-334 с.

 20. Журавлев И.К. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

 21. Зорина Л.Я. Программа – учебник – учитель. – М., 1989.

 22. Измайлов В.Ф. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1991.

 23. Конституція України. – Харків; ВМП ”Рубікон”, 1996. - 36 с.

 24. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні // Професійно-технічна освіта. – 2004.- № 3. - С. 2 - 5.

 25. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М., 1980.

 26. Конвенция о правах ребенка // Нар. Образование. – 1993. - № 5.

 27. Коротяев Б. Педагогика на распутье. – Славянск, 1996.

 28. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности. – Киев, 1989.

 29. Курганов С. Школа диалога культур // Народное образование, 1990-1992.

 30. Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. – М., 1991.

 31. Михайлов Ф.И., Казакова Е.И. Школа – взгляд на мир. – Л., 1989.

 32. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике: Учеб. пособие для инж.-пед. работников профтехобразования – М.: Высш. школа, 1987. – 168 с.

 33. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-е видання, доповнене. - К.: ВАТ „КДНК”, 2001. - 608 с.

 34. На допомогу менеджеру освіти. Частина ІV. Професійно-технічна освіта: нормативно правова база. – Тернопіль: ТОКІППО, 2003. – 448 с.

 35. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990.

 36. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет/ Под ред. И.В. Дубровиной, В.С Круглова. – М., 1988.

 37. Общие основы педагогики/ Под ред. Ф.Ф. Королева, В.Е. Гмурмана. – М., 1967.

 38. Организация и методика производственного обучения в СПТУ. Метод. пособие / В. В. Ширяев, С. В. Кашин, А. М. Литвиненко и др. – М., Высшая школа, 1974. – 288 с.

 39. Очерки истории профессионально-технического образования в СССР/ Под ред.. С. Я. Батышева.- М.: Педагогика, 1981.-352 с.

 40. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / Ничкало Н. Г., Зайчук В. О., Розенберг Н. М. та ін.: За ред. Н. Г. Ничкало. - К.: Вища школа, 1994. - 334 с.

 41. Професійна освіта: Словник: Навчальний посібник для учнів і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Уклад. С. У. Гончаренко та ін. За ред. Н. Г. Никало. - К.: Вища школа, 2000. - 380 с.

 42. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. – М., 1986.

 43. Подласый И.П. Диагностика и экспертиза педагогических проектов. – Киев, 1998.

 44. Соколов В.Н., Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире. – М., 1991.

 45. Справочник менеджера образования: В 2 т./ Сост. В.С. Гиршович. – М., 1995.

 46. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984.

 47. Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Л. Лернера. – М., 1983.

 48. Управление развитием школы/ Под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. – М., 1995.

 49. Харламов И.Ф. Педагогіка. – М., 1990.

 50. Формирование личности в переходный период/ Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1987.

 51. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Академія, 2002. - 528 с.

 52. Шматков Є. В., Коваленко О. Є. Методика професійного навчання. Частина 2. Методика професійно-практичного навчання. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації. - Харків, 2002. - 214 с.

 53. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.

 54. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

Схожі:

Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для абітурієнтів Інституту корекційної педагогіки та психології з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconТа робоча програма навчальної дисципліни «основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 05070203 «Електричний транспорт» та...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Програма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи