Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon

Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
НазваМетодичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Сторінка1/13
Дата20.09.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипВитяг
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Методичне забезпечення курсу
«Психологія»

для спец.«Початкова освіта»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Старшого викладача Чалої О.А.


Витяг з програми

Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

^ 4,5 кредитів


Змістові модулі:

4 модулі


Загальний обсяг дисципліни (години): 162 години


Тижневих годин: 3 години


Шифр та

назва напряму підготовки

^ 0101 «Педагогічна освіта»

Шифр та назва спеціальності

6.010102 «Початкова освіта»


Освітньо-кваліфікаційний

рівень

«бакалавр»


Нормативна


^ Рік підготовки: 1-2.


Семестр: 2-3.


Аудиторні заняття: 64 години, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 40 годин
Семінарські заняття

24 годин

Модульний контроль:

8 годин

Індивідуальна робота:

18 годин


Самостійна робота: 72 годин


Вид контролю: залік,іспит
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/пНазви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Підсумковий

контроль


Змістовий модуль І.

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

1

Психологія як наука

10

4

2
2
6
2

Психологічне дослідження

20

4

2
2

10

6
3

Свідомість

12

4

2
2
6

2

Разом

42

12

6
6

10

18

2


Змістовий модуль ІІ.

^ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

4

Відчуття

2

2

2
5

Сприймання

4

4

2
2


6

Пам’ять

16

6

4
2
10
7

Мислення

12

6

4
2
6
8

Мовлення

2

22


9

Уява

12

4

2
2
6

2
Разом

48

24

14
10
22

2


Змістовий модуль ІІІ.

^ ПСИХІЧНІ СТАНИ

10

Увага

8

2

2


6
11

Емоції та почуття

10

4

4


6
12

Воля

12

4

2
2
6

2
Разом

30

10

8
2
18

2


Змістовий модуль ІІІ.

^ ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ

13

Особистість

16

6

4
2
10
14

Самосвідомість

2

2

2
15

Діяльність

6

2

2


4
16

Темперамент

10

22

817

Характер

2

2

2
18

Здібності

6

4

2
22

Разом

42

18

12
6

8

14

2

Разом за навчальним планом

162

64

40
24

18

72

8

Навчально-методична карта дисципліни «Психологія» спеціальності «Початкова освіта», І курс

Разом: 90 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., індивідуальна робота – 10 год.,

модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 40 год., залік, коефіцієнт- 2.23


Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

^ Назва модуля

Загальні питання психології

Психічні процеси

Кіл-сть балів за модуль

106 балів

117 балів


Теми

лекцій 1. Психологія як наука – 1 бал.

 2. Психологічне дослідження - 1 бал.

 3. Свідомість - 1 бал.

 1. Відчуття – 1 бал.

 2. Сприймання – 1 бал.

 3. Пам’ять – 2 бали.

 4. Мислення – 2 бали.

 5. Уява – 1 бал.


Теми семінарів 1. Специфіка психології як науки – 11 балів.

 2. Методологічні основи психології як науки-11 балів.

 3. Психіка як предмет вивчення психології-11 балів.

4.Сприймання як психічний пізнавальний процес- 11 балів.

5.Роль відчуттів, сприймання та пам;яті у пізнанні людиною дійсності- 11 балів.

6.Мислення та інтелект- 11 балів.

7.Мовлення- 11 балів.

8.Мислення, мовлення, уява як компоненти психіки людини- 11 балів.

ІНДЗ

Діагностична робота -30 балів
^ Самостійна робота (домашні завдання)

Схема ( Тема 1)- 5 балів

Таблиця ( Тема- 2)- 5 балів

Порівняльна таблиця ( Тема 3)- 5 балів

Словник психологічних понять ( Тема 7)- 5 балів

Словник психологічних понять ( Тема – 9)- 5 балів

^ Творча робота
Твір- роздум ( Тема-6)- 20 балів

Види поточного контролюМодульна контрольна робота – 25 балівМодульна контрольна робота – 25 балів


^ Навчально-методична карта дисципліни «Психологія» спеціальності «Початкова освіта», ІІ курс

Разом: 72 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 8 год., індивідуальна робота – 8 год.,

модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 32 год.,екзамен, коефіцієнт- 2.81


Модулі

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

^ Назва модуля

Психічні стани

Психологічна характеристика особистості та діяльності

^ Кіл-сть балів за модуль

55 балів

114 балів


Теми

лекцій 1. Увага – 1 бал.

 2. Емоції та почуття – 2 бала.

 3. Воля – 1 бал.

 1. Особистість – 2 бала.

 2. Самосвідомість – 1 бал.

 3. Діяльність – 1 бал.

 4. Характер – 1 бал.

 5. Здібності – 1 бал.


Теми семінарів 1. Характеристика базових станів особистості – 11 балів.

 1. Тлумачення поняття особистості в базових психологічних концепціях – 11 балів.

 2. Темперамент – 11 балів.

 3. Індивідуально-типологічні властивості особистості – 11 балів.

ІНДЗ
Діагностична робота – 30 балів

^ Самостійна робота (домашні завдання)

Опорно- логічна схема ( Тема 10)- 5 балів

Порівкяльна таблиця ( Тема 11) – 5 балів

Словник ( Тема 12)- 5 балів

Словник психологічних понять (Тема 15)- 5 балів

^ Написання реферату
Тема «Трактування поняття особистості в певній психологічній концепції» – 15 балів.

^ Види поточного контролюМодульна контрольна робота – 25 балів


Модульна контрольна робота – 25 балів


Підсумковий контроль

Екзамен – 40 балів^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ


Лекція 1. Психологія як наука (2 год.)

Психологія як наука та навчальна дисципліна. Огляд історії виникнення та становлення психології. Зміст міфологічного, філософського і наукового етапів розвитку психології. Предмет та завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Джерела психологічних знань. Поняття про побутову та наукову психологію. Сучасна система психологічних знань, предмети вивчення теоретичних та практичних галузей психології. Місце психології в системі науки. Поняття психіки, її функції та структура.

^ Основні поняття теми:

Психологія, міфологічний, філософський, науковий етапи розвитку психології, побутова і наукова психологія, загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, сімейна психологія, психологія праці, спорту, мистецтва, історія психології, інженерна, військова, юридична, медична психологія, психодіагностика, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психіка, пізнавальна, регулятивна та інструментальна функції психіки, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

Семінар 1. Специфіка психології як науки.


^ Лекція 2. Психологічне дослідження (2 год.)


Поняття про психологічне дослідження, його функції в навчально-виховному процесі школи. Принципи здійснення психологічного дослідження. Етапи дослідження психіки людини та їх зміст. Класифікація методів психології.

^ Основні поняття теми:

Психологічне дослідження, принцип детермінізму, принцип розвитку (генетичний), принцип системності, принцип об’єктивності, підготовчий, власне дослідницький та інтерпретаційний етапи психологічного дослідження, метод і методика психологічного дослідження, організаційні, теоретичні, емпіричні та статистичні методи психологічного дослідження, спостереження, інтроспекція (самоспостереження), експеримент, стандартизоване і проективне тестування, методи опитування, соціометрія, метод аналізу продуктів діяльності.

Семінар 2. Методологічні основи психології як науки.


^ Лекція 3. Свідомість (2 год.)

Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. Зміст ідеалістичного та матеріалістичного тлумачення поняття «свідомість». Пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, прогностична, комунікативна, креативна функції свідомості. Структура свідомості, її релятивний характер. Зміст та вияви компонентів свідомості – знань, цілеспрямованості діяльності, ставлень, самосвідомості. Рівні вияву психіки людини. Диференціація свідомих та неусвідомлюваних аспектів психіки людини. Філо- та онтогенетичні фактори формування свідомості.

^ Основні поняття теми:

Свідомість, ідеалістичне та матеріалістичне трактування поняття свідомості, функції свідомості – пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, креативна, прогностична та комунікативна, структура свідомості, структурні компоненти свідомості – знання, ставлення, цілеспрямованість діяльності і самосвідомість, рівні вияву психіки людини – несвідоме, підсвідоме, передсвідоме, надсвідоме, усвідомлюване, філогенетичні фактори формування свідомості людини, онтогенетичні фактори формування свідомості.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПерелік напрямів і спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців на заочній формі навчання: Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”
Початкова освіта. Додаткова спеціальність: "Практична психологія" для осіб, що мають
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма державного екзамену «загальна, вікова та соціальна психологія» для студентів напряму підготовки 030102 психологія освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Багато вчених наголошують на необхідності оновлення професійного навчання психологів та вимог до їх професійної підготовки. Державною...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010101 "Транспортні системи " для прийому на навчання осіб, які здобули...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Менеджмент", спеціальності 03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon7. 060101 Правознавство. Спеціалізація: правове забезпечення господарської діяльності Кафедра галузевого права
Спеціалізація: правове забезпечення підприємницької діяльності (освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”), 050101 Економічна...
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconКурс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" ) за вимогами кредитно-модульної системи
Модуль ІІ. Діяльність практичного психолога подо надання психологічної допомоги сім’ї
Методичне забезпечення курсу «Психологія» для спец.«Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconМетодичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи