Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр
НазваЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3


                                                          


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про наукову і науково-технічну діяльність


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165 )


{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.91, ВВР, 1992, N 12, ст.166 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Декретами

N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76

N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184

Законами

N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85

N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11

N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 }


{ В редакції Закону

N 284-XIV ( 284-14 ) від 01.12.98, ВВР, 1999, N 2-3, ст.20 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 28, ст.223

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 581-IV ( 581-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.158

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.198

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228

N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238

N 2094-IV ( 2094-15 ) від 19.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.26

N 2261-IV ( 2261-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.121

N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 }


{ Додатково див. Закон

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }


{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в

усіх відмінках замінено словами "центральний орган

виконавчої влади з питань економічної політики" у

відповідному відмінку згідно із Законом

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }


{ У тексті Закону слова "Міністерство України у справах

науки і технологій" в усіх відмінках замінено словами

"центральний орган виконавчої влади у сфері наукової,

науково-технічної та інноваційної діяльності" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 2261-IV

( 2261-15 ) від 16.12.2004 }


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади

функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови

для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб

суспільства і держави у технологічному розвитку.


Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу

суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та

інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність

пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела

економічного зростання і невід'ємної складової національної

культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального

потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної

діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання

досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення

соціальних, економічних, культурних та інших потреб.


Р о з д і л I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:


наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність,

спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її

формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;


науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча

діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у

всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є

науково-дослідні, дослідно-конструкторські,

проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та

проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або

партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані

з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії

практичного їх використання;


науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у

вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV

рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або)

науково-технічною діяльністю; ( Статтю 1 доповнено абзацом

четвертим згідно із Законом N 1646-III ( 1646-14 ) від

06.04.2000 )


науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована

на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової,

науково-технічної та науково-педагогічної діяльності; ( Статтю 1

доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1646-III

( 1646-14 ) від 06.04.2000 )


фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та

(або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових

знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх

взаємозв'язку;


прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна

діяльність, спрямована на одержання і використання знань для

практичних цілей;


вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або

особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує

наукові та (або) науково-технічні результати; ( Абзац восьмий

статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1646-III

( 1646-14 ) від 06.04.2000, N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


молодий вчений - вчений віком до 35 років; ( Статтю 1

доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 581-IV ( 581-15 )

від 20.02.2003 )


науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи

та відповідно до трудового договору (контракту) професійно

займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або

науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію

незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання,

підтверджену результатами атестації; ( Абзац дев'ятий статті 1 в

редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000 )


науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним

місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або

науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та

закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації;

( Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1646-III

( 1646-14 ) від 06.04.2000 )


науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова

установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що

створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова

або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70

відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;


наукова робота - дослідження з метою одержання наукового

результату;


науковий результат - нове знання, одержане в процесі

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване

на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці,

наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну

роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;


науково-прикладний результат - нове конструктивне чи

технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене

випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена

у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у

формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної

документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.


Стаття 2. Мета і завдання


Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з

науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для

підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх

результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.


Основними завданнями цього Закону є визначення:


правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної

діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення

престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності

цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального

потенціалу нації;


економічних, соціальних та правових гарантій наукової і

науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;


основних цілей, напрямів та принципів державної політики у

сфері наукової і науково-технічної діяльності;


повноважень органів державної влади щодо здійснення

державного регулювання та управління у сфері наукової і

науково-технічної діяльності.


Стаття 3. Законодавство України про наукову і

науково-технічну діяльність


Законодавство України про наукову і науково-технічну

діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових

актів, що регулюють відносини у процесі здійснення такої

діяльності.


Р о з д і л II


^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ І

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності


Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені,

наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також

наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади

III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та

науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові

організації).


^ Стаття 5. Вчений


Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної

діяльності.


Вчений має право:


обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної

діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та

загальнолюдських цінностей;


об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові

наукові колективи для проведення спільної наукової і

науково-технічної діяльності;


брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень,

які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та

інших джерел відповідно до законодавства України;


здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні

результати своєї діяльності;


публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх

іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;


брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад

наукових і науково-педагогічних працівників;


отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;


здобувати державне і громадське визнання через присудження

наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок

у розвиток науки, технологій, впровадження наукових,

науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку

наукових кадрів.


Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та

науково-педагогічної діяльності зобов'язаний:


не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;


додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати

право на інтелектуальну власність.


Стаття 6. Науковий працівник


Науковий працівник може виконувати науково-дослідну,

науково-педагогічну, дослідно-конструкторську,

дослідно-технологічну, проектно-конструкторську,

проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову роботу та (або)

організовувати виконання зазначених робіт у наукових установах та

організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації,

лабораторіях підприємств.


Науковий працівник має право:


об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь

в діяльності громадських об'єднань і політичних партій;


на мотивовану відмову брати участь в науковій

(науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати

негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;


на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок

коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування

відповідно до законодавства України;


на іменні та інші стипендії, а також премії, що

встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;


на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання

матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових

результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також

одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або

науково-прикладного результату своєї діяльності;


займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну

допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства

України;


займатися підприємницькою діяльністю відповідно до

законодавства України.


Науковий працівник зобов'язаний:


провадити наукові дослідження відповідно до укладених

договорів (контрактів);


представляти результати наукової і науково-технічної

діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту

дисертацій;


у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність

займаній посаді;


постійно підвищувати свою кваліфікацію.


Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на

основі конкурсного відбору.


Науковий працівник не може бути примушений провадити наукові

дослідження, якщо вони або їх результати викликають або можуть

викликати шкідливі для здоров'я людини, її життя та довкілля

наслідки, а також не може бути притягнутий до відповідальності за

відмову від участі у таких дослідженнях.


Стаття 7. Наукова установа


Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що

затверджується в установленому порядку.


Управління науковою установою здійснює її керівник.


Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним

голосуванням на зборах колективу наукових працівників на

визначений статутом (положенням) наукової установи термін і

затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним

органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової

установи.


Керівники структурних підрозділів наукової установи

обираються на посади на конкурсних засадах у порядку,

встановленому статутом (положенням) цих установ.


Стаття 8. Державні наукові установи


Державними науковими установами є наукові установи, засновані

на державній власності.


Державні наукові установи створюються, реорганізуються та

ліквідуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,

якщо інше не передбачено законом.


Державним науковим установам передаються в постійне

користування земельні ділянки згідно із законодавством України.


Стаття 9. Права і обов'язки керівника наукової установи


Керівник наукової установи:


вирішує питання її діяльності відповідно до статутних

завдань;


представляє наукову установу в органах державної влади та

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах,

організаціях усіх форм власності;


відповідає за результати діяльності наукової установи перед

власником або уповноваженим ним органом;


в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;


визначає функціональні обов'язки працівників;


призначає частину складу вченої (наукової, науково-технічної,

технічної) ради наукової установи;


здійснює інші повноваження, передбачені статутом (положенням)

наукової установи.


Керівник наукової установи щорічно звітує перед колективом

наукових працівників про свою діяльність.


Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада

наукової установи


Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової

установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і

науково-технічною діяльністю наукової установи.


Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної,

технічної) ради наукової установи визначається статутом

(положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу

вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається

таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її

членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.


Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар

наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної,

технічної) ради наукової установи за посадою.


З метою представництва інтересів трудового колективу до

складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради

наукової установи може входити керівник первинної профспілкової

організації (профспілковий представник) наукової установи (за

згодою). ( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )


Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової

установи:


визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної

діяльності;


здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та

результатів науково-дослідних робіт;


розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;


затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх

наукових керівників (консультантів);


затверджує результати атестації наукових працівників;


обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;


в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння

вчених звань;


вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені

її статутом (положенням).


При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані

вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями

у порядку, передбаченому законодавством України.


Стаття 11. Державна атестація наукових установ


З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ,

відповідності одержуваних ними результатів державним

науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного

розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм

підтримки держави не менше одного разу на п'ять років провадиться

державна атестація наукових установ у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.


Державній атестації підлягають наукові установи усіх форм

власності, що внесені або претендують на внесення до Державного

реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.


Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається

підтримка держави


Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм

власності, діяльність яких має важливе значення для науки,

економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових

установ, яким надається підтримка держави. Положення про Державний

реєстр наукових установ затверджується Кабінетом Міністрів

України.


Наукові установи включаються центральним органом виконавчої

влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної

діяльності до Державного реєстру наукових установ за умови

проходження державної атестації.


Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових

установ:


користуються податковими пільгами відповідно до законодавства

України;


не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на

інші види діяльності;


зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї

діяльності спрямовувати на проведення ініціативних

науково-дослідних робіт та розвиток дослідницької

матеріально-технічної бази.


Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових

установ, виключаються з нього у разі недодержання ними вимог,

передбачених цим Законом.

  1   2   3

Схожі:

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 9, ст. 56 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Поняття наукової І науково-технічної експертизи Наукова І науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про національні меншини в Україні (Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 36, ст. 529) (Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 ) від 25. 06. 92, Ввр, 1992, n 36, ст. 530)
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про охорону праці ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 49, ст. 668 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2695-xii ( 2695-12

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи