Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про професійно-технічну освіту


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 32, ст.215 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 652-XIV ( 652-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.218

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )


( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в

усіх відмінках замінено словами "центральний орган

виконавчої влади з питань економічної політики" у

відповідному відмінку згідно із Законом

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади

функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти,

створення умов для професійної самореалізації особистості та

забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих

робітниках.


Р о з д і л I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Законодавство України про професійно-технічну

освіту


Законодавство України про професійно-технічну освіту

базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з

Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону та інших

нормативно-правових актів.

Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти

обов'язкове для застосування на території України незалежно від

форм власності та підпорядкування закладів і установ

професійно-технічної освіти.


Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну

освіту"


Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в

галузі професійно-технічної освіти з метою:

забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам

без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,

права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх

покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення

кваліфікації;

задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і

конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

сприяння в реалізації державної політики зайнятості

населення;

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку

установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних

навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.


Стаття 3. Професійно-технічна освіта

( Назва статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти

України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та

організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення

оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній

ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та

професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних

навчальних закладах. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної

освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у

громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання

певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у

професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом

індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері

послуг. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами

професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а

також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх

кваліфікації. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних

знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії.

( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 1158-IV( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Первинна професійна підготовка - це здобуття

професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої

професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного

рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації,

необхідний для продуктивної професійної діяльності. ( Частина

п'ята статті 3 в редакції Закону N 1158-IV( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання,

спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули

первинну професійну підготовку.


Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне

навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати

раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог

виробництва чи сфери послуг.


Стаття 4. Система професійно-технічної освіти


Система професійно-технічної освіти складається з

професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм

власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі

професійно-технічної освіти, навчально-методичних,

науково-методичних, наукових, навчально-виробничих,

навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних,

культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та

інших підприємств, установ, організацій та органів управління

ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих

робітників.

( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти


Громадяни України мають рівні права на здобуття

професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і

нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими

показниками, а також показниками професійної придатності, що

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України

в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах

безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних

акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та

центрах професійної освіти - у межах державного замовлення

безоплатно, на конкурсній основі. ( Частина друга статті 5 в

редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні

на законних підставах, користуються правом на здобуття

професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.


Інші іноземці оплачують своє навчання, якщо інше не

передбачене законодавством або міжнародними договорами України.


Громадяни, які мають базову загальну середню освіту, можуть

одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню

освіту у професійно-технічному навчальному закладі або в іншому

навчальному закладі.


Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а

також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям

професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають

базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують

соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу

кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом

Міністрів України. ( Частина шоста статті 5 в редакції Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Р о з д і л II


^ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Стаття 6. Органи державного управління професійно-технічною

освітою


До державних органів управління професійно-технічною освітою

належать:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

сфері професійно-технічної освіти;

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким

підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними

органи управління професійно-технічною освітою;

міжгалузева рада з професійно-технічної освіти.


Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у сфері

професійно-технічної освіти


До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти належать:

організація здійснення державної політики в галузі

професійно-технічної освіти;

визначення перспектив та напрямів розвитку

професійно-технічної освіти;

розробка проектів законів, державного переліку професій з

підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних

навчальних закладах, визначення державних стандартів

професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і типових

навчальних програм та інших нормативно-правових актів щодо

функціонування та розвитку професійно-технічної освіти;

створення, реорганізація, ліквідація державних

професійно-технічних навчальних закладів;

ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних

закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування

підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності

та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного

навчання на виробництві; ( Абзац шостий частини першої статті 7 в

редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

визначення на основі державного замовлення та потреб ринку

праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах

кваліфікованих робітників;

здійснення державного інспектування професійно-технічних

навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно

від форм власності та підпорядкування щодо рівня

професійно-технічної освіти;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та

інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту

працівників, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних

закладів;

управління державним майном, що перебуває у користуванні

підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів у

порядку, встановленому законодавством;

організація інформаційного забезпечення та статистичного

обліку в галузі професійно-технічної освіти;

організація науково-методичного забезпечення

професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий

процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового

досвіду та інноваційних педагогічних технологій; ( Абзац

дванадцятий частини першої статті 7 в редакції Закону N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

визначення нормативів та здійснення матеріально-технічного,

фінансового забезпечення підпорядкованих йому професійно-технічних

навчальних закладів;

розробка типових правил прийому до професійно-технічних

навчальних закладів незалежно від форм власності та

підпорядкування;

формування стратегічних напрямів розвитку

професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими

галузями освіти; ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно

із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості

професійно-технічної освіти. ( Частину першу статті 7 доповнено

абзацом згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади у сфері професійно-технічної освіти, прийняті в межах його

повноважень, є обов'язковими для міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні

навчальні заклади, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської

і Севастопольської міських державних адміністрацій та створених

ними органів управління професійно-технічною освітою, установ

професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних

закладів, а також для підприємств, організацій, що забезпечують

або здійснюють функції з підготовки кваліфікованих робітників,

незалежно від форм власності та підпорядкування.


Інші повноваження спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти

визначаються положенням про нього, що затверджується у

встановленому порядку.


Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади, яким підпорядковані

професійно-технічні навчальні заклади


До повноважень міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні

навчальні заклади, належать:

організація здійснення державної політики в галузі

професійно-технічної освіти у підпорядкованих професійно-технічних

навчальних закладах;

визначення перспектив та напрямів розвитку підпорядкованих

професійно-технічних навчальних закладів;

створення, реорганізація, ліквідація підпорядкованих

професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України;

визначення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації робітників у підпорядкованих професійно-технічних

навчальних закладах;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та

інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту

працівників, учнів, слухачів у підпорядкованих

професійно-технічних навчальних закладах;

розпорядження державним майном, що перебуває у користуванні

підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів;

організація інформаційного забезпечення та статистичного

обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у

навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових

технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних

технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних

закладах; ( Абзац восьмий частини першої статті 8 в редакції

Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення

підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів,

організація роботи з професійної орієнтації, професійних

консультацій, професійного добору.


Інші повноваження міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні

навчальні заклади, визначаються положеннями про них, що

затверджуються у встановленому порядку.


Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій у галузі

управління професійно-технічною освітою


До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою

належать:

створення відповідно республіканського, обласних, Київського

та Севастопольського міських органів управління

професійно-технічною освітою, міжгалузевих рад з

професійно-технічної освіти; ( Абзац другий частини першої статті

9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 )

від 11.09.2003 )

організація здійснення державної політики в галузі

професійно-технічної освіти, забезпечення виконання навчальними

закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від

форм власності та підпорядкування законів та інших

нормативно-правових актів щодо професійно-технічної освіти на

відповідній території;

здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів

професійно-технічної освіти професійно-технічними навчальними

закладами, підприємствами, установами, організаціями та

громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої

діяльності;

загальне управління навчально-виробничою, навчально-виховною,

навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською

діяльністю державних професійно-технічних навчальних закладів,

консультування, подання методичної допомоги навчальним закладам

інших форм власності та підпорядкування;

проведення ліцензійної та атестаційної експертизи

професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що

провадять діяльність у галузі професійно-технічної освіти;

визначення за погодженням із спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної

освіти обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до

потреб ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників

професійно-технічних навчальних закладів; ( Абзац сьомий частини

першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

організація навчально-методичного забезпечення підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників,

інформаційного забезпечення та статистичного обліку в

професійно-технічних навчальних закладах;

організація роботи з професійної орієнтації, професійних

консультацій, професійного добору;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та

інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту

працівників, учнів, слухачів системи професійно-технічної освіти

на відповідній території;

інші повноваження, що можуть бути делеговані спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері

професійно-технічної освіти.


Положення про республіканський Автономної Республіки Крим,

обласні, Київський та Севастопольський міські органи управління

професійно-технічною освітою затверджується Кабінетом Міністрів

України.


Стаття 10. Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти


Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти є

координаційним органом з питань визначення та впровадження

державної політики в галузі професійно-технічної освіти.


Склад міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти та її

повноваження визначаються Кабінетом Міністрів України. На

регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій. ( Частина друга статті 10 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі

професійно-технічної освіти


Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти

розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій

галузі.

( Стаття 11 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти


Професійно-технічна освіта здійснюється у

професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою

(змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами

навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за

індивідуальними навчальними планами.

( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV

( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти


Ступеневість професійно-технічної освіти громадян

визначається у професійно-технічних навчальних закладах

відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та

освітньо-кваліфікаційним рівнем. ( Частина перша статті 13 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному

закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується

присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів

"кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими

професійними знаннями, уміннями і навичками. ( Частина друга

статті 13 в редакції N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

затверджується Кабінетом Міністрів України.

  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи