Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» icon

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови»
Скачати 220.18 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови»
Дата13.06.2013
Розмір220.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМетодичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу

«Методика викладання англійської мови»

за індивідуальним планом роботи для вчителів іноземної мови


Розробили:

викладачі кафедри педагогіки

та інноваційних технологій

Клюніна Н.В.,Скирта В.С.


Передмова


1. Метою даних методичних рекомендацій для самостійного опрацювання курсу є підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов спрямованого на формування знань системи англійської мови та основ методики викладання іноземних мов. Рекомендації сприятимуть закріпленню цих знань, але головна увага зосереджена на вдосконаленні професійних умов та компетенцій іншомовного спілкування, які забезпечують успішність здійснення професійної діяльності вчителя англійської мови.

У роботі підкреслюється, що діяльнісний та особистісний підходи є провідними стратегіями на етапі після вузівського навчання. Комплекс зорієнтований на практичне використання мови та удосконалення професійно-методичних умінь учителів . Робиться наголос на важливість розвитку спроможності слухачів до автономного навчання і подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя та має практичну спрямованість, так як в ній описана система контролю вмінь слухачів.
^

Завдання навчальної дисципліни

• Сприяння розуміння вчителями принципів та методів навчання англійської мови в контексті комунікативного підходу.

^

• Вдосконалення знань та вмінь вчителів необхідних для забезпечення ними навчального процесу в школі.

• Розвиток у вчителів здатності оцінювати, адаптувати та розробляти навчальні матеріали з урахуванням потреб учнів та конкретних навчальних умов.

^

• Розвиток у слухачів здатності до самооцінки і самовдосконалення шляхом рефлексії.

• Розвиток у слухачів почуття самосвідомості, вміння міжособистісного спілкування, які є необхідними для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.


• Цілеспрямоване формування інноваційної культури педагога.

По завершенню курсу учасники краще усвідомлюватимуть:


• різні підходи до вивчення англійської мови, природу вербального спілкування, роль і функції мови, їх значення для навчального процесу.


А також впевненіше зможуть:


• демонструвати знання принципів комунікативного викладання мов у процесі планування уроків, мікро-навчання, відбору, адаптації та розробки навчальних завдань;

• використовувати англійську мову для між особистісного спілкування та керування навчальною діяльністю у класі;

• розуміти і використовувати відповідну термінологію для пояснення теорії та практики викладання англійської мови;

• визначати та використовувати відповідні критерії оцінювання і відбору навчального матеріалу;

• використовувати, адаптувати і розробляти навчальні матеріали для різних цілей і в різних контекстах;

• здійснювати самооцінку шляхом спостережень та аналізу і продовжувати цей процес поза межами курсу.
^ 2. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом.

Рекомендації складено для всіх категорій слухачів на підставі навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Передбачається, що слухачі мають уявлення про застосування і роль сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, елементарні знання про комп’ютер та глибокі знання з методики викладання іноземної мови.

Збільшення обсягу методичних термінів і понять, необхідних для повноцінної педагогічної рефлексії, відбувається поступово за принципом систематичності їх послідовності.

Методика викладання курсу має комунікативну спрямованість і передбачає діяльність у центрі якої знаходиться слухач – суб’єкт навчання.

Враховуючи новітні науково-педагогічні дослідження курс зорієнтований на активне залучення слухачів до процесу навчання із зосередженням на завданнях, виконання яких потребує активних практичних дій.

Методика є особистісно-зорієнтованою, оскільки вона ставить собі за мету не тільки передати певні знання, але й шляхом організації самоаналізу й педагогічної рефлексії допомогти слухачам реалізувати свій професійний та особистісний потенціал.

Відбір завдань курсу зумовлений такими принципами:

 1. зв’язність – інтеграція всіх компонентів у логічно й послідовно сформований комплекс завдань, які включають у необхідній пропорції рефлексію, аналіз та оцінку навчальних завдань, комунікативну практику;

 2. особистісна соціокультурна значущість – широке звертання до життєвого та професійного досвіду слухачів;

 3. розвиток – залучення слухачів до таких видів навчальної діяльності, які допомагають їм стати більш незалежними і самостійними, а також усвідомити, як вчити і навчатися більш ефективно;

 4. моделювання – віддзеркалення дій з мовленнєвим матеріалом, які слухачі будуть використовувати в подальшій роботі зі своїми учнями в школі.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчально-тематичним планом курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови, які навчаються за денною формою навчання, з дисципліни «Методика викладання іноземної мови (професійний модуль) передбачено самостійне опрацювання слухачами курсів навчального матеріалу обсягом 44 годин.
44

1

Аналіз сучасних навчальних програм з іноземної мови та використання альтернативних підручників. Ведення шкільної документації

4

2

Підходи та методи навчання іноземної мови. Наголос на комунікацію

4

3

Великі класи з різним рівнем підготовки учнів

4

4

Навчання читання за комунікативною методикою

4

5

Навчання аудіювання за комунікативною методикою

4

6

Навчання говоріння за комунікативною методикою


4

7

Навчання граматики за комунікативною методикою


4

8

Робота з помилками та зворотний зв’язок


4

9

Навчання лексики


4

10

Сучасний урок іноземної мови. Шляхи підвищення ефективності.

8На допомогу слухачам пропонуються методичні рекомендації, що допоможуть визначити зміст та обсяг навчального матеріалу до зазначених компонентів. Самостійне опрацювання навчального матеріалу виконується слухачами протягом всього часу навчання. Передбачається обов’язків контроль у вигляді письмової роботи, що подається слухачем до перевірки викладачеві не пізніше останнього тижня навчального періоду.


^ Вимого до оформлення

контрольного завдання


 1. Титульний лист за зразком ( додаток 2 )

 2. У послідовності, зручної для слухача, вказується тема, порядковий номер завдання та відповідь на нього, текст завдання переписувати не треба.

 3. Відповідь має бути чіткою, конкретною.

 4. Письмову роботу надати у друкованому вигляді.

 5. Контрольне завдання перевіряється викладачем як «Зараховано» або «Не зараховано». У випадку «Не зараховано» робота повертається слухачеві на доопрацювання.


^ Зміст самостійного опрацювання компонентів


Тема 1. Аналіз сучасних навчальних програм з іноземної мови та використання альтернативних підручників. Ведення шкільної документації.

Мета: ознайомити з чинними програмами з іноземних мов та

підручниками з іноземної мови


Завдання

 1. проаналізувати зміст та сучасні вимоги програм з іноземних мов;

 2. визначити рівні сформованості комунікативної компетенції в учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм;

 3. ознайомити з концепціями авторів вітчизняних та зарубіжних підручників;

 4. опрацювати інструкції щодо ведення шкільної документації.Допоміжні матеріали:

 • програми з іноземних мов;

 • підручники українських та зарубіжних авторів;

 • інформаційні збірники міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • інструкції щодо ведення шкільної документації

Основний зміст:

Огляд програм з іноземних мов, порівняння. Концепції вітчизняних та зарубіжних підручників. Інструкції щодо ведення шкільної документації.


^ Словник термінів:


Дискурсна компетенція як така, що забезпечує володіння мовою як засобом спілкування, розуміння мови як одного із засобів спілкування, урахування стильових, жанрових, референційних та організаційних особливостей висловлювань та текстів, які використовуються для здійснення комунікативних функцій.

^ Стратегічна компетенція формується для реального і педагогічного спілкування, забезпечує розуміння і використання механізмів продукування та сприйняття мовлення, успішних стратегій.

^ Лінгвістична компетенція забезпечує розуміння мови як системи не тільки на слухо-вимовному, орфографічному, лексичному, граматичному а й стилістичному рівнях.


Питання до самоконтролю:


 1. Яка з цілей є основною, визначальною для іноземної мови?

 2. Програма з іноземної мови включає тематику, граматичний мінімум або лексичний мінімум?

 3. Що відносять до змісту навчання іноземної мови у школі?

 4. Що таке «дирскурсна компетенція»?

 5. Які є рівні сформованості комунікативної компетенції?


Контрольні завдання:


Завдання 1.

Визначте структуру змісту діючої програми.

Завдання 2.

Охарактеризуйте концепції підручників українських авторів.

Завдання 3.

Визначте рівні сформованості комунікативної компетенції в учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм;


Рекомендована література:

 1. Конституція України, 1996.

 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2-12, 5-12 класи, - Київ, Ірпінь, 2005.

 3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, British Council, Київ, 2003.

 4. Шестюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов: Матеріали Ради Європи //Іноземні мови. – 2000. - № 2,1.

 5. Якушев М.В. Научно-обоснованные критерии анализа и оценки учебника иностранного языка // ИЯШ. – 2000. - № 1 – С. 16-23.

Тема 2. Сучасний урок іноземної мови. Шляхи підвищення його ефективності

Мета: сформувати теоретично обгрунтовані знання про урок іноземної мови як основну форму навчально-виховного процессу з цього предмету і вміння визначити його цілеспрямованість, структуру, цілісніст та змістовність.


Завдання


 1. проаналізувати цілі та задачі уроку відповідно до програми та рівня підготовки учнів

 2. проаналізувати різницю між цілями та задачами уроку іноземної мови

 3. проаналізувати різницю між етапами уроку

 4. визначити складові частини плану ефективного уроку

 5. самостійно опрацювати науково-методичну літературу з теми

 6. аналізувати цикли уроків у підручниках англійської мови для середньої школи

 7. визначати типи та цілі уроків ІМ, методичні прийоми і засоби навчання


^ Основний зміст:


Урок  М – основна організаційна одиниця навчального процесу і водночас цілісна самостійна ланка.

- вимоги до уроку ІМ, що випливають з цілей, змісту та технології навчання цього предмета в школі

- методичні принципи, які реалізуються в на уроці ІМ;

- забезпечення мотивації навчальної діяльності учнів на уроці ІМ

 • визначення плану уроку;

 • цілі та задачі уроку відповідно до програми та рівня підготовки учнів;

 • задачі навчання і вивчення;

 • елементи плану уроку;

 • етапи уроку;

- оцінювання, вдосконалення і створення ефективних планів уроків.


Словник термінів:


1) a teacher objective is...

2) a learning objective is...

3) L 2 means...

4) elicitation means...

5) L1 means ...

6) presentation is


Питання до самоконтролю:


 1. Сформулюйте цілі та задачі уроку відповідно до програми та рівня підготовки учнів;

 2. Проаналізуйте різницю між цілями та задачами уроку іноземної мови;

 3. Визначте складові частини плану сучасного уроку іноземної мови.

 4. Охарактеризуйте різницю між задачами навчання та задачами вивчення.

 5. Охарактеризуйте два типии уроків іноземної мови.


Контрольні завдання:


Завдання 1.

Сформулюйте основні вимоги до уроку іноземної мови, що випливають з цілей, змісту та технології навчання цього предмета у школі.

Завдання 2.

∙ дайте визначення першого та другого типу уроку іноземної мови;

∙ яка роль та функції вчителя іноземної мови

∙ перерахуйте постійні та змінні компоненти уроку іноземної мови.

Завдання 3.

Дайте визначення слідуючим термінам:


 1. a teacher objective

 2. a learning objective

 3. elicitation

 4. L2

Завдання 4.

Заповніть пропуски поданими нижче словами.

В ході основної частини уроку вирішуються його головні _1_. Основна частина уроку включає такі компоненти: _2_ нового матеріалу, _3_ учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні; _4_ в мовленнєвій діяльності; _5_ засвоєного та _6_ мовленнєвих навичок та вмінь.

Найбільшу частину уроку займають _7_ вправи та _8_ в мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики буде залежати від поставленої вчителем _9_ уроку. Важливо пам’ятати, що мета уроку має бути реалізована у _10_ вправ,до якого органічно входять як _11_ так і _12_ вправи. Завершуючи урок,учитель підсумовує _13_ учнів, мотивує та виставляєоцінки, роз'яснює домашнє завдання. При формулюванні домашнього завдання важливо передбачити також його _14_ на _15_, короткі _16_ щодо способів його _17_ та оформлення.

( інструкція, виконання, запис, успіх, завдання, дошка, подача, тренування, практика, систематизація, контроль, мета, комплекс, тренувальний, умовно-мовленнєвий, мовленнєвий).

Завдання 5.

Розробіть власний план-конспект сучасного уроку іноземної мови.


Рекомендована література:


 1. Doff A. 1988. Teach English, CUP

 2. Gower,R, Walters, S.1983. Teaching Practice Handbook, Heinemann.

 3. Hutton, J., Mc Grath, . Lesson Planning, IALS.

 4. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчельних закладах, - К.: Ленвіт, 1999.Тема 3. Підходи та методи навчання іноземних мов.

Наголос на комунікацію.


Мета: розуміти головні підходи, методи і прийоми викладання іноземної

мови, усвідомлювати сучасні погляди на спілкування, мову та процес

її вивчення


Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу

 1. зможуть краще розуміти головні підходи, методи і прийоми вивчення мови;

 2. краще усвідомити сучасні погляди на спілкування, мову та процес її вивчення;

 3. будуть здатні робити усвідомлений вибір сучасних методів та прийомів згідно конкретної навчальної ситуації.


^ Основний зміст:


Основні терміни та визначення. Аналіз основних принципів граматико-перекладного, прямого та аудіо-лінгвального методів. Порівняльний аналіз граматико-перекладного, прямого та аудіолінгвального методів. Критичний аналіз фрагментів уроків і завдань. Спілкування у реальному житті.

Комунікативні завдання/види діяльності.

Мова як засіб спілкування.

Комунікативний підхід.

Історія виникнення та розвитку комунікативного підходу.

Переваги та недоліки комунікативного підходу.

Порівняльний аналіз аудіо-лінгвального та комунікативного підходів.

Критичний аналіз завдань/видів діяльності.

Протилежні/доповнюючі одне одного поняття методики.


^ Словник термінів:

1) approach is...

 1. interaction is...

 2. language acquisition is ...

4) communicative language teaching is ...

5) learning strategy is...

6) communicative competence is...


Питання до самоконтролю:


 1. Які головні підходи і методи при вивченні іноземної мови ви знаєте?

 2. Які основні принципи граматико-перекладного методу?

 3. Які основні принципи аудіолінгвального методу?

 4. Які переваги та недоліки комунікативного підходу?

 5. Дайте визначення поняттю «approach».

 6. Дайте визначення поняттю «learning strategy».

 7. Дайте визначення поняттю «communicative competence».


Контрольні завдання:


Завдання 1.

Перечисліть основні принципи граматико-перекладного, прямого та аудіо-лінгвального методів.

Назвіть основні принципи комунікативного підходу.

Завдання 2.

Дайте порівняльний аналіз граматико-перекладного, прямого та аудіолінгвального методів.

Завдання 3.

Опишіть історію виникнення та розвитку комунікативного підходу.

Завдання 4.

Дайте порівняльний аналіз аудіо-лінгвального та комунікативного підходів.


Рекомендована література:


 1. Larsen – Freeman, D. 1986. Technignes and Principles in Language Teaching, Oxford University Press, pp 1-51, pp 123-140/

 2. Richards, J.C., Rodgers, T.S.1986. Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, pp. 1-30, pp. 44-46.


Тема 4. Великі класи з різним рівнем підготовки учнів


Мета: визначити можливі підходи до вирішення проблем при роботі з

великими неоднорідними групами, вміти оцінювати та адаптувати

завдання для великих неоднорідних груп, розглянути можливості

ефективного навчання великих класів з різним рівнем підготовки

учнів.


Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • проблеми, що виникають при роботі з великими неоднорідними групами;

 • можливі підходи до вирішення цих проблем;

 • можливості ефективного навчання великих класів з різним рівнем підготовки учнів

та зможуть:

 • оцінювати та адаптувати завдання для великих неоднорідних груп.


Індивідуальні особливості учнів.


Диференційовані завдання.

Поняття про великі класи з різним рівнем підготовки.

Типи завдань.

Адаптація матеріалів.


^ Основний зміст:


Фактори, які впливають на проблеми у великих та змішаних класах. Можливі підходи для занять в таких класах. Можливості ефективного навчання в змішаних та великих класах. Оцінювання та адаптація матеріалів та завдань для роботи в змішаних групах. Диференційовані завдання. Відкриті та закриті завдання при роботі в змішаних групах. Адаптація матеріалів.


Словник термінів:


 1. authentic materials are...

 2. grading means...

 3. input is...

 4. appropriacy is...

 5. mind map is...

 6. group dynamics is...


Питання до самоконтролю:


 1. В чому полягає складність роботи в змішаних групах?

 2. Що необхідно вчителеві при підготовці до уроку іноземної мови в змішаних групах?


Контрольні завдання:


 1. Підготуйте диференційовані завдання з аудіювання при роботі в змішаних групах.

 2. Підготуйте диференційовані завдання з читання при роботі в змішаних групах.

 3. Підготуйте диференційовані завдання з письма при роботі в змішаних групах.


Рекомендована література:


 1. Hemingway, P. 1986. Teaching a mixed-level class: 1; Practical English Teaching, pp. 18-20.

 2. Hemingway, P. 1986. Teaching a mixed-level class:2’. Practical English Teaching, pp. 27-29.

 3. Tice, L. 1997. The Mixed Ability Class, Richmond Publishing.

 4. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching, CUP: Module 21, pp 301-317.


Тема 5. Навчання читання за комунікативною методикою

Мета: сформувати методичні вміння вчителів для навчання читання як

мовленнєвого виду діяльності за комунікативною методикою,

ознайомити з різними стилями та стратегіями читання, розглянути

можливі труднощі, пов’язані з читанням та шляхи їх подолання.

Завдання


по завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • різні стилі та стратегії читання;

 • мету і зміст навчання читання;

 • різноманітні завдання для навчання читання та їхні цілі;

 • можливі труднощі, пов’язані з читанням та шляхи їх подолання

та зможуть:

 • оцінювати матеріали для навчання читання;

 • проаналізувати прийоми і способи подачі текстового матеріалу та вправи, що використовуються;

 • планувати уроки читання.


Основний зміст:

 • Мета читання.

 • Цілі навчання читання в сш та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом мовленнєвої діяльності.

 • Класифікація видів читання.

 • Диференційований підхід до іншомовного тексту в залежності від його характеру.

 • Перед текстові та після текстові завдання в навчанні читання.

 • Уміння та стратегія читання.

 • Етапи уроку читання.

 • Розробка уроків читання.


Словник термінів:


 1. extensive reading is...

 2. intensive reading is…

 3. scanning is...

 4. jigsaw reading is...

 5. jumbled paragraphs is…

 6. inference is...


Питання до самоконтролю:


 1. Які види читання ви знаєте?

 2. Назвіть основні стратегії читання.

 3. Які труднощі пов’язані з читанням трапляються вам в педагогічній практиці?


Контрольні завданя:


 1. Назвіть основні стратегії читання.

 2. Розробіть фрагмент уроку з читання.


Рекомендована література:

 1. Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills, СUP.

 2. Nuttall, C. 1982. Teaching Reading Skills in a Foreign Language, Heinemann.

 3. Williams, E.1984. Reading in the Language Classroom, Macmillan.Тема 6. Навчання аудіювання

Мета: сформувати методичні вміння учасників для навчання аудіювання

в середній школі, оцінювати, адаптувати та розробляти матеріали

для навчання аудіювання.


Завдання

По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще

розумітимуть :

 • процеси аудіювання, роль аудіювання та проблеми, пов’язані з ним, у викладанні англійської мови;

 • уміння, пов’язані з аудіюванням

та зможуть:

 • оцінювати, адаптувати та розробляти матеріали для навчання аудіювання;

 • розробляти завдання, які виконуються до, під час та після аудіювання;

 • розробка уроків аудіювання.


Основний зміст:

Орієнтування у вимогах шкільної програми щодо практичного володіння учнями аудіюванням. Зв’язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності. Роль аудіювання як мети та засобу навчання

Роль аудіювання та проблеми пов’язані з ним, у викладанні англійської мови. Оцінювання адаптування та розробка матеріалів для навчання аудіювання. Розробка завдань, які виконуються до, під час та після аудіювання. Шляхи вирішення проблем пов’язаних з аудіюванням.


Словник термінів:


  1. body language is...

  2. pre-teach is...

  3. receptive skills are...

  4. integrated skills activities

  5. Skimming the listening sub-skill…means to…

  6. Scanning means to…


Питання до самоконтролю:


 1. Які проблеми пов’язані з аудіюванням можете перерахувати?

 2. Які завдання доцільно виконувати до аудіювання?

 3. Які завдання доцільно виконувати під час аудіювання?

 4. Які завдання доцільно виконувати після аудіювання?Контрольні завдання:


 1. Розробіть завдання, які виконуються до аудіювання.

 2. Розробіть завдання, які виконуються під час аудіювання.

 3. Розробіть завдання, які виконуються після аудіювання.

 4. Дайте визначення такого поняття як « фонематичний слух»

 5. Дайте визначення такого поняття як « вірогідне прогнозування»Рекомендована література:

 1. Brown, G. and Yulc, G. 1990. Listening to Spoken English, Longman.

 2. Underwood, M. 1989. Teaching Listening, Longman. Mr. P. 1994. Teaching Listening Comprehension, CUP.Тема 7. Навчання говоріння за комунікативною методикою


Мета: сформувати методичні вміння слухачів для організації навчання

говоріння, орієнтуватись у вимогах шкільної програми до усного

мовлення, здійснювати методичний аналіз матеріалів чинних

підручників, виходячи з особливостей навчання говоріння, вміти

добирати і виготовляти допоміжні засоби навчання для створення

навчально-мовленнєвих ситуацій.

Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • процеси говоріння;

 • особливості навчання говоріння;

 • різні види завдань для навчання говоріння

та зможуть:

 • оцінювати та адаптувати різноманітні матеріали та завдання для навчання говоріння.


Основний зміст:


 • Основні риси усного спілкування.

 • Орієнтація у вимогах шкільної програми до усного мовлення.
 • Здійснення методичного аналізу матеріалів чинних підручників, виходячи з особливостей навчання говоріння.

 • Роздуми про досвід вивчення/навчання мови.

 • Різні типи діяльності для навчання говоріння.

 • Проблеми, що виникають під час говоріння.

 • Можливі шляхи вирішення проблем.

 • Критичний аналіз навчальних матеріалів.

 • Адаптація навчальних матеріалів.


Словник термінів:


 1. simulation means...

 2. productive activities are

 3. personalization is…

 4. the main unit of the dialogue is…

 5. the most effective aid while teaching dialogue is…

 6. the final aim of teaching speaking at school is…


Питання до самоконтролю:


 1. Які особливості навчання говоріння іноземною мовою?

 2. Чим різняться типи діяльності для навчання говоріння іноземною мовою?

 3. Які проблеми виникають під час говоріння іноземною мовою?

 4. Які шляхи вирішення проблем при навчанні говоріння іноземною мовою?


Контрольні завдання:


 1. Розробіть фрагмент уроку навчання говоріння.

 2. Дайте визначення термінів.

 3. Дайте визначення таких методичних понять як діалогічна єдність.

 4. Що є вихідною одиницею навчання діалогічного мовлення?

 5. Що таке надфразова єдність?

 6. Назвіть найбільш поширені засоби міжфразового зв’язку в монолозі.Рекомендована література: 1. Harmer, J.1991. The Practice of English Language Teaching. Longman.

 2. Nolasco, R. and Arthur, L. 1987. Conversation, OUP.

 3. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching, Practice and Theory, CUP.

 4. Voronka, Z. Active methods of teaching spoken English // Іноземні мови. – 1995. - № 2.

 5. Ветохов А.М. Взгляд С.Крамена на условия овладения вторым языком // Іноземні мови. – 1999. - № 4.

 6. Гапонова С.В. Дискусія як вправа для навчання вільного спілкуванння іноземною мовою // Іноземні мови. – 1999. - № 4.Тема 8. Навчання граматики.


Мета: сформувати методичні вміння у навчанні граматичного матеріалу,

ознайомити з метою і змістом навчання граматичного матеріалу,

проаналізувати прийоми та способи подачі граматичного матеріалу та

вправи, що використовуються в різних підручниках іноземної мови.


Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • роль граматики у вивченні мови;

 • різні прийоми навчання граматики ( Форма, значення )

та зможуть:

 • навчати граматиці комунікативно;

 • оцінювати та адаптувати граматичні завдання.


Основний зміст:

Основні методичні поняття про створення граматичних навичок.

Мета і зміст навчання граматики в школі.

Ефективні способи і прийоми роботи для засвоєння граматичного

Матеріалу.

Роль граматики.

Аспекти навчання граматики.

Презентація. Продукування.

Адаптація завдань.


Словник термінів:


  1. meaningful drill is...

  2. mechanical drills is…

  3. accuracy is…

  4. form

  5. paradigm is…

  6. use is…Питання до самоконтролю:


 1. Які прийоми навчання граматики можете назвати?

 2. Що значить навчати граматиці комунікативно?

 3. Яка різниця між формою, значенням, використанням граматичних явищ?

 4. Що означає навчати граматиці на фукціональній основі?


Контрольні завдання:


  1. Дайте визначення словниковим термінам.

  2. Розробіть вправи зфокусовані на формі, значенні, використанні граматичних явищ.

  3. Поясніть принципи, якими має керуватись вчитель у роботі над активним граматичним матеріалом.


Рекомендована література:


 1. Harmer, J. Teaching L Learning Grammar, Longman.

 2. Tanner, R. L Green, C. 1998, Тasks for Teacher Education, Longman.

 3. Ur, P. 1982. Grammas Practice Activities, CUP.

 4. Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles, Prentice Hall Regents.

 5. Byrne, D. 1987. Techniques for Classroom Interaction, Longman.

 6. Gower, K., Walters, S. 1983. Teaching Practice Handbook, Heinemann.

 7. Leur’s, M., Hill, J. 1992. Practical Techniques for Language Teaching, CUP.

 8. Wіdwoard, T. 1991. Models and Metaphors in Language Teacher Training, CUP.


Тема 9. Навчання лексики


Мета: сформувати методичні вміння для навчання лексичного матеріалу

шкільного мінімуму, проаналізувати способи семантизації лексичних

одиниць.


Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • природу лексичної компетенції;

 • підходи до навчання лексики;

 • різноманітні прийоми презентації лексики

 • створення начальних мовленнєвих ситуацій для подачі та опрацювання нових ЛО.

та зможуть:

 • відбирати адекватні прийоми презентації лексики;

 • використовувати текст для розширення словникового запасу.


Основний зміст:


 • Критерії відбору лексики.

 • Природа лексичної компетенції.

 • Шляхи презентації лексичних одиниць.

 • Шляхи встановлення значення з контексту.

 • Використання тексту.


Словник термінів:


 1. denotation is...

 2. connotation is…

 3. cohesion is...

 4. linguistic competence is…

 5. lexical set is…


Питання до самоконтролю:


 1. Які підходи до навчання лексики можете назвати?

 2. Які шляхи презентації лексичних одиниць?Контрольні завдання:


 1. Продемонструйте як можна використати текст для розширення словникового запасу.

 2. Дайте визначення словниковим термінам.

 3. Дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лексичної навички.

 4. Визначте поняття «активний і пасивний лексичний мінімум».


Рекомендована література:


 1. Gairus, R. 1986. Working with Words, CUP.

 2. Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching, Longman.

 3. Redman, S. 1997. Vocabulary in Use ( pre-int, int ), CUP.

 4. Wallace, M. 1982. Teaching Vocabulary, Heinemann.


Тема 10. Робота з помилками і зворотний зв’язок

Мета: ознайомити з природою та функцією зворотнього зв’язку,

різними підходами до виправлення помилок.


Завдання


По завершенню роботи над компонентом учасники курсу краще розумітимуть:

 • природу та функції зворотнього зв’язку;

 • різницю між помилками;

 • різні підходи до виправлення помилок

та зможуть:

 • використовувати різноманітні прийоми виправлення помилок в усному мовленні.


Основний зміст:


Природа та функції зворотнього зв’язку.

Комунікативний підхід до виправлених помилок.

Причини помилок .

Стратегія вчителя у виправленні помилок.

Прийоми виправлення помилок.


Словник термінів:


   1. fluency is…

   2. error is…

   3. feedback is…

   4. mistake is…

   5. evaluation is…


Питання до самоконтролю:


 1. Які, на вашу думку, функції зворотнього зв’язку?

 2. Які підходи до виправлення помилок можете перерахувати?


Контрольні завдання:


 1. Перечисліть стратегії вчителя щодо виправленя помилок.

 2. Які прийоми виправлення помилок ви особисто використовуєте?

 3. Дайте визначення словникових термінів.


Рекомендована література:


 1. Doff, A. 1988.Teach English, CUP.

 2. Rappot, M. 1993. Tasks for Language Teachers, CUP.

 3. Tanner, R. L Green, C. 1998. Tasks for Teaching.

 4. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching Practice L Theory, CUP.

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови»
Рекомендації сприятимуть закріпленню цих знань, але головна увага зосереджена на вдосконаленні професійних умов та компетенцій іншомовного...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 4 курсу класичної філології
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 5 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconГлухарєв С. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення І проведення практичних занять з курсу „Методика викладання економіки”
Методичні вказівки до самостійного вивчення І проведення практичних занять з курсу „Методика викладання економіки” (для студентів...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconЗвіт про наявність до кожного курсу лекцій, методичних вказівок для самостійного опрацювання
Методичні вказівки. Перелік тем для самостійного опрацювання курсу «Малюнок, живопис» дшв – І
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, методичні рекомендації як опрацьовувати...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови» iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи