Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники icon

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 65.82 Kb.
НазваПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Дата20.09.2012
Розмір65.82 Kb.
ТипДокументи


ПУБЛІКАЦІЇ

викладачів кафедри практичної психології за 2008 р.


Розділ 1. Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники.


1) Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Н.І. Пов’якель. – [2 вид., випр. і доп.]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 298 с. ­­– Бібліогр.: с. 270–296 (463 назви). – ISBN 978-966-660-444-9.

Анотація: Досліджується професійне мислення та його саморегуляції у практичних психологів у контексті поєднання системно-структурного, особистісного та професійно-розвивального підходів. Розроблена концепція саморегуляції мислення практичного психолога і його професійного розвитку в системі вузівської підготовки психологів.

Розраховано на викладачів ВНЗ і студентів, які навчаються за психологічними спеціальностями.

2) Пов’якель Н. Психологія вирішення педагогічних конфліктів : монографія / Н. Пов’якель. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – Бібліогр.: c. 124-127 (93 назви).– ISBN 978-966-451-000-1. ­- ISBN 978-966-451-188-6. – (Бібліотека "Шкільного світу").

3) Практична психологія: комплекс типових навчальних програм : навч. посіб. [для ВНЗ] / за ред. проф. Н.І. Пов’якель. – [2 вид., уточн. та доп.]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 346 с. – Бібліогр.: в кінці розд. ISBN 978-966-660-450-0.

Анотація: Навчальний посібник містить комплекс типових навчальних програм для підготовки студентів спеціальності 6.010101 – „Практична психологія”. Вони ухвалені Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова.

Розрахований на викладачів і студентів вищої школи різного рівня акредитації, на педагогів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців у галузі психології, практичних психологів, насамперед освітянської галузі.

Гриф МОН України, лист 1.4/18-г-1676 від 08.07.2007р.


4) Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Практикум : навч. посіб. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – 336 c. – Бібліогр.: с. 333–335. – ISBN 966-8019-00-8.

Анотація: У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

Гриф МОН України, лист 1.4/18-г-914 від 3.06.2007р.


5) Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підруч. [для студ. ВНЗ]. – / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко.— [Вид. 2-ге, доп. і перераб]. — К. : Каравела, 2008. — 351с. – Бібліогр.: с. 351. та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8.

Анотація: У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.

Призначений для студентів, аспірантів і молодих викладачів, а також соціальних працівників, які працюють з молоддю, батьків студентів.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-961 від 06.05.2008 р.)


6) Кваліфікаційні роботи з практичної психології: дипломні роботи : навч.-метод. посіб. / за наук. кер. проф. Н.І. Пов’якель. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 80 с. – Бібліогр.: с. 69-71(36 назв) та в кінці розд.


7) Кваліфікаційні роботи з практичної психології: магістерські роботи : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. проф. Пов’якель Н.І. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 82 с. – Бібліогр.: с.64-72(205 назв)та в кінці розд.


^ Розділ ІІ. Концепції. Навчальні програми. Професіограми.


1) Практична психологія: комплекс типових навчальних програм : навч. посіб. [для студ. спец. „психологія”, ОКР спеціаліст, магістр] / за наук. ред. проф. Н.І. Пов’якель. – [Вип. 4.] – К.: НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2008. – 174 с. – Бібліогр.: в кінці розд.


Розділ ІІІ. Статті в наукових та науково-методичних виданнях.


1) Дятленко Н.М. Розвиток культури мислення у дошкільників / Н.М. Дятленко // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 31–33. – Бібліогр.: с.33.


2) Дятленко Н.М. Вплив стилю керівництва діяльністю на розвиток самостійності молодших дошкільників / Н.М. Дятленко, Л.І. Ковтун Л.І. // Педагогічна освіта: теорія і практика. – К.: Університет, 2008. – №9. – С.126–130. – Бібліогр.: с.130.


3) Маланьїна Т.М. Особливості внутрішньоособистісних конфліктів учителів у залежності від рівня психосоматичного неблагополуччя / Т.М. Маланьїна // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». – Вип. 24. – 2008. – С.123–130. – Бібліогр. : с. 130.


4) Миколайчук М.І. Налагодження взаємин у подружжі засобами системної терапії / М.І. Миколайчук // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. – 2008. – Вип. 21 (24). – С. 157–168. – Бібліогр.: с.168.


5) Миколайчук М.І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами / М.І. Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №9-10. – С. 46-49. – Бібліогр.: с.49.


6) Пов’якель Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти студентської молоді у просторі глибинної психології та технологій їх подолання / Н.І. Пов’якель // Конфліктологічна експертиза. – Вип. 6. – К.: КМА, 2008. – С. 141 – 149. – Бібліогр.: с.149.


7) Пов’якель Н.І. Методологічний простір і технології генези професійного мислення у системі фахової підготовки / Н.І. Пов’якель // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: УМО АПН України, 2008. – С. 283–292. – Бібліогр.: с.292.


8) Пов’якель Н.І. Духовна ціннісність особистості в розвитку та регуляції професійного мислення психолога / Н.І. Пов’якель // Зб. наук. праць Ніжинського педагогічного університету. – К., Ніжин, 2008. – С. 15–19. – Бібліогр.: с.19.


9) Пов’якель Н.І. Арттерапевтичні психотехнології в розвитку творчого потенціалу саморегуляції майбутнього психолога-практика / Н.І. Пов’якель // Простір арттерапії : зб. наук. праць. – Вип. 1(3). – К.: ЦІППО АПН України, 2008. – С. 57–66. – Бібліогр.: с.66.


10) Пов’якель Н.І. Креативні психотехнології в розвитку творчої культури професійного мислення студентів-психологів в умовах трансформації освіти / Н.І. Пов’якель, Н.М. Макаренко // Особливості психічного розвитку особистості в умовах системних змін у суспільстві : зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2008. – С. 203–211. – Бібліогр.: с.211.


11) Пестрецова О. Я начальник – ты мой друг! / О. Пестрецова, В. Покладова // Управление персоналом – Украина. – 2008. – №10 (181).– С.39–42.


12) Покладова В.В. Практично зорієнтований підхід у підготовці практичних психологів / В.В. Покладова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 20 (23). – С.151–159. – Бібліогр. : с. 159.


13) Таран О.П. Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: теоретичні та експериментальні напрями дослідження / О.П. Таран // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – № 10. – С. 285–292. – Бібліогр. : с.292.


14) Тохтамыш А. Применение метода эскалации тактильного контакта в психологической помощи детям с неврологическими заболеваниями и дисгармоничным развитием / А. Тохтамыш // Тело, сознание, творчество: Сб. науч. раб. / под ред. А.В.Старовойтова. – Симферополь: ОАО СГТ, 2008. – С. 80–86. – Бібліогр. : с.86.


Розділ ІV. Методичні рекомендації.

1) Фахова психологічна практика : метод. рекоменд. / за наук. ред. проф. Пов’якель Н.І. – [3 вид., перер. та доп.]. – К.: НПУ ім. П.М.Драгоманова, 2008. – 73 с. – Бібліогр.: в кінці розд.


2) Пов’якель Н.І. Фахова психологічна практика: метод. рекоменд. [для студ. психол. спец. заочної та дистанційної форми навчання] / Н.І. Пов’якель, Т.В. Бушуєва. – [2-е вид., випр. та доп.] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 127 с. – Бібліогр.: в кінці розд.


^ Розділ V. Матеріали та тези науково-практичних конференцій.


1) Пов’якель Н.І. Професійне мислення психолога-практика: методологічний простір і проблеми становлення в системі вищої школи / Н.І. Пов’якель // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали доповідей звіт.-наук. конф. виклад. НПУ ім. М.П.Драгоманова, 5–6 лют. 2008 р. – К.: НПУ, 2008. – С. 83–87. – Бібліогр. : с.87.


2) Покладова В. Життєстворююче середовище гімназії як відображення внутрішнього світу особистості гімназиста / В. Покладова // Матеріали наук.-практ. конф. [«Приватна освіта як вагома складова побудови громадянського суспільства в Україні»], (Київ, 15-16 груд. 2008р.) / Асоціація приватних закладів освіти м. Києва спільно з Академією педагогічних наук України , Інститутом педагогіки АПН України. – С. 67–69. – Бібліогр. : с.69.


3) Стефаненко Н.І. Динаміка формування гармонізації переживань українців / Н.І. Стефаненко // Дні науки філософського факультету - 2008: Міжнар. наук. конф., 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Част.VI. – К.: Видавничий центр „Київський університет”, 2008. – С.79–81.


4) Таран О.П. Напрямки формування гармонійної Я-концепції у слабозорих дошкільників / О.П. Таран // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: матеріали метод. семінару АПН України, 19 бер. 2008 р. – К., 2008. – С. 596–603. – Бібліогр. : с.603.


5) Тохтамиш О. Психологічна рефлексія переходу від авторитаризму до демократії в сучасному суспільстві / О. Тохтамиш // Тези 11-ї щорічної Фулбрайтівської конф. [«Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні»]. – К.: Українська Фулбрайтівська Асоціація, 2008. – С. 84–85.


6) Юрченко В.І. Рефлексія студента як чинник становлення особистості майбутнього фахівця / В.І. Юрченко // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали шостих Ірпінських міжнар. пед. читань, 22-23 трав.  2008 р. – Ірпінь, 2008. – С.658–661. – Бібліогр. : с.661.


Розділ ІV. Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня наук.


1) Таран О.П. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / Таран Оксана Петрівна; Ін-т спеціальної пед. АПН України. – К., 2008. – 20, [1] с., включ. обл. : іл. Бібліогр. : с. 16.


2) Таран О.П. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: дис…канд. психол. наук : 19.00.08 / Таран Оксана Петрівна; Ін-т спеціальної пед. АПН України . – К., 2008. – 348 арк., : іл., табл. Бібліогр. : арк.178-200 (205 назв).


Зав. кафедри

практичної психології В.І. Юрченко


Схожі:

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П., Паладій М. В., Побірченко Н. А. та ін./ За ред. М. В. Паладія, Н. А. Побірченко – К.: Прок-бізнес, 2008. 208 с.:...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconБібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Вайнола Р. Х.;...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconНаукові публікації: монографії, підручники
У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (додається). Увести в дію вказане Положення з 1 грудня 2011 року
Для належної організації роботи щодо написання та підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників,...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи