Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою icon

Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Скачати 126.89 Kb.
НазваПрограма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Дата13.06.2013
Розмір126.89 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

МЕТА ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ


Нові політичні, соціально-економічні і культурні реалії в Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій іноземної мови як навчального предмета і, відповідно, уточнення цілей його вивчення в сучасному суспільстві.

Мета вивчення ділового мовлення у профільних класах стар­шої школи підпорядковується основній меті навчання іноземної мови у навчальних закладах, а саме: оволодінню ІМ як засобом спіл­кування, способом двомовного і двокультурного саморозвитку, роз­витку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інстру­мент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Досягнення її передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до між- культурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльно­сті, в т. ч. й у бізнес-сфері. У зв’язку з останнім стає актуальним вивчення курсу ділового іншомовного спілкування як засобу са­моосвіти у соціально-економічному напрямку, тобто засобу інди­відуально особистісного ознайомлення із діловим етикетом та культурою ділового мовлення, із основами економічних знань та ос­новними поняттями бізнес-сфери, засобу знайомства із соціальноекономічними реаліями країн, мова яких вивчається.

У процесі навчання ділової іноземної мови у профільних еко­номічних класах постає мета оволодіння мовленнєвою компетен­цією у сфері ділового спілкування, що включає в себе розвиток еко­номічних знань учнів, ознайомлення їх з основними положен­нями економіки, з вимогами до ведення ділових переговорів, оформлення ділової кореспонденції тощо.

^ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ КУРСУ НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ


Курс навчання ділового іншомовного спілкування передбачає:

 • Навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в те­матичних рамках бізнес-сфери.

 • Навчання читання текстів публіцистичного і науково-популярного характеру з метою отримання інформації з теми на рівні повного або часткового розуміння.

 • Розвиток основ культури й етикету ділового письма та ознайом­лення із міжнародними стандартами ведення ділової документа­ції (у необхідних практично межах).

 • Систематизація набутого за попередні роки вивчення мови граматичного матеріалу, необхідного для навчання ділового спіл­кування.

 • Збагачення лексичного запасу шляхом розширення ситуацій спілкування у діловій сфері.

Головними методичними принципами вважаються принципи комунікативно орієнтованого навчання на основі інтенсивних та сучасних інноваційних методик, описаних у працях зарубіжних і вітчизняних авторів і заснованих на дотриманні наступності на­вчання, особистісно орієнтованому спілкуванні, рольовій орга­нізації навчального процесу, колективній співпраці.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ мовою


Після закінчення вивчення профільного навчального курсу «Основи ділового спілкування» учні повинні володіти досить висо­ким рівнем комунікативної компетенції, що передбачає знання основ культури роботи з різними типами навчальних матеріалів (аудіо- та відеоматеріалами, текстами для читання, зразками пи­семного мовлення, діалогами та монологами).

Основні вимоги до рівня володіння учнями комунікативно-мов­леннєвою компетенцією (говорінням, аудіюванням, читанням, письмом), визначені даною програмою в межах курсу ділового спілкування, фактично збігаються із вимогами, передбаченими Програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл (див. До­даток).

Аудіювання. Учень повинен вміти аудіювати текст з метою пов­ного або часткового отримання основної інформації, при цьому розуміючи основний зміст автентичного тексту, вміти визначати послідовність подій, фактів, поданих в аудіотексті, визначати ос­новну ідею, передавати інформацію у вигляді таблиць, схем.

Читання. Учень повинен вміти читати і розуміти тексти різних стилів (інформаційно-довідкового, рекламно-довідкового, публі­цистичного, науково-популярного); виокремлювати тематику і проблематику тексту, послідовність викладення фактів, подій, ос­новну ідею; співвідносити прочитане із власним життєвим до­свідом і коментувати текст, висловлюючи свою думку, ставлен­ня і даючи оцінку прочитаному тексту; передавати отриману ін­формацію у вигляді схем, таблиць.

Говоріння. Учень повинен володіти основами діалогічного та монологічного спілкування (включаючи деякі аспекти полілогічного спілкування іноземною мовою), комунікативною техноло­гією побудови різноманітних видів діалогічного мовлення (діалог-розпитування, діалог-спонукання до дії, діалог-обмін інформа­цією, думками і поглядами, діалог-суперечка, діалог етикетного характеру, інтерв’ю) та монологічного мовлення (монологу-опису, монологу-повідомлення, монологу-роздуму, монологу-порівняння, публічного виступу), а також вміти користуватися довідковою літературою і використовувати міждисциплінарні знання з інших предметів при доборі, систематизації й інтерпретації інформації з метою використання її у мовленні. Під час оцінювання побу­дови діалогу чи монологу потрібно враховувати повноту розкрит­тя теми і відповідність проблематики висловлювання заданій те­мі; ясність змісту висловлювання, його логічність і зв’язність; об­разність висловлювання та мовленнєву ввічливість мовця, лексико-граматичну правильність оформлення висловлювання, йо­го комунікативну доцільність у конкретній ситуації спілкування.

Письмо. Учень повинен бути підготовленим до:

 • заповнення автентичних офіційних бланків, анкет, формуля­рів (включаючи біографічні дані, бланки замовлень тощо);

 • написання резюме та офіційних листів (лист-запит інформа­ції, лист-подяка, лист-запрошення, лист-привітання, лист-заява, рекомендаційний лист, лист-пропозиція, лист-реклама, лист- нагадування, лист-скарга), складання та написання інструкцій та розпоряджень, коротких письмових повідомлень, оголошень, ін­формаційних листків та невеликих статей для шкільних газет;

 • підготовки і представлення схем, таблиць, діаграм;

 • опису та інтерпретації подій, явищ і фактів.

Також учень повинен володіти вміннями знаходити адекватні мовні засоби для вираження у писемному мовленні таких кому­нікативних функцій, як звертання до адресата, привітання / про­щання, висловлення подяки, згоди / незгоди, схвалення / несхва­лення, співчуття, претензій, почуттів та емоцій (здивування, щастя, розчарування, симпатії), звертання з проханням, вибачен­нями, вітаннями, пропозиції допомоги тощо; вміннями правиль­но застосовувати основні правила орфографії та пунктуації в іншомовному писемному мовленні (у межах програмних вимог).

^ КОМУНІКАТИВНО МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВТема


Мовленнєва ситуація


Письмо


Знайомство з діловим партнером

Зустріч. Знайомство. Привітан­ня. Подяка. Прощання. Форми звертання в країнах, мова яких вивчається

Ділова кореспонденція. Види ділових листів. Структура ділового листа. Підписування конверту. Титули і скорочення. Фор­ми звертання

Розмова по телефону

Правила ведення телефонної розмови. Замовлення по теле­фону квитків, місць у готелі

Лист-запрошення. Листи-поздоровлення.

Ділова поїздка

Прибуття до країни. На митни­ці. В аеропорту. Розклад руху

Письмовий запит і лист- відповідь

В офісі


Обов’язки секретаря. Засідан­ня. Робота офісу

Телеграми. Електронна пошта


Структура компанії. Стилі управління

Знайомство з фірмою. Види компаній. Форми організації бізнесу. Різні стилі управління. Дух організації. Обов’язки керів­ника

Листи-представлення фір­ми

Пошук роботи. Працевлаштування


Оголошення про роботу. В бюро працевлаштування. Співбесіда з керівником організації


Анкета. Резюме. Лист-су- провід. Автобіографія. Лист-заява. Рекоменда­ційний лист


Гуртова та роздрібна торгівля, укладання договорів купівлі-продажу.

Гуртова та роздрібна торгівля. Продаж товарів.

Лист-пропозиції. Листи-«циркуляри»

Маркетинг та реклама

Реклама товарів та послуг. Продаж товару. Рекламні агенти. Кар’єра в рекламному бізнесі.

Рекламні оголошення. Лист реклама.

Гроші. Банк

Гроші. Платежі. Розмови у банку.

Листи про платежі. Листи-нагадування.

Захист прав споживача.

Продаж товару, скарги на продукцію. Права споживача.

Лист-рекламація. Лист-скарга.

Бізнес та захист довкілля

Забруднення навколишнього середовища. Робота фірм по захисту навколишнього середовища. Безпека виробництва.

Відмінності в термінології США та країнах Євросоюзу. Листи-замовлення.

Як розпочати власний бізнес

Створення фірми. Плани роботи організації.

Контракти


^ ТЕМАТИКА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

Соціокультурне орієнтування у:

 • написах-вказівках, написах-заборонах, написах-дозволах, з їхнім графічним зображенням

(в аеропорту, на вокзалі, на мит­ниці, при проходженні паспортного контролю у літаку);

 • джерелах інформації про прибутя/відправлення літака, поїз­да, автобуса;

 • типах бланків для заповнення при поданні заяв; типах автобусів (міжміських, міських), поїздах,

типах квитків;

 • правилах користування міським і міжміським телефонним зв’язком;

 • типах підприємств, фірм, організацій за кордоном і в Україні;

 • способі пошуку роботи, навчання;

 • типах газет, де можна отримати інформацію про попит на рин­ку праці на відповідні види діяльності;

 • структурі викладення інформації в різноманітних видах газет­них реклам;

 • умовах і оплаті праці, вартості навчання, документах із серти­фікації освіти;

 • наявності додаткових пільг, пенсійного страхування, ступені захисту прав працівника;

 • правилах оформлення заявки і в’їзду до країни;

 • різниці між гуртовою та роздрібною торгівлею;

 • з питань захисту прав споживача;

 • грошових знаках країни і кредитних картках;

 • провідних банках і банківських послугах;

 • видах страхування, правилах оформлення і використання до­рожніх чеків.


Пошукове читання таких автентичних матеріалів:


 • які регламентують поведінку людини в аеропорту, на митни­ці, у міському транспорті;

 • інформаційно-довідкові матеріали з теми;

 • газетні і журнальні оголошення про працевлаштування, умо­ви і оплату праці, вимоги роботодавця;

газетно-журнальні статті про нові тенденції у попиті на робочу силу, виникнення спеціалізацій у XXI столітті

(в т. ч. ринок праці для молоді);

 • рекламні проспекти про служби і агентства з надання допо­моги у пошуку житла;

 • рекламно-довідкова література.


Культурознавче читання:


Читання автентичних публіцистичних матеріалів про:


 • світові центри культури в країнах, мова яких вивчається;

 • провідні університетські центри науки, освіти і культури в країнах, мова яких вивчається;

 • соціальну стратифікацію в можливостях отримання освіти і ви­бору професійної діяльності;

 • співвідношення некваліфікованої, кваліфікованої і висококва­ліфікованої праці в країнах,

мова яких вивчається, його етнічний, расовий стратифікаційний портрет;

         1. та стилі життя представників різних соціальних груп (професійна діяльність,

         2. стиль роботи, стиль дозвілля, мова і одяг);

     1. соціокультурні особливості організації професійної діяльності

традиції (години роботи, обов’язки, тривалість робочого дня, відпустки, оплата,

пільги, соціальне страхування, терміни повідомлення про звільнення);

 • види і форми організації бізнесу, різні види компаній;

 • різні види банківських послуг;

 • програми захисту прав споживача в західноєвропейському світі;

 • організації, які відстоюють ідеї екологічно чистого виробництва.Аудіювання автентичних матеріалів, зокрема:


 • автентичні дикторські тексти, що регламентують поведінку лю­дей в аеропорту, у транспорті;

 • тематичні матеріали відеокурсів типу «BBC English»;

 • радіо- та телереклама;

 • автентичні діалоги між представниками різних фірм, діловими партнерами;

 • фрагменти відеофільмів про різні виробництва і організації;

 • аудіо- та відеоматеріали зарубіжних курсів про банки, сучасні банківські послуги;

 • фрагменти радіо- та теленовин («Фінансові новини»);

 • аудіо- та відеоматеріали, що складаються із взірців комуні­кативно мовленнєвої поведінки клієнтів

банку та його службов­ців;

 • комерційна аудіо- та відеореклама нових товарів та послуг, різ­них магазинів;

 • відеоматеріали про роботу фірм із захисту навколишнього се­редовища, безпеку виробництва;

 • фрагменти відеофільмів про історію створення відомих ком­паній;

 • автентичні матеріали, фрагменти аудіо- та відеокурсів про про­ходження інтерв’ю під час

прийняття на роботу;

 • фрагменти радіо- і телепередач про ринки праці, соціальну мобільність західноєвропейської молоді;

 • автентичні матеріали телефонних дзвінків за рекламним ого­лошенням, повідомлення кандидата

про прийом на роботу піс­ля інтерв’ю;

 • автентичні матеріали, фрагменти навчальних аудіо- та відео­курсів зі взірцями телефонних розмов.


Рольове розігрування ситуації спілкування:


 • зустріч в аеропорту з діловим партнером; проходження пас­портного контролю;

 • запит про прибуття, відправлення, запізнення транспорту, місцезнаходження довідкових служб,

багажних відділень, каси;

 • замовлення квитків, номеру у готелі за телефоном;

 • телефонні бесіди з представниками різних організацій;

 • домовленість про зустріч з діловим партнером і узгодження де­талей візиту на підприємство;

 • обговорення запрошення на офіційну зустріч;

 • проходження співбесіди або інтерв’ю;

 • телефонна розмова за оголошенням для уточнення інформації або при звертанні до людини

з проханням отримати рекомендацію чи заповнити відповідну анкету;

 • обговорення характеристик працівника;

 • спілкування з людьми в магазинах, на ринках, у ресторанах;

 • покупка товару;

 • подання скарги на товар;

 • обговорення прав споживача в різних країнах;

 • розмови у банку;

 • оформлення кредитних карток, чеків, чекових книжок;

 • обмін валюти;

 • відкриття рахунку у банку;

 • заходи захисту довкілля;

 • бесіди про екологічно чисте виробництво;

 • обговорення планів на майбутнє;

 • створення власної фірми;

 • підготовка та підписання контракту.


Письмо:


 • заповнення в’їзних документів; заповнення типових автентич­них бланків;

 • складання словника-мінімуму комунікативних еквівалентів громадських написів, які регулюють

поведінку людини;

 • виконання письмових тестів з'теми;

 • написання оголошень про пошук роботи;

 • написання ділових листів, зокрема: лист-запрошення, лист- поздоровлення, лист-подяка,

лист-запит і лист-відповідь, лист-пропозиція, лист-реклама, лист-рекламація, лист-скарга;

 • написання резюме, листів, які його супроводжують, листів-за- питів, заповнення бланку-заявки

на вакантну посаду;

 • написання телеграми;

 • відправлення електронної пошти;

 • заповнення контракту.
Схожі:

Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconПрограма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconРобоча програма з дисципліни "Етика ділового спілкування" для напряму (спеціальності) підготовки
Метою викладання дисципліни “Етика ділового спілкування” є вивчення студентами основних психологічних механізмів ділового спілкування...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconПитання до заліку з курсу “Культура ділового спілкування”
Тип “важкого” ділового партнера “Паровий коток”, його характеристика. Методи впливу
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconЕтика ділового спілкування
Етика ділового спілкування : конспект лекцій / укладач Н. В. Барбара. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 83 с
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconСписок питань до заліку з курсу “Культура ділового спілкування”
Тип “важкого” ділового партнера “Паровий коток”, його характеристика. Методи впливу
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconПсихологія ділового спілкування ефективна комунікація – основа успіху у
Знання психологічних закономірностей ділового спілкування та його особливостей у сфері політичного, соціального та господарського...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconОголошення про вакансії, документів з кадрово-контрактних питань. Програма курсу
Мета курсу передбачає опанування таким рівнем знань, навичок І вмінь, який забезпечить культуру усного ділового мовлення та функціональне...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою icon«іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова)
Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування»(англійська мова)(для студентів 5-6 курсів заочної...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconЕтика ділового спілкування
Предмет навчальної дисципліни загальновизначені норми поведінки, взаємовідносин між людьми в діловій сфері, конкретні форми ділового...
Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою iconНазва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
Мета курсу – допомогти студентам здобути знання про філософсько-етичні та психологічні основи ділового спілкування, його норми та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи