Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика icon

Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика
Скачати 71.13 Kb.
НазваІнновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика
Дата11.09.2012
Розмір71.13 Kb.
ТипДокументи

ДРУГЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПНУ


Сумський державний університет

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці


Асоціація докторів державного управління

Минский областной институт развития образования

Казахстанско-Американский свободный университет

^ Сумська обласна асоціація педагогів-християн


Інформаційне повідомлення


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика», яка відбудеться 30-31 травня 2012 року у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Запрошуються науковці, викладачі, вчителі-новатори, працівники системи освіти, всі, кого цікавлять інноваційні процеси в освіті.


^ Тематичні напрями роботи конференції:

1. Управління суспільним розвитком: проблеми, пошуки, перспективи.

2. Теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.

3. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

4. Психологічні аспекти запровадження інноваційного розвитку в освіті та управлінні.

5. Вплив інновацій на розвиток освіти та педагогічної науки в історичній ретроспективі.

6. Духовно-моральне виховання та його вплив на інноваційний розвиток суспільства.


^ Круглий стіл «Розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ в умовах інформаційно-технологічного суспільства».

Проблемні питання, що пропонуються для дискусії:

– Якість педагогічної майстерності викладача ВНЗ;

– Умови розвитку педагогічної майстерності;

– Технології розвитку педагогічної майстерності.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна, заочна.


Умови участі у конференції: для участі у конференції необхідно подати на адресу оргкомітету наступні документи:

1) Заявку на участь у конференції (додаток 1).

2) Огр. внесок 110 грн. (виготовлення програми конференції, збірника матеріалів та їх пересилка). Орг. внесок сплачується незалежно від форми участі в конференції – очної чи заочної.

3) Матеріали: тези до 20 травня 2012 року (публікація за рахунок оргвнеску в збірнику конференції).

4) Відскановану квітанцію про оплату (оригінал залишити собі).


^ Кращі 10 доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції за рахунок спонсорів.

Матеріали подаються у електронному вигляді за електронною адресою: ndcsoippo@rambler.ru

^ Вимоги до тез. Тези приймаються до участі українською, російською або англійською мовами. Обсяг 3-4 сторінки формату А4, редактор MS Word, відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, Times New Roman кегль 14; поля: – 20 мм.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

С. Омельченко

докторант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету


^ ТРАДИЦІЇ СЕЛИЩА ТА ШКОЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ


Текст тез


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


^ Наукову статтю (за бажанням) до 20 травня 2012 року (для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук). Вартість публікацій: 25 гривень за одну сторінку тексту. Публікація наукових статей передбачається у збірниках наукових праць:

– «Гуманізація навчально-виховного процесу», який внесено до переліку фахових видань ВАК України з педагогіки (Бюллетень ВАК України № 3, 1999);

– «Публічне управління: теорія та практика» включений до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки "Державне управління" (Постанова президії ВАК України від 30 березня 2011 р. № 1-05/3).

– «Сумський історико-архівний журнал», який внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі науки «Історичні науки»( Постанова президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 1-05/6).

Вимоги до оформлення наукових статей у додатку 2. Статті, що не відповідають вимогам Постанови ВАК від 15.01.2003 №7-05/1, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.


^ Оплата участі здійснюється за такими реквізитами:

Фізична особа – підприємець Рекун Ігор Олексійович

р/р 26001060496686 в СФ Приватбанк

МФО 337546

Код 2098613130

^ Призначення платежу: ПІБ, участь у конференції Інновації


Адреса оргкомітету:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5

ndcsoippo@rambler.ru

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра державного управління та менеджменту

Кафедра педагогіки та інноваційних технологій

Кафедра психології


Контактні телефони:

(0542) 33-40-67 приймальня інституту,

0666031122 – Опанасюк Альона Олегівна.


Просимо підтвердити участь за вказаними телефонами, а також придбати квітки на зворотній проїзд.


Додаток 1

Заявка учасника

^ Міжнародної науково-практичної конференції

«Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика»,

(30-31 травня 2012 р., м. Суми)

 

1.     Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

2.     Науковий ступінь __________________________________________________

3.     Учене звання ______________________________________________________

4.     Місце роботи ______________________________________________________

5.     Посада ___________________________________________________________

6.     Адреса службова ___________________________________________________

7.     Адреса домашня ___________________________________________________

8.     Контактні телефони, E-mail __________________________________________

9. Тема напряму_______________________________________________________

10. Тема наукової статті ________________________________________________

11. Тема тез доповіді ___________________________________________________

12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)_____________________________

 

 Дата заповнення та підпис


Додаток 2

Вимоги до оформлення наукових статей

Наукові статті до фахового видання повинні бути написані українською мовою, відповідно до вимог ВАК України (Постанова №7-06 від 15 січня 2003 р.), стаття обсягом 7–16 сторінок формату А4, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), має бути виконана в редакторі MS Word, відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, Times New Roman кегль 14; поля: – 25 мм. необхідно виділити такі елементи статті: ім’я та прізвище автора(ів) статті (українською, російською та англійською мовами); посада, вчене звання, місце роботи (українською, російською та англійською мовами); поштова адреса, контактний телефон, E-mail; УДК; назва статті (українською, російською та англійською мовами); анотації (українською, російською та англійською мовами); ключові слова (українською, російською та англійською мовами); постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; література. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений. Статті друкуються в авторській редакції.

^ Зверніть увагу!

Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.ін.

Не ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом.

Не використовуйте у документі колонтитули, зноски.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією. 

Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0.

Література друкується в кінці статті (Бюлетень ВАК України № 3 2008 р.). Використані джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3].

Посилання на роботи, що не публікувались неприпустиме.

Після списку літератури, на окремому аркуші подається довідка про автора (не рахується як друкована сторінка, не входить в оплату за статтю): прізвище, ім’я, по батькові, звання, посада, місце роботи, домашня адреса, контактні телефони.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

С. Омельченко
– докторант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету

УДК 613


^ ТРАДИЦІЇ СЕЛИЩА ТА ШКОЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ

КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ


У статті доведено необхідність створення сисемоутворюючого компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому просторі певного регіону.

     Ключові слова: здоровий спосіб життя, традиції, системоутворюючий компонент.


С. Омельченко

докторант Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Славянского государственного педагогического университета


^ ТРАДИЦИИ ПОСЁЛКА И ШКОЛЫ КАК СИСЕМООБРАЗУЮЩИЙ

КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ


Содержание статьи доказывает необходимость наличия системообразующего компонента в процессе формирования здорового образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья школьников.

     Ключевые слова: здоровый образ жизни, традиции, системообразующий компонент.


S. Omelchenko

a Doctorate of Lugansk National Pedagogical University after T. Shevhenko an Associate Professor of Educational Sciences an Associate Professor of the department of Pedagogics of Slavansk State Pedagogical University


^ THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS
A SYSTEM–FORMING COMPONENT HEALTHY LIVING


    

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming component healthy living
     Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component.Основний текст

Література

1. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К. : Знання Прес, 2003. – 134 с. (навч.-метод. комплекс з педагогіки).

Схожі:

Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика icon«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconТеорія. Практика. Досвід гімназія №14 «Здоров’я»
Творчо-педагогічні інновації та їх упровадження в систему лінгвістичної освіти (презентації, майстер-класи)
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconПитання до іспиту з дисципліни "Теорія та практика державного управління"
Бюрократія в системі ду. Теорія та практика Правова, демократична держава. Гром суспільство
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та новаторство в освіті»
Мета конференції – обговорення актуальних проблем сьогодення в умовах суспільного розвитку, презентація наукових досліджень, обмін...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconБезпекознавство: теорія та практика
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика icon01 березня 2013 р м. Маріуполь Шановні колеги!
«Стан та перспективи розвитку сучасних економічних систем регіону: теорія та практика»
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconНавчальна практика (3 – 4 семестри, 2 курс)
Серед пріоритетних напрямків такого виховання має стати створення умов розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань для формування...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія І практика перекладу» для студентів 3 курсу Інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Дисципліна «Теорія І практика перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconТеорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті : піб
Просимо включити до порядку денного Міжнародної науково-практичної конференції «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній...
Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика iconПублікація матеріалів конференції
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія І практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи