Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році
Дата13.09.2012
Розмір60.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання

музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році


«Мистецтво – це своєрідний камертон цивілізації, здатний синтезувати істину, красу, добро, формувати людину-творця» (Л.М. Масол). Осягнення творів мистецтв впливає на естетичне урівноваження суперечливих сторін навколишньої дійсності. Кожне мистецтво володіє своєю мовою. Музика як мова звукових інтонацій вирізняється серед них особливою емоційною глибиною. Першоджерелом музики є не лише оточуючий світ, а й сама людина, її духовний світ, характер, інтелектуальні й вольові якості.

Художньо-естетична освіта завдяки розмаїттю засобів впливу на особистість і потенціальним можливостям посідає особливе місце в системі загальної середньої освіти, впливаючи на процес саморозвитку людської духовності, залучає людину до світових художніх надбань, що позитивно позначається на творчих та інтелектуальних здібностях не лише окремої особистості, а й суспільства в цілому як у певно визначених історичних умовах, так і в умовах його власного самовідтворення. Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості.


У 1-4 класах, як і в минулі роки, вивчення музики здійснюватиметься за програмами «Музика» авторів О. Ростовського, Л. Хлєбнікової, Р.Марченко або автора О. Лобової (вид. «Початкова школа», 2006 р.).

Основним завдань музичної освіти у початкової школі є:

– пробудження інтересу і любові до музичного мистецтва, бажання навчатися мистецтву;

– розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів;

– формування початкових знань про музику, які є необхідними для орієнтації у світі музичного мистецтва;

– практично-діяльнісне опанування музичним мистецтвом через оволодіння учнями навичками хорового та інструментального виконання, імпровізації, пластичного інтонування музики, музично-танцювальних рухів.

Згідно з програмою «Музика» авторів О. Ростовського та ін., основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання слухати музику в оточуючому культурному середовищі й розповідати про свої враження на уроках. Зміст навчальних програм реалізовано в підручниках: «Музика» для 2, 3, 4 класів, авт. О. Лобова (до програми «Музика» автора О. Лобової); «Мистецтво» для 2, 3 класів авт. Л. Масол, Е. Бєлкіної.

З метою підвищення якості викладання предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі, під час комплектації, рекомендується передбачити годинне навантаження з музики насамперед учителям, які мають спеціальну освіту (учитель музики).


В основній школі навчання мистецьких дисциплін здійснюватиметься за програмами «Музичне мистецтво. 5-8 кл.» (авт. Б. Фільц та ін.) Мета уроків музичного мистецтва в основній школі – виховання музичної культури як складової духовної культури учнів, що реалізовується під час вивчення творів різних видів мистецтва різних епох.

Поняття «музична культура особистості» включає:

– морально естетичні почуття і переконання, музичні смаки і потреби;

– знання, навички і вміння, без яких неможливе осягнення музичного мистецтва (сприймання, виконання);

– музично-творчі здібності, що зумовлюють успіх музичної діяльності.

Для основної школи чинними є підручники з музичного мистецтва: «Музичне мистецтво» для 5, 6, 7, 8 класів (авт. О. Волошина, О. Мільченко, А. Левченко); «Музичне мистецтво» для 5, 6 класів (авт. О. Лобова); «Музичне мистецтво» для 7, 8 класів (авт. Г. Макаренко, Т. Наземнова та ін.).

Альтернативою вивченню автономних предметів (музика та образотворче мистецтво) в початковій та основній школі є інтегрований курс «Мистецтво», що вивчатиметься за програмами «Мистецтво. 1-4 кл.» (вид. «Початкова школа», 2006 р.) та «Мистецтво. 5-8 кл.» (вид. «Перун», 2005 р.) (авт. Л. Масол та ін.) Програма інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачає об’єднання традиційних предметів «Музика» і «Образотворче мистецтво», які виступають домінантними, з елементами синтетичних видів мистецтва – хореографії, театру, кіномистецтва).

Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу, зокрема музики, у 1-8 класах може проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

^ Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, творча, імпровізація, сприймання музичних творів). Тому оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до Критеріїв навчальних досягнень учнів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» та від 20.08.2008 № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Порядок заповнення сторінок класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 та 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва не проводяться. Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм з музики (музичного мистецтва) розраховані на вивчення матеріалу впродовж семестру. У цих випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Основним видом домашніх завдань з предмета «Музичне мистецтво» в основній школі мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику в замальовках, придумати назву музичному твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, прослуханого на уроці, виконавський план пісні, створити ескіз афіші концерту тощо).

Відповідно до зазначеного вище листа Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів») у 1-4 класах з предметів художньо-естетичного циклу домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.


Зміст усіх зазначених вище програм реалізовано в електронних навчально-методичних посібниках видавництва «Контур-плюс» (м. Рівне), які рекомендовано Міністерством освіти і науки України до використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України № 1/11-7724 від 27.12.2006 р.).

Також з метою забезпечення навчання музики в 1-4 класах Міністерством освіти і науки України рекомендовано навчально-методичний комплект «Музика. 1-4 класи (дидактичні матеріали та аудіозасоби навчання)», (авт. Н. Головецька). Комплект містить мінусові фонограми пісень (відповідно до програми О. Ростовського), розповіді про мистецтво музики, музичні вікторини до слухання музики, казки на музичну тематику, танцювальні хвилинки та музичні розминки. Більш детальну інформацію про комплект можна отримати, звернувшись за електронною адресою: gvi-t@ukr.net.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання в навчальних закладах, зазначено в Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», звертаємо увагу на відповідальне (лише з грифом МОНСМ України) відношення адміністрацій навчальних закладів та вчителів до використання різноманітних видань у навчально-виховному процесі.


Методист музики та естетичних дисциплін О.П.Сердюк

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з цим у процесі становлення підростаючого покоління зростає значення музичного мистецтва, осягнення якого впливає на естетичне...
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Лист монмолодьспорту №1/9-454 від 09. 06. 2011
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Інформаційний збірник монмолодьспорту України,2011 Навчальний предмет «Інформатика»
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconДовідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання художньої культури у 2011-2012 навчальному році
Шкільна музично-естетична підготовка є підґрунтям безперервної мистецької освіти, що дає учням можливість продовжувати її на різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи