Опис предмета навчальної дисципліни icon

Опис предмета навчальної дисципліни
НазваОпис предмета навчальної дисципліни
Сторінка2/20
Дата20.09.2012
Розмір3.79 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Навчально-методична карта дисципліни «Психологія» спеціальності « Дошкільна освіта », ІІ курс

^ Разом: 126 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 26 год., індивідуальна робота – 14 год.,

самостійна робота – 56 год., модульний контроль- 8 год.

Модуль

Змістовний модуль І І І

Змістовний модуль ІV

Змістовний модуль V

Змістовний модуль VІ

^ Назва модулів

Психологічна характеристика особистості та діяльності

Загальні питання вікової психології

Психологія дитинства

^ Психологія дорослішання і дорослості

Кількість
балів за модуль


87

59

117

106

Теми лекцій


 1. Особистість – 1 бал.

 2. Самосвідомість – 1 бал.

 3. Характер – 1 бал.

 1. Вікова психологія як наука – 1 бал.

 2. Психічний розвиток, його особливості – 1 бал.

 3. Вікова періодизація психічного розвитку – 1 бал.

 1. Психологія пренатального і немовлячого періодів – 1 бал.

 2. Психологія дітей дошкільного періоду –1 бал.

 3. Психічний розвиток молодших школярів – 1 бал.

 1. Психічний розвиток підлітків – 1 бал.

 2. Психологія юнацтва – 1 бал.
Теми семінарських занять 1. Проблема трактування особистості в психології – 11 балів.

 2. Діяльність – 11 балів.
 1. Темперамент – 11 балів.

 2. Здібності – 11 балів.

 1. Фактори психічного розвитку людини – 11 балів.
 1. Психічний розвиток дитини раннього віку – 11 балів.

 2. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника – 11 балів.

 3. Психологічні особливості дошкільнят – 11 балів.

 4. Формування особистості учня початкової школи – 11 балів..

 1. Психологічні особливості важковиховуваних підлітків – 11 балів.

 2. Становлення особистості в юнацькому віці – 11 балів.

 3. Налагодження і розгортання близьких взаємин в дорослості – 11 балів.

 4. Розгортання професійного циклу в дорослості – 11 балів.

ІНДЗ
Діагностична робота – 30 балів.

Діагностична робота – 30 балів.

^ Самостійна робота (домашні завдання)
Порівняльна таблиця (Тема 23) – 5 балів

Таблиця психічного розвитку (Тема 25) – 5 балів

Таблиця психічного розвитку (Тема 26) – 5 балів

Таблиця психічного розвитку (Тема 27) – 5 балів

Таблиця психічного розвитку (Тема 28) – 5 балів


^ Написання реферату

Тема 14 – 15 балів

Тема 20 – 15 балів^ Види поточного контролю


Модульна контрольна робота-25 балів


Модульна контрольна робота-25 балів


Модульна контрольна робота-25 балів


Модульна контрольна робота-25 балів

^ Разом ( І-ІІ курс) : 216 год., лекції – 42 год., семінарські заняття – 42 год., індивідуальна робота – 24 год.,

самостійна робота – 96 год., модульний контроль- 12 год., екзамен, коефіцієнт- 9.78


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ


Лекція 1. Психологія як наука (2 год.)


Психологія як наука та навчальна дисципліна. Огляд історії виникнення та становлення психології. Зміст міфологічного, філософського і наукового етапів розвитку психології. Предмет та завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Джерела психологічних знань. Поняття про побутову та наукову психологію. Сучасна система психологічних знань, предмети вивчення теоретичних та практичних галузей психології. Місце психології в системі науки. Поняття психіки, її функції та структура.

^ Основні поняття теми:

Психологія, міфологічний, філософський, науковий етапи розвитку психології, побутова і наукова психологія, загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, сімейна психологія, психологія праці, спорту, мистецтва, історія психології, інженерна, військова, юридична, медична психологія, психодіагностика, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психіка, пізнавальна, регулятивна та інструментальна функції психіки, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.


Семінар 1. Психіка як предмет вивчення психології.


^ Лекція 2. Психологічне дослідження (2 год.)


Поняття про психологічне дослідження, його функції в навчально-виховному процесі школи. Принципи здійснення психологічного дослідження. Етапи дослідження психіки людини та їх зміст. Класифікація методів психології.

^ Основні поняття теми:

Психологічне дослідження, принцип детермінізму, принцип розвитку (генетичний), принцип системності, принцип об’єктивності, підготовчий, власне дослідницький та інтерпретаційний етапи психологічного дослідження, метод і методика психологічного дослідження, організаційні, теоретичні, емпіричні та статистичні методи психологічного дослідження, спостереження, інтроспекція (самоспостереження), експеримент, стандартизоване і проективне тестування, методи опитування, соціометрія, метод аналізу продуктів діяльності.


^ Лекція 3. Свідомість (2 год.)


Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. Зміст ідеалістичного та матеріалістичного тлумачення поняття «свідомість». Пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, прогностична, комунікативна, креативна функції свідомості. Структура свідомості, її релятивний характер. Зміст та вияви компонентів свідомості – знань, цілеспрямованості діяльності, ставлень, самосвідомості. Рівні вияву психіки людини. Диференціація свідомих та неусвідомлюваних аспектів психіки людини. Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості.

^ Основні поняття теми:

Свідомість, ідеалістичне та матеріалістичне трактування поняття свідомості, функції свідомості – пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, креативна, прогностична та комунікативна, структура свідомості, структурні компоненти свідомості – знання, ставлення, цілеспрямованість діяльності і самосвідомість, рівні вияву психіки людини – несвідоме, підсвідоме, передсвідоме, надсвідоме, усвідомлюване, філогенетичні фактори формування свідомості людини – прямоходіння, праця, спілкування, онтогенетичні фактори формування свідомості – біологічна основа, соціальне середовище та активність особистості.


Семінар 2. Філософські та фізіологічні питання психології.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ

Лекція 4. Відчуття (2 год.)


Поняття про чуттєвий рівень пізнання людиною дійсності. Відчуття як базовий пізнавальний процес. Зміст пізнавальної, орієнтувальної й захисної функцій відчуттів. Поняття сенсорної депривації. Робота аналізаторів – фізіологічна основа відчуттів. Класифікація видів відчуттів і їх характеристика. Явище взаємодії відчуттів. Основні сенсорні властивості людини.


^ Основні поняття теми:

Пізнавальні процеси, чуттєвий рівень пізнання, відчуття, ана­лізатор, рецептор, сенсорна діяльність, пізнавальна, орієнтувальна, захисна функції відчуттів, сенсорна депривація, здорові, слухові, нюхові, смакові, шкіряні, дотикові, температурні, вібраційні, органічні відчуття, рухові, больові відчуття, відчуття рівноваги, взаємодія відчуттів, адаптація, синестезія, сенсибілізація, компенсація, чутливість, абсолютний поріг, абсолютна чутливість, поріг розрізнення.


Семінар 3. Сприймання.

Лекція 5. Пам’ять (2 год.)


Поняття про пам’ять як пізнавальний процес, її роль в психічній діяльності людини. Наукові підходи до визначення механізмів роботи пам’яті – психологічні та фізіологічні теорії мнемічної діяльності. Класифікація видів пам’яті за об’єктом, тривалістю збереження матеріалу, активністю свідомості. Процеси пам’яті, їх функції та механізми роботи. Мнемічні якості людини.


^ Основні поняття теми:

Пам’ять, мнемічна діяльність, уявлення пам’яті, теорії функціонування пам’яті, образна пам’ять, рухова пам’ять, емоційна пам’ять, словесно-логічна пам’ять, короткочасна, довготривала і оперативна пам’ять, мимовільна та довільна пам’ять, запам’ятовування, осмислене та механічне запам’я­товування, збереження, забування, відтворення, впізнавання, пригадування, спогади, амнезія, мнемотехніка, мнемічні якості, ремінісценція.


Семінар 4. Роль відчуттів, сприймання та пам’яті у пізнанні людиною дійсності

^ Лекція 6-7. Мислення (4 год.)

Поняття про раціональний рівень пізнання. Мислення як пізнавальний процес, його специфіка та функції. Опосередкований та узагальнений характер мислительної діяльності людини. Фізіологічні основи мислення. Поняття про види, форми та операції мислення. Характеристика простих та складних операцій мислення людини. Види мислення: альтернативні класифікації. Поняття про вербальні та невербальні форми мислення, їх зміст. Індивідуальні мислительні якості людини. Поняття про інтелект. Роль мислення в інтелектуальній діяльності людини.

^ Основні поняття теми:

Раціональний рівень пізнання, мислення, операція мислення, форма мислення, вид мислення, порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація, систематизація, схематизація, класифікація, вербальні та невербальні форми мислення, образ, поняття, судження, умовисновок, предметно-дійове мислення, наочно-образне, абстрак­тне мислення, саногенне та патогенне мислення, теоретичне і практичне мислення, якості мислення, самостійність, широта, гли­бина, лабільність, швидкість, критичність мислення, інтелект.

мислення, якості мислення, самостійність, широта, гли­бина, лабільність, швидкість, критичність мислення, інтелект.


Семінар 5. Мислення та інтелект.

Семінар 6. Мовлення.

^ Лекція 8 Уява (2 год.)

Поняття про уяву як специфічний пізнавальний процес. Функції уяви та її зв’язок з пам’яттю. Види уяви за ознакою активності свідомості, відповідності дійсності та характером результатів. Характеристика видів уяви. Механізми створення нових образів уявою. Роль уяви в творчій діяльності людини. Поняття натхнення. Розвиток уяви у дітей.

^ Основні поняття теми:

Уява, фантазія, уявлення, креативна, прогностична, релаксаційна та компенсаторна функції уяви, мимовільна та довільна уява, реалістична та «відірвана» уява, репродуктивна та творча уява, аглютинація, аналогія, акцентування, типізація, схематизація, гіперболізація, творчість, натхнення.

Семінар 7. Увага.


Лекція 9. Емоції та почуття (2 год.)

Поняття про афективну сферу психіки, її функції для особистості. Позитивні та негативні наслідки дії афективного простору особистості. Взаємозв’язок афективної сфери з іншими проявами психіки людини. Емоції та почуття, їх диференціація. Фізіологічні основи переживання емоцій та почуттів, їх вісцеральні та експресивні прояви. Види емоцій та почуттів: альтернативні класифікації. Характеристика типових емоційних станів людини. Поняття афективної культури особистості, її виховання.

^ Основні поняття теми:

Афективна сфера психіки, емоція, почуття, афективний простір, сигнальна та регулятивна функції емоцій, вісцеральні та експресивні прояви емоцій та почуттів, позитивна, негативна та нейтральна емоція, стенічна й астенічна емоція, афект, стрес, дистрес, настрій, фрустрація, вищі почуття, інтелектуальні, моральні, праксичні та естетичні почуття, пристрасті, захоплення, амбі­валентність почуттів, афективна культура.


^ Лекція 10. Воля (2 год.)

Поняття про волю як психологічну категорію. Функції волі в психічній діяльності людини, зміст та специфіка вольової регуляції. Вольове зусилля як одиниця волі. Філософські питання волі – проблеми походження і свободи волі. Фізіологічні основи вольової регуляції. Специфіка вольової дії. Диференціація простої та складної вольової дії, етапи їх здійснення. Вольові якості особистості, механізми їх формування. Зміст позитивних та негативних вольових якостей особистості.

^ Основні поняття теми:

Воля, вольова активність, вольова регуляція, вольове зусилля, зовнішня та внутрішня перешкода, спонукальна та гальмівна функції волі, вольова дія, проста й складна вольова дія, боротьба мотивів, цілеспрямованість, рішучість, наполег­ливість, організованість, дисциплінованість, принци-повість, сміливість, витримка, самостійність, сила волі, упертість, лінощі, боягузтво, імпульсивність, навіюваність.


Семінар 8. Характеристика базових психічних станів особистості.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.


ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

ТА ДІЯЛЬНОСТІ


Лекція 11. Особистість (2 год.)

Диференціація та співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність». Альтернативні підходи до тлумачення поняття особистості у психології. Психологічна структура особистості, її релятивізм та функціональне призначення. Зміст структури особистості за А.В. Петровським та К.К. Платоновим. Аналіз факторів формування особистості в онтогенезі. Особистість як суб’єкт та об’єкт соціальної взаємодії. Поняття про соціальні ролі особистості, характеристика їх ознак та видів.

^ Основні поняття теми:

Людина, індивід (індивідуум), особистість, індивідуальність, структура особистості, пізнавальна, афективно-вольова, мотиваційна та індивідуально-типологічна сфери особистості, інтраіндивідна, інтеріндивідна та метаіндивідна підсистеми особистості, спрямованість особистості, соціалізація, біологічний і соціальний фактори формування особистості, соціальна роль, деструктивна і конструктивна соціальні ролі.


Семінар 9. Тлумачення поняття особистості в базових психологічних концепціях.


^ Лекція 12. Самосвідомість особистості (2 год.)

Поняття про самосвідомість. Функції самосвідомості в психічній діяльності людини. Структура самосвідомості. Образ «Я» – центральний компонент структури самосвідомості, його зміст та вияви. Рефлексія як механізм самоусвідомлення та самоаналізу. Самооцінка, її види та механізми формування. Проблема впливу самооцінки на психічне здоров’я особистості. Поняття про рівень домагань. Психологічний захист, його зміст та призначення. Робота конструктивних та деструктивних механізмів психологічного захисту.

^ Основні поняття теми:

Самосвідомість, Я-концепція, самоусвідомлення, образ «Я», Я-реальне, Я- ідеальне, Я-динамічне, Я-фантастичне, когнітивний, емоційно-оцінковий, поведінковий компонент образу «Я», рефлексія, самооцінка, адекватна та неадекватна самооцінка, завищена та занижена самооцінка, конфліктна та гармонійна самооцінка, референтна група, комплекс неповноцінності, очікувана оцінка, рівень домагань, психологічний захист, афект неадекватності, заперечення, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналі­зація, компенсація, втеча (ізоляція), формування реакції, сублімація, регресія.


Семінар 10. Діяльність

Семінар 11.Темперамент

Лекція 13. Характер (2 год.)

Поняття про характер як психічну властивість особистості. Огляд історії розвитку характерологічних вчень. Фізіологічні основи формування та вияву характеру. Місце характеру в загальній структурі особистості, його зв’язок з темпераментом. Структура рис характеру. Проблема співвідношення індивідуального та типового у характері. Поняття акцентуації тис характеру. Механізми формування характеру в онтогенезі. Поняття національного характеру.


^ Основні поняття теми:

Характер, риса характеру, візуальна психодіагностика, френологія, спрямованість характеру, ставлення до праці, ставлення до себе, ставлення до інших, ставлення до природи, речей, розумові, моральні, емоційні та вольові риси характеру, акцентуація рис характеру, гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сенситивний, тривожно-педантичний, інтровертований, збудливий, демонстративний, нестійкий типи акцентуації, національний характер.


Семінар 12. Здібності


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Лекція 14. Вікова психологія як наука (2 год.)


Вікова психологія як наука, її предмет та завдання. Місце вікової психології в системі психологічних знань, її зв’язки з іншими науками. Історія виникнення та становлення вікової психології. Структура вікової психології. Наукове дослідження у віковій психології, його методологія. Специфіка використання загальнонаукових методів при дослідженні психічного розвитку людини.

^ Основні поняття теми:

Вікова психологія, психічний розвиток, психологія дитинства, підліткова психологія, психологія юнацтва, психологія дорослості, геронтопсихологія, метод зрізів, лонгітюдний метод, інтроспекція, лабораторний та природній експеримент, констатуючий та формуючий експеримент, «близнюковий метод», біографічний метод, метод аналізу продуктів діяльності, проективний метод, соціометрія.


^ Лекція 15. Психічний розвиток, його особливості (2 год.)


Поняття про психічний розвиток людини та його особливості. Взаємозв’язок психічного розвитку індивіда та формування його особистості. Характеристика показників психічного розвитку. Вікові й індивідуальні особливості психічного розвитку, їх співвідношення. Адекватні та неадекватні особливості психічного розвитку. Явища акселерації та ретардації у формуванні особистості. Поняття про сенситивні періоди розвитку психіки, їх значення та критерії вияву. Концепції психічного розвитку дитини: біогенетичні та соціогенетичні напрямки. Психоаналітичне та когнітивне тлумачення психологічного становлення особистості. Аналіз вітчизняних теорій психічного розвитку дитини.


^ Основні поняття теми:

Розвиток, психічний розвиток, психічні суперечності – внутрішні та зовнішні, безперервність, дискретність, незворотність та нерівномірність психічного розвитку, напрямки психічного розвитку – змістовий, операційний та мотиваційний, вікові особливості психічного розвитку, індивідуальні особливості розвитку психіки – адекватні та неадекватні (прогресивні та регресивні), рівень актуального розвитку дитини, зона найближчого розвитку психіки дитини.


Семінар 13. Фактори психічного розвитку людини.


^ Лекція 16. Вікова періодизація психічного розвитку людини (2 год.)


Поняття про психологічний вік людини, його співвідношення з хронологічним віком. Діагностика психологічного віку особистості. Проблема здійснення вікової періодизації психічного розвитку людини: методологічний, хронологічний та етнічний аспекти. Одиниці поділу психічного розвитку людини – епохи, періоди й епохи, їх зміст. Сучасна вікова періодизація психічного розвитку людини. Аналіз критеріїв здійснення вікової періодизації психічного розвитку – соціальної ситуації розвитку, психічних суперечностей, провідної діяльності та психічних новоутворень.


^ Основні поняття теми:

Вікова періодизація психічного розвитку людини, одиниці поділу віку – епоха, період, фаза психічного розвитку, фаза новонародженості, період немовляти, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий період, фаза ранньої юності, фаза власне юності, періоди ранньої, середньої та пізньої дорослості, психічні суперечності, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психічні новоутворення, психологічна криза, сенситивний період.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Опис предмета навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
Опис предмета навчальної дисципліни iconВ. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон
Предмет: закономірності поведінки І діяльності людей, зумовлених включенням їх до соціальних груп, а також психологічні характеристики...
Опис предмета навчальної дисципліни iconІ. опис предмета навчальної дисципліни
Предмет: психологічні закономірності навчання та виховання, особливості педагогічної діяльності І особистості вчителя, як організатора...
Опис предмета навчальної дисципліни iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Опис предмета навчальної дисципліни iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Опис предмета навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Опис предмета навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Опис предмета навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Опис предмета навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Опис предмета навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи