Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка icon

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
НазваМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Сторінка1/4
Дата20.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології


КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ


Е Р Г О Н О М І К А

напрям підготовки 6.030103 Практична психологія.


(освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології


^ «ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор

з навчально-методичної роботи Вченою радою Інституту психології та

соціальної роботи

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»______2011 р.

«___»_______________ 2011 р. /Учений секретар___________


^ КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ

Ергономіка

напрям підготовки 6.030103 Практична психологія.


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

протокол № __ від «___» _____________ 2011 р.

завідувач кафедри______ С.П.Сергєєнкова


Київ 2011


УДК

ББК


Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – ^ 33 с.


Укладач: Москальов Максим Володимирович, викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.


ББК 74.580

© КМПУ, 2011 р.


Змістовий модуль І

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕРГОНОМІКИ. ЕРГОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .


Лекція 1. Предмет і завдання ергономіки. Виділення ергономіки у самостійну наукову дисципліну. Принципи і методи ергономіки

План лекційного заняття


Визначення предмету ергономіки.

Основні завдання ергономіки.

Технічні та людські фактори та фактори середовища, як об’єкт дослідження ергономіки.

Оптимізація діяльності в системі «людина-машина», як задача ергономіки.

Методологічні проблеми ергономіки.

Міжпредметні зв’язки ергономіки.

Історичні передумови виникнення ергономіки.

Методологічні засоби ергономіки світоглядного характеру.

Принципи взаємодії в системі «людина-машина».

Класифікація методів за Б. Г. Ананьєвим.

Експеримент і його види в ергономічних дослідженнях.


^ Виклад основного матеріалу


Ергономіка (від греч. ergon — робота й nomos — закон) — науково-прикладна дисципліна, що займається вивченням і створенням ефективних систем, керованих людиною.

Ергономіка — галузь науки, що вивчає людини (або групу людей) і його (їх) діяльність в умовах виробництва з метою вдосконалювання знарядь, умов і процесу праці. Основний об'єкт дослідження ергономіки - системи «людина - машина», у тому числі й так звані ергатичні системи; метод дослідження - системний підхід.

Ергономіка — дисципліна, що вивчає рух людини в процесі виробничої діяльності, витрати його енергії, продуктивність і інтенсивність при конкретних видах робіт. Ергономіка досліджує не тільки анатомічні й фізіологічні, але також і психічні зміни, якою піддається людина під час роботи. Результати ергономічних досліджень використовуються при організації робочих місць, а також у промисловому дизайні.

Ергономіка — галузь міждисциплінарна, що черпає зна­ння, методи дослідження й технології проектування з наступних галузей людського знання й практики:

• Інженерна психологія;

• Психологія праці, теорія групової діяльності, когнітивна психологія;

• Конструювання;

• Технічна естетика;

• Гігієна й охорона праці, наукова організація праці;

• Антропологія, антропометрія;

• Медицина, анатомія й фізіологія людини;

• Теорія проектування;

• Теорія керування.

Поруч авторів ергономіка умовно ділиться на три подобласти:

Мікро-Ергономіка — дослідження й проектування систем «людина— машина». У неї включаються, у тому числі, і інтерфейси «людин - комп'ютер» (комп'ютер розглядається як частина машини) - як апаратні інтерфейси, так і програмні. Відповідно, -«ергономіка програмного забезпечення» - це підрозділ мікроергономіки. Сюди ж ставляться системи «людин - комп'ютер-людин», «людина - комп'ютер - процес», «людина- програма»,, «людина - програмне забезпечення».

Міді-ергономіка — дослідження й проектування систем «людина — (робоча група, колектив, екіпаж, організація», «колектив — машина», «людина — мережа, мережне співтовариство», «колектив — організація».

Тут і проектування організацій, і планування робіт, і населеність робочих приміщень, і гігієна праці, і проектування АРМ (автоматизованих робітників місць) залів з дисплеями загального користування, проектування інтерфейсів мережних програмних продуктів, і багато чого іншого. Досліджується взаємодія на рівні робочих місць і виробничих завдань.

Макро-Ергономіка — дослідження й проектування систем «людина — соціум, суспільство, держава», «організація — система організацій».

^ Предмет ергономіки

Предмет ергономіки — трудова діяльність людини в процесі взаємодії з технічними системами при впливі факторів зовнішнього середовища.

^ Об'єкт вивчення ергономіки — система «людина — техніка — середовище».

Ергономіка реалізує чотири напрямки діяльності, що розрізняються по методичному й методологічному базисі:

Наукове: проведення комплексних міждисциплінарних досліджень шляхів додання людино-машинним комплексам орієнтованих на людину властивостей.

Системне: інтеграція даних різних наук про людину й техніка з метою дослідження й додання системі «людина - машина», орієнтованих на людину властивостей.

Практичне: участь у формуванні орієнтованих на людину властивостей у знову створюваних, модернизируемых і людино-машинних комплексів, що перебувають в експлуатації конкретних, шляхом використання результатів власних досліджень і даних суміжних наук.

Методичне: узагальнення досвіду створення ергатичних систем, стандартизація й уніфікація процесів обліку людського фактора.

^ Головні цілі ергономіки: підвищення ефективності систем «людина - техніка - середовище» (у різних варіантах - «людино-машинного комплексу», «ергатичної системи» і т.д.), забезпечення безпечної праці, розвитку особистості професіонала в процесі праці.

^ Основні завдання ергономіки:

• Розробка теоретичних основ проектування діяльності людини - оператора з урахуванням специфіки експлуатованої техніки й робітничого середовищ;

• Дослідження закономірностей взаємодії людини з технічними системами й навколишнім середовищем;

• Розробка принципів створення систем «людина - техніка - середовище» і алгоритмів діяльності операторів;

• Перспективне планування питань розвитку людино-машинних систем і змісту праці діючих у них операторів;

• Розробка методів і засобів, що супроводжують процеси створення й експлуатації, ефективних эрготехнических середовищ;

• Узагальнення досвіду створення й експлуатації людино-машинних систем, стандартизація ефективних рішень;

• Пошук зв'язків між якістю праці і його ергономічних параметрів, що забезпечують;

^ Практичні завдання :

- проведенню комплексної ергономічної експертизи;

- проектуванню середовища перебування;

- впровадженню стандартів у практику проектування й експлуатації систем «людина - техніка - середовище»;


Самостійна робота

1. Що є предметом і об'єктом інженерної психології?

2. Чим відрізняються об'єкти вивчення в ергономіку й інженерній психології?

3. Що такий системотехнічний напрямок в інженерній психології?

4. Що такий експлуатаційний напрямок в інженерній психології?

5. Основні практичні завдання ергономіки?

6. Перелічите методи досліджень в інженерній психології.

7. Що таке аналітичний лабораторний експеримент?

^ 8. Назвіть основні стадії експерименту.

9. Назвіть обмеження методу математичного моделювання.

10. Приведіть приклади фізичних моделей.

11. Що таке ергономічна експертиза?

Теми для групової дискусії

1. Подібність і розходження в завданнях, розв'язуваних ергономікою й інженерною психологією.

^ 2. Що повинне входити в оснащення лабораторії інженерної психології й ергономіки?


Література

Ергономіка: Підручник / Під ред. А.А. Крилова, Г.В. Суходольского. П.: Изд-У БРЕШУ, 1988.

Дмитрієва МЛ., Крилов Червоний., Нафтульев А.И. Психологія праці й інженерна психологія. Л.: Изд-У БРЕШУ, 1979. С. 129-137.


Лекція 2. Класифікація робітничих професій

План лекційного заняття


Принципи ергономічного аналізу трудової діяльності.

Функціональний аналіз трудової діяльності. Особливості діяльності в системі «техніка – людина».

Основні групи професій по ступеню механізації трудової діяльності.

Різновиди професії оператора.

Загальна класифікація знарядь праці по ступеню автоматизації, як основа для класифікації ряду робітничих професій.

Проблеми ергономічної класифікації робочих професій.


^ Виклад основного матеріалу

Інтеграція в єдине поводження окремих властивостей психофізіологічної й психологічної структур людини, розглянутих нами раніше, вимагає введення більше узагальнених категорій. Центральна з них - категорія «діяльність», що розуміється як активна взаємодія з миром, у якому людина виступає як суб'єкт (носій свідомості), що цілеспрямовано впливає на об'єкт із метою задоволення своїх потреб.

Діяльність в ергономіці виступає як предмет об'єктивного наукового вивчення, предмета керування, проектування, оцінки праці й засобів праці оператора. Виділяються мета, засіб праці й результат діяльності, що надають їй цілеспрямований творчий напрямок.

Нас цікавить діяльність операторська, що протікає у вигляді процесу досягнення поставлених перед системою «людин - машина» цілей, що складає з упорядкованої сукупності дій людини - оператора й, що має у своїй основі тимчасове розгорнення перцептивных, розумових, мнемических і моторних процесів.

Діяльність реалізується у вигляді плану дій по досягненню мети діяльності. Дії підлеглі поданню про проміжний результат. Та сама діяльність може здійснюватися за допомогою різних дій. Конкретний спосіб виконання дії називається операцією, у неї включене функціональний зміст, інформативні ознаки, і вона має певну структуру. Діяльність здійснюється в структурі відносин: мотив - діяльність; ціль - дія; функціональна властивість - умова; предметна властивість - функціональний блок.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця столиці України у європейських І національних культурних процесах, просвітницької місії...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча
Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені Бориса Грінченка
Про проходження індивідуальної науково-дослідної роботи з дисципліни: «Соціологія» на тему
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
Лекція вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Закономірності, принципи, зміст І завдання родинного виховання. Виховний...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка iconҐенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка має 135-річну історію, до якої сучасні викладачі та студенти вписують нові звитяжні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи