Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр
НазваЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка2/3
Дата11.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипЗакон
1   2   3

Стаття 13. Національний науковий центр


Статус національного наукового центру може бути надано

науковій установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації

(об'єднанню наукових установ чи вищих навчальних закладів IV рівня

акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження

загальнодержавного значення та мають світове визнання своєї

діяльності.


Надання і позбавлення статусу національного наукового центру

здійснюються Указом Президента України за поданням Кабінету

Міністрів України.


Статус та особливості діяльності національних наукових

центрів визначаються Положенням про національний науковий центр,

яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 14. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять

національне надбання


З метою збереження унікальних наукових об'єктів: колекцій,

інформаційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також

заповідників і дендропарків, наукових полігонів тощо, які мають

виняткове значення для української та світової науки, -

створюється Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять

національне надбання.


Порядок формування і ведення Державного реєстру наукових

об'єктів, що становлять національне надбання, визначається

Кабінетом Міністрів України.


Рішення про віднесення наукових об'єктів до таких, що

становлять національне надбання, приймає Кабінет Міністрів України

за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері наукової,

науково-технічної та інноваційної діяльності.


Фінансування заходів щодо утримання і збереження наукових

об'єктів, які включені до Державного реєстру наукових об'єктів, що

становлять національне надбання, щорічно передбачається у

Державному бюджеті України.


Стаття 15. Національна академія наук України та галузеві

академії наук


Національна академія наук України та галузеві академії наук -

Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України,

Академія педагогічних наук України, Академія правових наук

України, Академія мистецтв України (далі - академії) є державними

науковими організаціями, що засновані на державній власності.


Кошти на забезпечення діяльності академій щорічно

визначаються у Державному бюджеті України окремими рядками.

Фінансування академій може здійснюватися за рахунок інших джерел,

не заборонених законодавством України.


До складу академій можуть входити наукові установи,

підприємства, організації, об'єкти соціальної сфери, що

забезпечують їх діяльність.


Державне управління у сфері наукової і науково-технічної

діяльності академій здійснюється згідно з законодавством України у

межах, що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні питань

статутної діяльності і свободи наукової творчості.


Самоврядність академій полягає у самостійному визначенні

тематики досліджень, своєї структури, вирішенні

науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні

міжнародних наукових зв'язків.


Академії виконують замовлення органів державної влади

стосовно розроблення засад державної наукової і науково-технічної

політики, проведення наукової експертизи проектів державних рішень

і програм.


Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України

про результати наукової і науково-технічної діяльності та

використання коштів, виділених їм із Державного бюджету України.


Національна академія наук України - вища наукова організація

України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні

дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і

гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних

досліджень в наукових установах та організаціях незалежно від форм

власності. При Національній академії наук України створюється

міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні

(далі - рада). Положення про раду та її склад затверджуються

Кабінетом Міністрів України.


Галузеві академії координують, організують і проводять

дослідження у відповідних галузях науки і техніки.


Держава передає академіям у безстрокове безоплатне

користування без права зміни форми власності основні фонди, а

також обігові кошти. Використання майна, переданого академіям,

здійснюється ними відповідно до законодавства та статутів

академій. Земельні ділянки надаються академіям у постійне

користування або в оренду відповідно до земельного законодавства

України. ( Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )


Національна академія наук України здійснює свою діяльність

відповідно до законодавства України та свого статуту, який

затверджується загальними зборами Національної академії наук

України та реєструється Міністерством юстиції України. ( Частина

одинадцята статті 15 в редакції Закону N 3065-III ( 3065-14 ) від

07.02.2002 )


Галузеві академії наук України здійснюють свою діяльність

відповідно до законодавства України та своїх статутів, які

приймаються загальними зборами академій. Статути галузевих

академій наук затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Статтю

15 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 3065-III

( 3065-14 ) від 07.02.2002 )


Загальні збори Національної академії наук України та

галузевих академій наук мають виключне право вибирати вчених

України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами,

а іноземних вчених - іноземними членами відповідних академій.


Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі

вищої освіти


Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою

частиною навчального процесу вищих навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації.


Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти

здійснюється відповідно до законів України "Про освіту"

( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та цього Закону.

( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


На вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

поширюються права, передбачені цим Законом для наукових установ.


Стаття 17. Громадські наукові організації


Громадські наукові організації є об'єднаннями вчених для

цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту

фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи,

обміну досвідом.


Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють

відповідно до законодавства про об'єднання громадян з урахуванням

положень цього Закону.


Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові

наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань

науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні,

консалтингові, пошукові організації, співпрацювати із іноземними

та міжнародними організаціями, бути колективними членами

міжнародних науково-фахових об'єднань, спілок, товариств

відповідно до законодавства України.


Стаття 18. Взаємовідносини органів державної влади і

громадських наукових організацій


Органи державної влади можуть залучати громадські наукові

організації за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації

рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової

і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм,

проектів і розробок та у взаємодії з ними інформувати населення

про безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну

значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації

відповідних програм, проектів і розробок.


Р о з д і л III


^ ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ

ПРАЦІВНИКІВ


Стаття 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх

кваліфікації


Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та

докторантура. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та

докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Наукові працівники проходять стажування у відповідних

наукових, державних установах, організаціях як в Україні, так і за

її межами.


Наукова установа забезпечує проходження курсу підвищення

кваліфікації науковому працівникові кожні п'ять років із

збереженням середньої заробітної плати.


Результати підвищення кваліфікації враховуються при атестації

наукових працівників.


Стаття 20. Наукові ступені і вчені звання


Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і

доктора наук та присвоєння вчених звань старшого наукового

співробітника, доцента і професора.


Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є

державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Порядок

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Атестати доцента і професора видаються Міністерством освіти

України, а дипломи кандидата і доктора наук та атестат старшого

наукового співробітника - Вищою атестаційною комісією України.


Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є

кваліфікаційною вимогою для зайняття науковим працівником

відповідної посади.


Стаття 21. Атестація наукових працівників


Атестація наукових працівників провадиться в наукових

установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:


оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника,

результативності його роботи;


визначення відповідності кваліфікації наукового працівника

займаній посаді;


виявлення перспективи використання здібностей наукового

працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;


визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійної

підготовки наукового працівника.


Положення про атестацію наукових працівників затверджується

Кабінетом Міністрів України.


Стаття 22. Правовий режим наукового і науково-технічного

результату


Правовий режим наукового і науково-технічного результату як

об'єкта права інтелектуальної власності визначається законами

України.


^ Стаття 22-1. Посади наукових працівників


Посадами наукових працівників наукових установ та організацій

(їх філіалів, відділень тощо) є:


керівник (президент, генеральний директор, генеральний

конструктор, директор, начальник);


заступник керівника (віце-президент, заступники генерального

директора, генерального конструктора, директора, начальника) з

наукової роботи;


академік-секретар (його заступники);


головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);


керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача)

наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);


головний конструктор, головний інженер, головний технолог з

основного напряму діяльності наукової установи, організації,

закладу та їх заступники;


провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог

з основного напряму діяльності наукової установи, організації,

закладу;


головний науковий співробітник;


провідний науковий співробітник;


старший науковий співробітник;


науковий співробітник;


науковий співробітник-консультант;


молодший науковий співробітник;


докторант.


До наукових працівників належать також особи, які мають

науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи

спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

( Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 1316-IV

( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


^ Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників


Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації визначаються відповідно до

частини другої статті 48 Закону України "Про вищу освіту"

( 2984-14 ).

( Закон доповнено статтею 22-2 згідно із Законом N 1316-IV

( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


^ Стаття 22-3. Стаж наукової роботи


До стажу наукової роботи зараховується:


час роботи на посадах наукових працівників, визначених

статтею 22-1 цього Закону;


час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, визначених у

частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту"

( 2984-14 );


час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю

відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено

науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю;


час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на

посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю

України ( 322-08 ), якщо цій роботі безпосередньо передувала і

після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і

четвертим цієї статті;


час навчання в аспірантурі чи ад'юнктурі за денною (очною)

формою навчання випускникам аспірантури, ад'юнктури.

( Закон доповнено статтею 22-3 згідно із Законом N 1316-IV

( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


Стаття 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника


Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати

достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої

діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника,

стимулювати залучення талановитої молоді в науку та підвищення

кваліфікації наукових працівників.


Заробітна плата наукових працівників складається з посадових

ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені

звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та

інших надбавок, доплат та винагород за наукову

(науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством.

( Частина друга статті 23 в редакції Законів N 1646-III

( 1646-14 ) від 06.04.2000, N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )


Дійсним членам та членам-кореспондентам Національної академії

наук України та галузевих академій наук встановлюється довічна

плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.


Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим

працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з

бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів

відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації.


Умови оплати праці наукових працівників державних наукових

установ визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист

наукового працівника

( Про часткове зупинення дії на 2004 рік статті 24 див. Закон

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )


( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно

до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за

віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )

( Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком

з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про

зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного

віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,

працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, не

виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )


Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних)

працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на

рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює

систематичне оновлення наукових кадрів.


Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику

призначається при досягненні пенсійного віку:


чоловікам - за наявності страхового стажу не менше 25 років,

у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;


жінкам - за наявності страхового стажу не менше 20 років, у

тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.

( Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )


Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам

призначаються у розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати

наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається

відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 40

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування" ( 1058-15 ) та на яку відповідно до законодавства

нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

(внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи,

визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на

один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90

відсотків середньомісячної заробітної плати.


Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників

підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на

призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на

пенсію відповідно до цієї статті, затверджується Кабінетом

Міністрів України з урахуванням положень статей 22-1, 22-2 цього

Закону.


Різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою

пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку

має право науковий працівник, фінансується:


для наукових (науково-педагогічних) працівників державних

бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів державного

бюджету;


для наукових (науково-педагогічних) працівників інших

державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих

підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів

державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів

України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим

(науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на

одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим

Законом;


для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних

наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ,

організацій та закладів.


При обчисленні пенсії, крім випадків, коли заробітна плата

враховується за два роки перед зверненням за призначенням або

перерахунком пенсії, середньомісячна заробітна плата визначається

за формулою:


Зп = Зс х (Ск : К), де:


Зп - заробітна плата наукового працівника для обчислення

пенсії, у гривнях;


Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за календарний рік, що передує року звернення

за призначенням пенсії;


Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати наукового працівника

за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзп);


К - кількість місяців наукового стажу, за які розраховано

коефіцієнти заробітної плати наукового працівника.


У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про

середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки

України, за попередній рік для визначення заробітної плати

враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих

у галузях економіки України, за місяці попереднього року з

наступним перерахунком заробітної плати для обчислення пенсії

після отримання даних про середню заробітну плату працівників,

зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що

передує року звернення за призначенням пенсії.


Коефіцієнт заробітної плати за кожний місяць наукового стажу,

який враховується для обчислення пенсії, визначається за формулою:


Кз = Зв : Зс, де:


Кз - коефіцієнт заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


Зв - сума отриманої науковим (науково-педагогічним)

працівником заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та

яка відповідно до цього Закону враховується при обчисленні пенсії,

за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;


Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт

заробітної плати.


У разі подання науковим (науково-педагогічним) працівником

для обчислення розміру пенсії даних про заробітну плату за період

до 1 січня 1992 року при визначенні коефіцієнта заробітної плати

величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у

відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною

платою працівників, зайнятих у галузях економіки України,

відповідного року (кварталу).


У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про

щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за попередні місяці для визначення коефіцієнта

заробітної плати враховується щомісячна середня заробітна плата

працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний

попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної

плати після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату

працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць

(місяці), що передує (передують) зверненню за призначенням пенсії.


Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, у тому числі в сільському господарстві,

визначається спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі статистики.


При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не

може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої

справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.


У разі зростання заробітної плати в Україні з 1 березня

кожного року проводиться підвищення розміру пенсії на коефіцієнт,

який відповідає 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати

в Україні порівняно з попереднім роком.


При визначенні середньомісячного заробітку наукових

(науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ,

організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони

отримували під час перебування на посадах, зазначених у Переліку

посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,

установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії

та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до

цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір

якої не перевищував:


для керівників, заступників керівників недержавних наукових

установ, організацій - максимального розміру посадового окладу

(ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної

установи Національної академії наук України з урахуванням доплати

за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників

керівників недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації - максимального розміру посадового окладу (ставки)

ректора, проректора відповідного державного вищого навчального

закладу III-IV рівнів акредитації, з урахуванням доплати за

науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки);


для інших наукових працівників недержавних наукових установ,

організацій, закладів - максимального розміру посадового окладу

(ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної

установи Національної академії наук України з урахуванням доплати

за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників

недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації -

максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад

відповідного державного вищого навчального закладу III-IV рівнів

акредитації, з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки

за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із

зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).


Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів із

числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання

чинності цим Законом.


Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно

до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням

пенсії та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного)

працівника.


Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього

Закону працювали за контрактом на посадах наукових

(науково-педагогічних) працівників не менш як два роки і мали

більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію,

встановлюється, за їх заявою, новий розмір пенсії виходячи з більш

високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії

відповідно до частини третьої цієї статті.


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється також і на осіб, які на момент звернення за

призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та

мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї

статті.


При виході на пенсію з посади наукового

(науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону

науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова

допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з

урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на

посадах, зазначених у Переліку посад наукових

(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,

організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,

перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату

грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї

статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не менше:


для чоловіків - 12,5 року;


для жінок - 10 років.


Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи

професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи

захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою науковому

(науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:


інвалідам I групи - 80 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


інвалідам II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


інвалідам III групи - 40 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника.


Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали

інвалідами I, II, III групи внаслідок загального захворювання,

у тому числі інвалідності з дитинства, призначається пенсія по

інвалідності у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного)

працівника незалежно від віку: ( Абзац перший частини двадцять

першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2094-IV

( 2094-15 ) від 19.10.2004 )


чоловікам - за наявності страхового стажу не менше 25 років,

у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;


жінкам - за наявності страхового стажу не менше 20 років, у

тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.

( Частина двадцять перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )


Пенсія в разі втрати годувальника призначається

непрацездатним членам сім'ї померлого наукового

(науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на

його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від

того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:


80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного)

працівника на трьох непрацездатних членів сім'ї;


60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї;


40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї.


До непрацездатних членів сім'ї померлого наукового

(науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені в

статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" ( 1058-15 ).


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання

чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений

частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам

здійснюється відповідно до частини третьої цієї статті за умови

звернення за призначенням пенсії відповідно до цього Закону та

звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.


Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові

(науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим

трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах,

організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою

діяльністю.


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового

(науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання

чинності цим Законом. Пенсія встановлюється у розмірах,

передбачених частиною двадцять другою цієї статті.


Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із

законодавством відносяться до посад державного службовця,

попередній стаж наукової роботи, набутий в державних установах,

організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби

незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали

(працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників,

попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової

роботи незалежно від наявності перерв у роботі.


Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику

виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів,

одержуваних після виходу на пенсію.


Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток

науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки

наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до

законодавства.


Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата

або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності

надається в установленому законодавством порядку додаткова жила

площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів.

Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.


Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних)

працівників (за переліком, затвердженим спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки,

президіями національної та галузевих академій наук) науковими

організаціями та установами можуть надаватися службові жилі

приміщення.


Дія цієї статті поширюється на наукових

(науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій

недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно

з цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, що діють відповідно до Закону України "Про вищу

освіту" ( 2984-14 ), міжнародних наукових організацій, відкритих

на території України відповідно до міжнародних договорів,

установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України,

а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових

установ і вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що

належали партійним та громадським організаціям колишніх

Української РСР, інших республік СРСР та СРСР.

( Стаття 24 в редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від

06.04.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001, N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002,

текст статті в редакції Закону N 1316-IV ( 1316-15 ) від

20.11.2003 )

1   2   3

Схожі:

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 9, ст. 56 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Поняття наукової І науково-технічної експертизи Наукова І науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про національні меншини в Україні (Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 36, ст. 529) (Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 ) від 25. 06. 92, Ввр, 1992, n 36, ст. 530)
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про охорону праці ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 49, ст. 668 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2695-xii ( 2695-12

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 12, ст. 165 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи