Загальні вимоги до оформлення класного журналу icon

Загальні вимоги до оформлення класного журналу
Скачати 179.14 Kb.
НазваЗагальні вимоги до оформлення класного журналу
Дата13.06.2013
Розмір179.14 Kb.
ТипВимоги до оформлення

  1. Загальні вимоги до оформлення класного журналу

Наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 було затверджено Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності.

Класний журнал – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12, відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

^ 2. Оформлення лівої сторінки журналу

Відповідно до календарного планування, у строчці над датами проведення занять прописується назва тематичного блоку. Кількість годин, відведених на тематичний блок, не прописується у зв’язку з можливим їх зменшенням із-за певних факторів (введення карантину, відміна занять за погодними умовами тощо).

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою «н».

^ Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

^ Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

^ Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Скорегована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скорегована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скорегованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх корегувати.

^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати. Воно здійснюється на основі семестрових або скорегованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). ^ Річна оцінка корегуванню не підлягає.

Державна підсумкова оцінка виставляється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).

Випускникам, які звільнені від проходження ДПА, робиться запис зв. (звільнений(а)).

Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

^ Навчальна практика учнів 7-8-х, 10-х класів оцінюється і обліковується на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу. У 10-х класах зміст навчальної практики має відповідати профілю навчання. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

Навчальна практика учнів оцінюється за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінка за неї (НПБ) враховується один раз при виставленні річної оцінки з відповідного предмета і підвищенню не підлягає.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися на розсуд учителя.

Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремою колонкою і можуть враховуватися при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.


^ Зразок оформлення лівої сторінки журналу

І семестр

(7-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

Хімія_____

(назва предмета)


№ з/п


Місяць і

число


Прізвище

та ім’я учня

Облік досягнень учнів у навчанні

^ Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д.І. Менделєєва


Будова атома. Характеристика хімічного елемента12


09


15


09


17


09


22


09


24


09


26


09


29


09


01


10


04


11

Тематична03


12


08


12


10


12


15


12


17


12


22


12


24


12

Тематична

І семестр

СкоригованаБойко Микола
7


99

9

107
9

н

9

9


Василенко Сергій


н

н

н

н

н

н

н/а

н

н

н

н7

7

7

9Гончаренко Ніна
6


7
7

6

68
7
8

8

7


Карпенко Ольга
7
9
н

н

н

н

8

9
7
н

6

5

6

7


Коваленко Іван

9
н

10
98

910
9

8Лісова Тетяна4
н

н
5

н

5
67

8

7
Семерня Яків

11


10
н

10

11

11


10

н

н

9ІІ семестр

(7-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

Хімія__________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я

учня (учениці)

...

/

...

...

/

..
Тематична

ІІ семестр

Скоригована

ДПА

Річна

Навчальна практика

Апеляційна

1.


2.


* оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремою колонкою та можуть враховуватися при виставленні річних оцінок з хімії в 7, 8, 10 класах.

  1. ^ Оформлення правої сторінки журналу

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

Наприклад: контрольна робота з теми «Розчини»,

Практична робота №2. Розв’язок експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

Наприклад: Опрацювати §3, с. 12, з. №1, 2, 3, 4*. Вивчити 10 хім. елементів.

Опрацювати §23, с. 32 з. №1, 2, 3, 4*. Повторити §4-5. Скласти порівняльну таблицю.

Якщо вчитель задає домашнє завдання за декількома посібниками, то внизу на першій предметній сторінці потрібно їм надати умовні позначення. Наприклад: [1] – Хімія 9 клас, автор П.П.Попель; [2]- Збірник задач з хімії, автор О.В.Березан. Тоді, [1] - Опрацювати §23, с. 32, з. №1, 2, 3; [2]- с.37 з. 23, 24*.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.


^ Приклад оформлення сторінок журналу


Прізвище, ім’я та по батькові вчителя Петров Іван Семенович
з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняІ семестр
1
Повторення основних питань курсу хімія 7 класу
2
Найважливіші поняття хімії (хімічні формули).
3
Найважливіші поняття хімії (хімічні реакції).


Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
4

12

09

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Опрацювати §3, с.6, з. № 3,5,7*

[1] c. 32, з №6.

5

15

09

Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.
6

17

09

Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов..
7

22

09

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів.
8

24

09

Розрахунки за хімічними формулами.
9

26

09

Обчислення з використанням числа Авогадро.
10

29

09

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».


Тема 2. Основні класи неорганічних сполук
11

01

10

Оксиди, їх склад, назви. Оксиди в природі. Застосування оксидів

Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис «Програму виконано в повному обсязі» (підпис та ПІБ учителя).

Схожі:

Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconМетодичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія)
Заповнення журналу є одним із важливих моментів роботи вчителя. Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ. Нормативний...
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconВимоги до оформлення статей для журналу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» До публікації приймаються
Обсяг – 5-10 сторінок, разом із таблицями, рисунками та списком літератури. Вартість однієї сторінки – 30 грн
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Загальні вимоги до оформлення класного журналу iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи