Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” icon

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую”
Скачати 110.59 Kb.
НазваСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую”
Дата11.09.2012
Розмір110.59 Kb.
ТипДиплом

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ___________В.Ф Живодьор

„ ___ ” ___________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного екзамену з іноземної мови

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за спеціальностями: «Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи».


Розглянуто на засіданні кафедри

педагогіки та інноваційних технологій

Протокол № 9 від 18.02.2012 р.


Суми – 2012

Вимоги до абітурієнтів

з курсу « Іноземна мова»


І Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності

1. Розуміння

а) аудіювання

Абітурієнт повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної програмою старшої (профільної) школи, сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і у відео-та аудіо записах усвідомлювати зміст матеріалу та його функціонально-стилістичні особливості, розуміти висловлювання з тем у приватній, публічній, професійній та освітній сферах, а також автентичні теми пізнавального та краєзнавчого характеру.

Тривалість звучання адитивного матеріалу – до 2 хвилин, довжина фраз – до 10 слів. Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити до 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2 % незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Розуміння прослуханого перевіряють за допомогою тестів і різноманітних письмових завдань.

б) читання

Абітурієнт повинен розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих знаків, при швидкості читання 300 друкованих знаків за хвилину. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Розуміння прочитаного перевіряють шляхом викладу прочитаного рідною мовою, а також шляхом відповідей на запитання.

2. Говоріння

а) діалогічне мовлення

Абітурієнт повинен адекватно і без попередньої підготовки досить вільно спілкуватись зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час спілкування; брати участь у бесіді і вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовувати у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічні єдності і формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.

Бесіда-діалог повинен мати характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатися із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менше 5, окремі з реплік (1-2) – не менш 2-3 фрази.

б) монологічне мовлення

Аабітурієнт повинен без попередньої підготовки висловлюватись у межах ситуації, окреслених певними сферами спілкування і тематикою, передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи свої ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно і аргументовано висловлюватись у зв’язку з обговорюваними проблемами, переконливо і обґрунтовано доводити свою точку зору і своє ставлення до них.

Монологічне висловлювання повинне включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати мовними (фонетичним, лексичним, граматичним) нормам, бути зв’язним, логічним і послідовним. Обсяг висловлювання – не менше 16 фраз.


^ Англійська мова


Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників –er, - ing, -ment, -tion (sion), - ness, - ity, прикметників - less, - ful, - able, - y, числівників – teen, - ty, - th, прислівників - ty, префіксів дієслов - re, прикметників- un, - dis.


^ Граматичний матеріал.

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складним присудком.

Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання Present Indefinite для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною.

Вживання Present Indefinite для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому;

Future Indefinite - для визначення майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відбувається тепер.

Вживання Present Indefinite для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Present, Past, Future Indefinite Passive. Модальні дієслова та їхні еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

^ Б. Для читання

Морфологія. Абітурієнти повинні розпізнати і розуміти при читанні речення, що містять Past Continuous Tense, Perfect Tense, форми на – ing (герундій, дієприкметник 1).

Синтаксис. Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії.


^ Німецька мова


Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників – er, -ler, -chen, -lein, - ung,heil, -keit; прикметників –ig, - isch, - los, - lich, - haft, - bar; порядкових числівників –te, -ste; префіксів прикметників –un; префіксів дієслів zuruck, - auf, mit. Дієслова з невідокремленими префіксами; іменники, утворені шляхом словосполучення.


^ Граматичний матеріал

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язком з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfect, Futurum І).

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом дієсловом, дієсловом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dabb, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причин із сполучниками weil, da для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, desnalb. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.


Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Futurum, Perfect, Imperfect.

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfect у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося.

Вживання Imperfect у розповіді.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і в знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників wer, was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nacn, mit, vor, zu, прийменників з родовим відмінком; із знахідним відмінком fur, durch, ohne, um, gagen.

^ Б. Для читання

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при прочитанні інформативні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучниками als, nachdem, у яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfect, а наступна – Imperfect.

Складнопідрядні речення з підрядними означальним, що вводиться сполучним словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною Präsens Imperfect Passiv. Речення з конструкцією: haben sein+zu+Infinitive. Речення з конструкцією: модальне слово + Infinitive Passiv.

Partizip І, Partizip ІІ у ролі означення. Поширене речення, що містить у дієприкметникові звороти з Partizip І, Partizip ІІ.


^ Французька мова


Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників – ment, - eur, - ier, - ie, - isme, - tion, - esse; суфіксів прикметників – eux, - able, - al; префіксів дієслова; суфіксів числівників – iüme. Слова з префіксом- in.

^ А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова ütre як зв’язки (Nous sommes dans la cour). Вживання запитального речення із запитальними словами (Ou va-t-il). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne…rien, ne…jamais.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їхньому основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання портативного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Präsent de L’Iindicatif, Passü composü, Futur simple, Future et Passü immudiat, Imparfait дієслів І, ІІ та ІІІ груп, Plus –que-par-I fait, Future dans le passü, що їх вивчають відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотніх дієслів у пройдених часових формах.

Вживання Impüratif ( 2-га особа однини і множини та 1-ша особа множини) Conditionnel et Subjoinctif (presünt, passü).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (me, te, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника оn, вживання займенників у, еn. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

^ Б. Для читання

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 3-тю особу однини і множини Plusqueparfait, Forme passive, Conditionnel Prusent, безособові форми дієслова Gürondif, Participe Prüsent.

Займенники та частки qui, que. Відносні займенники, обмежувальна частка nе...que.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками, складнопідрядні речення, у тому числі з підрядними умови (Sij’ai |j’avais le temps, j’irai\irais au cinüma).


^ Вимоги до абітурієнтів з курсу

« Іноземна мова»


Абітурієнт, який проходить вступні випробування з іноземної мови для зарахування на факультет перепідготовки за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», « Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом» повинен показати знання , які відповідають рівню володіння іноземною мовою В1+ згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»


  1. ^ Високий рівень: уміє читати адаптовані тексти, уміє аналізувати і робити висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. Вільно висловлюється та веде бесіду в межах програмних тем, гнучко та ефективно користується мовними засобами.
  1. ^ Достатній рівень: уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію. Уміє логічно висловлюватись у межах програмних тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки; допускаються помилки, які не заваджають спілкуванню.
  1. ^ Середній рівень: уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись. Висловлюється за опорами в межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, малюнка, уміє починати і закінчувати розмову, погоджуватись або не погоджуватись; в мовленні допускаються помилки.
  1. ^ Задовільний рівень: уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі прості тексти. Уміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок^ Тематика усного спілкування


Світ особистості

1.Я, моя сім’я, друзі

- особистість

- стосунки з товаришами

- взаємодопомога

- батьки і діти

- толерантне ставлення до оточуючих.

2.Дозвілля і спорт

- роль спорту в житті суспільства

- міжнародні спортивні змагання

- олімпійські чемпіони

- види спорту

3.Харчування

- національна кухня Великобританії, Німеччини, Франції та України

- заклади громадського харчування

- правильне харчування

- фаустфуд

4.Природа і погода

- природні сезони року

- природні катаклізми

- катастрофи на АЕС


Культура і наука

5.Живопис

- відомі художники та їхні твори

- скульптура і пластика

- відвідування музею, виставки або галереї

6.Мистецтво

- значення мистецтва в житті людини

- вплив мистецтва на естетичний розвиток людини

- архітектура

7.Кіно, театр, телебачення

- фільми, виставки, телепрограми

- телебачення в житті людини

8.Наука і технічний прогрес

- розвиток науки і техніки в Україні та за кордоном

- INTERNET в сучасному житті


Освіта і робота

9. Освіта в Україні та за кордоном

10. Робота і професії (педагог)

11. Глобалізація сучасної освіти

Література


  1. Ковбасюк Т. М., Гнусина Б.Я. Поэтапное становление навыка понимания незнакомых производных слов при чтении /ИЯШ. – 1975. -№5 – с 54-55.

  2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови 2-12 класи, Київ, 2005 р.

  3. Скалкін В.Л. Системність і типологія вправ навчання говоріння – ІМШ., - 1979. - №2 с. 19-20

  4. Curry Dean. More Dialogues for Everyday Use. Washington, D.C. – 1997

  5. Dobson Julia M. for Everyday Use. Washington, D.C. – 1994

  6. Hutchinson. New Hotline: pre-intermediate. – Oxford University Press.- 1998. – 120 p.

Схожі:

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconПогоджено: Погоджено: Затверджую
...
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую” iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи